ŠOLSKE PESMARICE KOT MOŽNI VIR ZA LJUDSKE PESMI
SCHOOL SONGBOOKS AS A POSSIBLE SOURCE OF FOLK SONGS

Marko Terseglav

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2007360201

Abstract

Razprava obravnava vprašanje, koliko in s čim je šola z glasbenim poukom in pesmaricami v 19. in v prvi polovici 20. stoletja vplivala na ljudske pevske sporede in kateri pesniki in verzifikatorji so se najbolj priljubili ljudskim pevcem. Obravnava črpa iz starejših in današnjih ljudsko-pevskih repertoarjev, ki vsebujejo tudi t. i. umetne pesmi, in tem išče vire v šolskih in v cerkvenih pesmaricah.

***

The article addresses the question how, and to what degree, school with its musical lessons and songbooks affected folk singing repertories, and which poets and versifiers became popular among folk singers. Looking for sources in school and church songbooks, the article focuses on older as well as contemporary folk song repertories that also contain the so-called art poems.

Keywords

šolske pesmarice; ljudsko pesništvo; umetne in ljudske pesmi; ponarodelost; folkloristika // school songbooks; folk poetry; transition of art poems to folk songs; folklore studies

Full Text:

PDF

References

Adamič, Emil. 1932. Šest narodnih pesmi za moški zbor. Ljubljana.

Ahacel, Matija. 1833, 1838. Pesme po Koroškim inu Štajerskim znane. Celovec.

Aljaž, Jakob (ur.). 1896. Slovenska pesmarica. 1. zvezek. Celovec: Mohorjeva družba.

Bajuk, Marko. 1904. Slovenske narodne pesmi [nabral in četveroglasno postavil]. Ljubljana.

Bajuk, Marko. 1907. Slovenske narodne pesmi [nabral in četveroglasno postavil]. Ljubljana.

Bajuk, Marko. 1912. Zbirka slovenskih narodnih pesmi [besede zapisal J. Debevec; harmoniziral in ur. M. B]. Ljubljana.

Bajuk, Marko. 1927. Slovenske narodne pesmi. 4. zvezek. Ljubljana.

Bohanec, Franček. 1990. Jeraj Vida. V: Enciklopedija Slovenije. 4. zvezek. Ljubljana: MK, 289.

Boršnik, Marja (ur.). 1935. Vida Jerajeva, Izbrano delo. Ljubljana.

Budkovič, Cvetko. 1969. Učitelj, ljudski pesnik in skladatelj Matevž Kračman. V: Zbornik občine Grospuplje. Grosuplje, 101–110.

Dev, Oskar. 1912. Slovenske narodne pesmi s Koroškega [nabral in četveroglasno postavil za moški zbor]. Ljubljana.

Druzovič, Hinko. 1910. Zbirka pesmi za ljudsko šolo. Nižja stopnja [sestavil]. Dunaj.

Druzovič, Hinko. 1911. Zbirka pesmi. Višja stopnja. Dunaj.

Druzovič, Hinko. 1925. Pesmarica 1. Zbirka pesmi za nižjo stopnjo, osnovne šole, kakor tudi za otroške vrtce. 3., pred. izd.. Ljubljana.

Gerlanc, Bogomil, Josip Ribičič in Rudolf Završnik. 1952. Prva čitanka [risal in opremil Tone Kralj]. Ljubljana.

Grafenauer, Ivan in Alfonz Gspan. 1967. Slomšek Anton Martin. V: Gspan, Alfonz (ur.), Slovenski biografski leksikon. 10. zvezek. Ljubljana: SAZU, 237–379.

Grbec, Ivan. 1954. Pesmarica za osnovna, nižje srednje in strokovne šole. 1. del. Trst.

Groebming, Adolf, Luka Kramolc in Matija Tomc. 1956. Pevska vadnica. [Ponatis.] Ljubljana: DZS.

Grudnik, Janko. 1938. Pesmari.

Jeraj, Vida. 1908. Pesmi. Ljubljana.

Jeraj, Vida. 1921. Iz Ljubljane čez poljane. Pesmi in slike za mlade ljudi. Ljubljana.

Kalan, Pavle. 1954. Drobne pesmi. Učiteljiščnikom na pot. 2. zvezek. Ljubljana.

Kidrič, France. 1925–1932 (1925). Ahacel Matija. V: Cankar, Iz. in F. K. Lukman (ur.), Slovenski biografski leksikon. 1. knjiga [1. zvezek]. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 3–4.

Koblar, France. 1933–1952 (1949). Potočnik Blaž. V: Kidrič, France in Franc Ksav. Lukman (ur.), Slovenski biografski leksikon. 2 knjiga [7. zvezek]. Ljubljana: SAZU, 458–460.

Kosi, Anton. 1906. Šopek šolskih pesmi. S posebnim ozirom na narodne in v narodnem duhu zložene napeve. Izdaja v štirih delih [priredil in na svetlo dal]. Središče na Štajerskem.

Kosi, Anton. 1907. Venček triglasnih narodnih pesmi za šolo in dom 1. Ljubljana.

Kozina, Pavel. 1923. Zbirka četveroglasnih narodnih pesmi v duru in pesmi v molu. Iz 2. dela Pevske šole za ljudske, meščanske in glasbene šole. Ljubljana.

Kramolc, Luka. 1932. Pesmarica za nižje razrede srednjih in njim sorodnih šol [sestavil]. Ljubljana.

Kramolc, Luka. 1935. Pesmarica. 2. izd. Ljubljana.

Kramolc, Luka. 1944. Pesem mladine. Narodne pesmi in koračnice za slovensko šolsko mladino [priredil]. Ljubljana.

Kumar, Srečko (ur.). 1924. Otroške pesmi. Trst.

Majcen, Gabrijel. 1888. Šolske pesmi. Maribor.

Majcen, Gabrijel. 1901. Šolske pesmi. Tretja stopnja. Maribor.

Murko, Matija. 1962 (1929). Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami. V: Murko, Matija, Izbrano delo. Ljubljana: Slovenska matica, 221–228.

Nedved, Anton. 1866. Pesmi za mladost. Dunaj.

Nedved, Anton. 1883. Vaje v petji. Dunaj.

Nedved, Anton. 1896. Slavček. Zbirka šolskih pesmi [uglasbil A. Nedved]. Tretja stopnja, tretji natis. Ljubljana.

Pregelj, Ciril. 1928. Nageljčki. 1. del. Zbirka enoglasnih otroških pesmi, rajev in iger. Za nižjo stopnjo osnovnih šol. Ljubljana.

Pregelj, Ciril. 1929. Nageljčki. 2. del. Ljubljana.

Pregelj, Ciril. 1940. Za mlada grla. Mladinski zbori, 2. del. Celje.

Prelovec, Zorko. 1907. Idrijske narodne pesmi [nabral za moški in mešani zbor ter harmoniziral]. Idrija.

Prelovec, Zorko. [B. n. l.]. Idrijske ljudske pesmi za moški in mešani zbor. Idrija.

Premrl, Stanko. 1925. Dolinar Luka. V: Cankar, Iz. in F. K. Lukman (ur.), Slovenski biografski leksikon. 1. knjiga [1. zvezek]. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 142–143.

Razlag, Jakob R. 1872. Pesmarica [Vdrugič pomnožena. Na svetlo dal dr. J. R. Razlag, odvetnik v Ljubljani]. Maribor.

Slovenska ljudska pesem. [B. n. l.]. Slovenska ljudska pesem [koncertni list; Študentski pevski zbor ljubljanske univerze. Dirigent Radovan Gobec. Komentarje pesmi je oskrbel tov. France Marolt].

Spindler, Franc S. 1904. Ljudska pesmarica za nabožno petje v cerkvi, šoli in doma. Ljubljana: Katoliško društvo.

Šivic, Urša. 2002. Muzikološki vidiki preobražanja umetne pesmi v ponarodelo v 2. polovici 19. stoletja [Magistrsko delo, tpk.]. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Šola vesela lepega petja. 1853. Šola vesela lepega petja za pridno šolsko mladino. Celovec.

Štrekelj, Karel. 1895–1898. Slovenske narodne pesmi. 1. zvezek. Ljubljana: Slovenska matica.

Štrekelj, Karel. 1900–1903. Slovenske narodne pesmi. 2. zvezek. Ljubljana: Slovenska matica.

Štrekelj, Karel. 1904–1907. Slovenske narodne pesmi. 3. zvezek. Ljubljana: Slovenska matica.

Štrekelj, Karel. 1908–1923. Slovenske narodne pesmi. 4. zvezek. Ljubljana: Slovenska matica.

Terseglav, Marko. 1984. Štrekljeva zbirka ljudskih pesmi ob prelomu stoletja. Etnološka tribina [Zagreb] 13–14 (6–7): 117–125.

Terseglav, Marko. 2001. Štrekljev sindrom. Traditiones 30 (1): 55–83.

Terseglav, Marko. 2002. Vodnikovi sodobniki na Kranjskem. Etnolog 12: 29–38.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2007360201

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave