NA POTI K ETNOLOŠKIM POGLEDOM IN PODOBAM
TOWARDS ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES

Ingrid Slavec Gradišnik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370201

Abstract

Prispevek predstavlja izhodišča, izvedbo in nekatera spoznanja raziskovalnega projekta »Etnološki pogledi in podobe med 19. in 21. stoletjem«, ki jih gre razumeti kot preiskavo možnosti, kako zasnovati reprezentativno delo o podobi kulture in kulturnih procesov na Slovenskem. Od konca 19. stoletja so se korenito spreminjali in spremenili kulturna podoba (v najširšem etnološkem pomenu izraza kultura), prizorišča vsakdanjega življenja, potrebe, načini komunikacije, vrednote, identitetni vzorci itn., hkrati pa je to tudi čas, ko je sodobna etnološka-folkloristična veda dozorevala iz domoznanskih in filoloških podlag v znanstveno disciplino. Ujetost v ta čas je označila zasnovo projekta, ki ga je usmerjala ambicija po spoznanjih o presečiščih in stičiščih med empirično zaznavnim in znanstvenimi posegi vanj, po razbiranju »pogledov« na raziskovano resničnost in razkrivanju »podob« o njej.

***

This article presents the background, implementation, and some findings of the research project Etnološki pogledi in podobe med 19. in 21. stoletjem (Ethnological Perspectives and Images between the Nineteenth and Twenty-First Centuries), which are to be understood as a study of the possibilities to design a representative work on culture and cultural processes in Slovenia. From the end of the nineteenth century onwards, the images of culture (or culture in the broadest ethnological meaning), venues of everyday life, needs, communication modes, values, identity patterns, and so on have changed radically; at the same time, this has been a period in which modern ethnology and folklore studies have matured from local studies and philology into a scholarly discipline. Restriction to this period has marked the design of the project, which has been guided by the ambition to know more about the intersections and crossroads between empirically perceivable elements and scholarly interventions in them, to comprehend the “views” of the reality studied, and to reveal “images” connected with it.

Keywords

zgodovina etnologije; metodologija; raziskovalci; raziskovano; kvalitativno raziskovanje; Slovenija // history of ethnology; methodology; researchers; the studied; qualitative research; Slovenia

Full Text:

PDF

References

Anttonen, Pertti J. 2005. Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society (Studia Fennica Folkloristica; 15).

Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis in London: University of Minnesota Press.

Barth, Fredrik. 2002. An Anthropology of Knowledge. Current Anthropology 43 (1): 1–18. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/324131

Baš, Angelos (ur.). 1980. Slovensko ljudsko izročilo. Pregled etnologije Slovencev. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Baš, Angelos (ur.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Baš, Angelos in Slavko Kremenšek (ur.). 1978. Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Filozofska fakulteta in Partizanska knjiga.

Bauman, Richard (ur.). 1992. Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments. A Communications-centered Handbook. New York : Oxford University Press.

Bausinger, Hermann. 1961. Volkskultur in der technischen Welt. Stuttgart: Kohlkammer.

Bausinger, Hermann. 1971. Volkskunde. Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse. Berlin in Darmstadt.

Bendix, Regina. 1997. In Search of Authenticity. The Formation of Folklore Studies. Madison, Wisconsin, London: University of Wisconsin Press.

Bendix, Regina in Gisela Welz. 1999. »Cultural Brokerage« and »Public Folklore« within a German and American Field of Discourse. Journal of Folklore Research 36 (2–3): 111–125.

Bourdieu, Pierre. 1990 (1984). Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press.

Bryman, Alan (ur.). 2001. Ethnography. 4 vols. London: Sage.

Clifford, James in George E. Marcus (ur.). 1986. Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, CA: University of California Press.

Čapo Žmegač, Jasna idr. (ur.). 2001. Kroatische Volkskunde/Ethnologie in den Neunzigern. Ein Reader. Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien; Bd.; 22).

Čapo Žmegač, Jasna, Valentina Gulin Zrnić in Goran Pavel Šantek (ur.). 2006. Etnologija bliskoga. Poetika in politika suvremenih terenskih istraživanja. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku in Naklada Jesenski i Turk (Biblioteka Nova etnografija, Biblioteka antropologije i etnologije).

Davies, Charlotte Aull. 1999. Reflexive Ethnography. A Guide to Researching Selves and Others. London in New York: Routledge (ASA Research Methods in Social Anthropology).

de Certeau, Michel. 2007. Iznajdba vsakdanjosti. 1. Umetnost delovanja. Ljubljana: Studia humanitatis.

Denzin, Norman K. 1997. Interpretive Ethnography. Ethnographic Practices for the 21st Century. Thousand Oaks, London in New Delhi: Sage.

Eriksen, Thomas H. 2001. Small Places, Large Issues. 2nd ed. London: Pluto.

Fikfak, Jurij. 1999. Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, Forma7.

Fikfak, Jurij. 2004a. Voices of Qualitative Research. Between Different Perspectives and Emerging Trends = Glasovi kvalitativnega raziskovanja. Med nastajajočimi tokovi in različnimi perspektivami. V: Fikfak, Adam in Garz (ur.), 7–20.

Fikfak, Jurij. 2004b. From Ethnography to Autoethnography. V: Fikfak, Adam in Garz (ur.), 75–90.

Fikfak, Jurij. 2005a. O recepciji in produkciji harmonije. Nekaj izhodišč na primeru škoromatov. Traditiones 34 (2): 75–86. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340205

Fikfak, Jurij. 2005b. Re-constructed Rituals between Reality and Imagination. V: Bernard, Jeff, Jurij Fikfak in Peter Grzybek (ur.), Text & Reality. Ljubljana: Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU, ZRC Publishing: Institutum Studiorum Humanitatis; Wien: Österreichische Gesellschaft für Semiotik, Institut für Sozio-semiotische Studien; Graz: Department of Slavic Studies, University, 79–92.

Fikfak, Jurij. 2008. Narodopisje in Matija Majar. V: Rogelj Škafar, Bojana (ur.), Razstava Slovani Evrope (Musée de Cinquantanaire, Bruselj 2008). Slovenski prispevek (Musee de Cinquantenaire, Brussels 2008) = The Slovene contribution : (Eeuwfeestmuseum, Brussel 2008)=: â Sloveense bijdrage (Musée de Cinquantenaire, Bruxelles 2008) = Contribution slovène. Loka pri Mengšu: Forum slovanskih kultur, 13–47.

Fikfak, Jurij (ur.). 2003. O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in gradiva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Opera ethnologica slovenica).

Fikfak, Jurij (ur.). 2006. Gregor Krek (1840–1905). Filologija in slovanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (= Traditiones 35/2, 2006).

Fikfak, Jurij in Gábor Barna (ur.). 2007. Senses and Religion. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (= Traditiones 36/1, 2007).

Fikfak, Jurij in Reinhard Johler (ur.). 2008. Ethnographie in Serie. Zu Produktion und Rezeption der »Österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild«. Wien: Institut für Europäische Ethnologie (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien; 28).

Fikfak, Jurij, Frane Adam in Detlef Garz (ur.). 2004. Qualitative Research. Different Perspectives, Emerging Trends. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC [idr.].

Geiger, Klaus, Utz Jeggle, and Gottfried Korff, eds. 1970. Abschied vom Volksleben. Tübingen: Ludwig Uhland Institut der Universität Tübingen.

Gerndt, Helge. 2002. Kulturwissenschaft im Zeitalter der Globalisierung. Volkskundliche Markierungen. Münster in New York: Waxmann (Münchner Beiträge zur Volkskunde; 31).

Godina Golija, Maja. 1996. Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Obzorja.

Godina Golija, Maja. 2004a. Muzejsko društvo in ustanovitev mestnega muzeja v Mariboru. V: Friš, Darko (ur.), Hartmanov zbornik. Maribor: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (Studia Historica Slovenica; 4 (2–3)), 405–419.

Godina Golija, Maja. 2004b. The Influence of Cookbooks on Food Culture in Slovenia in the Nineteenth Century and at the Beginning of the Twentieth Century. V: Lysaght, Patricia (ur.), Changing Tastes. Food Culture and the Processes of Industrialization. Proceedings of the 14th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Basel and Vevey, Switzerland, 30 September - 6 Oktober 2002. Basel: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde; Dublin: Department of Irish Folklore, University College, 191–197.

Godina Golija, Maja. 2005a. Felicita Kalinšek and her Influence on Slovenian Eating Habits. V: Oddy, Derek J. (ur.), The diffusion of food culture in Europe from the late eighteenth century to the present day. Eighth symposium of the International Commission for Research into European Food History (ICREFH) »The diffusion of food culture. Cookery and food education in Europe since the eighteenth century«, Prague, 30 September – 5 October 2003. Prague: Academia, 191–201.

Godina Golija, Maja. 2005b. Oskrba z vodo in njena uporaba v gospodinjstvih na Krasu .V: Mihevc, Andrej (ur.), Kras. Voda in življenje v kamniti pokrajini = Water and Life in a Rocky Landscape (Projekt Aquadapt). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 369–384.

Godina Golija, Maja. 2006a. Franc Ferk in njegov pomen za muzejsko in narodopisno dejavnost na Slovenskem Štajerskem. Traditiones 35 (1): 207–218. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2006350112

Godina Golija, Maja. 2006b. The Influence of Mediterranean Food on Slovenian Food Habits. V: Lysaght, Patricia (ur.), Mediterranean food. Concepts and Trends. Proceedings of the 15th International Ethnological Food Research Conference, Dubrovnik, 27 September - 3 October, 2004. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research: Ethnographic museum (Biblioteka Nova etnografija), 65–74.

Grafenauer, Ivan in Boris Orel (ur.). 1952. Narodopisje Slovencev. II. del. Ljubljana: DZS.

Hannerz, Ulf. 1996. Transnational Connections. Culture, People, Places. London in New York: Routledge.

Herzfeld, Michael. 2005. Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation-State. New York: Routledge.

Hobsbawm, Eric in Terence Ranger (ur.). 1983. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien (ur.). 2000. Volkskultur und Moderne. Europäische Ethnologie zur Jahrtausendwende. Festschrift für Konrad Köstlin zum 60. Geburtstag am 8. Mai 2000. Wien: Institut für Europäische Ethnologie, 2000 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien; 21).

Ivančič Kutin, Barbara. 2004a. Pregled zbiranja prozne folklore v gornjem Posočju. Slovstvena folkloristika 3 (2): 55–58.

Ivančič Kutin, Barbara. 2004b. Razmerje med vsakdanjim govornim posredovanjem in pripovedovanjem. V: Kržišnik, Erika (ur.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. Členitev jezikovne resničnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, Metode in zvrsti; 22), 225–261.

Ivančič Kutin, Barbara. 2005. Folkloristično delo Janeza Dolenca. Primorska srečanja 284–286: 53–55.

Ivančič Kutin, Barbara. 2006a. Vpliv konteksta kraja in časa na pripovedovanje folklornih pripovedi. V: Novak - Popov, Irena (ur.), Slovenska kratka pripovedna proza. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, Metode in zvrsti; 23), 627–634.

Ivančič Kutin, Barbara. 2006b. Ledinska in hišna imena v vasi Čadrg – del kulturnega izročila. Traditiones 35 (1): 135–158. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2006350107

Ivančič Kutin, Barbara. 2007. The Roles of Participants in a Storytelling Event. Folklore (Tartu) [spletna izd.] 37: 35–41.

Jurič Pahor, Marija. 2007. Globalizacija kot izziv za raziskovanje identitet. Glasnik SED 47 (3–4): 26–33.

Kaschuba, Wolfgang. 1995. Kulturen - Identitäten - Diskurse. Perspektiven Europäischer Ethnologie. Berlin: Akademie Verlag.

Kaschuba, Wolfgang. 2000. Volkskundliche Wissenschaftskultur und Moderne. Zum gesellschaftlichen Status ethnographischen Wissen. V: Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien (ur.) 2000, 105–122.

Kiliánová, Gabriela (idr. ur.). 2005. Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21st Century. Reflections and Trends. Bratislava in Wien: Institute of Ethnology of SAS in Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien (Etnologické štúdie; 9, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien; 27).

Köstlin, Konrad. 1994. Das ethnographische Paradigma und die Jahrhundertwenden. Ethnologia Europaea 24 (1): 5–20.

Köstlin, Konrad in Herbert Nikitsch (ur.). 1999. Ethnographisches Wissen. Zu einer Kulturtechnik der Moderne. Wien: Institut für Europäische Ethnologie (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien; 18).

Köstlin, Konrad, Peter Niedermüller in Herbert Nikitsch (ur.). 2002. Die Wende als Wende? Orientierungen Europäischer Ethnologien nach 1989. Wien: Institut für Europäische Ethnologie (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien; 23).

Kremenšek, Slavko. 1978. Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Baš in Kremenšek (ur.) 1978, 9–65.

Križnar, Naško. 1982. Slovenski etnološki film. Filmografija 1905– 1980. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej; Nova Gorica: Goriški muzej.

Križnar, Naško. 1996. Vizualne raziskave v etnologiji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Križnar, Naško. 2004. Zablatnikov pogled s filmsko kamero. Koroški etnološki zapisi 4, 310–346.

Križnar, Naško. 2005a. Filmi Boža Škerlja. Traditiones 34 (2): 241–254. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340212

Križnar, Naško. 2005b. Vizualna kultura v vizualni antropologiji. Teorija in praksa 42 (2/3): 332–344.

Križnar, Naško. 2006. Ethnographic Film between Data Collection and Documentary. V: Križnar (ur.) 2006, 34–45.

Križnar, Naško. 2007a. Portfolio of Ethnographic Film, Visual Anthropology and Visual Research in Slovenia. Visual anthropology review 23 (1): 100–103.

Križnar, Naško. 2007b. Meeting Visual Anthropology in Transit Countries. Slovenian Case. V: Engelbrecht, Beate (ur.), Memories of the origins of ethnographic film. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang (Menschen - Wissen - Medien, Bd. 1), 397–403.

Križnar, Naško. 2008a. Etnografski film v preobilju vizualnega. V: Slavec Gradišnik in Ložar - Podlogar (ur.) 2008, 187–211.

Križnar, Naško. 2008b. L'intervista nel film etnografico. Dialogo o interrogatorio? V: Altin, Roberta in Paolo Parmeggiani (ur.), L'intervista con la telecamera. Giornalismo, documentario e ricerca socio-antropologica. Milano: Lampi di stampa, 67–80.

Križnar, Naško (ur.). 2006. How do we visualize Culture? Representations of Culture in the Light of Ethnographic Film = Kako vizualiziramo kulturo? Reprezentacije kulture v luči etnografskega filma. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije = Archives of the Republic of Slovenia.

Križnar, Naško (ur.). 2007. Dnevi etnografskega filma 2007, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 22.–25. maj 2007. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.

Križnar, Naško (ur.). 2008. Dnevi etnografskega filma = Days of Ethnographic Film, Ljubljana, Slovenia, 19.–23. 5. 2008. Ljubljana: ZRC Publishing.

Kropej, Monika. 1995. Pravljica in stvarnost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kropej, Monika. 2004. Contemporary Legends among Slovenian Students in Ljubljana. Cultural Traditions 26: 127–135.

Kropej, Monika. 2005. Franc Kramar in njegova zbirka »Ižanskega in drugega narodnega blaga«. Traditiones 34(2): 217–239. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340211

Kropej, Monika. 2005b. Contemporary Legends from the Slovene Karst in Comparison with Fairylore and Belief Traditions. Studia mythologica Slavica 8: 227–250.

Kropej, Monika. 2005c. Folk Narrative in the Era of Electronic Media. A Case Study in Slovenia. Fabula 48 (1/2): 1–15.

Kropej, Monika. 2005č. Bajeslovje. Verski in predstavni svet ljudi, ki temelji na mitih. V: Prešeren, Damjana (idr. ur.), Nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine), 37–48.

Kropej, Monika. 2007. Ljudsko pesništvo iz popotne torbe Antona Pegana. V: Černigoj, Franc (ur.), Indija Komandija. Prozna ljudska besedila z Vipavskega, Goriškega, s Krasa in Tolminskega iz 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 20–35.

Kropej, Monika. 2008. Od ajda do zlatoroga. Slovenska bajeslovna bitja. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva.

Kropej, Monika in Roberto Dapit. 2004. Bajeslovne živali v ljudskem izročilu. V: Zlatorogovi čudežni vrtovi. Slovenske pripovedi o zmajih, belih gamsih, zlatih pticah in drugih bajnih živalih. Radovljica: Didakta, 2004 (Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi), 5–14.

Kropej, Monika in Avguštin Malle (ur.). 2007. Josip Šašel, Spomini. Celovec: Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jarnik: Slovenski znanstveni inštitut; Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU; Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba (Koroški etnološki zapisi, Supplementa, 2007, 5).

Kuret, Niko. 1972. Naša 25-letnica. Komisija (1947–1951) in Inštitut za slovensko narodopisje SAZU (od 1951). Nastanek, razvoj, delo. Traditiones 1: 9–18.

Löfgren, Orvar. 1989. The Nationalization of Culture. Ethnologia Europaea 19 (1): 5–24.

Ložar, Rajko (ur.). 1944. Narodopisje Slovencev. I. del. Ljubljana: Klas.

Makarovič, Gorazd (idr.). 2007. Podobe preteklega vsakdana. [DVD] Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Marcus, George E. in Michael M. J Fischer (ur.). 1986. Anthropology as Cultural Critique. An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: Chicago University Press.

Margry, Peter Jan in Herman Roodenburg (ur.). 2007. Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity. Aldershot in Burlington: Ashgate (Progress in European Ethnology).

Menley, Anne in Donna J. Young (ur.). 2005. Auto-Ethnographies. The Anthropology of Academic Practices. Broadview Press.

Novak, Vilko. 1960. Slovenska ljudska kultura. Oris. Ljubljana: DZS.

O' Giolláin, Diarmuid. 2000. Locating Irish Folklore. Tradition, Modernity, Identity. Cork: Cork University Press.

Poljak Istenič, Saša. 2005. Festival Through the Optics of Folklorism and Heritage Tourism. Case-Study of the Country Wedding in Ljubljana. V: Kulturelles Erbe. Innsbruck: University Press (Veröffentlichungen der Universität Innsbruck; 252 / Bricolage; 3), 128–153.

Poljak Istenič, Saša. 2008. O raziskovanju delovnih šeg kmečkega prebivalstva. V: Slavec Gradišnik in Ložar - Podlogar (ur.) 2008, 353–389.

Reed-Danahay, Deborah (ur.). 1997. Auto/ethnography. Rewriting the Self and the Social. New York: Berg (Explorations in Anthropology).

Ryang, Sonia. 2000. Ethnography or Self-cultural Anthropology? Reflections on Writing About Ourselves. Dialectical Anthropology 25: 297–320.

Shaw, John. 2000. The Politics of Textualisation. Folklore Fellow Newsletter 19: 2–10.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2005a. Etnologija (narodopisje) na prelomu 19. v 20. stoletje. Slovenski zgled. V: Deloto na Krste Misirkov. Sbornik od Meginarodniot naučen sobir po povod stogodišninata od izleguvanjeto na knigata Za makedonckite raboti održan vo Skopje na 27-29 noemvri 2003 godina. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 431–445.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2005b. Bogastvo filologije. Murkov pomen za etnologijo v Sloveniji. V: Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky. Sbornik studií. Brno: Masarykova univerzita, 100–122.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2006. Slovanski svet v obzorju slovenske etnologije. V: Kaleta, Petr in Lubomír Tyllner (ur.), Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. Sborník z Mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (Opole 16. - 17. listopadu 2006). Praha: Etnologický ústav AV ČR, 209–225.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2008a. Scraps of the History of Ethnology in Slovenia. Česky lid 95 (1): 37–62.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2008b. Institucije in produkcija etnološkega znanja. V: Divac, Zorica (ur.), Slike kulture nekad i sad. Beograd: Etnografski institut SANU, (Zbornik, 24), 65–79.

Slavec Gradišnik, Ingrid s sod. H. Ložar Podlogar (ur.). 2005. Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU 2005 (Opera ethnologica slovenica).

Slavec Gradišnik, Ingrid s sod. H. Ložar Podlogar (ur.). 2008. Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906–1995). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Opera ethnologica slovenica).

Stanonik, Marija. 1988. Iskanje identitete slovenske slovstvene folkloristike. K zgodovini razmerja med etnologijo in folkloristiko. Traditiones 17: 41–70.

Stanonik, Marija. 1989. O razmerju med etnologijo in folkloristiko. Glasnik SED 29 (1–2): 10–26.

Stanonik, Marija. 2001. Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija. 2004. Slovstvena folkloristika. Med jezikoslovjem in literarno vedo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija. 2004a. Interdisciplinarnost Pavleta Zablatnika (1912–1993) v luči slovstvene folkloristike. Koroški etnološki zapisi 4: 186–236.

Stanonik, Marija. 2004b. Kočevarska slovstvena folklora. V: Florjančič, Alojzij Pavel in Marija Stanonik (ur.), Tschinkel, Wilhelm. Kočevarska folklora. V šegah, navadah, pravljicah, povedkah, legendah in drugih folklornih izročilih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 229–280, 541–600.

Stanonik, Marija. 2004c. Iz pokušine krajevnih in ledinskih imen na Žirovskem. V: Jesenšek, Marko (ur.), Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika. Slovenska zemljepisna imena. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije; Pišece: Društvo Pleteršnikova domačija, 210–224.

Stanonik, Marija. 2005. Hišna imena v Žireh. Maribor: Slavistično društvo (Zora; 37).

Stanonik, Marija. 2005a. Folklorizem kot literarni model pri Janezu Trdini. V: Dović, Marijan (ur.), Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo. Jubilejna monografija. Novo mesto: Goga; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 121–138.

Stanonik, Marija. 2005b. Karel Štrekelj kot slovstveni folklorist (odlomek). Primorska srečanja 284/286: 11–31.

Stanonik, Marija. 2005c. Matija Murko in Slovenci. V: Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky. Sbornik studií. Brno: Masarykova univerzita, 27–45.

Stanonik, Marija. 2006. Razmerje med slovstveno folkloro in literaturo glede na žanrsko problematiko. V: Novak - Popov, Irena (ur.), Slovenska kratka pripovedna proza. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, Metode in zvrsti; 23), 589–603.

Stanonik, Marija. 2007. Začetki in spremembe slovenske terminologije pri posameznih folklornih žanrih. V: Orel, Irena (ur.), Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, Metode in zvrsti; 24), 301–323.

Stanonik, Marija. 2008. Interdisciplinarnost slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija. 2008a. Slovenska slovstvena folklora in slovstvena folkloristika. V: Radenković, Ljubinko (ur.), Slovenski folklor i folkloristika na razmeđi dva milenijuma. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog simpozijuma održanog 2-6. oktobra 2006. godine. Beograd: Balkanološki institut SANU (Posebna izdanja, knj. 101), 155–183.

Stanonik, Marija. 2008b. Name-calling in Slovenia. »We« and the »Others«. Etnolingwistyka (Lub.) 20: 123–148.

Stanonik, Marija idr. (ur.). 2008. Gašper Križnik (1848–1904) in njegov čas. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Strathern, Marilyn. 1991. Partial Connections. Savage, Md.: Rowman and Littlefield.

Telban, Borut. 2001. Bibliography of Fieldwork, Research Methods and Ethnography in Sociocultural Anthropology. V: AnthroGlobe Bibliography. Canberra: National Institute of Asian and Pacific Studies. http://coombs.anu.edu.au/Biblio/biblio_fieldwork1.html

Terseglav, Marko. 1980. Ustno slovstvo kot predmet etnološke, literarne in folkloristične znanosti. Glasnik SED 20 (2): 44–48.

Terseglav, Marko. 1990. Ustno slovstvo in folkloristika kot predmeta univerzitetnega študija. Traditiones 21: 259–268.

Tress, Bärbel, Gunther Tress and Gary Fry. 2006. Defining Concepts and the Process of Knowledge Production in Integrative Research. V: Tress, Barbel idr. (ur.), From Landscape Research to Landscape Planning. Aspects of Integration, Education and Application. Dordrecht: Springer, 13–26.

Židov, Nena (ur.). 2008. Med naravo in kulturo. Vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2008370201

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave