VSAKDANJA PREHRANA ZASAVSKIH RUDARJEV V LUČI NABAVNIH KNJIŽIC IN DRUGIH VIROV OSKRBE<br>EVERYDAY FOOD CULTURE OF THE ZASAVJE MINERS WITH REGARD TO FOOD SUPPLY BOOKLETS AND OTHER SOURCES OF PROVISIONS</br>

  • Jana Mlakar Adamič Zasavski muzej Trbovlje, Ulica 1. junija 15, 1420 Trbovlje
Keywords: Zasavje, rudarji, vsakdanja prehrana, viri oskrbe, nabavne knjižice // Zasavje, coal miners, everyday food culture, food supply, food supply booklets

Abstract

V prispevku je obravnavana vsakdanja prehrana zasavskih mezdnih delavcev, med katerimi prevladuje poklicna skupina rudarjev in njihovih družin. Z analizo nabavnih knjižic kot primarnega vira pojasnjuje, zakaj se je pri nižjih družbenih plasteh središče zanimanja za prehrano premaknilo z načina priprave živil na način nabave. Predstavljeni so raznoteri individualni viri oskrbe s hrano v industrijskem okolju in regionalna kuhinja na dozdaj slabo raziskanem območju Slovenije.

***

The article focuses on everyday food culture of minimumwage workers, mostly miners, and their families in Zasavje. An analysis of food supply booklets as a primary source shows why the interest of this lower social class had shifted from food preparation to food supply. Examined is a variety of food supply sources and local cuisine in this industrial, hitherto seldom researched, region.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baš, Angelos. 1980. Hrana. V: Slovensko ljudsko izročilo. Ljubljana: Cankarjeva založba: 111–118.

Brečko, Stanko. 1978. Hrastnik skozi desetletja. Hrastnik: Občina Hrastnik.

Čepič, Zdenko. 1999. Oris zagotovljene preskrbe v Jugoslaviji v obdobju 1949–1953. Prispevki za novejšo zgodovino 39 (2): Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: 157–167.

Fels, J. in K. Valentinič. 1978. Kronika Hrastnika 1874–1886. V: Brečko, Stane: Hrastnik skozi desetletja. Hrastnik: Kulturna skupnost: 457–509.

Godina - Golija, Maja. 1992. Iz mariborskih predmestij. O življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih 1919 do 1941. Maribor: Založba obzorja Maribor.

Godina - Golija, Maja. 1996. Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Založba Obzorja Maribor.

Godina - Golija, Maja. 2000. Sodobna prizadevanja v etnološkem raziskovanju prehrane. Traditiones 29 (1): 227–234.

Godina - Golija, Maja. 2001. Pomen kuharskih knjig za etnološko proučevanje prehrane. Traditiones 30 (1): 293–302.

Hacin, Nevenka idr. 2001. Srečno… Črne doline. Trbovlje: Zasavski muzej Trbovlje.

Kalšek, Miran in Nevenka Hacin. 2003. Razvoj trgovine v Zasavju. Trbovlje: Zasavski muzej Trbovlje.

Krassnig, Filip. 1965. Kronika občine Trbovlje [Tipkopis].

Lenarčič, Tine. 2000. Obrt in podjetništvo v Trbovljah. Trbovlje: Območna obrtna zbornica Trbovlje.

Makarovič, Gorazd. 1991. Prehrana v 19. stoletju na Slovenskem. Slovenski etnograf 33–34: 127–206.

Mencej, Martin. 1936. Trbovlje – socialni prerez. Ljubljana: Mala biblioteka.

Mlakar Adamič, Jana. 2003. Rudarsko stanovanje. Bivalna kultura skozi čas. Trbovlje: Zasavski muzej Trbovlje.

Mlakar Adamič, Jana. 2004. Teknilo nam je! Trbovlje: Zasavski muzej Trbovlje

Montanari, Massimo. 1998. Lakota in izobilje. Ljubljana: *Cf.

Orožen, Janko. 1958. Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola. Trbovlje: OLO Trbovlje.

Orožen, Janko. 1980. Zgodovina Zagorja ob Savi. Zagorje ob Savi: Občina Zagorje ob Savi.

Roš, Boštjan. 1940. Moji mladostni spomini. Etnolog 13: 42–92.

Šorn, Jože. 1966. Nominalni prirastek delavskih mezd in načini računanja draginjskih doklad v Sloveniji pred okupacijo. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 6 (1–2): 55–61.

Tomažič, Tanja. 1984. Gospodinjski izdatki v meščanski družini. Traditiones 13: 111–126.

Valenčič, Vlado. 1970. Kulturne rastline. V: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog 1. Agrarno gospodarstvo. Ljubljana: Državna založba Slovenije: 251–272.

Published
2005-12-16
How to Cite
1.
Mlakar AdamičJ. VSAKDANJA PREHRANA ZASAVSKIH RUDARJEV V LUČI NABAVNIH KNJIŽIC IN DRUGIH VIROV OSKRBE<br>EVERYDAY FOOD CULTURE OF THE ZASAVJE MINERS WITH REGARD TO FOOD SUPPLY BOOKLETS AND OTHER SOURCES OF PROVISIONS</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2005Dec.16 [cited 2020Apr.8];34(2):135-53. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1177
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays