TRANSFORMACIJE (SLOVSTVENE) FOLKLORE V SODOBNI KULTURI. KRIVOPETE V ZGORNJEM POSOČJU IN V BENEČIJI
TRANSFORMATIONS OF (VERBAL) FOLKLORE IN CONTEMPORARY CULTURE: KRIVOPETE IN THE UPPER SOČA VALLEY AND IN VENETIA

Barbara Ivančič Kutin

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2017460102

Abstract

Prispevek obravnava folklorno izročilo o krivopetah ter lik oz. podobo krivopete v kontekstu sodobne kulture v Benečiji in v Zgornjem Posočju. Skozi 20. stoletje skoraj pozabljena bajčna bitja so danes navzoča bolj kot kadar koli prej, seveda v drugačnih funkcijah kakor v preteklosti. Predstavljeni so izbrani primeri od začetka 21. stoletja do danes: javni pripovedovalski dogodki, dramske uprizoritve, poustvarjanje v sodobni poeziji, prozi, glasbi, likovni umetnosti, v izobraževanju, turizmu in drugih tržnih dejavnostih in storitvah.

***

This article discusses folk traditions about krivopete and the figure and images of krivopete in the context of contemporary culture in Venetia (Benečija) and the region of the Upper Soča Valley. Mythical beings that were almost forgotten during the course of the 20th century are now more present than ever, yet assuming different roles than in the past. The author presents examples from the early 21st century to the present time: public storytelling events, theater productions, reproductions in contemporary poetry, prose, music, the arts, education, tourism and other economic/business activities and services.

Keywords

krivopete; Benečija; Posočje; folklora; folklorizem; turizem; izročilo; kultura // krivopete; Venetia; the Upper Soča Valley; folklore; folklorism; tourism; tradition; culture

Full Text:

PDF

References

Bausinger, Hermann. 1966. Zur Kritik der Folklorismuskritik. V: Hermann Bausinger, Rudolf Schenda in Herbert Schwedt, Populus revisus: Beiträge zur Erforschung der Gegenwart. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde (Volksleben; 14), 61–75.

Bendix, Regina. 1997a. Folklorismus / Folklorism. V: Thomas A. Green (ur.), Folklore: An Encyclopedya of Beliefs, Customs, Tales Music and Arts. Santa Barbara, Denver in Oxford: ABC-CLIO, 338–339.

Bendix, Regina. 1997b. In Search of Authenticy: The Formation of Folklore Studies. Madison: The University of Wisconsin Press.

Blazetič, Neva. 2012. Žbrinčlja v poklon garačem. Primorske novice, 24. 7. http://www.primorske.si/Primorska/Goriska/Zbrinclja-v-poklon-garacem.aspx, 22. 5. 2017.

Brezigar Miklavčič, Inga. 1996. Občina Tolmin. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Cernetig, Marina. 2016. Ricette delle Krivapete / Ricete od Krivapet. S. Pietro al Natisone/Špietar: Krivapete edizioni.

Dégh, Linda. 1994. American Folklore and the Mass Media. Bloomington: Indiana University Press.

De Stefano, Aldina. 2003. Le Krivapete delle Valli del Natisone. Udine: Kappa Vu.

Dolenc, Janez. 1992. Zlati Bogatin. Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi; 4).

Dorson, Richard. 1959. American Folklore. Chicago: University of Chicago Press.

Drecogna, Loredana. 2003. Kar tihi izgubi se življenje v vaseh. V: Aldina De Stefano, Le Krivapete delle Valli del Natisone. Udine: Kappa Vu: 23.

Dundes, Alan. 1965. What is Folklore. V: Alan, Dundes (ur.), The Study of Folklore. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Frlic, Špela. 2016. Sodobno pripovedovanje folklornih pripovedi v slovenskem prostoru. Magistrsko delo. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Gregorčič, Simon ml. (psevdonim P–ov). 1884. Narodne bajke. Slovan 39, 18. 9.: 310–311.

Hrobat Virloget, Katja in Petra Kavrečič. 2015. Mitska krajina Gropade v okviru ustnega izročila na Krasu in širše. V: Katja Hrobat Virloget in Petra Kavrečič (ur.), Nesnovna krajina Krasa. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 69–84.

Ivančič Kutin, Barbara. 2006. Vpliv konteksta kraja in časa na pripovedovanje folklornih pripovedi. V: Irena Novak Popov (ur.), Slovenska kratka pripovedna proza. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete (Obdobja; 23), 627–643.

Ivančič Kutin, Barbara. 2010. Folklorna pripoved v urbanem okolju, v javnem prostoru: Pripovedovalski dogodki v slovenski prestolnici. V: Irena Novak Popov (ur.), Vloge središča: Konvergenca regij in kultur. Ljubljana: Slovenski slavistični kongres, 200–209.

Ivančič Kutin, Barbara. 2016a. Krivopete: Wild Women with Backward-Facing Feet in the Slovenian Folk Narrative Tradition. Folklore 127 (2): 173–195. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0015587X.2016.1175740

Ivančič Kutin, Barbara. 2016b. Bivališča »krivopet«: Lokacije in mikrotoponimi. Studia mythologica Slavica 19: 169–185. Dostopno na: http://sms.zrc-sazu.si/pdf/19/SMS_19_07_Ivancic-Kutin.pdf

Ivančič Kutin, Barbara. 2016c. Narečna poimenovanja za divje žene z nazaj zasukanimi stopali. Jezikoslovni zapiski 22 (1): 91–102. Dostopno na: http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2022.1%20(2016).pdf

Kalc, Aleksej. 1997. Selitvena gibanja ob zahodnih mejah slovenskega etničnega prostora: Teme in problemi. Annales: Ser. Hist. et Soc. 7 (1): 193–214.

Kanzian Rezka. 2010. Krivopétnica: Zvočne pesmi / Heimsuchung: Hörgedichte. Graz: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark-Pavelhaus; Laafeld: Pavelhaus = Potrna: Pavlova hiša.

Klaus, Simona. 2014. Pa vse, kar sem hotu, so ble dobre vile: Folklora v oglasih med letoma 1980 in 2011 v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zupaničeva knjžnica; 40).

Kropej, Monika. 2008. Od ajda do zlatoroga: Slovenska bajeslovna bitja. Celovec, Ljubljana in Dunaj: Mohorjeva založba.

Kropej, Monika. 2014. Narrative Tradition about King Matthias in the Process of Transformation. Slovenský národopis (Slovak Ethnology) 62 (2): 244–258. Dostopno na: http://www.uet.sav.sk/files/etno2-text-web-27-6.pdf

Kunaver, Dušica (ur.). 1991. Slovenska dežela v pripovedki in podobi. Ljubljana: Maldinska knjiga.

Kvartič, Ambrož. 2017. Pa se je to res zgodilo?: Sodobne povedke v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Zupaničeva knjižnica; 42).

Mačkinova, Laura. 2003. Krivapete so negibne veje. V: Aldina De Stefano, Le Krivapete delle Valli del Natisone. Udine: Kappa Vu, 101.

March, Richard. 2013. The Tamburitza Tradition: From the Balkan to the American Midwest. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.

Moser, Hans. 1962. Vom Folklorismus in unserer Zeit. Zeitschrift für Volkskunde 58: 177–209. Dostopno na: http://www.digi-hub.de/viewer/image/DE-11-001929032/527/

Pipan, Vlado. 1955. Dekle iz Trente: Ljudska igra v šestih slikah. Maribor: Obzorja.

Pleterski, Andrej. 2014. Kulturni genom. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Studia mythologica Slavica Supplementa; 10). Dostopno na: http://sms.zrc-sazu.si/pdf/Pleterski_Kulturni_genom_2014.pdf

Podorieszach, Silvia. 1984. Tončič. Špeter: Beneški študijski center Nadiža.

Poljak Istenič, Saša. 2013. Tradicija v sodobnosti: Janče, zeleni prag Ljubljane. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Ethnologica – Dissertationes; 4).

Rejec, Patricija. 2014. Podajte se po poteh krivopetnic in v objem gričev. Sočasnik 15 (3): 5–6.

Roš, Katja. 2014. Krivopete so med nami. Livek: [Samozaložba].

Sovdat, Sabina, Tatjana Skok Lavrenčič in Tatjana Terlikar (ur.). 2017. Tako dober, da bi ga kar ukradel. Turistična naloga za natečaj Turizmu pomaga lastna glava 2014/2015. Breginj: OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Podružnična šola Breginj.

Stanonik, Marija. 1990. O folklorizmu na splošno. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 30 (1–4): 20–42.

Stanonik, Marija. 1999. Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: DZS.

Stanonik, Marija. 2006. Procesualnost slovstvene folklore. Ljubljana: ZRC SAZU.

Spizzo, Antonietta. 2017. Že deveto lieto iz Nemčije an Avstrije po naših dolinah. Novi Matajur, 17. 5.: 11.

Terseglav, Marko. 1990. Ustno slovstvo in folkloristika kot predmeta univerzitetnega študija. Traditiones 19: 233–260. Dostopno na: https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-JKDGK5DH

Tomasetig, Ada. 1981. Pravce mojga tat an moje mame. San Pietro al Natisone/Špeter in Trieste/Trst: Založništvo tržaškega tiska.

Tomasetig, Ada. 2010. Od Idrije do Nediže / Dal Judrio al Natisone: Benečija - Slavia Friulana. Miti, Fabie e Leggende del Friuli storico 12. Udine: Chiandetti.

Trinko, Ivan. 1884. Divje žene ali krivjopete. Ljubljanski zvon 4, 1. 4.: 229–232.

Učenci Podružnične šole Breginj. 2015. Tako dober, da bi ga kar ukradel. Sočasnik 16 (1): 6–7.

Zorčeva, Svetka. 1985. Krivopetnice in zlatorog. Ljubljana: Mladinska knjiga.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2017460102

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave