KJE SO PESMI DOMA? ZNAČILNOSTI PROSTORSKE RAZPOREDITVE ZAPISOV IZBRANIH TIPOV SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI
WHERE DO SONGS COME FROM? CHARACTERISTICS OF SPATIAL DISTRIBUTION OF VERSIONS OF SELECTED TYPES OF SLOVENIAN FOLK SONGS

Franci Petek

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2007360203

Abstract

V članku je predstavljena prostorska analiza razporeditve 619 zapisov 10 izbranih tipov slovenskih ljudskih pesmi. Zapisi so različno razporejeni po slovenskih pokrajinah. Petina vseh je bila zapisana na Gorenjskem, po številčnosti pa sledijo tisti z Dolenjske, celjskega območja Štajerske in mariborskega območja Štajerske.

***

The paper presents a spatial analysis of the distribution of 619 versions of ten selected types of Slovenian folk songs. The versions are variously distributed across Slovenia’s regions. A fifth of them were found in Gorenjska, followed numerically by Dolenjska, the Celje region of Štajerska, and the Maribor region of Štajerska.

Keywords

slovenske ljudske pesmi; lokacije pesmi; geografija; Slovenija // Slovenian folk songs; location of songs; geography; Slovenia

Full Text:

PDF

References

Centroidi naselij. 2006. Centroidi naselij. Ljubljana: Geodetska uprava republike Slovenije.

Fridl, Jerneja (idr., ur.). 1998. Geografski atlas Slovenije. Država v prostoru in času. Ljubljana: DZS.

Gabrovec, Matej in Vincenc Rajšp. 1998. Upravna razdelitev. Avstrijske dežele leta 1914. V: Fridl, Jerneja (idr., ur.) 1998, 33.

Kumer, Zmaga (idr., ur.). 1997. Slovenske ljudske pesmi I. Ljubljana: Slovenska matica.

Leksikon občin. 1904–1906. Leksikon občin. Dunaj: Dvorna in državna tiskarna.

Orožen Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik (ur.). 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS.

Perko, Drago. 1998. Geografija, regija in regionalizacija. V: Perko, Drago in Orožen Adamič, Milan (ur.), Slovenija. Pokrajine in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 12–15.

Piry, Ivo in Milan Orožen Adamič. 1998. Upravna razdelitev. V: Fridl, Jerneja (idr., ur.) 1998, 31–35.

Repolusk, Peter. 1998. Narečja. V: Fridl, Jerneja (idr., ur.) 1998, 160–161.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2007360203

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave