FOLKLORISTIČNI PORTRET GREGORJA KREKA
A FOLKLORISTIC PORTRAIT OF GREGOR KREK

Marija Stanonik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2006350209

Abstract

Trem prvim slovenskim profesorjem na univerzi v Gradcu daje pečat slovanska filologija. Njen prvi kvalificirani zastopnik je postal leta 1871 Gregor Krek (1840–1905), ko je postal izredni in leta 1874 redni profesor. Namen prispevka je očrtati ustanovitelja graške slavistike predvsem v njeni luči, kot ene od filoloških panog, ki so bile v njegovem času med seboj še trdno prepletene, o čemer priča Krekova znanstvena in strokovna bibliografija.

***

Three of the most prominent Slovenian professors teaching at the University of Graz were primarily Slavic philologists. Gregor Krek (1840 – 1905), who in 1871 became associate professor and three years later, in 1874, full professor, was the first certificated Slavic philologist. The article focuses on Krek as the founder of Slavic studies at the University of Graz. As is evident from his scientific bibliography the study of Slavic languages was one of philological disciplines that were still closely connected at the time.

Keywords

Gregor Krek; filologija; slovanska filologija; slovstvena folklora; mitologija // Gregor Krek; philology; Slavic philology; literary folklore; mythology

Full Text:

PDF

References

[B. n. a.]. 1884. Pagovor k Miklošičevi slavnosti. Ljubljanski zvon [Ljubljana]: 58–59.

[B. n. a.]. 1906. Dvorni svetnik dr. Gregor Krek. (Pokojnemu učitelju v spomin). Ilustrovani narodni koledar [Ljubljana] 17: 72–77. (Podpis avtorja: -x-).

Belaj, Vitomir. 1992. Damjan J. Ovsec, Slovanska mitologija in verovanje. Traditiones [Ljubljana] 21: 275–280.

Belaj, Vitomir. 1998. Hod kroz godinu. Mitska pozadina hrvatskih narodnih običaja i vjerovanja. Zagreb: Golden marketing.

Bošković-Stulli, Maja. 1978. Usmena književnost. V: Maja Bošković-Stulli in Divna Zečević, Povijest hrvatske književnosti I. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber: 7–353.

Brunet, Fran. 1884. Dr. Gregor Krek. Slovan [Ljubljana] 1 (14): [105]–106.

Dolenc, Janez. 1980. Naš rojak, slavist dr. Gregor Krek. Loški razgledi [Škofja Loka] 27: 103–111.

Dolenc, Janez. 1993. Mlada leta slavista Gregorja Kreka. Loški razgledi 40: 143–156.

Dolenc, Janez. 1995. Delež Gregorja Kreka v prizadevanju za zbiranje in objavo slovenskih ljudskih pesmi. Traditiones 24: 13–23.

Dolenc, Janez. 1999a. Gregor Krek kot študent univerze v Gradcu. Loški razgledi 46: 337–348.

Dolenc, Janez. 1999b. Neznani stari zapisi tolminskih ljudskih izročil. Traditiones 28 (1): 101–117.

Dolenc, Janez. 2001. Habilitacija dr. Gregorja Kreka na graški univerzi. Loški razgledi 48: 39–49.

Dolenc, Janez. 2002. Dr. Gregor Krek kot privatni docent in izredni profesor na Univerzi v Gradcu. Loški razgledi 49: 53–62.

Dolenc, Janez. 2004. Dr. Gregor Krek kot predstojnik slovanskega inštituta na graški univerzi, nazadnje dvorni svetnik. Loški razgledi 51: 143–154.

Dolenc, Janez. 2005. Dr. Gregor Krek, utemeljitelj slavistike v Gradcu. Jezik in slovstvo [Ljubljana] 50 (3–4): 125–127. [ponatis: Podblegaške novice. Glasilo občine Gorenja vas-Poljane 9 (3): 2005: 10–11.]

Fikfak, Jurij. 1999. Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Forma 7 in Založba ZRC.

Glaser, Karol. 1896. Zgodovina slovenskega slovstva III. Ljubljana: 193–196.

Glonar, Joža. 1923. Predgovor. V: Karel Štrekelj, Slovenske narodne pesmi. Zvezek IV, 1908–1923. Ljubljana: Slovenska matica: 1–66.

Goljevšček, Alenka. 1982. Mit in slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.

Govekar, Fran. 1904–1905. Dr. Gregorij Krek. Slovan 3: 349–350.

Grdina, Igor. 2002. Ipavci. Ljubljana: Založba ZRC.

Grimm, Jakob. 1835. Deutsche Mythologie. Göttingen.

Hubad, Fran. 1887. Imenitna knjiga. Ljubljanski zvon 7 (2): 121–123, (3): 181–183, (5): 309–311, (6): 374–376, (7): 436–440.

Ivić, Milka. 1969. Pravci u lingvistici. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Jagić, Vatroslav. 1905. Gregor Krek. Archiv für slavische Philologie [Berlin] 27: 633–634.

Jagić, Vatroslav. 1910. Novoe pokoljenie predstavitelei vь universitetahь avstrijskihь i russkihь. V: Jagić, V. (ur.), Enciklopedija slavjanskoi fillogii. Sanktpeterburg: 785–786.

Jolles, André. 1968 (1930). Einfache Formen. [4. izd.] Salle.

Jünger, Friedrich G. 1973. Mit i jezik. V: Mit, tradicija, savremenost. Beograd: Nolit.

Kotnik, France. 1944. Pregled slovenskega narodopisja. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Založba Klas: 32–34.

Krek, Gregor. 1858a. O naši književnosti. Novice gospodarske, obertniške in narodne [Ljubljana] 16: 243–244.

Krek, Gregor. 1858b. Cena pesem národnih. Novice… 16: 293–294.

Krek, Gregor. 1858c. Divji mož. Novice… 16: 84–85.

Krek, Gregor. 1869. Ueber die Wichtigkeit der slavischen traditionellen Literatur als Quelle der Mythologie. Wien.

Krek, Gregor. 1872a. [Gosp. prof. dr. Krek o Stanko Vrazovi slovensko-slovstveni ostalini bere naslednje svoje poročilo]. Letopis Matice slovenske za leto 1871 [Ljubljana]: 27–30.

Krek, Gregor. 1872b. Važnost ustnega slovstva (tradicijonalne literature) kot izvirnik basnoslovju (mythologiji). Zora. Časopis za zabavo, znanost in umetnost [Maribor] 1: 171–174.

Krek, Gregor. 1873a. Nekoliko opazek o izdaji slovenskih narodnih pesni. Slovenski narod [Ljubljana] 6, št. 137–138, 140, 142, 145.

Krek, Gregor. 1873b. Nekoliko opazek o izdaji slovenskih narodnih pesni. V: Jurčič, Josip (ur.), Listki, IV. zvezek. Ljubljana: Narodna tiskarna: 96–140.

Krek, Gregor. 1874. Einleitung in die slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer älteren Perioden. Graz: Verlag von Leuschner & Lubensky.

Krek, Gregor. 1876. Beiträge zur slavischen Mythologie (Veles, Volos und Blasius). Archiv für slavische Philologie 1: 134–151.

Krek, Gregor. 1877. O nabiranji narodno-slovstvenega blaga. Novice… 35: 107.

Krek, Gregor. 1881a. Kres. Kres 1 [Celovec]: 49–62.

Krek, Gregor. 1881b. Jezikoslovne malenkosti. Kres [Celovec] 1: 117–125.

Krek, Gregor. 1882a. Polyfem v národnej tradiciji slovanskej. Kres 2: 42–52, 103–115, 155–175.

Krek, Gregor. 1882b. Letopis Matice slovenske za leto 1881. Kres 2: 432–445.

Krek, Gregor. 1883. Razne malenkosti. Kres 3: 52–57, 107–112, 159–166, 265–275.

Krek, Gregor. 1884. Razne malenkosti. Kres 4: 107–112, 414–421.

Krek, Gregor. 1885. Še enkrat nemška pesem o Hildebrandu in njene sestre slovanske. Kres 5: 104–112.

Krek, Gregor. 1886. Česki Trut pa slovenski Trôt. Kres 6: 183–185.

Krek, Gregor. 1887. Einleitung in die slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer älteren Perioden. Graz: Verlag von Leuschner & Lubensky.

Kropej, Monika. 2001. Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC.

Kuret, Niko. 1972. [Komentar] Matija Murko, Iz poročila o »Narodopisni razstavi češkoslovanski« v Pragi l. 1895 (Letopis Matice Slovenske 1896). Traditiones 1: 19–26.

[Lampe, Evgen]. 1905. Dr. Gregorij Krek. Dom in svet [Ljubljana] 18 (9): 570–571. [Brez podpisa avtorja].

Lévi-Strauss, Claude. 1977 (1958). S truktura mitova. V: Lévi-Strauss, C., Strukturalna antropologija. Zagreb: Stvarnost: 213–239.

Logar, Janez. 1957. Pripombe k deseti knjigi. V: Janez Trdina, Zbrano delo X. Ljubljana: Državna založba Slovenije: 399–433.

Meletinski, E. M. 1973. Mitološke teorije XX veka na zapadu. V: Mit, tradicija, savremenost. Beograd: Nolit.

Merhar, Boris. 1964. Folklora in narodopisje. V: Bernik, France (ur.), Slovenska matica 1864–1946. Ljubljana: Slovenska matica: 116–140.

Miklošič, Fran. 1875. [Ocena] Gregor Krek, Einleitung in die slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer älteren Perioden, I. Teil, Graz 1874]. Jenaer Literaturzeitung [Jena] 2: 430[–432?].

Murko, Matija. 1912. †Karel Štrekelj. Veda. Dvomesečnik za znanost in kulturo [Gorica] 2: 529–542.

Murko, Matija. 1929. Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami. Etnolog [Ljubljana] 3: 5–54.

Muršič, Rajko. 2002. Spremna beseda urednika. V: Toporov 2002: 15–17.

Novak, Vilko. 1986. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Ovsec, Damjan J. 1991. Slovanska mitologija in verovanje. Ljubljana: Domus (Sopotja).

Pirnat, Makso [M. P.]. 1900a. Prof. dr. Gregor Krek (Ob njegovi šestdesetletnici napisal M. P.) Dom in svet 13: 149–154, 182–187.

Pirnat, Makso [M. P.]. 1900b. Šestdesetletnica prof. dr. Kreka. Ljubljanski zvon 20: 262–264.

Sket, Jakob [S.]. 1882. Prof. dr. Gr. Krek [rubrika: Drobnosti]. Kres 2: 445.

Slovenski biografski leksikon [SBL]. 1960–1971. Štrekelj, Karel. V: Slovenski biografski leksikon III. Ljubljana: SAZU: 693–696.

Stanonik, Marija. 1981. Vprašanje romantične mitološke teorije pri Slovencih. V: Paternu, Boris, Franc Jakopin in Jože Koruza (ur.), Obdobje romantike v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti (Obdobja; 2): 335–353.

Strmšek, Pavle. 1932. Pesnik Aškerc in prof. Štrekelj. Ljubljanski zvon 52: 635–636.

Šivic - Dular, Alenka. 1997. Na sledi (arhaičnih) predstav in uver (na slovenskih poimenovanjih za: ‘Coccinella septempunctata’). Traditiones 26: 63–76.

Šmitek, Zmago. 1998. Kristalna gora. Ljubljana: Forma7.

Šmitek, Zmago. 2004. Mitološko izročilo Slovencev. Ljubljana: Študentska založba.

Štrekelj, Karel. 1887. Prošnja za narodno blago. Ljubljanski zvon 7: 629–632 [ponatis v Glonar 1923: 18–22].

Štrekelj, Karel. 1895–1898. Predgovor. V: Slovenske narodne pesmi. Zvezek I. Ljubljana: VII.

Tominšek, Josip. 1904–05. Dr. Gregorij Krek. Slovan 3: 33–34.

Toporov, Vladimir N. 2002 (1998). Predzgodovina književnosti pri Slovanih. Poskus rekonstrukcije (Uvod v preučevanje zgodovine slovanskih književnosti). Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta (Županičeva knjižnica; 9).

Trdina, Janez. 1957. Zbrano delo X. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Ušeničnik, Aleš. 1905. Slovenske narodne pesmi. Katoliški obzornik: 84–89.

Vries, Jan de. 1961. Forschungsgeschichte der Mythologie. Freiburg i. Br. (Orbis Academicus I, 7).

Weimann, Robert. 1974 (1971). Literaturgeschichte und Mythologie. Methodologische und historische Studien. [3. izd.] Berlin in Weimar: 1974.

Zbašnik, Fran. 1905. †Dr. Gregorij Krek. Ljubljanski zvon 25: 575–576. [Podpis avtorja: -an.].DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2006350209

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave