ISTRSKI BEGUNCI. GRADIVO IN RAZISKOVALNI NASTAVKI
ISTRIAN REFUGEES. RESEARCH MATERIAL AND PROPOSITIONS

Jasna Fakin, Katja Jerman

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330107

Abstract

Avtorici v prispevku obravnavata v slovenski etnologiji manj raziskane istrske begunce. V prvem delu poiščeta vzroke za povojne migracije prebivalstva iz slovenske Istre, predstavita glavne naselitvene valove in pojasnita rabo termina »istrski begunci«. V nadaljevanju opišeta naseljevanje v barakarska naselja, graditev begunskih naselij v tržaškem zaledju in življenje v njih. Nato pa se osredotočita na odzive lokalnega prebivalstva ob naselitvi istrskih beguncev in na to, kako se v vsakdanjem ravnanju kaže njihova (ne)sprejetost.

***

Refugees from Istria have not been frequently examined by Slovenian ethnologists. Discussed are the reasons for their emigration after the Second World War, principal waves of emigration, and the origin of the term »Istrian refugees«. The authors examine the refugees’ barrack camps, the building of refugee settlements in the hinterland of Trieste, the life in these settlements, and the reactions of the local population to the newcomers.

Keywords

Istrski begunci; naseljevanje; Tržaški Kras; način življenja // Istrian refugees; settlement; Trieste Karst; way of life

Full Text:

PDF

References

Argenti Tremul, Alessandra. 2003. Analiza izseljevanja iz Severozahodne Istre na podlagi takratnega uradnega časopisja. http://www.slo-istra.com/koper/zrs/tremul.html (16. 2. 2003).

Ballinger, Pamela. 1996. Remembering the Istrian Exsodus. Memory in a Trans-State Context. V: Baskar, Bojan in Borut Brumen (ur), MESS. Mediterranean Ethnological Summer School. Piran. Ljubljana, Inštitut za multikulturne raziskave: 51–71.

Ballinger, Pamela. 2003. »Authentic Hybrids« in the Balkans Borderlands. Current anthropology 45 (1): 31–60. DOI: http://dx.doi.org/10.1086%2F379633

Brumen, Borut. 2000. Sveti Peter in njegovi časi. Socialni spomini, časi in identitete v istrski vasi Sv. Peter. Ljubljana, Založba /*cf.

Coleman, Lerita M. 1999. Stigma – razkrita enigma. V: Nastran Ule, Mirjana (ur.), Predsodki in diskriminacije. Izbrane socialno-psihološke študije. Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče: 198–216.

Čermelj, Lavo. 1965. Slovenci in Hrvati pod Italijo med obema vojnama. Ljubljana, Slovenska matica.

Danese, Roberto in Luciano Santin. 1997. Istria omnia. Tutte le barzellette sugli istriani. Opicina.

Darovec, Darko. 1992. Pregled zgodovine Istre. Koper, Primorske novice.

Erjavec, Karmen idr. 2000. Mi o Romih. Diskriminatorski diskurz v medijih. Ljubljana, Open Society Institute.

Gombač, Boris M. 2000. »Controesodo«. Povojne italijanskega prebivalstva v Jugoslavijo (1945–54). Annales 11(2): 371–386.

Gombač, Jure. 2000. Izseljevanja iz Kopra in njegove okolice po sprejetju Londonskega memoranduma. Analiza podatkov odhajajočih skozi prizmo narodnosti. Annales 11(2): 395–402.

Gombač, Jure. 2002. The last great migration wave from Koper and its sorroundins and attempt to reconstruct the emigrants’ social picture. Annales 12 (2): 385–396.

Gombač, Jure. 2003. Izseljevanje iz okraja Koper po Londonskem sporazumu 5. oktobra 1954. Prostovoljno optiranje ali prisilna migracija? [Tipkopis].

Gregorič, Milan in Marino Vocci. 1994. Odseljeni Istran in predsednik Istrsko-beneškega kulturnega krožka Istra iz Trsta. Primorska srečanja 160/161: 481–484.

Hobsbawm, Eric J. 1993. Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality. Cambridge, University Press.

Jezernik, Božidar. 1987. O kolektivnih karakterizacijah. Traditiones 16: 29–33.

Južnič, Stane. 1993. Identiteta. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede.

Kalc, Aleksej. 2002. Poti in usode. Selitvene izkušnje Slovencev ob zahodni meji. Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno raziskovalno središče republike Slovenije; Trst, Narodna in študijska knjižnica.

Kerma, Simon in Tomaž Plesec. 2001. Slovenska Istra – laboratorij za preučevanje regionalne identitete. Annales 11 (2): 309–318.

Knežević - Hočevar, Duška. 1999. Družbena razmejevanja v dolini zgornje Kolpe. Domačijska zamišljanja nacije in lokalitete. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kramar, Janez. 1987. Izola – mesto ribičev in delavcev. Koper, Lipa.

Kristeva, Julija. 1991. Strangers to ourselves. New York, Columbia University Press.

Levi, Giovanni. 1995. Nematerialna dediščina. Življenjska pot piemontskega eksorcista iz XVII. stoletja. Ljubljana, ŠKUC in ZIFF.

Lukšič - Hacin, Marina. 1996. Ko tujina postane dom. Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče.

Macdonald, Sharon. 1997. The construction of Difference. An Anthropological Approach to Stereotypes. V: Macdonald, Sharon (ur.), Inside European Identities. Ethnography in Western Europe. Providence in Oxford, Berg: 219–237.

Merkù, Pietro. 2000. Primerjava med eksodusoma iz Istre in Sudetov po drugi svetovni vojni. Annales 10 (1): 241–252.

Muženič, Mirjam. 1995. Optanti in njihove nezaceljene rane. Primorska srečanja 19 (173/174): 617–620.

Nastran - Ule, Mirjana. 1999. Predsodki in diskriminacije. Izbrane socialno-psihološke študije. Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče.

Nemec, Gloria. 1998. Un paese perfetto. Storia e memoria di una comunita in esilio. Grisignana d’Istria 1930–1960. Gorica.

Pickering, Michael. 2001. Stereotyping. The Politics of Representation. New York, Palgrave.

Pletikosić, Ivica. 2000. Vpliv selitvenih gibanj na spreminjanje števila prebivalcev v Piranu sredi 20. stoletja. Annales 11 (2): 387–394.

Ploj, Tatjana. 1996. Premoženjska struktura prebivalstva v Izoli in okolici leta 1953 in 1954. Annales 8: 168–174.

Pupo, Raoul. 2000. Orientameti della piů recente storiografia Italiana sull’esodo Istriano. Annales 10 (1): 165–171.

Pupo, Raoul. 2003. Pogledi najnovejšega italijanskega zgodovinopisja na izseljevanje iz Istre. http://www.sloistra.com/koper/zrs/pupo.html

Ravnik, Mojca. 1996. Bratje, sestre, strniči, zermani. Družina in sorodstvo v vaseh v Slovenski Istri. Ljubljana, Založba ZRC.

Simonovich, Mario. 2003. Capirsi per progredire. Panorama 15. 5.: 7–11.

Sivini, Giordano. 1970. Tržačani, Slovenci in begunci. Odlomek iz ankete o neenakostih in etničnih predsodkih v Trstu. Razgledi po svetu: 745–747.

Terseglav, Marko. 2002. Šalo na stran in šala kot kratka oblika ustnega. Traditiones 31 (2): 55–83.

Troha, Nevenka. 1997. Optanti za italijansko državljanstvo z območja priključenega Sloveniji leta 1947. Prispevki za novejšo zgodovino 37: 359–369.

Troha, Nevenka. 1999. Komu Trst. Slovenci in Italijani med obema državama. Ljubljana, Modrijan.

Volk, Sandi (Alessandro). 1999. O zakonskem urejanju položaja istrskih in dalmatinskih beguncev v Italiji 1945–1963. Razprave in gradivo 53: 77–96.

Volk, Sandi (Alessandro). 1999. Ezulski skrbniki. Vloga in pomen begunskih organizacij ter urejanja vprašanja istrskih beguncev v Italiji v luči begunskega časopisja 1945–1963. Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije.

Volk, Sandi (Alessandro). 2000. Odbor narodne osvoboditve za Istro (CLNI) in eksodus iz cone B Svobodnega tržaškega ozemlja – predlog italijanski vladi za sprejem in namestitev beguncev iz maja 1954. Annales 10 (1): 231–240.

Volk, Sandi (Alessandro). 2003. Istra v Trstu. Naselitev istrskih in dalmatinskih ezulov in nacionalna bonifikacija na Tržaškem. Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče.

Zagradnik, Maruša. 1996. Optiranje za italijansko državljanstvo s priključenega ozemlja. Prispevki za novejšo zgodovino 26: 95–106.

 

VIRI / SOURCES

Arhivsko gradivo OLO Koper.

Primorski dnevnik 1947–1956.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330107

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave