POGLEDI IN PODOBE. K VPRAŠANJEM O PRODUKCIJI ZNANJA I.
PERSPECTIVES AND IMAGES. FRAGMENTS ON KNOWLEDGE PRODUCTION I.

Ingrid Slavec Gradišnik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370208

Abstract

Prispevek je prvi del obsežnejše razprave o produkciji znanja med pogledi in podobami v etnologiji med 19. in 21. stoletjem. Metafori pogled in podoba označujeta raziskovalni proces, odsevata kritično refleksivno držo sodobne znanosti, implicirata delnost in tudi pristranost pogledov in znanja. Znanje se vedno ustvarja v konkretnih družbenih okoliščinah, z izostrenostjo osebnih in poklicnih obzorij raziskovalcev, z razvito institucionalno infrastrukturo, z ustreznim metodološkim instrumentarijem in naposled tudi z odmevnostjo znanstvenih spoznanj. V ospredju pozornosti sta 19. in prva polovica 20. stoletja, upoštevan pa je predvsem pogled na empirično stvarnost in njeno znanstveno konceptualizacijo oz. razmerje med njima. Razvoj evropskih nacionalnih etnologij je pretežno produkt etnične oz. nacionalne paradigme. V njeni narodopisni izpeljavi je bila korespondenca med empirično in raziskovalno konceptualizirano resničnostjo minimalna (»ljudska«/»narodna« kultura kot konstrukt), ideološko sprejemljiva in disciplinarno konstitutivna.

***

This paper is the first part of a more extensive discussion on ethnological knowledge production between the 19th and 21st centuries. The metaphors of “perspective” and “image” characterize the research process, reflect the critical reflexive stance of contemporary scholarship, and imply partiality as well as bias of perspectives and knowledge. Knowledge is always produced in concrete social circumstances, with researchers’ personal and professional horizons, a developed institutional infrastructure, appropriate methodological instruments, and, last but not least, the impact of scholarly findings. The 19th century and first half of the 20th century are placed at the forefront, and the perspective on empirical reality and its scholarly conceptualization or the relationship between them is primarily taken into account. The development of the European national ethnologies is largely the result of an ethnic or national paradigm. In its ethnological implementation, the correspondence between empirical reality and its scholarly conceptualizations (i.e., “folk” culture as a construct) was minimal, but ideologically acceptable and constitutive with regard to the discipline.

Keywords

etnologija; folkloristika; produkcija znanja; zgodovina etnologije; 19. in 20. stoletje; Slovenija // ethnology; folklore studies; knowledge production; history of ethnology; 19th and 20th centuries; Slovenia

Full Text:

PDF

References

Anttonen, Pertti. 2005. Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society (Studia Fennica Folkloristica; 15).

Bakhtin, Mikhail. 1986. The Dialogic Imagination. Four Essays by M. M. Bakhtin (ur. Michael Holquist). Austin: University of Texas Press.

Barth, Fredrik. 2002. An Anthropology of Knowledge. Current Anthropology 43 (1): 1–18. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/324131

Baš, Angelos. 1982a. O predmetu Vrazovega etnološkega dela na Slovenskem. V: Bogataj, Janez (idr. ur.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 1. Zbornik posvetovanja slovenskih in hrvaških etnologov ob 130-letnici smrti Stanka Vraza. Ormož, 18.–19. 11, 1981. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 8), 9–14.

Baš, Angelos. 1982b. Poglavja iz etnološkega dela Stanka Vraza na Slovenskem. Traditiones 7–9 (1978–1980): 189–249.

Baš, Angelos. 1984. K slovenskemu imenju za etnologijo (1843–1857). Traditiones 10–12 (1981–1983): 153–164.

Baš, Angelos (ur.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Baš, Franjo. 1928. Kobanski hram. Časopis za zgodovino in narodopisje 23: 17–42 [ponatis v Baš, F. 1984: 73–96].

Baš, Franjo. 1929. Gospodarsko poslopje v Savinjski dolini. Časopis za zgodovino in narodopisje 24: 71–90 [ponatis v Baš, F. 1984: 150–165].

Baš, Franjo. 1931. Prleki. Ilustracija 3: 170–171.

Baš, Franjo. 1938. Življenjski nivo kmeta. V: Pirc, Ivo in Franjo Baš, Socialni problemi slovenske vasi. I. Zvezek. Ljubljana: Socialnoekonomski institut v Ljubljani, 115–122 [ponatis v Baš, F. 1984: 168–174].

Baš, Franjo. 1965. O karakterologiji prebivalstva v štajerskem Podravju. Časopis za zgodovino in narodopisje n. v. 1: 1–14 [ponatis v Baš, F. 1984: 292–311].

Baš, Franjo. 1984. Stavbe in gospodarstvo na slovenskem podeželju. Izbrani etnološki spisi (izbral, uredil in opombe napisal Angelos Baš). Ljubljana: Slovenska matica (Razprave in eseji; 28).

Becher, Tony in Paul R. Towler. 2001. Academic Tribes and Territories. Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines. 2nd ed. Buckingham in Philadelphia: SRHE in Open Univ. Press [1989].

Bendix, Regina. 1997. In Search of Authenticity. The Formation of Folklore Studies. Madison: University of Wisconsin Press.

Bendix, Regina in Gisela Welz. 1999. »Cultural Brokerage« and »Public Folklore« within a German and American Field of Discourse. Journal of Folklore Research 36 (2/3): 111–125.

Briggs, Charles L. 1993. Matadiscursive Practices and Scholarly Authority in Folkloristics. Journal of American Folklore 106: 387–434. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/541905

Briggs, Charles L. 2008. Disciplining Folkloristics. Journal of Folklore Research 45 (1): 91. DOI: http://dx.doi.org/10.2979/JFR.2008.45.1.91

Bučar, V. 1895. Narodopisna češkoslovenska razstava v Pragi. Dom in svet 8: 671–672, 763–765.

Bunzl, Matti. 1996. Franz Boas and the Humboldtian Tradition. From Volksgeist and Nationalcharacter to an Anthropological Concept of Culture. V: Stocking, George (ur.), Volksgeist as Method and Ethic. Madison: University of Wisconsin Press (History of Anthropology; 8), 17–78.

Clifford, James in George E. Marcus (ur.). 1986. Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, CA: University of California Press.

Čurkina, Iskra V. 1974. Matija Majar Ziljski. V: Razprave I. razreda SAZU 8/2, 128–140.

Dolinar, Darko. 1978. Pozitivizem v literarni vedi. Ljubljana: DZS (Literarni leksikoni. študije; 5).

Dolinar, Darko. 1989. Filologija. V: Enciklopedija Slovenije 3. Ljubljana: Mladinska knjiga, 112.

Dundes, Alan. 2005 (1969). The Devolutionary Premise in Folklore Theory. V: Dundes, Alan (ur.), Vol. 4, 394–406.

Dundes, Alan (ur.). 2005. Folklore. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. 4 Vols. London in New York: Routledge

Eriksen, Thomas Hylland. 2002. Confessions of a useful idiot, or Why culture should be brought back in. LBC Newsletter [Uppsala University], October 2002. http://folk.uio.no/geirthe/Confessions.html

Fikfak, Jurij. 1999. »Ljudstvo mora spoznati sebe«. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC in Forma 7.

Fikfak, Jurij. 2006. Gregor Krek in začetki znanstvenega raziskovanja kulture drugega. V: Fikfak, Jurij (ur.), Filologija in slovanstvo. Ljubljana: Založba ZRC (Traditiones 35 (2)), 141–154.

Fikfak, Jurij. 2008. Narodopisje in Marija Majar. V: Rogelj Škafar, Bojana (ur.) 2008, 13–27.

Fikfak, Jurij in Reinhard Johler (ur.). 2008. Ethnographie in Serie. Zu Produktion und Rezeption der »Österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild«. Wien: Institut für Europäische Ethnologie (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien; 28).

Fox, Richard G. in Barbara J. King (ur.). 2002. Anthropology beyond Culture. Oxford in New York: Berg.

Grafenauer, Ivan in Boris Orel (ur.). 1952. Narodopisje Slovencev. II. del. Ljubljana: DZS.

Grillo, R. D. 2003. Cultural Essentialism and Cultural Anxiety. Anthropological Theory 3 (2): 157–173. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1463499603003002003

Gullestad, Marianne. 1999. The Politics of Knowledge. http://culturemachine.tees.ac.uk/Cmach/Backissues/j001/ADVCS/acs_gull.htm

Hafstein, Valdemar Tr. 2005 (2001). Biological Metaphors in Folklore Theory. An Essay in the History of Ideas. V: Dundes ur., Vol. 4, 407–451. Tudi http://www.hanko.uio.no/planses/Valdimar.html

Hannerz, Ulf. 1999. Reflections on Varieties of Culturespeak. European Journal of Cultural Studies 2 (3): 393–407. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/136754949900200306

Hofer, Tamás. 1991. Construction of the »Folk Cultural Heritage« in Hungary and Rival Versions of National Identity. Ethnologia Europaea 21 (2): 145–170.

Hudales, Jože. 2007. Muzejsko delo in misel Nika Županiča. Rast. Revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja [Novo mesto] 18 (2, 110): 200–205.

Hudales, Jože. 2008. Slovenski muzeji in etnologija. Od kabinetov čudes do muzejev 21. stoletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Županičeva knjižnica; 27).

Johler, Reinhard, Herbert Nikitsch in Bernard Tschifen (ur.). 1999. Ethnische Symbole und ästhetische Praxis in Europa. Wien: Institut für Volkskunde (Veröffentlichungen des Instituts für Volkskunde der Universdität Wien; 17).

Karlovšek, Jože. 1935. Slovenski ornament. Zgodovinski razvoj. Ljubljana: Združenje diplomiranih tehnikov.

Kaschuba, Wolfgang. 2008. Cultural Heritage in Europe: Ethnologists’ Uses of the Authentic. Anthropological Yearbook of European Cultures 17 (2): 34–46.

Klobčar, Marija in Jurij Fikfak (ur.). 2005. Družbena vloga ljudske pesmi. Traditiones 34 (1).

Köstlin, Konrad. 1994. Das ethnographische Paradigma und die Jahrhundertwenden. Ethnologia Europaea 24 (1): 5–20.

Köstlin, Konrad. 1999. Ethnographisches Wissen als Kulturtechnik. V: Köstlin, Konrad in Herbert Nikitsch (ur.), Ethnographisches Wissen. Zu einer Kulturtechnik der Moderne. Wien: Institut für Volkskunde (Veröffentlichungen des Instituts für Volkskunde der Universität Wien; 18), 9–30.

Kotnik, France. 1944. Pregled slovenskega narodopisja. V: Ložar, Rajko (ur.) 1944, 21–52.

Kremenšek, Slavko. 1978. Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Baš, Angelos in Slavko Kremenšek (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga in FF (Pogledi; 2), 9–65.

Kremenšek, Slavko. 1979. Težnje v slovenski etnološki teoriji in praksi v 20. stoletju. V: 15. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: FF, 319–334.

Kremenšek, Slavko. 1980. H genezi razmerja med etnologijo in slavistiko. Glasnik SED 20 (1980) 2: 37-41.

Kremenšek, Slavko. 1981. 40 let etnologije na ljubljanski univerzi – predzgodovina. Glasnik SED 21 (1981) 1: 2–5.

Kremenšek, Slavko. 1983a. Etnološki razgledi in dileme 1. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Knjižnica Glasnika SED; 11).

Kremenšek, Slavko. 1983b. Ljudska kultura – stvarnost in mit. V: Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: FF (Obdobja; 4/2), 369–376.

Kremenšek, Slavko. 1988. Slovenski narodni programi in etnologija. V: Slavec, Ingrid in Tatjana Dolžan (ur.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 5. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 15), 61–71.

Kropej, Monika. 1988. Štrekljevi sodelavci – zbiralci narodopisnega gradiva. Traditiones 17: 225–257.

Kropej, Monika. 1990. K poznavanju Štrekljeve etnološke usmeritve. Traditiones 19: 261–268.

Kuhn, Thomas. 1998 (1962). Struktura znanstvenih revolucij. Ljubljana: Krtina (Temeljna dela).

Kuutma, Kristin. 2007a. Call for Papers. “Reflecting on Knowledge Production: The Development of Folkloristics and Ethnology” [tipkopis].

Kuutma, Kristin. 2007b. Institutionalization of Knowledge Production. V: Reflecting on Knowledge Production. The Development of Folkloristics and Ethnology. International Conference. Abstracts. Tartu: Estonian Literary Museum in University of Tartu, 32.

Lakatos, Imre. 1984 (1971). Zgodovina znanosti in njene racionalne rekonstrukcije. Časopis za kritiko znanosti 64–65: 17–51.

Lakoff, George in Mark Johnson. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: Chicago Universtity Press.

Löfgren, Orvar. 1989. The Nationalization of Culture. Ethnologia Europaea 19 (1): 5–24.

Löfgren, Orvar. 1990. The Danger of Knowing what you are looking for. On Routinizing Research. Ethnologia Scandinavica 20: 3–15.

Löfgren, Orvar in Richard Wilk. 2005. In Search of Missing Processes. V: Löfgren, Orvar in Richard Wilk (ur.), Off the Edge. Experiments in Cultural Analysis = Ethnologia Europaea 35 (1–2): 5–12.

Ložar, Rajko. 1944. Narodopisje, njegovo bistvo, naloge in pomen. V: Ložar, Rajko (ur.) 1944: 7–20.

Ložar, Rajko (ur.). 1944. Narodopisje Slovencev. I. del. Ljubljana: Klas.

Marcus, George E. in Michael M. J Fischer (ur.). 1986. Anthropology as Cultural Critique. An Experimental Moment in the Human Sceinces. Chicago: Chicago University Press.

Markus, Gyorgy. 1993. Culture. The Making and the Make-Up of a Concept (An Essay in Historical Semantics). Dialectical Anthropology 18: 3–29. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01301669

Matičetov, Milko. 1959. Vinko Möderndorfer. Slovenski etnograf 12: 221–222.

Močnik, Rastko. 1990. Studia humanitatis danes. Spremna beseda. V: Barthes, Roland, Retorika starih. Elementi semiologije. Ljubljana: ŠKUC in ZIFF, 211–238.

Möderndorfer, Vinko. 1938. Slovenska vas na Dolenjskem. Ljubljana.

Murko, Matija. 1896. Narodopisna razstava češkoslovanska v Pragi 1895. V: Letopis Matice slovenske 1896. Ljubljana: Matica slovenska, 75–137.

Murko, Matija. 1951. Spomini. Ljubljana: Slovenska matica.

Muršič, Rajko. 2002. Kultura v primežu globalizacijskih procesov in vseprisotne popularne kulture. Izločitev pojma iz strokovnega besednjaka? Glasnik SED 42 (3): 4–10.

Muršič, Rajko. 2007. Županič in začetki poučevanja etnologije. O začetkih poučevanja etnologije oziroma kulturne antropologije na ljubljanski univerzi pod Nikom Županičem in nekaj marginalij o akademski »kulturi«. Rast. Revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja [Novo mesto] 18 (2, 110): 194–199.

Muršič, Rajko in Mojca Ramšak (ur.). 1995. Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Zbornik prispevkov s kongresa, Ljubljana, Cankarjev dom, 24.–27. oktober 1995. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 23).

Neidermüller, Peter. 1989. National Culture. Symbols and Reality (The Hungarian Case). Ethnologia Europaea 19 (1): 47–56.

Novak, Vilko. 1948. Gradivo Jožeta Košiča za etnografijo Prekmurja. Slovenski etnograf 2: 100–110.

Novak, Vilko. 1958. Jožef Košič, prekmurski pisatelj. V: Razprave II. razr. za filol. in lit. vede SAZU. Ljubljana: SAZU 235–279.

Novak, Vilko. 1972a. Emila Korytka nemški članki o slovenskem ljudskem izročilu. Traditiones 1: 27–52.

Novak, Vilko. 1972b. Abteilung für Ethnologie and der Philosophischen Fakultät in Ljubljana. Ethnologia Slavica 4: 275–277.

Novak, Vilko. 1986. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Novak, Vilko. 1992. Ob oživitvi Etnologa. Etnolog 2, 53: 298–303.

Ó Giolláin, Diarmuid. 2000. Locating Irish Folklore. Tradition, Modernity, Identity. Cork: Cork University Press.

Ó Giolláin, Diarmuid. 2005. The national and the local – practices of de- and retraditionalization. FF Networks 28: 10–13, 16–18.

Orel, Boris. 1949. Kaj je z drugo knjigo Narodopisja Slovencev? Slovenski etnograf 2: 150.

Promitzer, Christian. 2001. Niko Županič in vprašanje jugoslovanstva. Med politiko in antropologijo (1901–1941). Prispevki za novejšo zgodovino 41 (1): 7–30.

Promitzer, Christian. 2003. Niko Županič kot slovenski etnolog. Njegovo ravnateljevanje v Etnografskem muzeju v Ljubljani (1923–1940) = Niko Županič als Slowenischer Ethnologe. Das Ethnografische Museum in Ljubljana unter seiner Leitung (1923-1940). Etnolog 13 (64): 287–316, 317–347.

Promitzer, Christian. 2007. Antropolog in znanstveni rasizem. Korespondenca Nika Županiča med obema svetovnima vojnama. Rast. Revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja [Novo mesto] 18 (2, 110): 175–182.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 2001. Etnologija i etnomit. Zagreb: ABS95.

Rogelj Škafar, Bojana. 1995. Slovenski etnografski muzej od ustanovitve do danes. V: Muršič in Ramšak (ur.) 1995: 213–220.

Rogelj Škafar, Bojana. 2009. Etnološka zbirka kot medij za razkrivanje simbolov nacionalne identitete, etnomitov in stereotipov (Doktorska disertacija, tpk.). Ljubljana.

Rogelj Škafar, Bojana (ur.). 2008. Razstava Slovani Evrope. Slovenski prispevek = The Exhibition The Slavs of Europe. The Slovene Constribution. Loka pri Mengšu: Form slovanskih kultur.

Ryang, Sonia. 2000. Ethnography or Self-cultural Anthropology? Reflections on Writing About Ourselves. Dialectical Anthropology 25: 297–320.

Scholte, Bob. 1987. The Literary Turn in Contemporary Anthropology. Critique of Antrhropology 7: 33–47. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0308275X8700700104

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2002. Murkov zaris etnologije v filološkem narodopisju. V: Jesenšek, Marko (ur.), Evropsko leto jezikov. Sodobna slovenska književnost. Matija Murko. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije (Zbornik Slavističnega društva Slovenije; 12), 167–183.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2005. Bogastvo filologije. Murkov pomen za etnologijo v Sloveniji. V: Matija Murko v mýšlenkovém kontextu evropské slavistiky. Sbornik studií. Brno: Masarykova univerzita, 100–122.

Slodnjak, Anton. 1962. Uvod. V: Slodnjak, Anton (ur.), Matija Murko. Izbrano delo. Ljubljana: Slovenska matica, 5–12.

Smith, Anthony D. 1999. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press.

Stocklund, Bjarne. 1999. How the Peasant House became a National Symbol. Ethnologia Europaea 29 (1): 5–18.

Šmid, Walter. 1905–06. Kranjska narodna umetnost na dunajski razstavi. Slovan 4: 168–173.

Šmitek, Zmago in Božidar Jezernik. 1992. Antropološka tradicija na Slovenskem. Etnolog 2, 53: 259–274.

Štrekelj, Karel. 1898. Predgovor. V: Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana: Matica slovenska, V–XV.

Trencher, Susan. 2002. The Literary Project and Representations of Anthropology. Anthropological Theory 2 (2): 211–231. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1469962002002002631

Tress, Bärbel, Gunther Tress and Gary Fry. 2006. Defining Concepts and the Process of Knowledge Production in Integrative Research. V: Tress, Bärbel idr. (ur.), From Landscape Research to Landscape Planning. Aspects of Integration, Education and Application. Dordrecht: Springer, 13–26.

Urry, James. 1996. History of Anthropology. V: Barnard, Alan in Jonathan Spencer (ur.), Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London in New York: Routedge, 277–279.

Volarič, Ariana. 1995. Človek, kultura in civilizacija. K slovenski antropologiji v tridesetih letih. Etnolog 5 (56): 241–253.

Vurnik, Stanko. 1930. Studija o stilu slovenske ljudske glasbe. Dom in svet 1930: 238–241, 310–318.

Wester, Josip. 1905–06. Slovenske končnice in folklora. Slovan 4: 22–25.

Williams, Raymond. 1983. Keywords. New York: Oxford University Press.

Zupanič - Kralj, Veronika, Aleš Iglič in Veronika Kralj - Iglič. 2007. Niko Zupanič in njegov boj za identiteto Slovencev. Rast. Revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja [Novo mesto] 18 (2, 110): 183–193.

Ževart, Milan. 1991. Kerenčič, Jože - Janko. V: Enciklopedija Slovenije 5. Ljubljana: Mladinska knjiga, 53.

Žmavc - Baran, Ivanka. 1984. Etnološka bibliografija. V: Baš, F. 1984, 365–373.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370208

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave