ŠEGE IN NAVADE KOT FOLKLORIZEM
CUSTOMS AND TRADITIONS AS FOLKLORISM

Saša Poljak Istenič

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370204

Abstract

Avtorica v prispevku na primeru raziskav šeg in navad predstavi poglede na folklorizem na podlagi treh vidikov: 1. s stališča  pogleda na teorijo oz. na raziskovalce, ki uporabljajo »folklorizem« kot koncept ali vsaj terminus technicus (v tem okviru je predstavljen razvoj koncepta v tujini in v Sloveniji); 2. s stališča raziskovalcev in njihove raziskovalne prakse, v kateri gre za (ne)zavedanje folklorizma pri obravnavi šeg in navad oz. (ne)aplikacijo koncepta v raziskave na Slovenskem, in 3. s stališča raziskovancev, ki razgrinjajo nagibe za uporabo šeg in navad in drugih elementov dediščine v turizmu na izbranem območju.

***

This article uses examples of studies on customs and traditions to present views on folklorism from three perspectives: (1) the view of the theory and researchers that use “ folklorism” as a concept or at least as a technical term (the development of this concept in Slovenia and abroad is presented within this framework); (2) the viewpoint of researchers and their research practice, which devotes more or less attention to this phenomenon or even overlooks it when addressing customs and traditions (and in this case also demonstrates the lack of use and reflection upon this concept in Slovenian research); and (3) the viewpoint of those studied, who reveal their motives for using customs and traditions as well as other heritage elements in tourism in the selected area.

Keywords

folklorizem; šege in navade; turizem // folklorism; customs and traditions; tourism

Full Text:

PDF

References

Antonijević, Dragoslav. 1968. Borba protiv folklorizma jedan od uslova stvaralačkom razvitku savremenog folklora. V: Kumer, Zmaga (ur.), Zbornik XII. Kongresa jugoslovanskih folkloristov. Celje 1965. Ljubljana: ZDFJ, 61–65.

Antonijević, Dragoslav. 1969. Folklorismus in Jugoslawien. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 29–39.

Babič, Saša. 2008. Ruska slovstvena folkloristika [neobjavljeni podiplomski seminar na Oddelku za slavistiko FF UL]. Ljubljana.

Balkovec Debevec, Marjetka. 1994. Občina Metlika. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Balkovec Debevec, Marjetka. 2008. V Črnomlju od nekdaj bili so veseli. Črnomelj v kulturnem in družabnem utripu od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne. Črnomelj: Občina.

Baš, Angelos (ur.). 1980. Slovensko ljudsko izročilo. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Baš, Angelos (ur.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Baš, Angelos in Slavko Kremenšek (ur.). 1978. Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, FF (Pogledi; 3).

Bausinger, Hermann. 1969. Folklorismus in Europa. Eine Umfrage. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 1–8.

Bausinger, Hermann. 1970. »Folklorismus« jako mezinárodní jev. Národopisné aktuality 7 (3–4): 217–222.

Bausinger, Hermann. 1984. Folklorismus. V: Ranke, Kurt (ur.), Enzyklopadie des Märchens 4, 1405–1410.

Bausinger, Hermann. 2002 (1971). Etnologija. Od proučavanja starine do kulturologije. Zemun: Biblioteka XX vek; Beograd: Čigoja Štampa: Krug (Biblioteka XX vek; 129).

Bendix, Regina. 1997. In Search of Authenticity. The Formation of Folklore Studies. Madison, Wisconsin, London: University of Wisconsin Press.

Bogataj, Janez. 1989. Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: DZS.

Bogataj, Janez. 1992. Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.

Bogataj, Janez. 1993. Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Ljubljana: Domus.

Bogataj, Janez. 1994. »Majda, dajte mi tisto iz omare«. Kultura poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril. Ljubljana: Ethno.

Bogataj, Janez. 2003. Tipologija sodobnih pustnih šeg in navad na Slovenskem. Razmerja med dediščino in inovacijami. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 53–60.

Bošković-Stulli, Maja. 1971. O folklorizmu. Zbornik za narodni život i običaje 45: 165–86.

Burszta, Józef. 1969. Folklorismus in Polen. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 9–20.

Burszta, Józef. 1974. Kultura ludowa – kultura narodowa. Warszawa: LSW.

Chhabra, Deepak, Robert Healy in Erin Sills. 2003. Staged Authenticity and Heritage Tourism. Annals of Tourism Research 30 (3): 702–719. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383%2803%2900044-6

Creighton, Millie. 1997. Consuming Rural Japan. The Marketing of Tradition and Nostalgia in the Japanese Travel Industry. Ethnology 36 (3): 239–254. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3773988

Čeplak, Ralf. 1990. Občina Cerknica. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Čolović, Ivan. 2000. Divlja književnost. Etnolingvističko proučavanje paraliterature. 2., dop. izd. Beograd : Čigoja štampa (Biblioteka XX vek; 109).

Dapit, Roberto. 2003. Pustovanje v Reziji. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 165– 176.

Davis, Fred. 1979. Yearning for Yesterday. A Sociology of Nostalgia. New York: Free Press.

Dias, Jorge. 1969. Folklorismus in Portugal. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 47–55.

Dömötör, Tekla. 1969. Folklorismus in Ungarn. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 21–28.

Dorson, Richard M. 1969. Fakelore. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 56–64.

Drugi slovenski podeželski praznik. 1995. [letak].

Dular, Andrej. 1985. Občina Črnomelj. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

E. S. 1994. Slovenski podeželski praznik [nedatiran in nepaginiran vir; članek arhiviran v Kroniki Podružnične šole Janče].

Fairweather, Ian. 2003. »Showing off«. Nostalgia and Heritage in North-Central Namibia. Journal of Southern African Studies 29 (1): 279–296. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0305707032000060430

Fikfak, Jurij. 2003. Od tradicije do produkcije lokalnosti – nekatera izhodišča in pogledi. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 9–20.

Fikfak, Jurij. 2004. Narodopisni pogledi Matije Majarja. V: Nedvědová, Milada (ur.), Matija Majar Ziljski v českoslovinském kontextu: minulost, přítomnost a budoucnost vzájemných kulturních styků/Matija Majar Ziljski v češko-slovenskem kontekstu: preteklost, sodobnost in prihodnjost medsebojnih kulturnih stikov. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané k uctění 110. výroči úmrtí slovinského knězebuditele, jazykovědce a folkloristy, (Praha, 11. 10. 2002, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy). Praha: Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna (Koroški etnološki zapisi; 3), 62–79.

Fikfak, Jurij. 2008. Narodopisje in Matija Majar. V: Rogelj Škafar, Bojana (ur.), Razstava Slovani Evrope: (Musée de Cinquantanaire, Bruselj 2008): slovenski prispevek: (Musée de Cinquantenaire, Brussels 2008): the Slovene contribution: (Eeuwfeestmuseum, Brussel 2008): â Sloveense bijdrage: (Musée de Cinquantenaire, Bruxelles 2008): contribution slovène. Loka pri Mengšu: Forum slovanskih kultur, 13–47.

Fikfak, Jurij idr. (ur.). 2003. O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in gradiva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Opera ethnologica slovenica).

Fister, Majda. 1985. Rož. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Fyall, Allan in Bryan Garrod. 1998. Heritage Tourism. At What Price? Managing Leisure 3 (4): 213–228.

Gačnik, Aleš. 2000. Moč tradicije. Kurentovanje in karneval na Ptuju. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, Lala, Giz Poetovio Vivat.

Godina Golija, Maja. 1986. Maribor 1919–1941. Oris družabnega življenja. Maribor: Obzorja (Dialogi; let. 22, 10).

Grafenauer, Ivan in Boris Orel (ur.). 1952. Narodopisje Slovencev II. Ljubljana: DZS.

Hazler, Vito. 2002. Dediščina vsakdanjega življenja je tudi člen turistične promocije Slovenije. V: Uršič, Sonja in Nina Poniž (ur.), Naravne vrednote, kulturna dediščina – vrednote turističnega razvoja. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije in Turistična zveza Slovenije, 58–63.

Hobsbawm, Eric. 1983. Introduction. Inventing Tradition. V: Hobsbawm in Ranger (ur.) 1983, 1–14.

Hobsbawm, Eric J. in Terence O. Ranger (ur.). 1983. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Hultkrantz, Åke. 1960. General Ethnological Concepts. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger.

Jan, Branka. 2001. Kostanj jih je spet povezoval. Dnevnik 51 (279), 15. 10. 2001: 8.

Kaj je to: narodna noša. [vir brez ustreznih identifikacijskih podatkov, arhiv TZS].

Kirschenblatt - Gimblett, Barbara. 1998. Destination Culture. Tourism, Museums and Heritage. Berkeley, Los Angeles in London: University of California Press.

Klobčar, Marija. 1989. Občina Domžale. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Kokolj Prošek, Janja (ur.). 2002. Celostni razvoj podeželja in obnova vasi. Primeri dobrih praks. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kostanjeva nedelja. 1998. [letak].

Köstlin, Konrad. 1969. Folklorismus und Ben-Akiba. Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 20: 234–256.

Kozar - Mukič, Marija. 1984. Slovensko Porabje. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF; Szombathely: Savaria Múzeum (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Kozorog, Miha. 2007. Turizem na Tolminskem med lokalnimi praksami in institucijami. Problematika turistične destinacije v nastajanju [neobjavljena doktorska disertacija na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL]. Ljubljana.

Kremenšek, Slavko. 1973. Obča etnologija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

Kremenšek, Slavko. 1978. Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Baš in Kremenšek (ur.) 1978, 9–65.

Križnar, Naško. 2003. Skupne prvine pustovalske kulture na primerih iz vizualne dokumentacije. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 21–40.

Kropej, Monika. 2001. Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kuhar, Boris. 1993. Narodna jed. V: Javornik, Marjan (ur.), Enciklopedija Slovenije 7 (Marin–Nor). Ljubljana: Mladinska knjiga, 302–303.

Kumer, Zmaga. 1978. Ljudska pesem v sodobnosti. V: Baš in Kremenšek (ur.) 1978, 335–364.

Kumer, Zmaga. 1978a. Godčevstvo in sodobni instrumentalni ansambli na Slovenskem. V: Baš in Kremenšek (ur.) 1978, 365–378.

Kunej, Rebeka. 2004. Vplivi folklorizma na slovensko plesno izročilo (na primeru Bele krajine) [neobjavljeno magistrsko delo]. Ljubljana.

Kuret, Niko. 1960. Obnovitev starih in uvedba novih zgodovinsko-folklornih prireditev na območju Slovenske Istre. S posebnim ozirom na Piran – Portorož [Elaborat za TD Piran – Portorož]. Ljubljana.

Kuret, Niko. 1961. Turistična etnografija. Skripta za višjo komercialno šolo v Mariboru [tipkopis]. Ljubljana.

Kuret, Niko. 1961a. Etnografske posebnosti slovenskih pokrajin v luči turizma. Gradivo za turistično propagando [Elaborat za TZS]. Ljubljana.

Kuret, Niko. 1962. Turizem in folklora. Glasnik SED 4 (1): 1.

Kuret, Niko. 1969. Kulturnoprosvetne organizacije in naša ljudska kultura. Glasnik SED 10 (2): 1–2.

Kuret, Niko. 1978. O šegi in njeni spremenljivosti. V: Baš in Kremenšek (ur.) 1978, 309–333.

Kuret, Niko. 1978a. Letne in koledarske šege. V: Kremenšek, Slavko, Vilko Novak in Valens Vodušek (ur.), Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Vprašalnice IX. Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov: 50–67.

Kuret, Niko. 1980. Letne ali koledarske šege. V: Baš (ur.) 1980, 167–176.

Kuret, Niko. 1997 (1965–1970). Praznično leto Slovencev. Starosvetne šege in navade od pomladi do zime. 2 zv. 3., dop. izd. Ljubljana: Družina.

Listina o vpisu v register žive kulturne dediščine. 2008. http://pasijon.skofjaloka.si/dokumenti/listina_o_vpisu_v_register.pdf (pregledano 4. 2. 2009).

Löfgren, Orvar. 1999. On Holiday. A History of Vacationing. Berkeley, Los Angeles in London: University of California Press.

Lowenthal, David. 1985. The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press.

Ložar, Rajko (ur.). 1944. Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Klas.

Ložar - Podlogar, Helena. 1978. Šege življenjskega kroga. V: Kremenšek, Slavko, Vilko Novak in Valens Vodušek (ur.), Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Vprašalnice IX. Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov, 10–50.

Ložar - Podlogar, Helena. 1995. V adventu snubiti – o pustu ženiti. Svatbene šege Ziljanov. Celovec: Mohorjeva družba.

MacCannell, Dean. 1976. The Tourist. A New Theory of the Leisure Class. New York: Schocken Books.

Majstorovič, Boža. 1997. Za dežjem je posijalo sonce. Kmečki glas 54 (44), 29. 10. 1997: 24.

Makarovič, Marija. 1963. Slovenska ljudska noša [inavguralna disertacija]. Ljubljana.

Makarovič, Marija. 1967. Narodna noša. Glasnik SED 8 (4): 1.

Makarovič, Marija. 1968. Nekaj misli ob »folklornih prireditvah«. Glasnik SED 9 (3): 3–4.

Makarovič, Marija. 1972. Narodna noša. Slovenski etnograf 23–24 (1970–1971): 53–70.

Makarovič, Marija. 1978. Noša in folklorne skupine. V: Bogataj, Janez in Mitja Guštin (ur.), Etnologija in sodobna slovenska družba. Brežice: Posavski muzej, Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 86–88.

Marinac, Bogdana. 1994. Občina Izola. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Marinčič Jevnikar, Marinka. 2001. Jagode in tudi čokolada. Kmečki glas 58 (25), 20. 6. 2001: 28.

Markovčič, Maruška. 2005. Zeleni prag Ljubljane – vzhod. Podeželje se predstavi. (Dopolnjeni ponatis.) Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem.

Markovčič, Maruška in Josip Pintar. 2004. Sožitje med mestom in podeželjem. http://www.rralur.si/html/po_projektih/docs/sozitje_med_mestom_in_podezeljem.pps (pregledano 7. 9. 2006).

Melik, Vasilij. 1992. Majar, Matija. V: Javornik, Marijan (ur.), Enciklopedija Slovenije 6 (Krek–Marij). Ljubljana: Mladinska knjiga, 366–367.

Miklavčič Brezigar, Inga. 1996. Občina Tolmin. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Moser, Hans. 1962. Vom Folklorismus in unserer Zeit. Zeitschrift für Volkskunde 58 (2): 177–209.

Moser, Hans. 1964. Der Folklorismus als Forschungsproblem der Volkskunde. Hessische Blätter für Volkskunde 55: 9–57.

Novak, Vilko. 1960. Slovenska ljudska kultura. Oris. Ljubljana: DZS.

Oder, Karla. 1992. Občina Ravne na Koroškem. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Ovsec, Damjan. 1979. Oris družabnega življenja v Ljubljani od začetka dvajsetega stoletja do druge svetovne vojne. Ljubljana: Društvo arhitektov Ljubljane.

Ovsec, Damjan. 1992. Velika knjiga o praznikih. Praznovanja na Slovenskem in po svetu. Ljubljana: Domus.

Pajsar, Breda in Nena Židov. 1991. Občina Ljubljana Bežigrad. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Palmer, Catherine. 1999. Tourism and the Symbols of Identity. Tourism Management 20: 313–321. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177%2898%2900120-4

Peršič, Magda. 2003. Šege na Pivškem. Praznični časi in praznovanja v koledarskem letu. Postojna: Notranjski muzej, Občina.

Peti slovenski podeželski praznik. 1998. [letak].

Poria, Yaniv, Richard Butler in David Airey. 2001. Clarifying Heritage Tourism. Annals of Tourism Research 28 (4): 1047–1049. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383%2800%2900069-4

Poria, Yaniv, Richard Butler in David Airey. 2003. The Core of Heritage Tourism. Annals of Tourism Research 30 (1): 238–254. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383%2802%2900064-6

Povrzanović, Maja. 1988. Pokladni običaji u Turčišću danas. Paralelne ekzistencije folklora. Narodna umjetnost 25: 15–66.

Ramovš, Mirko. 1980. Ples. V: Baš (ur.) 1980, 223–229.

Ramovš, Mirko. 1988. Pojavi folklorizma v Beli krajini. V: Slavec, Ingrid in Tatjana Dolžan (ur.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije – 5. Ljubljana: Partizanska knjiga, 215–220.

Ramovš, Mirko. 1989. Folklora. Folklorne skupine. V: Javornik, Marjan (ur.), Enciklopedija Slovenije 3 (Eg–Hab). Ljubljana: Mladinska knjiga, 131–132.

Rapport, Nigel in Joanna Overing. 2000. Social and Cultural Anthropology. The Key Concepts. London, New York: Routledge.

Reseau Art Nouveau Network. B. n. l. Ljubljana. http://www.artnouveau-net.eu/city_page.asp?jezik=SI&stran=ljubljana_&menu=intro (pregledano 11. 12. 2008).

Rihtman-Auguštin, Dunja. 1988. Folklore. Models and Symbols. V: Rihtman-Auguštin, Dunja in Zorica Rajković (ur.), Contributions to the Study of Contemporary Folklore in Croatia. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora (Special Issue; 9), 9–22.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 2001. Etnologija i etnomit. Zagreb: ABS95.

Roginsky, Dina. 2007. Folklore, Folklorism and Synchronisation. Preserved-Created Folklore in Israel. Journal of Folklore Research 44 (1): 41–66.

Rotar, Braco. 1985. Risarji: učenjaki. Ideologije v urbanizmu in arhitekturi. Ljubljana: Delavska enotnost.

Rotar, Braco. 2004. S Črno belo reduto do oživitve pustnega dogajanja v Ljubljani. Dnevnik, 17. 2. 2004. http://www.dnevnik.si/novice/estrada/74167 (pregledano 4. 2. 2009).

Sirovátka, Oldřich. 1993. Wege zur Erforschung des Folklorismus. Der Folklorismus als Thema der Volkskunde. Narodna umjetnost 30: 249–256.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in etnologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2004. Etnologija. V: Baš (ur.) 2004, 117.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2004a. Ljudstvo. V: Baš (ur.) 2004, 294.

Slovenski etnografski muzej. B. n. l. Zgodovina muzeja. http://www.etno-muzej.si/sl/node/33 (pregledano 11. 12. 2008).

Smrekar, Andrej. 2006. Umetnost na Slovenskem. Slovenska moderna. http://www.ng-slo.si/default.asp?id=29&prikaz=opis&p=1 (pregledano 11. 12. 2008).

Sok, Jasna. 1991. Občina Šmarje pri Jelšah. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlje – 20. stoletje).

Sožitje med mestom in podeželjem. B. n. l. http://www.ljubljana.si/si/gospodarstvo/kmetijstvo/sozitje/default.html (pregledano 1. 10. 2006).

Stanonik, Marija. 1990. O folklorizmu na splošno. Glasnik SED 30 (1–4), 20–42.

Stanonik, Marija. 1992. Slovstveni folklorizem. Nova revija 11 (121/122, maj/junij): 673–683.

Stanonik, Marija. 2002. Vprašanje historizma/historičnosti in slovenska slovstvena folklora. V: Derganc, Aleksandra (ur.), Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture. Mednarodni simpozij Obdobja – metode in zvrsti, Ljubljana, 9. – 11. december 1999. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti FF (Obdobja; 18), 627–640.

Stanonik, Marija. 2005. Folklorizem kot literarni model pri Janezu Trdini. V: Dovič, Marijan (ur.), Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo. Novo mesto: Goga; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 121–138.

Stanonik, Marija. 2005a. Vprašanje folklorizma na slovenskem podeželju V: Hudales, Jože in Nataša Visočnik (ur.), Dediščina v rokah stroke. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. (Županičeva knjižnica; 14), 231–238.

Stanonik, Marija. 2006. Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija, Marko Terseglav in Ingrid Slavec Gradišnik. 2004. Folklorizem. V: Baš (ur.) 2004, 131–132.

Sterle, Meta. 1984. Občina Škofja Loka. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Stojmirovič, Stanka. 1997. Ko na Jančah zorijo jagode. Dnevnik 47 (161), 16. 6. 1997: 11.

Stronza, Amanda. 2001. Anthropology of Tourism. Forging New Ground for Ecotourism and Other Alternatives. Annual Review of Anthropology 30: 261–283. DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.anthro.30.1.261

Šarf, Fanči. 1981. Občina Ljutomer. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Šarf, Fanči. 1982. Občina Gornja Radgona. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Šarf, Fanči. 1985. Občina Murska Sobota. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Šarf, Fanči. 1988. Občina Lendava. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Šesti slovenski podeželski praznik. 1999. [letak].

Škofjeloški pasijon 2009. 2008. Škofjeloški pasijon 2009. Sporočilo za javnost. http://pasijon.skofjaloka.si/mediji.htm (pregledano 4. 2. 2009).

Šmidchens, Guntis. 1999. Folklorism Revisited. Journal of Folklore Research 36 (1): 51–70.

Šmitek, Zmago. 1981. Občina Kočevje. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Ta konec tedna številne ljubljanske turistične prireditve. 2005. Ta konec tedna številne ljubljanske turistične prireditve. Sporočilo za javnost, 8. 9. 2005. http://www.visitljubljana.si/si/agenti_in_novinarji/novinarji/pr/77527,2005/detail.html (pregledano 4. 2. 2009).

Taylor, John P. 2001. Authenticity and Sincerity in Tourism. Annals of Tourism Research 28 (1): 7–26. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383%2800%2900004-9

Terčelj, Marija Mojca. 1989. Občina Sevnica. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF (Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje).

Terseglav, Marko. 1989. Folklorizem. V: Javornik, Marjan (ur.), Enciklopedija Slovenije 3 (Eg–Hab). Ljubljana: Mladinska knjiga, 130.

Tetičkovič, Brigita. 2003. Pojem tradicije v sodobnosti pri ploharjih in oračih. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 93–102.

Trümpy, Hans. 1969. Folklorismus in der Schweiz. Zeitschrift für Volkskunde 65 (1): 40–46.

TZ. 2002. Terenski zapiski študentov etnologije na raziskovalnem taboru na Jančah 2002 [hrani Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem].

TZ. 2004. Terenski zapiski [arhiv avtorice].

TZ. 2007. Terenski zapiski [arhiv avtorice].

Urry, John. 1990. The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies. London, Newbury Park in New Delhi: Sage Publications.

Uršič, Matjaž in Marjan Hočevar. 2007. Protiurbanost kot način življenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Van den Berghe, Pierre L. 1994. The Quest for the Other. Ethnic tourism in San Cristobal, Mexico. Seattle in London: University of Washington Press.

Wang, Ning. 1999. Rethinking Authenticity in Tourism Experience. Annals of Tourism Research 26 (2): 349–370. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383%2898%2900103-0

Weber, Irena. 1997. Kultura potepanja. Ljubljana: Mladinska knjiga.

West, Paige in James G. Carrier. 2004. Ecotourism and Authenticity. Getting Away from It All? Current Anthropology 45(4): 483–498. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/422082

Zablatnik, Pavle. 1984. Čar letnih časov v ljudskih šegah. Stare vere in navade na Koroškem. Celovec: Mohorjeva založba.

Žagar, Janja. 2008. Med oblačenjem in kostumiranjem. V: Rogelj Škafar, Bojana (ur.), Razstava Slovani Evrope: (Musée de Cinquantanaire, Bruselj 2008): slovenski prispevek: (Musée de Cinquantenaire, Brussels 2008): the Slovene contribution: (Eeuwfeestmuseum, Brussel 2008): â Sloveense bijdrage: (Musée de Cinquantenaire, Bruxelles 2008): contribution slovène. Loka pri Mengšu: Forum slovanskih kultur, 48–76.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370204

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave