O ETNOLOGIJI IN LEKSIKOGRAFIJI. SLOVENSKI ETNOLOŠKI LEKSIKON MED ZAMISLIJO IN IZIDOM
ON ETHNOLOGY AND LEXICOGRAPHY. THE LEXICON OF SLOVENIAN ETHNOLOGY BETWEEN CONCEPTION AND PUBLICATION

Ingrid Slavec Gradišnik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340206

Abstract

Priprava dela, kakršno je Slovenski etnološki leksikon (2004), je zahtevna v konceptualnem, organizacijskem in finančnem pogledu. V članku so »od znotraj« predstavljene tiste značilnosti nastajanja leksikona, ki so povezane z zasnovo in deloma organizacijo dela; ob tem je namen deloma kritičen, deloma pojasnjevalen, saj je leksikon kljub vsem pomanjkljivostim izjemno pionirsko delo. Upoštevano je, da ne gre le za etnološki, temveč tudi leksikografski projekt, ki terja neogibno in potrpežljivo sodelovanje etnologov in leksikografov.

***

The preparation of a work like the Slovenski etnološki leksikon (Lexicon of Slovenian Ethnology, 2004) is demanding in its conceptual, organizational, and financial aspects. This article gives an “inside” view of the planning and organizational work in creating the lexicon. The aim of this article is both critical and explanatory, because despite all of its shortcomings the lexicon is an exceptional pioneering work. It is recognized that this was not only an ethnological, but also a lexicographical project, which required the indispensable and patient cooperation of ethnologists and lexicographers.

Keywords

Slovenski etnološki leksikon; etnologija in leksikografija // Slovenski etnološki leksikon (Lexicon of Slovenian Ethnology); ethnology; lexicography

Full Text:

PDF

References

Bajt, Drago. 2005. Slovar, leksikon ali enciklopedija. Ampak 6 (8–9): 76–77.

Baš, Angelos (ur.). 1993. Predlog geselnika za Slovar etnologije Slovencev. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF, Slovenski etnografski muzej.

Baš, Angelos. 1993a. Predgovor. V: Baš ur. 1993: 1–3.

Baš, Angelos. 2001. Leksikon etnologije Slovencev. Traditiones 30 (1): 119–127.

Baš, Angelos (ur. s sod.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

Baš, Angelos. 2004a. Predgovor. V: Baš (ur. s sod.) 2004: V–IX.

Baš, Angelos. 2004b. Naš pogovor. Etnologija nikoli dekla politike. Za dr. Angelosom Bašem je trinajst let uspešnega dela na Slovenskem etnološkem leksikonu [pogovarjal se je I. Žajdela]. Družina 49 (5. 12.): 11.

Beitl, Richard (ur.). 1955. Wörterbuch der Deutsche Volkskunde. Begründet von O. A. Erich u. R. Beitl. Zweite Aufl., neu bearbeitet von R. Beitl. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. [1. izd. 1936, 3. izd. 1973.].

Ferlež, Jerneja. 2000. Etnologija, etnografija ali narodopisje. Geslenje etnološkega gradiva v knjižnicah z vidika uporabnika. Etnolog 61, n. v. 10: 179–210.

Ferlež, Jerneja. 2004. Povzetek novih raziskav in obračun s preteklim znanjem. Veliko kolektivno delo slovenske etnološke znanosti. Večer 60 (268, 7. 12.): 14.

Humar, Marjeta (ur.). 2004. Terminologija v času globalizacije / Terminology at the Time of Globalization. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Humar, Marjeta. 2004a. Stanje in vloga slovenske terminologije in terminografije. V: Humar ur. 2004: 17–31.

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 1993a. Navodilo (A. Baš, 3. 2. 1993).

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 1993b. Navodila II [krajšave] (A. Baš, 3. 2. 1993).

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 1996. Dodatna navodila za oblikovanje besedil v Slovarju etnologije Slovencev (M. Ramšak, 19. 3. 1996).

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 2001–2002. Geselnik Leksikona etnologije Slovencev. Abecedna ureditev (M. Ramšak, M. Komavec, S. Zemljič Golob, A. Poljak).

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 2002a. Pravila za krajšanje besedil v slovarjih, leksikonih, enciklopedijah. Krajšave in kratice (T. Stanonik, 6. 3. 2002).

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 2002b. Vodilke (T. Stanonik, 14. 3. 2002).

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 2002c. Zapisnik sestanka, 25. 3. 2002.

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 2002č. Zapisnik delovnega sestanka za LeS, 18. 4. 2002.

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 2002d. Redakcijski zapis, april 2002 (I. Slavec Gradišnik).

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 2002e. Delovni sestanek za LeS, 9. 5. 2002.

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 2002f. Geselnik Leksikona Etnologije Slovencev. Redakcija, april–maj 2002 (I. Slavec Gradišnik).

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 2002g. Geselske zanimivke (I. Slavec Gradišnik).

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 2002h. Navodila za redakcijske posege (M. Ramšak, I. Slavec Gradišnik, T. Stanonik).

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 2002i. Komentar ob navodilih (I. Slavec Gradišnik).

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. E-arhiv [ISN]. 2002j. Redakcijski zapis, 17. 10. 2002 (T. Stanonik).

Kocjan - Barle, Marta. 1995/95. Gradivo za Slovenski splošni leksikon. Sestavila M. Kocjan - Barle; Pregledali in dopolnili člani UO… Ljubljana: Založba Mladinska knjiga [Interno delovno gradivo].

Kremenšek, Slavko. 1973. Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov. Traditiones 2: 258–261.

Kremenšek, Slavko. 1977. Smernice etnološkega raziskovalnega dela (Osnutek). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 17 (4): 45–51.

Kremenšek, Slavko. 1979. Program dela na etnološkem prispevku v slovenski enciklopediji in na enciklopediji slovenske etnologije. (Predlog.) Glasnik Slovenskega etnološkega društva 19 (2): 37–38.

Kuret, Niko. 1968. Stanje slovenskega narodopisja 1968. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 9 (3): 1–4.

Kuret, Niko. 1972. Komisija (1947–1951) in Inštitut za slovensko narodopisje (od 1951). Nastanek, razvoj, delo. Traditiones 1: 9–16.

Ramšak, Mojca. 1992. Prolegomena za etnološki slovar ali leksikon. Diplomska naloga. Ljubljana: Oddelek za etnologijo FF.

Ramšak, Mojca. 1994. Prolegomena za etnološki slovar ali leksikon. Povzetek diplomske naloge. Glasnik SED 34 (1/2): 88–89.

Ramšak, Mojca. 1995. Dosedanja prizadevanja za izdajo Slovenskega etnološkega slovarja. V: Muršič, Rajko in Mojca Ramšak (ur.), Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj: zbornik prispevkov s kongresa, Ljubljana, Cankarjev dom, 24. - 27. oktober 1995. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 23): 198–203.

Ramšak, Mojca. 1997a. Enciklopedija etnologije Slovencev – teoretični model. Magistrska naloga. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF.

Ramšak, Mojca. 1997b. Pregled zgodovine etnološkega enciklopediranja, kritična (izbrana) bibliografija in analiza evropskih etnoloških enciklopedičnih del. Časopis za zgodovino in narodopisje 68, n. v. 33 (1): 110–120.

Ramšak, Mojca. 1998. Identiteta evropskih etnoloških enciklopedičnih del in slovenski prispevek k temu. Anthropos 30 (1/3): 126–151.

Ramšak, Mojca. 1999. O (pred)zgodovini etnološkega enciklopediranja in sedanjem stanju slovenske etnološke enciklopedistike. Časopis za zgodovino in narodopisje 70, n. v. 35 (3): 463–484.

Ramšak, Mojca. 2001. Evropska etnološka enciklopedična dela in Leksikon etnologije Slovencev. Traditiones 30 (1): 325–347.

Ramšak, Mojca. 2004a. Leksikon etnologije Slovencev. Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2004. Ljubljana: ZRC SAZU, 2004.

Ramšak, Mojca. 2004b. Ob koncu projekta Leksikon etnologije Slovencev (2001–2004) in pred natisom Slovenskega etnološkega leksikona (jeseni 2004). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 44 (2): 43–47, 76–77.

Ramšak, Mojca. 2004c. Zgoščena informacija o vsakdanjem življenju. Slovenski etnološki leksikon. [Pogovor z Mojco Ramšak]. Večer 60 (284, 4. 12.): 40–41.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2004a. Knjige za počasno branje. Večer 60 (284, 4. 12.): 41.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2004b. Slovenski etnološki leksikon. Predavanje. Teoretski seminar. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF, 17. 11. 2004.

Slovenski veliki leksikon [SVL]. 2003–2004. Slovenski veliki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Vogel, Milan. 2005. Praznovanje, ki se bo zavleklo v prihodnja leta. Anketa ob izidu Slovenskega etnološkega leksikona (A. Dular, V. Hazler, S. Kremenšek, I. Leskovec, M. Ramovš, M. Terseglav). Delo. Književni listi, 10. 11. 2004: 12.

Vojnovič, Nastja idr. Iz slovarske delavnice. O delu redaktorjev, iztočničarke in onaglaševalca pri Slovenskem pravopisu. http://www.zrc-sazu.si/pravopis/Delavnica.htmDOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340206

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave