SV. ŠTEFAN V ZANIGRADU, PRAZNIK SORODSTVA, VASI IN SOSESKE
THE FEAST OF ST. STEPHEN IN ZANIGRAD. CELEBRATION OF KINSHIP, VILLAGE, AND NEIGHBORHOOD

Mojca Ravnik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330106

Abstract

Sv. Štefan je najpomembnejši praznik Zanigrada, opuščene vasi v občini Koper v slovenski Istri. Kljub temu, da je v vasi več kot deset let živel samo še en prebivalec in po njegovi smrti l. 1992 nihče več, se vsako leto na praznik zberejo nekdanji vaščani z družinami, njihovi sorodniki in prijatelji. Po l. 1995 je v praznovanje vključeno tudi blagoslavljanje konj, prej pa praznovanje s konji ni imelo zveze, saj konj v vasi niso imeli. Avtorica ugotavlja, da gre, kljub spremenjenemu zunanjemu dogajanju, še vedno za praznik sorodnikov, vaščanov in sosedov.

***

St. Stephen’s Day is the most important holiday in Zanigrad, an unpopulated village situated in the municipality of Koper in Slovenian Istria. The village, which had been occupied by only one villager for over a decade, became uninhabited after his death in 1992. The yearly celebration of St. Stephen’s Day, however, brings together former villagers, their families, relatives, and friends. Even though the village has never had any horses, after 1995 the celebration includes the blessing of horses, a ceremony that has no connection with the past. Yet despite this introduction of new elements St. Stephen’s Day in Zanigrad remains the holiday of relatives, villagers, and neighbors.

Keywords

letne šege; štefanovo; krajevna identiteta; družina; sorodstvo; vaška skupnost; Zanigrad; slovenska Istra // calendar feasts and rituals; St. Stephen’s Day; local identity; family; kinship; local community; Zanigrad; Slovenian Istria

Full Text:

PDF

References

Catasto Franceschino. 1819. Catasto Franceschino 468 b, II. Trst, Državni arhiv.

Darovec, Darko. 1990. Od prihoda Slovanov do propada Beneške republike. V: Žitko S. idr. (ur.), Kraški rob in Bržanija. Zbornik ob 500-letnici fresk v Hrastovljah. Koper, Skupščina občine Koper: 31–62.

Degrassi, A. 1933. Tesoretto di monete medioevali scoperto nel territorio comunale di Villa Decani. Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria 45 [Poreč]: 382–383 [nav. v: Župančič 1990: 24].

Gregorič, Darij. 1994. Godba na pihala iz Sv. Antona pri Kopru. V: Gregorič, D. (ur.), To je naš koledar za navadno leto 1944. Dekani: 96–98.

Höfler, Janez. 2001. Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem. Primorska: Oglejski patriarhat / Goriška nadškofija / Tržaška škofija. Nova Gorica, Goriški muzej.

Karba, Josip. B. n. l. Narodne šege. Slovenski vestnik (Celovec) 45: 87–101 [nav. v Kuret 1989: 394].

Kuret, Niko. 1989. Praznično leto Slovencev 2. Ljubljana, Družina.

Lavrič, Ana. 1986. Vizitacijsko poročilo Agostina Valiera o koprski škofiji iz leta 1579. Ljubljana, ZRC SAZU [nav. v Höfler 2001: 198–199].

Ogrin, Darko. 1989. Iz življenja komuna v Bezovici. Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino 37 (1–2): 96–101.

Ogrin, Darko. 1994. Naravnogeografski oris Osapske doline. V: Vodopivec, Danilo (ur.), Osp. 175. Obletnica prve slovenske ljudske šole v Istri. Osp, KUD »Domovina«: 7–15.

Ravnik, Mojca. 1996. Bratje, sestre, strniči, zermani. Družina in sorodstvo v vaseh v Slovenski Istri. Ljubljana, ZRC SAZU; Koper, Lipa.

Sancin, Josip. 1898. I. Liber Res historicae Zgodovinske drobtine za Predloko Lonche [tipkopis, prepis M. Župančič, Pokrajinski muzej Koper 1995].

Savnik, Roman idr. 1968. Krajevni leksikon Slovenije. I. knjiga. Ljubljana, Državna založba Slovenije.

Snoj, Damijan. 2000. Zanigrad. Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih (Zavod za varstvo kulturne dediščine, enota Piran in Restavratorski center RS, Ljubljana).

Zadnikar, Marijan. 1982. Romanika v Sloveniji. Tipologija in morfologija sakralne arhitekture. Ljubljana, Državna založba Slovenije.

Župančič, Matej. 1990. Arheološka podoba Brega s Kraškim robom. V: Žitko S. idr. (ur.), Kraški rob in Bržanija. Zbornik ob 500-letnici fresk v Hrastovljah. Koper, Skupščina občine Koper: 19–26.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330106

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave