FOLKLORE STUDIES AND PRESENTATIONS OF FOLK SONG TRADITIONS OF SLOVENIAN-FRIULAN BORDER AREA
FOLKLORISTIKA IN PREDSTAVITVE LJUDSKE PESEMSKE TRADICIJE SLOVENSKO-FURLANSKEGA OBMEJNEGA OBMOČJA

Marjeta Pisk

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2009380108

Abstract

The paper examines the influence of folklore studies on creating the presentations of the folk song traditions of Slovenian-Friulian border area. Comparative analysis of the collected and published folk songs of this area is extremely difficult because Slovenian and Italian folklore studies have primarily operated as legitimizers of national particularism and searched distinctive features on which to base an independent ethnic identity.

***

Članek obravnava vplive folkloristike na oblikovanje predstavitev ljudskega pesemskega izročila slovensko-furlanskega obmejnega področja. Primerjalna analiza zbranih in objavljenih ljudskih pesmi s tega področja je zelo težavna, ker sta slovenska in italijanska folkloristika prvenstveno delovali kot legitimatorki nacionalnega partikularizma in sta se osredinjali na razločevalne elemente, ki bi utemeljevali neodvisno etnično identiteto.

Keywords

folklore studies; nationalism; Slovenian-Friulian border area // folkloristika; nacionalizem; slovensko-furlansko obmejno področje

Full Text:

PDF

References

Ankündigung. 2004. Ankündigung des Werkes “Das Volkslied in Österreich” (Revised reprint). In: Deutsch, Walter and Eva Maria Hois (eds.), Das Volkslied in Österreich. Böhlau: Österreichisches Volksliedwerk.

Anttonen, Pertti J. 2005. Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society (Studia Fennica. Folkloristica; 15).

Baš, Angelos et al. (eds.). 2004. Slovenski etnološki leksikon [Slovenian Ethnological Lexicon]. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bohlman, Philip V. 2004. The Music of European Nationalism. Cultural Identity and Modern History. Santa Barbara, CA; Denver, CO; Oxford, UK: ABC-CLIO.

Cavazza, Stefano. 1987. La folkloristica italiana e il fascismo. Il Comitato Nazionale per le Arti Popolari [Italian Folklore Studies and Fascism. The National Committee for the Popular Arts]. La Ricerca Folklorica 15: 109-122.

Coronini-Cromberg, Franz Karl. 1891. Zur Volkskunde des Küstenlandes. In: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Das Küstenland (Görz, Gradiska, Triest und Istrien). Wien, 161-190.

Gri, Gian Paolo. 1988. Tradizioni popolari friulane nel Goriziano. In: Cultura Friulana nel Goriziano. Fonti e studi di storia sociale e religiosa 3. Gorizia: Istituto di Storia Sociale e Religiosa, 177-190.

Je žalostna. 2007. »Je žalostna, ma je liepa ta pesem.« Ljudsko izročilo v besedi in glasbi [“How Sad but Beautiful That Song Is.” Folk Heritage in Lyrics and Melodies]. Gorizia: Kulturni center Lojze Bratuž, 2007.

Kumer, Zmaga. 1975. Pesem slovenske dežele. Maribor: Založba Obzorja.

Kumer, Zmaga. 1988. Etnomuzikologija. Razgled po znanosti o ljudski glasbi. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja. Filozofska fakulteta. Oddelek za muzikologijo.

Kumer, Zmaga. 1996. Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: ZRC SAZU.

Kuret, Niko. 1989. Praznično leto Slovencev II. Ljubljana: Družina.

Marušič, Branko. 1999. Brda in državne meje. In: Briški zbornik 1999. Dobrovo: Občina Brda, 116-131.

Merkù, Pavle. 1976. Ljudsko izročilo Slovencev v Italiji – zbrano v letih 1965–1974 [Slovenian Folk Heritage in Italy. Collected from 1965 to 1974]. Trieste: Založništvo tržaškega tiska.

Minnich, Robert Gary. 1994. Citizenship and the Politicization of Ethnicity as Aspects of State-Making in Marginal South-Central European Communities. Teorija in praksa 31 (3-4): 267-283.

Murko, Matija. 1929. Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami. Etnolog 3: 5-54.

Muršič, Rajko. 2002. Univerzalne vsebine Vodovnikovega pohorskega pesemskega koša na vstopu v 21. stoletje. Etnolog 12 (63): 17-27.

Perusini, Gaetano. 1973. Problemi etnologici di una zona di confine. In Kumer, Zmaga (ed.), Rad 18. kongresa saveza folklorista Jugoslavije. Bovec 1971. Ljubljana, 79-83.

Starec, Roberto. 2005. Research Methodology and Achievements One Hundred Years Later. Traditiones 31(1): 67-77.

Šumi, Irena. 2000. Kultura, etničnost, mejnost. Konstrukcije različnosti v antropološki presoji. Ljubljana: Založba ZRC.

Vodušek, Valens. 2003. Slovenska ljudska glasba v stiku s sosednjimi kulturami. In: Terseglav, Marko and Robert Vrčon (eds.), Valens Vodušek. Etnomuzikološki članki in razprave. Ljubljana: Založba ZRC, 88-93.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2009380108

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave