LISICA. NJENA VLOGA IN SPOROČILNOST V SLOVENSKEM IN SREDNJEEVROPSKEM IZROČILU
THE FOX. HIS ROLE AND SIGNIFICANCE IN SLOVENIAN AND CENTRAL EUROPEAN TRADITION

Monika Kropej

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2007360206

Abstract

Raziskana je vloga lisice v ljudskem pripovedništvu, pesništvu in v likovni umetnosti (freske, reliefi, rezbarije, tapiserije, slike) na Slovenskem, pri čemer so pritegnjene vzporednice z evropskimi motivi in njihovimi sporočili. Ugotovljeno je, da se pri tem vsebina prenaša in preliva iz visoke umetnosti v ljudsko in nasprotno, kakor tudi iz upodabljajoče umetnosti v slovstvo in nasprotno. Poleg tega so ljudje prek lika lisice izražali kritiko socialnih in etičnih razmer, zato njeno mesto v slovstveni in likovni dediščini ostaja opazno do današnjih dni.

***

Examined is the role of the fox in Slovenian folk narrative, poetry, and fine art (frescoes, reliefs, woodcuts, tapestries, and paintings) as well as parallels with motifs from other parts of Europe and their significance. It has been ascertained that these depictions of the fox have been intertwined with and transmitted from fine art to popular art and back, and from plastic art to literature, and vice versa. Since fox imagery was also used to express feelings or voice criticism over current social and ethical conditions its significance in literature and fine arts has been preserved to the present.

Keywords

basen; lisica; ljudsko pripovedništvo; živalska pravljica; ljudska pesem; panjska končnica; izročilo; likovna umetnost // fable; fox; oral literature; animal tale; folk song; beehive front panel; popular tradition; fine art

Full Text:

PDF

References

Aarne, Antti. 1913. Die Tiere auf der Wanderschaft. Eine Märchenstudie. Hamina: Suomalaisen Tiedeakatemian Kustantama (FF Communications; 11).

Alverdes, Paul. 1965. Rabe, Fuchs und Löwe. Fabeln der Welt. München: Ehrenwirth.

Bausinger, Herman. 1967. Bemerkungen zum Schwank und seinen Formtypen. Fabula [Berlin] 9: 118–136.

Blankenburg, Wera von. 1975 (1943). Heilige und Dämonische Tiere. Die Symbolsprache der deutschen Ornamentik in frühem Mittelalter. Köln: Wienand Verlag.

Bolhar, Alojzij. 1985. Slovenske basni in živalske pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bošković-Stulli, Maja. 1959. Istarske narodne priče. Zagreb: Institut za narodnu umjetnost.

Brinar, Josip. 1904. Lisica Zvitorepka. Živalske pravljice za odrasle in mladino. Celovec: Družba sv. Mohorja.

Chevalier, Jean in Alain Gheebrant (ur.). 1993. Slovar simbolov. Miti, sanje, liki, običaji, barve, števila. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Cotterell, Arthur. 1998. Miti in legende. Ilustrirana enciklopedija. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Dapit, Roberto. 2005. La volpe nella tradizione orale resiana. V: Benedetti, Roberto (ur.), Rinaldo. La volpe in Alpe Adria e dintorni. Letteratura, arte, tradizioni, ambiente. Tricesimo (Udine): Roberto Vattori Editore, 67–96.

Esterl, Arnica & Wilhelm Solms. 1991. Tiere und Tiergestaltige im Märchen. Regensburg: Erich Röth Verlag.

Fučić, Branko. 1963. Istarske freske. Zagreb: “Zora” Izdavačko poduzeče.

Glinšak, Ida. 1973. Čebelarski muzej v Radovljici. Radovljica: Muzeji radovljiške občine.

Glinšak, Ida. 1992. Pripovedi s panjev. Čebelarski muzej v Radovljici. Potujoča razstava panjskih končnic. Radovljica: Čebelarski muzej.

Glinšak, Ida. 1995. Pripovedi s panjev. 2. del. Izbor motivov iz zbirke čebelarskega muzeja. Radovljica: Čebelarski muzej.

Golež Kaučič, Marjetka. 2002a. “Animals Bury the Hunter”. Ethical and Sociological Elements of the Slovene Ballad. V: Barna, Gábor in Ildikó Kriza (ur.), Folk Ballads, Ethics, Moral Issues. Budapest: Akadémiai kiadó, 163–174.

Golež Kaučič, Marjetka. 2002b. Živalske pripovedne pesmi – vloga in pomen živalskih podob. Traditiones 31 (2): 23–42.

Golež Kaučič, Marjetka. 2004. “The Blackbird Mocks the Hunter.” Human and Animal Relationships in Slovene Animal Ballads. V: Peere, Isabelle in Stefaan Top (ur.), Ballads and Diversity. Perspectives on Gender, Ethos, Power and Play. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 127–136.

Golob, Nataša. 1988. Poslikani leseni stropi na Slovenskem do sredine 18. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica.

Grimm, Jacob. 1834. Reinhart Fuchs. Berlin: Bei Reiner.

Harkot, Fritz. 1979. Tiergeschichten in der Volksüberlieferung, Wesen und Form. V: Schwab, Ute (ur.), Das Tier in der Dichtung. Heidelberg, 12–54, 224–258.

Hasubek, Peter (ur.). 1982. Die Fabel. Theorie, Geschichte und Rezeption einer Gattung. Berlin: E. Schmidt.

Höfler, Janez. 2001. Srednjeveške freske v Sloveniji III. Okolica Ljubljane z Notranjsko, Dolenjsko in Belo krajino. Ljubljana: Družina.

Jovanović, Milivoje. 1971. Basne. Beograd.

Keber, Janez. 1998. Živali v prispodobah 2. Celje: Mohorjeva družba.

Krohn, Kaarle. 1891. Mann und Fuchs. Drei Vergleichende Märchenstudien. Helsingfors.

Kropej, Helmut. 1991. Poslikane panjske končnice. Celovec: Mohorjeva založba.

Kropej, Monika. 2005. La volpe nella tradizione narrativa, poetica e figurativa slovena. V: Benedetti, Roberto (ur.), Rinaldo. La volpe in Alpe Adria e dintorni. Letteratura, arte, tradizioni, ambiente. Tricesimo (Udine): Roberto Vattori Editore, 67–96.

Kumer, Zmaga. 1957. Godčevski in plesni motivi na panjskih končnicah. Slovenski etnograf 10: 157– 165.

Kuret, Miklavž. 1942. Veselja dom. Igre in razvedrila v družini. I. Ljubljana: Konzorcij »Slovenca«.

Ludvik, Dušan. 1971. Fragmenti srednjeveške živalske zgodbe na Slovenskem. Slavistična revija 19: 189–199.

Makarovič, Gorazd. 1962. Poslikane panjske končnice. Ljubljana: Mladinska knjiga (Likovni zvezki; 2).

Makarovič, Gorazd in Bojana Rogelj - Škafar. 2000. Poslikane panjske končnice. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej (Zbirka SEM; 8).

Matičetov, Milko. 1956. Ljudska proza. V: Legiša, Lino (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva. Ljubljana: Slovenska matica, 119–138.

Matičetov, Milko. 1973. Zverinice iz Rezije. Ljubljana: Mladinska knjiga; Trst: Založništvo tržaškega tiska.

Matičetov, Milko. 1974/5. Vechie e nuove fiabe d’animali della Val Resia. Ce fastu? [Udine] 50/51: 110–118.

Mikuž, Jure. 1991. Podobe Gallusovega časa / Obrazy Gallovy doby. Ribnica: Skupščina občine.

Petzoldt, Leander. 1994. Märchen von Tieren. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

Schenda, Rudolf. 1995. Das ABC der Tiere. Märchen, Mythen und Geschichten. München: Verlag C. H. Beck.

Schwab, Ute (ur.). 1970. Das Tier in der Dichtung. Heidelburg.

Solms, Wilhelm. 1991. Die Gattung Grimms Tiermaerchen. V: Esterl, Arnica in Wilhelm Solms (ur.), Tiere und Tiergestaltige im Märchen. Regensburg: Erich Roeth Verlag, 195–215.

Svetokriški, Janez. 1991. Sacrum promptuarium Janeza Svetokriškega [izbral in uredil M. Rupel]. Koper: Lipa.

Štrekelj, Karel (ur.). 1895–1898. Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana: Slovenska matica.

Štrekelj, Karel (ur.). 1908–1923. Slovenske narodne pesmi IV. Ljubljana: Slovenska matica.

Thompson, Stith. 1961. The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Antti Aarne’s Verzeichnis der Märchen-typen (FFC No. 3) translated and enlarged. Second Revision. Helsinki: Academia Scientarum Fennica (FF Communications; 184).

Uther, Hans-Jörg. 1986. Fuchs. V: Ranke, Kurt (ur.), Enzyklopaedie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Bd 5/2–3. Berlin in New York: Walter de Gruyter: s. v.

Uther, Hans-Jörg. 2004. The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography I–III. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica (FF Communications; 284–286).

Wienert, Walter. 1925. Die Typen der Griechisch-Römischer Fabel. Helsinki: Folklore Felows (FF Communication; 56).DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2007360206

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave