ETNOLOŠKA BRANJA GREGORJA KREKA
ETHNOLOGICAL READINGS OF GREGOR KREK

Ingrid Slavec Gradišnik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2006350211

Abstract

Zgoščena oznaka Krekovega znanstvenega dela in recepcija njegove filologije v izbranih delih o zgodovini slovenske etnologije in folkloristike opozarjata na presojnost disciplinarne zgodovine in ostrita poglede na nastajanje narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. O Krekovem delu ponujata nekoliko ambivalentne sklepe: je začetnik slavistike v Gradcu in tudi začetnik filološkega, romantiško motiviranega, vendar tudi znanstvenega narodopisja; angažiral se je, čeprav neuspešno, ob načrtu izdaje zbirke slovenskih ljudskih pesmi in zanjo pripravil uredniška izhodišča; kritiki sta bila podvržena njegov mitološki nazor in posredno tudi t. i. mitološka šola 19. stoletja. Zaradi delovanja v nemškem znanstvenem prostoru in nemškem jeziku je razumljivo tudi, da so mu bili med njegovimi sodobniki tuji kritiki naklonjenejši od domačih. Prispevek ne kanonizira Kreka, temveč kontekstualno opozarja na stranpoti, ki so ob splošno priznanih dosežkih enakovreden fenomen disciplinarne zgodovine.

***

A condensed review of Krek’s scholarly production and of the reception of his philological work in select texts on the history of Slovenian ethnology and folklore studies attempts to clarify the beginnings of ethnography in the second half of the 19th century. As a scholar, Gregor Krek is viewed in a somewhat ambivalent manner: the founder of Slavic studies in Graz and the editor engaged – albeit unsuccessfully - in the preparations for the publication of an extensive collection of Slovenian folk songs for which he had devised his own editorial concept; and a follower of the mythological orientation and of, although indirectly, the so-called mythological school of the 19th century. Since he was active within German academia and wrote in the German language, foreign scholars were more benevolent to his work than domestic critics. Rather than canonizing Krek the article merely tries to draw attention to digressions that, along with the generally acknowledged achievements in ethnology, represent an equally interesting phenomenon of disciplinary history.

Keywords

Gregor Krek; zgodovina etnologije; narodopisje v 19. stoletju; slovanska filologija; mitologija // Gregor Krek; history of ethnology; 19th century ethnography; Slavic philology; mythology

Full Text:

PDF

References

[B. n. a.]. 2004. Krek, Gregor. V: Slovenski veliki leksikon. H–O. Ljubljana: Mladinska knjiga: 362.

Barnard, Alen. 2000. History and theory in anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Barnard, Alen in Jonathan Spencer (ur.). 1996. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London in New York: Routledge.

Baš, Angelos. 1982. O predmetu Vrazovega etnološkega dela na Slovenskem. Traditiones 7–9 (1978–1980): 189–294.

Baš, Angelos. 1984. K slovenskemu imenju za etnologijo. Traditiones 10–12 (1981–1983): 153–164.

Baš, Angelos (ur.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Benedict, Ruth. 1943. Franc Boas. Science 97: 60–61.

Bernik, France (ur.). 1964. Slovenska matica 1864–1964. Ljubljana: Slovenska matica.

Bezlaj, France. 1951. Nekaj besedi o slovenski mitologiji v zadnjih desetih letih. Slovenski etnograf 3–4: 342–353.

Bockhorn, Olaf. 1994. »Volkskundliche Quellströme« in Wien: Anthropo- und Philologie, Ethno- und Geographie. V: Jacobeit, Lixfeld in Bockhorn (ur.) 1994: 417–424.

Bogataj, Janez idr (ur.). 1984. Razmerja med etnologijo in zgodovino. Ljubljana in Maribor (Knjižnica Glasnika SED; 14 / Knjižnica Kronike; 6).

Bunzl, Matti. 1996. Franz Boas and the Humboldtian Tradition. From Volksgeist and Nationalcharacter to an Anthropological Concept of Culture. V: Stocking (ur.) 1996: 17–78.

Dolenc, Janez. 1980. Naš rojak, slavist dr. Gregor Krek. Loški razgledi 27: 103–111.

Dolenc, Janez. 1992. Krek, Gregor. V: Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana: Mladinska knjiga: 1.

Dolenc, Janez. 1993. Mlada leta slavista Gregorja Kreka. Loški razgledi 40: 143–156.

Dolenc, Janez. 1995. Delež Gregorja Kreka v prizadevanju za zbiranje in objavo slovenskih ljudskih pesmi. Traditiones 24: 13–23.

Dolenc, Janez. 1999. Gregor Krek kot študent univerze v Gradcu. Loški razgledi 46: 337–348.

Dolenc, Janez. 2001. Habilitacija dr. Gregorja Kreka na graški univerzi. Loški razgledi 48: 39–49.

Dolenc, Janez. 2002. Dr. Gregor Krek kot privatni docent in izredni profesor univerze v Gradcu. Loški razgledi 49: 53–62.

Dolenc, Janez. 2003. Dr. Gregor Krek na vrhuncu svojega ustvarjanja kot redni profesor na graški univerzi. Loški razgledi 50: 77–91.

Dolinar, Darko. 1982. Krek, Gregor. V: Kos, Janko in Ksenija Dolinar (ur.), Slovenska književnost. Ljubljana: Cankarjeva založba: 183.

Eberhart, Helmut. 1994. Von Karl Weinhold bis Rudolf Meringer. Zu den Anfängen der Volkskunde in Graz. V: Jacobeit, Lixfeld in Bockhorn (ur.) 1994: 403–406.

Fikfak, Jurij. 1986. Etnologija na Slovenskem med 1848 in 1860. [Neobj. mag. delo.] Ljubljana: Oddelek za etnologijo FF.

Fikfak, Jurij. 1989. Domoznanska (etnološka) besedila med 1848 in 1860. V: Kremenšek, Slavec in Dolžan (ur.) 1989: 81–103.

Fikfak, Jurij. 1999. Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Forma 7 in Založba ZRC, ZRC SAZU.

Fikfak, Jurij (ur.). 1988. Jakob Volčič in njegovo delo. Zbornik prispevkov in gradiva. Pazin: Istarsko književno društvo »Juraj Dobrila«.

Glonar, Joža. 1923. Predgovor. V: Štrekelj, Karel (ur.), Slovenske narodne pesmi. Zvezek IV. Ljubljana: Slovenska matica, 1908–1923: *3–*66.

Grafenauer, Ivan. 1927. Krek Gregor Dr. V: Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka. II. knjiga. I–M. Zagreb: Bibliografski zavod: 506–507.

Harris, Marvin. 1969. The Rise of Anthropological Theory. A History of Theories of Culture. London: Routledge & Kegan Paul.

Jacobeit, Wolfgang, H. Lixfeld in O. Bockhorn (ur.). 1994. Völkische Wissenschaft. Wien [etc.]: Böhlau.

Janežič, Anton. 1851. Kako se morajo zapisovati narodne pesmi. Slovenska bčela 2 (1): 126.

Kaschuba, Wolfgang. 1999. Zur Wissens- und Wissenschaftsgeschichte. V: Kasschuba, W., Einführung in die Europäische Ethnologie. München: Beck.

Kelemina, Jakob. 1930. Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Z mitološkim uvodom. Celje: Mohorjeva družba.

Kos, Janko. 1996. Duhovna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica.

Kotnik, France. 1944. Pregled slovenskega narodopisja. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev. I. del. Ljubljana: Klas: 21–52.

Krek, Gregor. 1858a. Divji mož. Novice gospodarske, obertniške in narodne [Ljubljana] 16, list. 11 (17. 3.): 84–85.

Krek, Gregor. 1858b. O naši književnosti. Novice… 16, list 31: 243–244.

Krek, Gregor. 1858c. Cena pesem narodnih. Novice… 16, list 37: 293–294.

Krek, Gregor. 1869. Ueber die Wichtigkeit der slavischen traditionellen Literatur als Quelle der Mythologie. Wien [priloga Jahresbericht über die Steiermärkisch-Landschaftliche Ober-Realschule in Graz, 18].

Krek, Gregor. 1872. Važnost ustnega slovstva (tradicijonalne literature) kot izvirnik basnoslovju (mythologiji). Zora 1 (12): 171–174.

Krek, Gregor. 1873. Nekoliko opazek o izdaji slovenskih narodnih pesni. Slovenski narod 6, št. 137–138, 140, 142, 145 [ponatis v: Listki 4: 96–140].

Krek, Gregor. 1874. Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Graz: Leuschner & Lubensky.

Krek, Gregor. 1876. Beiträge zur slavischen Mythologie. I. Veles, Volos und Blasius. Archiv für slavische Philologie [Wien], 1: 134–151.

Krek, Gregor. 1877. O nabiranju narodno-slovstvenega blaga. Novice… 35, list 14 (4. 4.): 107.

Krek, Gregor. 1881. Kres. Kres 1 (1): 49–62.

Krek, Gregor. 1882. Polyfem v národnej tradiciji slovanskej. Kres 2 (1): 42–52; Kres 2 (2): 103–115; Kres 2 (3): 155–174.

Krek, Gregor. 1887. Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. [2., neubearb. u. erw. Aufl.] Graz: Leuschner & Lubensky.

Krek, Gregor. 1891. Die slovenische Literatur. V: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, 14. Kärnten und Krain. Wien.

Krek, Gregor. 1895. Slavische Anthologie. Stuttgart: Verlag der J.G. Cotta’schen Buchhandlung.

Kremenšek, Slavko. 1973. Obča etnologija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kremenšek, Slavko. 1975. Dediščina slovenske etnološke misli 10. stoletja. V: Orožen, Martina (ur.), 11. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: 127–136.

Kremenšek, Slavko. 1978. Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, Znanstveni tisk: 9–65.

Kremenšek, Slavko. 1979. Razsvetljenstvo in etnološka misel. V: Paternu, Boris idr. (ur.), Obdobje razsvetljenstva v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja; 1): 409–419.

Kremenšek, Slavko. 1980. H genezi razmerja med etnologijo in slavistiko. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 20 (2): 37–41.

Kremenšek, Slavko. 1981. Etnološka misel v obdobju romantike. V: Paternu, Jakopin in Koruza (ur.) 1981: 525–532.

Kremenšek, Slavko. 1982. Od Linharta do Trdine – etnologija v zgodovinopisju obdobja razsvetljenstva in romantike. V: Bogataj, Janez (idr., ur.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije. Zbornik posvetovanja slovenskih in hrvaških etnologov ob 130-letnici smrti Stanka Vraza. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 8): 135–144.

Kremenšek, Slavko idr. (ur.). 1986. O razmerju med geografijo in etnologijo / About the Relationship between Geography and Ethnology. Ljubljana: FF (Dela/Oddelek za geografijo; 3).

Kremenšek, Slavko, Ingrid Slavec in Tatjana Dolžan (ur.). 1989. Etnologija in domoznanstvo. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 19).

Kropej, Monika. 1995. Pravljica in stvarnost. Ljubljana: ZRC SAZU (Znirka ZRC; 5).

Kropej, Monika. 1995a. Štrekljeva rokopisa predavanj »Slovenske starožitnosti« in »Slovanska etnografija«. V: Muršič in Ramšak (ur.) 1995: 22–29.

Kropej, Monika. 2001. Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kropej, Monika. 2004. Mitologija. Mitološka šola. V: Baš, A. (ur.) 2004: 327.

Lutz, Gerhard. 1983. Die Entstehung der Ethnologie und das spätere Nebeneinander der Fächer Volkskunde und Völkerkunde in Deutschland. V: Nixdorff, Heide in Thomas Hauschild (ur.), Europäische Ethnologie. Theorie-und methodendisskussion aus ethnologischer und volkskundlicher Sicht. Berlin: D. Reimer (Ethnologische Paperbacks): 29–46 [slov. prev.: Nastanek etnologije in poznejše razmerje med Volkskunde in Völkerkunde v Nemčiji. Glasnik SED 25 (1–4) 1985: 39–47.]

Majar, Matija. 1850. O zapisovanju ljudskih pesmi. Slovenska bčela 1: 92.

Matičetov, Milko. 1985. O bajnih bitjih na Slovenskem s pristavkom o Kurentu. Traditiones 14: 23–32.

Merhar, Boris. 1964. Folkora in narodopisje. V: Bernik (ur.) 1964: 116–140.

Mikhailov, Nikolai. 2002. Mythologia slovenica. Poskus rekonstrukcije slovenskega poganskega izročila. Trst: Mladika.

Murko, Matija. 1896. Narodopisna razstava češkoslovanska v Pragi l. 1895. Letopis Matice slovenske: 75–137.

Muršič, Rajko in Mojca Ramšak (ur.). 1995. Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 23).

Novak, Vilko. 1960. Slovenska ljudska kultura. Oris. Ljubljana: DZS.

Novak, Vilko. 1973. Anton Tomaž Linhart o kulturi starih Slovencev. Traditiones 2: 35–62 [ponatisnjeno v Novak 1986].

Novak, Vilko. 1974. Balthasar Hacquet in slovenska ljudska kultura. Traditiones 3: 17–68 [ponatisnjeno v Novak 1986].

Novak, Vilko. 1986. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Paternu, Boris, Franc Jakopin in Jože Koruza (ur.). 1981. Obdobje romantike v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja; 2).

Pirjevec, Avgust. 1925–32. Krek, Gregor. V: Slovenski biografski leksikon. Prva knjiga. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka: 557–558.

Ramšak, Mojca in Ingrid Slavec Gradišnik. 2004. Krek, Gregor. V: Baš, A. (ur.) 2004: 251–252.

Samec, Drago. 2005. Bibliografija Gregorja Kreka [tipkopis, 10 str.].

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC.

Stanonik, Marija. 1979. Viljem Urbas. Slovenski etnograf 30 (1977): 27–36.

Stanonik, Marija. 1981. Vprašanje romantične mitološke teorije pri Slovencih. V: Paternu, Jakopin in Koruza (ur.) 1981: 335–353.

Stanonik, Marija. 2006. Poseganje v slovstveno folkloro – znamenje ustvarjalnosti ali nemoči?. Traditiones 35 (1): 7–49. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2006350101

Stocking, George Jr. (ur.). 1989. Romantic Motives. Essays in Anthropological Sensibility. Madison, WI: The University of Wisconsin Press (HOA; 6).

Stocking, George Jr. (ur.). 1996. Volksgeist as Method and Ethic. Essays in Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition. Madison, WI: The University of Wisconsin Press (HOA; 8).

Šmitek, Zmago. 1998. Kristalna gora. Mitološko izročilo Slovencev. Ljubljana: Forma 7.

Šmitek, Zmago. 2004. Mitološko izročilo Slovencev. Svetinje preteklosti. Ljubljana: Študentska založba.

Štrekelj, Karel (ur.). 1895–1923. Slovenske narodne pesmi. (4 zv.) Ljubljana: Slovenska matica.

Štrekelj, Karel. 1898. Predgovor. V: Štrekelj, Karel (ur.), Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana: Slovenska matica: V–XV.

Terseglav, Marko. 1897. Ljudsko pesništvo. Ljubljana: Cankarjeva založba (Literarni leksikon. Študije; 32. zv.).

Uredniški odbor Glasnika SED [UO GSED]. 1980. Janez Trdina – etnolog. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 3).

Urry, James. 1996. History of anthropology. V: Barnard in Spencer (ur.) 1996: 277–279.

Vermeulen, Han F. 1996. Enlightenment Anthropology. V: Barnard in Spencer (ur.) 1996: 183–185.

Virk, Tomo. 1989. Duhovna zgodovina. Ljubljana: DZS (Literarni leksikon. Študije; 35).DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2006350211

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave