LOKALNE, NACIONALNE IN GLOBALNE PERCEPCIJE UMETNOSTNIH SVETOV. SLOVENCI V BUENOS AIRESU
LOCAL, NATIONAL, AND GLOBAL PERCEPTIONS OF ART WORLDS. SLOVENIANS IN BUENOS AIRES

Kristina Toplak

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370107

Abstract

Avtorica v razmišljanju o umetniški produkciji Slovencev v Buenos Airesu izhaja predvsem iz domneve, da načini (so) delovanja posameznih akterjev v umetnostnih svetovih na različnih ravneh (lokalno, nacionalno, globalno) pričajo o spremembah identifikacij, hkrati pa spremembe identifikacij kažejo na možnost drugačnih razmerij in načinov sodelovanja v umetnostnih svetovih. Umetnostni svetovi, ki so osrednji koncept razprave, so konstrukcija, ki združuje produkcijo umetnosti, umetniške objekte in njihovo porabo. V njih se ustvarjajo, ohranjajo in spreminjajo vsakokratne predstave o umetnosti.

***

The author’s thoughts about the art production of Slovenians in Buenos Aires primarily stem from the assumption that the ways individual actors cooperate in “art worlds” at different levels (local, national, and global) imply changes in identifications and the interaction system. At the same time, changes in identifications suggest the possibility of different attitudes and manners of cooperation in art worlds. Art worlds are used here as the main theoretical concept in which images about art are created, preserved, and modified. As such, art worlds connect art production, art objects, and art consumption.

Keywords

umetnostni svetovi; likovna umetnost; slovenski priseljenci; Buenos Aires; etnična identiteta // art worlds; visual art; Slovenian immigrants; Buenos Aires; ethnic identity

Full Text:

PDF

References

Alexander, Victoria D. 2003. Sociology of the Arts. Exploring Fine and Popular Forms. Malden: Blackwell Publishing.

Amor, Mónica. 1998. Whose World? A Note on the Paradoxes of Global Aesthetics. Art Journal, Winter: 29–32.

Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.

Barth, Fredrik. 1969. Introduction. V: Barth, Fredrik (ur.), Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference. Bergen in Oslo: Universitets Forlaget, 9–38.

Baš, Angelos (ur.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Becker, Howard S. 1982. Art Worlds. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Bogataj, Janez. 2005. Likovno obzorje. V: Bogataj, Janez idr., Nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 75–78.

Bourdieu, Pierre. 1984. Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard University Press.

Bourdieu, Pierre. 1993. The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature. New York: Columbia University Press.

Bourdieu, Pierre. 1993 [1968]. Outline of a Sociological Theory of Art Perception. V: Johnson, Randal (ur.), The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature. New York: Columbia University Press.

Brejc, Tomaž. 1992. Profesionalnost kot možnost preživetja. Anketa Sodobnosti: Pluralnost ali izločanje. Sodobnost 40 (8/9): 756–759.

Debeljak, Aleš. 1999. Na ruševinah modernosti. Institucija umetnosti in njene zgodovinske oblike. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče (Zbirka Sophia).

Fillitz, Thomas. 2003. The Anthropological Gaze. Contemporary art in Africa and Anthropology. Anthropological Notebooks 9 (1): 89–101.

Gell, Alfred. 1998. Art and Agency. An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press.

Glavič, Tina, Janez Rus in Tanja Skale. 2004. Ali je umetnost orodje v rokah države? Glasnik Slovenskega etnološkega društva 44 (1): 26–30.

Goffman, Erving. 1990 [1959]. The Presentation of Self in Everyday Life. London in New York: Penguin Books.

Grenfell, Michael in Cheryl Hardy. 2003. Bourdieu and the Young British Artists. Space and Culture 6 (1): 19–24. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1206331202238960

Jameson, Fredric. 1992. Postmodernizem. Ljubljana: LDS.

Kordiš, Meta. 2005. »Gospodična, vi ste lepi kot plakat.« Plakat v Ljubljani med obema svetovnima vojnama. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Makarovič, Gorazd. 1977. Likovno obzorje. V: Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Vprašalnice 10. Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov, 129–140.

Marcus, George E. in Fred R. Myers (ur.). 1995. Traffic in Culture. Refiguring Art and Anthropology. Berkeley: University of California Press.

Mullin, Molly H. 1995. The Patronage of Difference. Making Indian Art »Art not Ethnology«. V: Marcus, George E. in Fred R. Myers (ur.) 1995, 166–200.

Muršič, Rajko. 1995. Oddaljeni pogled na preplete etnološke samorefleksije: etnološki raziskovalni programi. V: Muršič, Rajko in Mojca Ramšak, Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana: SED, 147–154.

Muršič, Rajko. 1997. »Razkritje krinke.« O lokalno-globalno identifikacijah. Traditiones 26: 223–236.

Myers, Fred R. 1995. Representing Culture. The Production of Discourse(s) for Aboriginal Acrylic Paintings. V: Marcus, George E. in Fred R. Myers (ur.) 1995, 55–95.

Rak, Peter. 1995. Sestri Dolinar, slikarki. Razstava v Mariboru. Delo 293 (19. 12.): 6.

Renčelj, Saša. 2004. OHO. Umetniška skupina OHO kot primer (mladinske) subkulture v času in prostoru. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Repič, Jaka. 2005. Migracijski procesi in konstruiranje ter oblikovanje transnacionalnih skupnosti in identifikacij med argentinskimi priseljenci v Evropi in slovenskimi priseljenci v Argentini. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 2001. Etnologija i etnomit. Zagreb: ABS 95.

Rus, Janez. 2003. Katalonskost na zidnih poslikavah. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 43 (1, 2): 52–57.

Schneider, Arnd. 1999. Appropriation, Contemporary Arts and Globalisation. Some Issues for Future Research. Ethnoscripts 1 (1): 81–84.

Schneider, Arnd. 2000. Futures Lost. Nostalgia and Identity among Italian Immigrants in Argentina. Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Franfurt am Main, New York, Wien: Peter Lang.

Steiner, Christopher B. 1995. The Art of the Trade. On the Creation of Value and Authenticity in the African Art Market. V: Marcus, George E. in Fred R. Myers (ur.) 1995, 151–165.

Toplak, Kristina. 2004. Umetniška šola Slovenske kulturne akcije. Dve domovini/Two Homelands 18: 135–143.

Toplak, Kristina. 2007. Vpliv migracij na likovno ustvarjalnost – Slovenci v Argentini. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370107

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave