Cross-Border Mobility of the Porabje Slovenians

Authors

  • Katalin Munda Hirnök Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • Mojca Medvešek Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2016450305

Keywords:

mobilnost, porabski Slovenci, Porabje, madžarsko-slovenska meja, Madžarska, Slovenija // mobility, Porabje Slovenians, Hungarian-Slovenian border, Hungary, Slovenia

Abstract

Avtorici v prispevku predstavljata izvirne izsledke terenske raziskave o mobilnosti porabskih Slovencev, ki je potekala v okviru medakademijskega projekta Mobilnost, integracija in adaptacija ob madžarsko-slovenski meji leta 2014 ob primerjavi z izsledki drugih relevantnih raziskav in literature. Najprej prikažeta pomembnejše družbenozgodovinske mejnike, ki so bodisi ovirali ali pospeševali mobilnost ljudi, v nadaljevanju pa se osredinjata na preučevanje mobilnosti čez madžarsko-slovensko mejo v aktualnih družbenih razmerah (frekventnost, razlogi, ovire in priložnosti) v percepcijah prebivalcev Porabja, zlasti pripadnikov slovenske skupnosti. Izsledki raziskave kažejo, da je za obiskovanje Slovenije, poleg pragmatičnih razlogov (nakupovanje in delo) značilno tudi vzdrževanje kulturnih povezav in sorodstvenih vezi, medtem ko obiskovanje Avstrije v večji meri zaznamujejo pragmatični razlogi, kakršna sta nakupovanje in delo. Poleg tega odgovori prebivalcev Porabja nakazujejo, da začenjajo zaznavati tudi negativne nasledke odprte meje.

***

The article brings a presentation of original results of a field¸research on mobility of the Porabje Slovenians, which was carried out within the interacademy project Mobility, integration and adaptation along the Hungarian-Slovenian border in the year 2014, comparing them with results of other relevant research studies and literature. The authors first present the major socio-economic landmarks that have either impeded or enhanced people‘s mobility. The main part of the article focuses on the study of mobility across the Hungarian-Slovenian border in the current social situation (frequency, reasons, obstacles, opportunities) in perceptions of the Porabje people, especially members of the Slovenian community. According to the research results, visits to Slovenia – apart from the pragmatic kind like shopping and work – are also related to maintenance of cultural and family ties, while visits to Austria are more pragmatic and are mostly due to shopping and work. Moreover, answers of the Porabje people also point out the fact they are beginning to perceive the negative consequences of the open border as well.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arday, Lajos in Rudolf Joó. 1987. Družbenapolitična organiziranost narodnosti v občini: Madžari in Slovenci: Sodelovanje in sožitje ob jugoslovanko-madžarski meji. Ljubljana: ČZDO Komunist, TOZD Komunist, Inštitut za narodnostna vprašanja, 563–571.

Barth, Fredrik. 1981 [1969]. Ethnic Groups and Boundaries. V: Selected Essays of Fredrik Barth: Volume I. London, Boston in Henley: Routledge, 198–227.

Hardi, Tamás in Márta Nárai. 2001. A határ menti területek jellegzetességének átalakulása a 20. század végi Nyugat-Magyarországon. Tér és Társadalom 15 (2): 107–129.

Just, Franci. 2009. Porabje. Murska Sobota: Franc-Franc in Društvo Argo (Knjižna zbirka Vse o).

Kalc, Aleksej. 1997. Selitvena gibanja ob zahodnih mejah slovenskega etničnega prostora: Teme in problemi. Annales 7 (10): 193–214. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-GGLDAM9

Kalc, Aleksej. 2000. Prispevki za zgodovino izseljevanja iz Beneške Slovenije: Primer občine Sovodnje/Savogna. Dve domovini/Two Homelands 11–12: 175–202.

Kalc, Aleksej (idr.). 2002. Poti in usode: Selitvene izkušnje Slovencev z zahodne meje. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije; Trst: Narodna in študijska knjižnica (Knjižnica Annales majora).

Kovács, Attila. 2003. Številčni razvoj Slovencev na Madžarskem v luči zgodovinskih dogodkov in pričevanj anketirancev v Sombotelu. Razprave in gradivo 43: 164–185. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-1EJKCKAW

Kovács, Attila. 2011. A magyarországi szlovének a magyar-jugoszláv kapcsolatok tükrében. V: E. A. Sajti (ur.), Magyarország és a Balkán a XX. században: Tanulmányok. Szeged: JATE press.

Kovács, Attila. 2016. Demografsko praznjenje obmejnega, narodnostno mešanega območja v Prekmurju v dvajsetem stoletju – primer dvojezičnih naselij v občini Moravske Toplice. V: Danijel Grafenauer in Katalin Munda Hirnök (ur.), Raznolikost v raziskovanju etničnosti: Izbrani pogledi. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 100–118.

Kozár, Mária. 2000. Felsőszölnök. Budimpešta: Száz Magyar falu könyvesháza.

Kozár, Mária. 2003. A magyarországi szlovének. Budimpešta: Press Publica (Változó Világ; 56).

Kozar-Mukič, Marija. 1984. Slovensko Porabje/Szlovénvidék. Ljubljana: Znanstvena založba FF; Szombathely: Savaria Múzeum (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Kozar-Mukič, Marija. 1997. Kdo smo?: O identiteti Slovencev med Muro in Rabo. Traditiones 26: 297–304.

Kozar-Mukič, Marija. 2003. Arhivski podatki o izseljevanju porabskih Slovencev po drugi svetovni vojni. V: Marina Lukšič Hacin (ur.), Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: Zbornik razširjenih razprav mednarodne konference. Radenci, Slovenija, 22.–25. oktober 2002. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Migracije; 4), 111–118.

Krajinski park Goričko. B. n. l. Krajinski park Goričko. http://www.park-goricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=3685&id_jezik=0&id_tip1=4&id_tip2=6&id_tip3=0 (20. 8. 2016).

Lorber, Lučka. 2003. Porabje v procesu vključevanja v Evropsko unijo. V: Lučka Lorber (ur.), Družbenogeografska in narodnostna problematika slovenske manjšine v Porabju na Madžarskem. Maribor: Univerza v Mariboru, Znanstveni inštitut za regionalni razvoj, 99–117.

Mejak, Renata. 1998. Medčasovna primerjalna analiza čezmejnih stikov in percepcij prebivalcev Monoštra o Madžarski in Sloveniji. V: Albina Nećak Lük in Boris Jesih (ur.), Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru: I. Izsledki projekta. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 273–316.

Miklavc, Janja in Ludvik Olas. 1979. Socialnogeografska analiza slovenskega Porabja na Madžarskem. Razprave in gradivo 9–10: 137–148.

Munda-Hirnök, Katarina. 1992. Vzroki in razvoj poljedelskega zaposlovanja med porabskimi Slovenci na Madžarskem. Razprave in gradivo 26–27: 238–248.

Munda-Hirnök, Katalin. 1998. O nekaterih aktualnih vprašanjih Slovencev na Madžarskem: Ekspertiza. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.

Munda Hirnök, Katalin. 1999a. Slovenci na Madžarskem ob koncu 90-ih let. Razprave in gradivo 35: 61–75. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VVNVH6OL

Munda-Hirnök, Katalin. 1999b. Kratka ocena trenutnega položaja Slovencev na Madžarskem. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja (Ekspertize; 170).

Munda Hirnök, Katalin. 2001. Ime Slovencev na Madžarskem nekoč in danes = A magyarországi szlovének neve egykor és ma. Etnologija Slovencev na Madžarskem 3 (3): 60–76.

Munda Hirnök, Katalin. 2002. A rábavidéki szlovének szerepe a határon átnyúló kapcsolatokban. V: Mária Mohos (ur.), A határ, amely elválaszt és összeköt: mandulavirágzási tudományos napok 2002 március 4–8. Pécs: Egyetemi Kiadó Pécs, 113–124.

Munda-Hirnök, Katalin. 2004. Prikaz sezonstva v Števanovcih v Porabju med obema svetovnima vojnama v luči spominov intervjuvancev. Traditiones 33 (1): 143–153. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2004330108

Munda Hirnök, Katalin. 2008. Sezonsko zaposlovanje porabskih Slovencev v obmejnem prostoru. V: Vera Klopčič in Anton Vratuša (ur.), Živeti z mejo: Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah: zbornik referatov na znanstvenem posvetu v Murski Soboti, 9.–11. novembra 2007. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Inštitut za narodnostna vprašanja (Narodne manjšine; 6). 234–241.

Munda Hirnök, Katalin. 2009. Porabski Slovenci in čezmejno kulturno sodelovanje – stanje in perspektive. V: Irena Novak Popov (ur.), Slovenski mikrokozmosi – medetnični in medkulturni odnosi. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Zbornik Slavističnega društva Slovenije; 20), 307–323.

Munda Hirnök, Katalin. 2013. Represija nad Slovenci v Porabju v času Rákosijevega režima (1948–1956). Prispevki za novejšo zgodovino 53 (1): 201–212. http://sistory.si/11686/34915

Piko-Rustia, Martina. 2015. Etnološki čezmejni projekti med Slovenijo in zamejskim prostorom SI-AT/SI-IT/SI-HU/SI-HR – OP 2007–2013. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 55 (3–4): 126–136.

Ravnik, Mojca. 1999. Družina in sorodstvo v slovenskem Porabju, Prekmurju in slovenski Istri. Traditiones 28 (1): 331–342. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PJFNW2ND

Ravnik, Mojca. 2003. Družina in selitveni pojavi v Nadiških dolinah v Beneški Sloveniji. Traditiones 32 (1): 29–55. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-U3FQB5II

Razvojna agencija Slovenska krajina. B. n. l. Razvojna agencija Slovenska krajina. http://www.szlovenvidek.hu/sl/

Regije v številkah. 2016. Regije v številkah: Statistični portret slovenskih regij 2016. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8941

Ružič, Ernest. 2008. Meja. Meja danes, nekoč in v prihodnosti ... meja v glavah. Porabje, 14. 2.: 2.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2013. Culture and boundaries: Antiquated, useful of vital concepts? V: Dragana Radojičić (ur.), Kulturna prožimanja. Beograd: Etnografski institut SANU, 15–28. http://www.etno-institut.co.rs/files/zbornik/28/2IngridSlavecGradiSnikENG.pdf

Sotočja. Ljubljana: Radio Slovenija – Prvi program, 8. 8. 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sotocja/174420343

Sporazum. 1993a. Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Uradni list Republike Slovenije 6/93.

Sporazum. 1993b. Sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko. Uradni list Republike Slovenije 6/93.

Sukič, Marjana. 1999. Kulturno-turistična pot med Rabo in Muro. Porabje 9 (5), 11. 3.: 1.

Stipkovits, Ferenc. 1994. Porabski Slovenci: Dodatki k zgodovini porabskih Slovencev 1945–1949. Celldömölk: Módszertani Szakcsoport.

Tóth, Ágnes in János Vékás. 2013. A magyarországi nemzetiségek alapvető demográfiai mutatóinak változásai 2001–2011. Barátság. XX. évfolyam, 3.

Zakon. 1994. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko. 1994. Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 14/94.

Zupančič, Jernej. 2000. Slovenci na Madžarskem. Razprave in gradivo 36–37: 125–143. http://www.sistory.si/11686/4826#page=126

Zupančič, Jernej. 2003. Čezmejne dnevne delovne migracije v slovenskem obmejnem prostoru. Razprave in gradivo 43: 68–111. http://sistory.si/11686/4921

Zveza Slovencev na Madžarskem. 1997. Traditiones 26: 455. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-UGKHU8CJ

Zveza Slovencev na Madžarskem. B. n. l. Zveza Slovencev na Madžarskem. http://www.zveza.hu/sl/ (20. 8. 2016).

Downloads

Published

15.12.2016

How to Cite

Munda Hirnök, K., & Medvešek, M. (2016). Cross-Border Mobility of the Porabje Slovenians. Traditiones, 45(3), 91–113. https://doi.org/10.3986/Traditio2016450305

Issue

Section

ARTICLES / RAZPRAVE - Edited by / Uredila Ingrid Slavec Gradišnik