MED DELOM IN CELOTO. NEKATERA VPRAŠANJA ETNOLOŠKEGA RAZISKOVANJA IN REPREZENTACIJE
BETWEEN PART AND WHOLE. ISSUES IN ETHNOLOGICAL RESEARCH AND REPRESENTATION

Jurij Fikfak

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370202

Abstract

Raziskovalec, ki se ukvarja z ljudsko kulturo ali načinom življenja ali kulturnimi objektivacijami ali empirično znanostjo o kulturi, ipd., se vedno spoprijema z vprašanjem, kako naj reprezentira t. i. celoto – totaliteto življenja neke skupnosti v danem okolju: katere izjave, katere informatorje naj izbere in predstavi. Avtor v razpravi analizira nekatere rešitve, značilne za slovenske narodopisne in etnološke spise med koncem 19. in sredo 20. stoletja.

***

Researchers dealing with folk culture, lifestyles, cultural objectifications, empirical study of culture, and so on continually deal with the question of how to represent the “whole” – that is, the totality of life of particular community in a given environment: which statements, informants, and so on to select and present. This article examines certain realizations characteristic of twentieth-century studies in ethnography, ethnology.

Keywords

reprezentacija; vzorec; metodologija; partikularno; totaliteta; objekt raziskave // representation; sample; methodology; particular; totality; research object

Full Text:

PDF

References

Barth, Fredrik, Andre Gingrich, Robert Parkin in Sydel Silverman. 2005. One Discipline, Four Ways. British, German, French and American Anthropology. Chicago in London: Chicago University Press.

Baš, Angelos. 1974. Slovo od ljudskega življenja. Slovenski etnograf 25–26 (1972–1973): 157–185.

Baš, Angelos. 1978. O 'ljudstvu' in 'ljudskem' v slovenski etnologiji. V: Kremenšek in Baš (ur.) 1978, 67–115.

Baš, Franjo. 1938. Življenjski nivo kmeta. V: Pirc in Baš 1938, 115–122 [ponatis v Baš 1984: 168–174].

Baš, Franjo. 1984. Stavbe in gospodarstvo na slovenskem podeželju. Izbrani etnološki spisi. Ur. Angelos Baš. Ljubljana: Slovenska matica.

Bausinger, Hermann. 1961. Volkskultur in der technischen Welt. Stuttgart: Kohlhammer.

Berger, Peter L. in Thomas Luckmann. 1988 (1967). Družbena konstrukcija realnosti. Razprava iz sociologije znanja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Brown, Richard Harvey. 1989. A Poetic for Sociology. Toward a Logic of Discovery for the Human Sciences. Chicago: The University of Chicago Press.

Collins, Randall. 1992. Sociological Insight. An Introduction to Non-Obvious Sociology. Oxford: Oyford University Press.

Collins, Randall. 1994. Four Sociological Traditions. New York, Oxford: Oxford University Press.

Coronini-Cromberg, Franz Karl. 1891. Zur Volkskunde des Küstenlandes. V: Die österrichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild X. Das Küstenland (Görz, Gradiska, Triest und Istrien). Wien.

Eberhart, Helmut. 1994. Von Karl Weinhold bis Rudolf Meringer: Zu den Anfängen der Volkskunde in Graz. V: Jacobeit, W., H. Lixfeld und O. Bockhorn (ur.), Völkische Wissenschaft. Gestalten und Tendenzen der deutschen und österreichischen Volkskunde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wien, Köln in Weimar: Böhlau, 403–406.

Elias, Norbert. 1939. Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Erster Band: Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes. Zweiter Band: Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf einer Theorie der Zivilisation. Basel: Verlag Haus zum Falken [slov. prevod: O procesu civiliziranja. Sociogenetske in psihogenetske raziskave. Ljubljana: Založba /*cf. 2000–2001].

Fikfak, Jurij. 1999. »Ljudstvo mora spoznati sebe.« Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Forma 7 in Založba ZRC.

Fikfak, Jurij. 2006. Gregor Krek in začetki znanstvenega raziskovanja kulture drugega. Traditiones 35 (2): 141–154. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2006350208

Fikfak, Jurij in Reinhard Johler (ur.). 2008. Ethnographie in Serie. Zu Produktion und Rezeption der „österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild“. Wien: Institut für europäische Ethnologie (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universtität Wien; 28).

Geiger, Klaus, Utz Jeggle in Gottfried Korff (ur.). 1970. Abschied vom Volksleben. Tübingen (Untersuchungunen der Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen; 27).

Gerndt, Helge. 1992. Studienskript Volkskunde. Eine Handreichung für Studierende. 2. Aufl. München: Münchner Vereinigung für Volkskunde.

Graber, Georg. 1919. Der Eintritt des Herzogs von Kärnten am Fürstenstein zu Karnburg. Eine Studie zur kärntischen Volkskunde. Wien: Akademie der Wissenschaften in Wien.

Graber, Georg. 1941. Volksleben in Kärnten. Graz: Leykam Verlag.

Köstlin, Konrad. 2008. Ethnographie als Aestetischer Kitt. V: Fikfak in Johler (ur.) 2008, 192–216.

Kotnik, France. 1944. Pregled slovenskega narodopisja. V. Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Klas, 21–52.

Kramberger, Igor in Snežana Štabi (ur.). 1987. Podobe prednikov. Zapiski Janeza Trdine iz obdobja 1870 – 1879. 27 zvezkov rokopisa v 3 knjigah. Ljubljana: Krt (Krt; 30, 31, 32).

Krek, Gregor. 1869. Ueber die Wichtigkeit der slavischen traditionellen Literatur als Quelle der Mythologie. Wien : Druck von L. Sommer.

Krek, Gregor. 1887 (1874). Einleitung in die slavische Literaturgeshichte. Akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzuege. Graz: Verlag von Leuschner & Lubensky.

Kremenšek, Slavko. 1966. Hermann Bausinger, Volkskultur in der technischen Welt (Stuttgart 1961). Slovenski etnograf 18–19 (1965–1966): 200–201.

Kremenšek, Slavko. 1976. Uvod. V: Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Uvod. Poročila. Ljubljana, 1–52.

Kremenšek, Slavko. 1978. Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Kremenšek in Baš (ur.) 1978, 9–65.

Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.). 1978. Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, Znanstveni tisk (Obdobja; 3).

Kremenšek, Slavko in Janez Bogataj (ur.). 1980. Poglavja iz metodike etnološkega raziskovanja – 1. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Knjižnica Glasnika SED; 4).

Krnel - Umek, Duša in Zmago Šmitek (ur.). 1987. Kruh in politika. Poglavja iz etnologije Vitanja. Ljubljana: Partizanska knjiga.

Kuret, Niko (ur.). 1934–1940. Ljudski oder. List za poglobitev našega igranja. Glasilo odrov prosvetne zveze 1–7. Kranj in Ljubljana: Založba ljudskih iger.

Kuret, Niko. 1985. Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848. Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza (181) in Georga Gotha (1842). Prvi del, 1. snopič. Ljubljana: SAZU (Gradivo za narodopisje Slovencev; 3).

Laclau, Ernesto. B. n. l. Philosophical roots of discourse theory. http://www.essex.ac.uk/centres/Theostud/papers/Laclau%20-%20philosophical%20roots%20of%20discourse%20theory.pdf

Levinas, Emmanuel. 1976. Totalitet i beskonačno. Ogled o izvanjskosti. Sarajevo: Veselin Masleša.

Lotman, Yuri M. 1990. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture. Bloomington and Indianapolis, IN: Indiana University Press.

Matičetov Milko. 1959. Vinko Möderndorfer. Slovenski etnograf 12: 221–222.

Metzen, Thomas. 1970. Anmerkungen zur »Volkskunde der Schweiz« von Richard Weiss V: Geiger, Jeggle in Korff (ur.) 1970, 173–190.

Möderndorfer, Vinko. 1938. Slovenska vas na Dolenjskem. Ljubljana: [samozal.].

Novak, Vilko. 1956. O bistvu etnografije in njeni metodi. Slovenski etnograf 9: 7–16.

Novak, Vilko. 1986. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Oevermann, Ulrich. 1982. Die Methodologie einer ‘objektiven Hermeneutik’ und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften. V: Soeffner, H. G. (ur.), Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart: Metzler, 352–434.

Oevermann, Ulrich. 2004. Manifest der objektiven sozialen Hermeneutik. V: Fikfak, Jurij (idr. ur.), Qualitative Research. Emerging Trends - Developing Perspectives. Ljubljana: Založba ZRC idr., 101–133.

Oevermann, Ulrich. 2008. Abschiedsvorlesung von Ulrich Oevermann: „Krise und Routine“ als analytisches Paradigma in den Sozialwissenschaften. http://www.archive.org/details/AbschiedsvorlesungOevermannVideo

Peuckert, Will E. in Erich Fuchs. 1971 (1931). Die schlesischen Weber. Darmstadt: J.G. Bläschke.

Pirc, Ivo in Franjo Baš. 1938. Socialni problemi slovenske vasi I. Ljubljana: Socialno ekonomski institut.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC.

Sombart, Werner. 1896, 1905. Sozialismus und soziale Bewegung. Jena: Verlag von Gustav Fischer. http://www.archive.org/details/socialismsocialm00sombuoft

Sombart, Werner. 1906. Das Proletariat. Bilder und Studien. Die Gesellschaft. Vol. 1. Berlin: Rütten & Loening. http://www.archive.org

Sombart, Werner. 1987 (1902, 1916). Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. München: dtv.

Weiss, Richard. 1946. Volkskunde der Schweiz. Grundris. Erlenbach-Zürich: Eugen Rentsch.

Zablatnik, Pavle. 1952. Die geistige Volkskultur der Kärntner Slowenen. [Disertacija] Graz.

Zablatnik, Pavle. 1992. Volksbrauchtum der Kärntner Slowenen. Klagenfurt / Celovec: Hermagoras / Mohorjeva.

Zupanič Slavec, Zvonka. 2005. Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno in njegov utemeljitelj dr. Ivo Pirc. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370202

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave