PODOBA OTROKA V SLOVENSKI LJUDSKI PRIPOVEDNI PESMI. PSIHOANALITIČNE VINJETE<br>IMAGE OF CHILDREN IN SLOVENIAN FOLK BALLADS. PSYCHOANALYTIC VIGNETTES</br>

  • Vanja Huzjan Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Keywords: otroštvo, slovenske ljudske pesmi, psihoanalitična interpretacija // childhood, Slovenian folk songs, psychoanalytical interpretation

Abstract

Prispevek skuša s pomočjo psihoanalitične interpretacije izbranih slovenskih ljudskih pripovednih pesmi razgrniti podobo otroka tekom njegovega duševnega razvoja. Na metodološki ravni skuša utemeljiti, kako je taka interpretacija sploh mogoča.

***

This article reveals an image of children in the course of their psychological development through psychoanalytical interpretation of certain Slovenian folk ballads. It seeks to methodologically establish the basis on which such an interpretation is achievable.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bellinger, Gerhard J. 1997. Leksikon mitologije. 3000 gesel o mitih ljudstev od pradavnine do sedanjosti s 400 ilustracijami. Ljubljana: DZS.

Bettelheim, Bruno. 1999. Rabe čudežnega. O pomenu pravljic. Ljubljana: Studia humanitatis.

Chevalier, Jean in Alain Gheerbrant (ur.). 1983. Rječnik simbola. Mitovi, sni, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi. Zagreb: Nakladni zavod MH.

Dundes, Alan. 2005. The Devolutionary Premise in Folklore Theory. V: Dundes, Alan (ur.), Folklore. Critical concepts in literary and cultural studies. London, New York: Routledge (Critical concepts in literary and cultural studies): 394–406.

Freud, Sigmund. 1977. Predavanja za uvod v psihoanalizo. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Freud, Sigmund. 1987. Metapsihološki spisi. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Freud, Sigmund. 1989. Mali Hans. Volčji človek. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Studia humanitatis).

Freud, Sigmund. 1989a. »Otrok je tepen«: prispevek k poznavanju nastanka seksualnih perverzij. Razprave 27 (5): 324–345.

Freud, Sigmund. 1995. Tri razprave o teoriji seksualnosti. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Studia humanitatis).

Freud, Sigmund. 2000. Interpretacija sanj. Ljubljana: Studia humanitatis (Studia humanitatis).

Freud, Sigmund. 2001. Nelagodje v kulturi. Ljubljana: Gyrus.

Freud, Sigmund. 2002. Vražja nevroza iz sedemnajstega stoletja. Razpol 12: 69–105.

Freud, Sigmund. 2003. Tabu devištva. Delta 9 (3/4): 135–150.

Freud, Sigmund. 2006. Spisi o seksualnosti. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo (Zbirka Analecta / Društvo za teoretsko psihoanalizo).

Glonar, Joža. 1939. Stare žalostne. Ljubljana: Akademska založba.

Golež Kaučič, Marjetka. 1997. Podoba ženske v slovenski ljudski pripovedni pesmi. Zbornik predavanj / XXXIII. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 30. 6. - 19. 7. 1997. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: 225–242.

Golež Kaučič, Marjetka. 2001. Odsev pravnega položaja in življenjskih razmer žensk v slovenskih ljudskih družinskih baladah. Poskus zasnove orisa ženske kot subjekta pesmi v povezavi z nosilko pesmi. Etnolog 11: 157–175.

Golež Kaučič, Marjetka. 2003. Ljudsko in umetno. Dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Folkloristika).

Golež Kaučič, Marjetka. 2004. Rošlin in Verjanko. Transformacija ljudske balade v sodobna prozna besedila. Traditiones 33 (2): 93–115. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2004330204

Juvan, Marko. 2005. Kulturni spomin in literatura. Slavistična revija 53 (3): 379–400.

Kelemina, Jakob. 1997. Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Z mitološkim uvodom. Bilje: Studio Ro, Založništvo Humar.

Kropej, Monika. 1995. Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Zbirka ZRC 5).

Kropej, Monika. 2001. Desetništvo v ljudskem izročilu. Traditiones 30 (1): 151–168.

Kumer, Zmaga. 1988. Lepa si, roža Marija. Zbirka slovenskih ljudskih pesmi o Mariji. Celje: Mohorjeva družba.

Kumer, Zmaga idr. (ur.). 1970. Slovenske ljudske pesmi I. Ljubljana: Slovenska matica.

Kumer, Zmaga idr. (ur.). 1981. Slovenske ljudske pesmi II. Ljubljana: Slovenska matica.

Štrekelj, Karel (ur.). 1980. Slovenske narodne pesmi I. [Faksimile izdaje Slovenske matice iz leta 1895.] Ljubljana: Cankarjeva založba.

Terseglav, Marko. 2006. Univerzalno in nacionalno v ljudski spontani ustvarjalnosti. V: Goljevšček, Alenka in Ljoba Jenče (ur.), Sedi k meni, povem ti eno pravljico. Za ohranjanje slovenskega izročila. Zbornik prvega simpozija pravljičarjev. Priročnik pripovedovanja pravljic I. Maribor: Mariborska knjižnica: 49–60.

Uther, Hans-Jörg. 2004. The types of international folktales. A classification and bibliography, based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica (FF communications 284, 285, 286).

Vilfan, Sergij. 1961. Pravna zgodovina Slovencev. Od naselitve do zloma stare Jugoslavije. Ljubljana: Slovenska matica.

Published
2008-10-10
How to Cite
1.
Huzjan V. PODOBA OTROKA V SLOVENSKI LJUDSKI PRIPOVEDNI PESMI. PSIHOANALITIČNE VINJETE<br>IMAGE OF CHILDREN IN SLOVENIAN FOLK BALLADS. PSYCHOANALYTIC VIGNETTES</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2008Oct.10 [cited 2020Aug.8];37(1):113–133. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1083
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays