KOMUNICIRANJE NEOPREDMETENIH TRADICIJ V MUZEJIH. KRITIKA MUZEJEV IN MUZEJSKIH RAZSTAV (MASK)
THE COMMUNICATION OF INTANGIBLE TRADITIONS TO MUSEUM PUBLIC. CRITICAL REMARKS OF MUSEUMS AND MUSEUM EXHIBITIONS ON MASKS

Aleš Gačnik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330111

Abstract

Članek govori o kritiki muzejev in muzejskih razstav (mask) z vidika (etnološke) muzeologije. Poudarjeno je poslanstvo sodobnih muzejev kot varuhov in generatorjev kulture in posrednikov znanja, poudarjeni so nekateri muzeološki koncepti in muzejsko predstavljanje mask v evropskih muzejih. Ugotavljamo, da je bogastvo maskirnih tradicij v muzejih zminimalizirano na estetsko in morfološko podobo maske, očiščeno obrednih pomenov in vsebin, lastnim fenomenu tradicionalnega pustnega izročila. Idealiziranje realnosti, ki se zgodi s fetišizacijo predmetov, pri obiskovalcih razstav ustvarja napačno podobo o vlogi in pomenu tradicionalnih mask v zgodovini svetovnih civilizacij.

***

The paper presents some critical remarks of museums and museum exhibitions on masks from the perspective of ethnological museology. Emphasized is the purpose of modern museums as transmitters of knowledge and guardians and generators of culture. Discussed are certain museological concepts and the manner of presenting exhibitions on masks in European museums. The author suggests that the wealth of masking traditions, on display in museums, has been minimalized to aesthetic and morphological mask forms, but devoid of any ritual characteristics that are an essential part of traditional Shrovetide customs. Upon seeing the exhibited objects that have been rendered to the level of fetishes in order to convey an idealized view of reality visitors acquire a false notion about the role and importance of traditional masks in the history of world civilizations.

Keywords

maske; muzeji; muzeologija; nesnovna dediščina // Masks; museums; museology; intangible heritage

Full Text:

PDF

References

Baš, Angelos. 1998. O etnografskem znanstvenem delu v muzejih. Etnolog 8, 59: 423–440.

Brumen, Borut. 1987. Razvoj etnološkega muzealstva na Slovenskem – zgodovina in možnosti razvoja etnološkega oddelka Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti [diplomska naloga]. Ljubljana, PZE za etnologijo, FF, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani.

Éri, Istvan in Béla Végh (ur.). 1986. Dictionarium Museologicum. Budapest, Hungarian Esperanto Association.

Gačnik, Aleš. 1991. Muzeologija in barve / Belo, ki te ljubim belo oziroma bela barvna tradicija v slovenskih muzejih. V: Božič, Bojan (ur.), Gradivo s posvetovanja. Zborovanje Društva muzealcev Slovenije. 1991. Šmarješke toplice. Ljubljana, Društvo muzealcev Slovenije: 5–12.

Gačnik, Aleš. 1995a. Matija Murko – muzejski kritik in muzeolog. Med Narodopisno razstavo češkoslovansko v Pragi leta 1895 in »spominom« nanjo leta 1995. V: Muršič, Rajko in Mojca Ramšak (ur.), Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana, Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva 23): 67–75, 296–297.

Gačnik, Aleš. 1995b. Muzejski oskarji. Prispevek k vzpostavitvi muzejske kritike in kritike muzejskih razstav na Slovenskem. V: Čepič, Taja idr. (ur.), Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Idrija, 11. do 13. oktobra 1995. Ljubljana, Slovensko muzejsko društvo; Celje, Muzej novejše zgodovine Celje: 16–25.

Gačnik, Aleš. 1997. Med virtualno mrtvimi in kibernetičnimi muzeji. Med nacionalnim in evropskim poročilom o kulturni politiki Slovenije ter globalnimi megatrendi na prelomu tisočletja. V: Počivavšek, Marija (ur.), Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Murska Sobota, 8.–10. oktobra 1997. Ljubljana, Slovensko muzejsko društvo; Celje, Muzej novejše zgodovine Celje: 86–115.

Gačnik, Aleš. 2000. Človek z masko kot predmet etnološke muzeologije [doktorska disertacija]. Ljubljana, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Gačnik, Aleš in Andrej Brence. 1998. Tradicionalne pustne maske na območju Ptujskega in Dravskega polja ter Haloz. V: Gačnik, Aleš in Andrej Brence (ur.), Zgodbe o tradicionalnih pustnih maskah. Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj.

Gačnik, Aleš in Stanka Gačnik. 1992. Zbiram – torej sem. O fenomenu zbirateljstva in privatnih zbiralcih. Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj.

Gačnik, Aleš in Stanka Gačnik. 1995. Mitologija Žoharjevega kurenta. Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj.

Gačnik, Aleš idr. 1995. Sklepi delovne skupine Slovenski muzej jutri. V: Počivavšek, Marija (ur.), Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Dobrna, 13.–15. oktobra 1993. Sklepi delovnih skupin. Celje: Slovensko muzejsko društvo in Muzej novejše zgodovine Celje: 4–5.

Horvat, Jasna. 1989. Muzejska predstavitev zgodovine [magistrska naloga]. Ljubljana, Oddelek za umetnostno zgodovino, FF, Univerza Edvarda Kardelja.

Hudales, Jože. 1986a. Etnološki muzej danes in jutri. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 26 (1–2): 20–24.

Hudales, Jože. 1986b. Diskusija. V: [ur. odbor], Razmerja med etnologijo in zgodovino. Gradivo s posvetovanja v Mariboru, november 1984. Ljubljana, Marksistični center Univerze v Mariboru [idr.] (Knjižnica Glasnika SED 14; Knjižnica Kronike 6): 289–291.

Hudales, Jože. 1998a. Nastajanje novega muzeja premogovništva v Velenju. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 38 (3–4): 42–45.

Hudales, Jože. 1998b. Teksti za premogovniški muzej na Starem jašku v Velenju [tipkopis, 29. 9. 1998].

Hudales, Jože. 1998c. Muzej slovenskega premogovništva na Starem jašku [projektna dokumentacija; tipkopis]. Velenje.

Hudales, Jože. 1999. Scenarij zvokov in posnetkov Muzeja premogovništva na Starem jašku [projektna dokumentacija: tipkopis]. Velenje.

Hudson, Kenneth. 1994. Fifteen Editions of EMYA. V: Negri, Massimo (ur.), New Museums in Europe (1977–1993). Milano, Edizione Gabriele Mazzotta: 9–13.

Hudson, Kenneth. 1999. 21 years of EMYA and the European Museum Forum. V: European Museum Forum EMYA. The candidates 1999. Bristol, European Museum Forum: 8–16.

Kandert, Josef. 1998. Razstave za leto 2000. Etnolog 8, 59: 417–422.

Kuret, Niko. 1973. K fenomenologiji maske. Nekaj vidikov. Traditiones 2: 97–119.

Kuret, Niko. 1984. Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana, Cankarjeva založba.

Maroević, Ivo. 1993. Uvod u muzeologiju. Zagreb, Zavod za informacijske studije.

Mensch, Peter van. 1995. K metodologiji muzeologije. V: Rovšnik, Borut (ur.), Muzeoforum. Zbornik muzeoloških predavanj (1993/94). Ljubljana, Zveza muzejev Slovenije.

Moličnik, Vesna. 1998. Kako spregovorijo predmeti. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 38 (3–4): 61–64.

Negri, Massimo. 1994. Innovation and the Museum Scene in Europe. V: Negri, Massimo (ur.), New Museums in Europe (1977–1993). Milano, Edizione Gabriele Mazzotta: 15–21.

Rudolf, Branko. 1955. Maske in časi. Kratka kulturna zgodovina za gledališča. Ljubljana, Mladinska knjiga.

Schouten, Frans. 1989. Megatrends. V: Van Mensch, Peter (ur.), Professionalising the Muses. The Museum Profession in Motion. Amsterdam, AHA Books (Art History Architecture. Discours 11): 107–116.

Smerdel, Inja. 1996. Projekt, imenovan Slovenski etnografski muzej. Etnolog 6, 57: 17–58.

Sproccati, Sandro. 1996. Vodnik po slikarstvu. Ljubljana, Mladinska knjiga.

Stransky, Zbynek Z. 1995. Introduction to the Study of the Theory of Presentation. Brno, International Summer School of Museology (course C).

Šola, Tomislav. 1981. Disneyland kao prilog muzeološkom izkustvu. Muzeologija [Zagreb] 23: 40.

Šola, Tomislav. 1985. Prema totalnom muzeju [doktorska disertacija]. Ljubljana, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Šola, Tomislav. 1993. Sedanjost in bodočnost muzeja. V: Rovšnik, Borut (ur.), Muzeoforum. Zbornik muzeoloških predavanj. Ljubljana, Slovensko muzejsko društvo in Zveza muzejev Slovenije: 19–24.

Teuten, Timothy. 1990. A collector’s guide to masks. New Jersey, Wellfleet Press.

Waidacher, Friedrich. 1995. Reviewing museum exhibition. Brno, International Summer School of Museology (Special session C – On museum communication and education).

Wyatt, Gery. 1994. Spirit Faces. Contemporary Native American Masks from the Northwest Coast. London, Thames & Hudson.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330111

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave