TRANSFORMATION OF SENSUALITY IN THE SLOVENIAN BALLAD OF LEPA VIDA (LOVELY VIDA)
TRANSFORMACIJA ČUTNEGA V SLOVENSKI BALADI O “LEPI VIDI”

Irena Avsenik Nabergoj

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2007360115

Abstract

The article analyses the mental movement in the character of Lepa Vida, as portrayed in the ballad by France Prešeren, in terms of communicative context. Through a mixture of realism and tragedy, the reader is taken and moved from the story to the scheme of transformation of values in the span between unsatiated sensuality and unfulfilled longing. The fatal error brings about a total inner reorientation of longing.

***

Prispevek analizira duševno gibanje v značaju Lepe Vide, kot jo prikazuje France Prešeren v baladi v smislu komunikativnega konteksta. Bralca zajame mešanje realizma in tragedije in ga vodi iz zgodbe v zasnovo transformacije vrednot v razponu med nepotešeno čutnostjo in neizpolnjenim hrepenenjem. Usodna napaka povzroči popolno notranjo preusmeritev hrepenenja.

Keywords

Lovely Vida; sensual existence; temptation; intuitive apprehension; existential problematic // Lepa Vida; čutno življenje; skušanje; intuitivno dojemanje; eksistencialna problematika

Full Text:

PDF

References

Auerbach, Erich. 1998 [1946]. Mimesis. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura [orig. Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Bern and Stuttgart: A. Francke].

Gantar, Kajetan. 2000. Le začniva pri Homeri . . . In: Paternu, Boris (ed.) 2000, 213–225.

Grafenauer, Ivan. 1943. Lepa Vida. Študija o izvoru, razvoju in razkroju narodne balade o lepi Vidi. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti.

Kermauner, Taras. 2000. Tema krščanske božjosti v Prešernovem Krstu pri Savici. In: Paternu, Boris (ed.) 2000, 59–71.

Kidrič, France. 1938. Prešeren II. Biografija 1800-1838. Ljubljana: Tiskovna zadruga.

Kierkegaard, Sřren. 1987. Bolezen za smrt [orig. Die Krankheit zum Tode, 1849] (transl. from German by J. Zupet). Celje: Mohorjeva družba.

Kos, Janko. 1991. Prešeren in njegova doba. Koper: Lipa.

Kos, Janko. 2000. Prešeren in Biblija. In: Paternu, Boris (ed.) 2000, 227–239.

Kos, Janko. 2002. Prešeren in krščanstvo. Ljubljana: Slovenska matica.

Paternu, Boris. 1976. France Prešeren in njegovo pesniško delo I. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Paternu, Boris (ed.). 2000. Prešernovi dnevi v Kranju. Simpozij ob 150-letnici smrti dr. Franceta Prešerna. Kranj: Mestna občina.

Pogačnik, Jože. 1988. Slovenska Lepa Vida ali hoja za rožo čudotvorno. Motiv lepe Vide v slovenski književnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Prešeren, France. 1999. Lovely Vida. In: Pibernik, France and Franc Drolc (Eds.), France Prešeren, Pesmi/Poems (transl. by Tom. M. S. Priestly and Henry R. Cooper, Jr). Kranj: Mestna občina; Klagenfurt: Mohorjeva družba, 51–55.

Špidlík, Tomaž. 1998. Osnove krščanske duhovnosti. Maribor: Slomškova založba.

Štrekelj, Karel. 1895–1898. Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana: Slovenska matica.

Terseglav, Marko. 2000. Prešernovo delo za ljudsko pesem. In: Paternu, Boris (ed.) 2000, 411–420.

Truhlar, Karl Vladimir. 1974. Leksikon duhovnosti. Celje: Mohorjeva družba.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2007360115

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave