RAZVOJ LEDINSKIH IMEN NA PODROČJU ZATOLMINA Z VISOKOGORSKIMI PLANINAMI<br>DEVELOPMENT OF CHORONYMS IN THE REGION OF ZATOLMIN WITH HIGH-MOUNTAIN PASTURES</br>

  • Helena Ana Čujec Stres
  • Špela Stres Institut »Jožef Stefan«, Jamova 39, 1000 Ljubljana
Keywords: ledinska imena, Zatolmin, Tolminska, zemljevid, spreminjanje, oživljanje // choronyms, map, change, revival

Abstract

Prvič so v celoti popisana ledinska imena v k. o. Zatolmin pri Tolminu in prenesena na orto foto načrt. Predstavljeni so spreminjanje, razumevanje in raba ledinskih imen na različnih katastrskih mapah. S pomočjo ljudskih pripovedi in ljudske etimologije je pojasnjen izvor nekaterih. Ker zaradi drugačnega načina življenja in spreminjanja vrednot ledinska imena izginjajo, je predstavljen poskus njihovega oživljanja in približevanja mlajši generaciji.

***

For the first time a complete overview of choronyms in the region of village Zatolmin by Tolmin with high-mountain pastures is given. Data is inserted in a digital orto photo image. We demonstrate how choronyms have been changing, understood and used in different cadasters, explain the origin of some by using folklore tales and etimology. Due to life style and value changes choronymes are becoming less known and are dissapearing. We introduce an example of reviving their use and make them interesting for younger generations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bezlaj, France. 1961. Slovenska vodna imena. II. del M–Ž. Ljubljana: SAZU, Inštitut za slovenski jezik.

Bezlaj, France. 1982. Etimološki slovar slovenskega jezika. Druga knjiga K–O. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

Bezlaj, France. 2005. Etimološki slovar slovenskega jezika. Četrta knjiga Š–Ž. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

Čop, Dušan. 2002. Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji. Jezikoslovni zapiski 8 (2): 93-108.

Ivančič Kutin, Barbara. 2006. Ledinska in hišna imena v vasi Čadrg – del kulturnega izročila. Traditiones 33 (1): 135-158. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2006350107

Kunaver, Jurij. 1993. K problematiki zemljepisni imen v dolinah Tolminke in Zadlaščice. V: Lipušček, Radovan (ur.), Dolini Tolminke in Zadlaščice. Alpski mladinski raziskovalni tabori Tolmin 1988–1990. Tolmin, 129–132.

Orožen Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik (ur.). 1995. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 432.

Rajšp, Vincenc in Drago Trpin. 1997a. Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (1804), Opisi, 3. zvezek (Josephinische Landesaufnahme 1763–1787 (1804), für das Gebiet der Republik Slowenien, Landesbeschreibung, 3. Band).

Rajšp, Vincenc in Drago Trpin. 1997b. Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (1804), 3. zvezek (Josephinische Landesaufnahme 1763–1787 (1804), für das Gebiet der Republik Slowenien, Karten, 3. Band).

Rutar, Simon. 1882. Zgodovina Tolminskega. Gorica: Hilarijanska tiskarna, 236.

Slovenski pravopis [SP]. 2001. Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

Snoj, Marko. 1997. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

Škofic, Jožica. 2004. Zemljepisna lastna imena na Dobravah med dolinama Lipnice in Save. V: Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika. Slovenska zemljepisna imena. Maribor: Dravska tiskarna: 60–73.

Torkar, Silvo. 2006. Zemljepisna imena v zgornji Baški dolini. V: Torkar, Silvo in Karla Kofol (ur.), Baški zbornik, Alpski mladinski raziskovalni tabori Podbrdo 1992, 1993, 1995. Tolmin: Tolminski muzej.

 

VIRI / SOURCES

Digitalni orto foto načrt terena [DOF]. 1998. Katastrska občina Zatolmin, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Franciscejski kataster za Primorsko: 1811–1869. Baza podatkov na spletnih straneh Arhiva Republike Slovenije.

Katastrske karte občine Zatolmin. 1871. Geodetski zavod republike Slovenije, Izpostava Tolmin.

Katastrske karte občine Zatolmin. 1906. Geodetski zavod republike Slovenije, Izpostava Tolmin.

Katastrske karte občine Zatolmin. 1910. Geodetski zavod republike Slovenije, Izpostava Tolmin.

Orto foto načrt terena (katastrska občina Zatolmin), merilo 1:5000, izdelan 1998. Geodetski zavod Republike Slovenije, Izpostava Tolmin.

Statistični popisi prebivalstva. 1998. Podatki Matičnega urada, Upravna enota Tolmin.

Statistični popisi prebivalstva. September 2006. Podatki Matičnega urada, Upravna enota Tolmin.

Temeljni topografski načrt (Katastrska občina Zatolmin), merilo 1:5000, izdelan 1980. Geodetski zavod Republike Slovenije, Izpostava Tolmin.

Published
2008-10-10
How to Cite
1.
Čujec StresHA, Stres Špela. RAZVOJ LEDINSKIH IMEN NA PODROČJU ZATOLMINA Z VISOKOGORSKIMI PLANINAMI<br>DEVELOPMENT OF CHORONYMS IN THE REGION OF ZATOLMIN WITH HIGH-MOUNTAIN PASTURES</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2008Oct.10 [cited 2021Jul.23];37(1):169–199. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1086
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays