ZVONOVI. NJIHOVA ZVOČNA IN SEMANTIČNA RAZSEŽNOST V SLOVENSKI MODERNI POEZIJI, LJUDSKIH PESMIH, PREGOVORIH IN REKIH<br>BELLS. THEIR MUSICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS IN MODERN SLOVENIAN POETRY, FOLK SONGS, PROVERBS, AND SAYINGS</br>

  • Mojca Kovačič Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Keywords: zvon, zvočnost, semantičnost, poezija, ljudsko izročilo // Bell, musicality, semantics, poetry, popular tradition

Abstract

Pogosta upodobitev zvona v ljudski in umetni poetiki priča o velikem pomenu, ki ga je imel zvon v življenju skupnosti oziroma posameznika. Podrobnejši pogled v dela pesnikov slovenske moderne, v slovenske pregovore, reke in ljudske pesmi odkriva, na kakšne načine zvon zaživi v teh delih, kdaj prevlada njegova semantična, kdaj zvočna stran, v kakšen kontekst je vključena njegova stvarna, metaforična ali simbolna upodobitev ter kako se njegova zvočnost odzvanja v teksturi ljudske pesmi.

***

Frequent use of bells in popular and literary poetics indicates the importance that the bell had for the individual as well as the whole community. An analysis of poems from the period of the Slovenian Moderna, Slovenian proverbs, sayings, and folk songs shows a number of findings: how the bell functions in these works; when its semantic aspect prevails over its musical one; the context of its material, metaphoric, and symbolic depictions; and how the texture of folk song reflects the musicality of the bell.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bosilj, Ivan. 2000. Zvona. Zagreb: Graphis.

Cvitanič, Slavica. 1996. Margentsko pevsko izročilo. Maribor: Samozaložba.

Golež Kaučič, Marjetka. 1991. Glasbeni inštrumenti v slovenski književnosti. V: Med godci in glasbili na Slovenskem. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej in ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Sekcija za glasbeno narodopisje: 104–125.

Hrovatin, Radoslav. 1964. Kvintna pentatonika na Slovenskem. Slovenski etnograf 16–17 (1963–64): 65–88.

Ilich, Iztok in Bojana Rogelj Škafar (ur.). 2003. Pregovori in reki. Leto in dan v slovenski ljudski modrosti. Ljubljana: Državna založba Slovenije in Slovenski etnografski muzej.

Kette, Dragotin. 1976. Zbrano delo. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Kimovec, Fran. 1921. Novi zvonovi. Kakšni glasovi? Cerkveni glasbenik 5–6: 37–39.

Kmecl, Matjaž. 1976. Mala literarna teorija. Ljubljana: Založba Borec.

Koblar, France. 1976. Spremna beseda. V: Kette, Dragotin, Zbrano delo. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Koblar, France. 1979. Spremna beseda. V: Kette, Dragotin, Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kos, Janko. 1992. Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Kumer, Zmaga. 1983. Ljudska glasbila in godci na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica.

Kumer, Zmaga. 1988. Etnomuzikologija. Razgled po znanosti o ljudski glasbi. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kumer, Zmaga. 1996. Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: Založba ZRC.

Kumer, Zmaga. 2002. Slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.

Leroi-Gourhan, André. 1990. Gib in beseda II. Ljubljana: ŠKUC.

Mahnič, Joža. 1955. Oton Župančič. Pregled, oznaka in ocena njegove umetnosti in dela. Maribor: Založba Obzorja.

Mahnič, Joža. 2002. Murnova pesniška izpoved. Glasnik Slovenske matice: 49–50.

Makarovič, Gorazd. 1995. Slovenci in čas. Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja. Ljubljana: Krtina.

Mercina, Ivan. 1922. O uglasitvi bronastih zvonov istega zvonila. Cerkveni glasbenik 7–8: 9–12, 29–34.

Mercina, Ivan. 1927. Priporočljiva omejitev v uglaševanju cerkvenih zvonil. Cerkveni glasbenik 7–8: 176–178.

Mercina, Ivan. 1927. Vpliv zvona na duševnost človeka. Cerkveni glasbenik 5–6: 109–111.

Murn Aleksandrov, Josip. 1954. Zbrano delo I. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Mušič, Janez. 1986. Spremna beseda. V: Župančič, Oton, Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Poniž, Denis. 1994. Lirika slovenske moderne. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Reznikoff, Iegor. 2005. On primitive elements of musical meaning. The Jornual of Music and Meaning, Vol. 3, section 2. http://www.musicandmeaning.net/issues/showArticle.php?artID=3.2 (27. 2. 2006).

Rupel, Mirko. 1969. Valvasorjevo berilo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Slovar slovenskega knjižnega jezika [SSKJ]. 1991. Slovar slovenskega knjižnega jezika 5. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Stockmann, Erich. 1965. Towards a History of European Folk Music Instruments. Journal of the International Folk Music Council 17: 155–164.

Strajnar, Julijan. 1985. Pritrkavanje. Ljubljana in Maribor: Helidon in Obzorja.

Špeh, Rožana. 1999. Šupeter je na lepa vas. Zbirka ljudskih pesmi iz Slovenske Istre. Ljubljana: Kres.

Terseglav, Marko. 1987. Ljudsko pesništvo. Ljubljana: Državna založba Slovenije (Literarni leksikon; 32).

Vodušek, Valens. 1990. Pentatonika - Izhodišče razvoja slovenske ljudske glasbe. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede.

Zadravec, Franc. 1980. Elementi slovenske moderne književnosti. Murska Sobota: Pomurska založba.

Župančič, Oton. 1956–59. Zbrano delo I, II, III. Ljubljana: Triglavska tiskarna.

Published
2006-10-13
How to Cite
1.
Kovačič M. ZVONOVI. NJIHOVA ZVOČNA IN SEMANTIČNA RAZSEŽNOST V SLOVENSKI MODERNI POEZIJI, LJUDSKIH PESMIH, PREGOVORIH IN REKIH<br>BELLS. THEIR MUSICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS IN MODERN SLOVENIAN POETRY, FOLK SONGS, PROVERBS, AND SAYINGS</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2006Oct.13 [cited 2020Apr.3];35(1):89–106. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1160
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays