POZABLJENA TRADICIJA. ORIS ARHAIČNEGA PESNIŠTVA<br>A FORGOTTEN TRADITION. AN OUTLINE OF ARCHAIC POETRY</br>

  • Andrej Ferkolj
Keywords: arhaično pesništvo, ljudsko pesništvo, folkloristika in literarna veda // Archaic poetry, folk poetry, folklore and literary studies

Abstract

Članek se loteva splošne predstavitve arhaičnega pesništva. Najprej obravnava teoretični okvir, v katerem se običajno giblje njegovo raziskovanje, pri čemer ga skuša v nekaterih pogledih razmejiti od ljudskega pesništva evropskih narodov. V nadaljevanju opiše njegove splošne značilnosti, predstavi in na kratko analizira posamezne konkretne primere, nazadnje pa polemizira z vprašanjem o njegovi »literarnosti«.

***

The article is intended as a general introduction into archaic poetry. At the begining, it deals with the generally adopted theoretical framework, whereby it aims at drawing a distinction between archaic poetry and the oral poetry of the European nations. Afterwards, it describes some of the general characteristics of archaic poetry, presents and shortly analyzes some concrete examples, and finally questions the issue of its »literariness«.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bohanec, Franček (ur.). 1968. Sredi zemlje stojim. Ljubljana, Mladinska knjiga.

Bohanec, Franček. 1968a. Spremna beseda. V: Bohanec, F. (ur.) Sredi zemlje stojim. Ljubljana, Mladinska knjiga: 61–69.

Bowra, Maurice. 1962. The Primitive Song. London, Mentor book.

Day, Grove. 1964. The Sky Clears. Poetry of the American Indians. Lincoln, University of Nebraska.

Dolinar, Darko. 1999. Hermenevtika in literarna veda. Ljubljana, DZS.

Dolinar, Darko. 2001. Gadamer, filozofska hermenevtika in znanosti. V: Gadamer, H.-G. 2001: 443–468.

Dudley, Edward (ur.). 1972. The Wild Man within. London, University of Pittsburgh Press.

Finnegan, Ruth. 1980. Nepisana literatura. V: Ljudstva sveta 4. Ljubljana, Mladinska knjiga: 14–17.

Freuchen, Peter. 1960. Peter Freuchen’s Book of the Eskimos. New York.

Gadamer, Hans-Georg. 2001. Resnica in metoda. Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura (Zbirka Labirinti).

Golež Kaučič, Marjetka. 2001. Med tradicijo in inovacijo ali položaj folkloristike v sodobni znanosti. Glasnik SED 31 (1–2): 116–120.

Golob, Zvonimir (ur.). 1954. Amuleti. Beograd, Nolit.

Golob, Zvonimir. 1954a. Pjesme »primitivnih« naroda. V: Golob, Z. (ur.) 1954: 5–16.

Jakobson, Roman. 1966. Lingvistika i poetika. Beograd, Nolit.

Jauß, Hans Robert. 1998. Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura (Zbirka Labirinti).

Kos, Janko. 1993. Lirika. Ljubljana, DZS.

Kos, Janko. 1996. Očrt literarne teorije. Ljubljana, DZS.

Kos, Janko. 2001. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana, Mladinska knjiga.

Lévi-Strauss, Claude. 1978. Divlja misao. Beograd, Nolit.

Lévi-Strauss, Claude. 1994. Rasa in zgodovina & Totemizem danes. Ljubljana, Studia humanitatis.

Petković, Zoran in Mihajlo Ristić (ur.). 1990. Vakan’tanka me čuje. Pjesme i priče severnoameričkih Indijanaca. Beograd, Novo slovo.

Propp, Vladimir. 1984 (1928). Morfologija pravljice. V: Skaza, Aleksander (ur.), Ruski formalisti. Ljubljana, Mladinska knjiga: 400–405.

Škerlj, Božo. 1962. Ljudstva brez kovin. Ljubljana, DZS.

Šterk, Karmen. 1988. O težavah z mano. Ljubljana, Študentska založba.

Telban, Borut. 2001. Andaypa. Maribor, Založba Obzorja.

Terseglav, Marko. 1987. Ljudsko pesništvo. Ljubljana, DZS.

Virk, Tomo. 1998. Hans Robert Jauß in recepcijska estetika. V: Jauß, H. R. Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika: 531–538.

Virk, Tomo. 1999. Moderne metode literarne vede. Ljubljana, Filozofska fakulteta.

Published
2004-12-14
How to Cite
FerkoljA. (2004). POZABLJENA TRADICIJA. ORIS ARHAIČNEGA PESNIŠTVA<br>A FORGOTTEN TRADITION. AN OUTLINE OF ARCHAIC POETRY</br&gt;. Traditiones, 33(2), 71-92. https://doi.org/10.3986/Traditio2004330203