ETNOLOGIJA V SLOVENIJI IN SRBIJI. DVE TRADICIJI »JUGOSLOVANSKE« ETNOLOGIJE?
ETHNOLOGY IN SLOVENIA AND SERBIA: TWO TRADITIONS OF YUGOSLAV ETHNOLOGY?

Ingrid Slavec Gradišnik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2010390103

Abstract

Prispevek obravnava izbrana vprašanja v razvoju etnološke vede v Sloveniji in Srbiji v 20. stoletju: njune raziskovalne bližine in razlike, stike med institucijami in posamezniki. Nekatere vzporedne in divergentne poti so produkt širšega družbenega in zgodovinskega konteksta, v katerem se je etnologija razvijala v 20. stoletju, pa seveda tudi različnih razmer in disciplinarnih nastavkov. Komentirani so tudi usoda nekaterih skupnih raziskovalnih projektov v drugi polovici stoletja in raziskovalni izzivi, ki izhajajo iz večdesetletnega življenja v skupni državi.

***

The presentation discusses selected issues in the disciplinary development of Slovenian and Serbian ethnology in the 20th century: their research proximities and differences, institutional ties, contacts between individual researchers. Parallel and divergent scholarly orientations are considered as a product of specific historical and social contexts and disciplinary traditions. Planned joint research projects during the second part of the 20th century and research challenges, connected with decades of life in the common state are commented.

Keywords

etnologija; Slovenija; Srbija; 20. stoletje // ethnology; Slovenia; Serbia; 20th century

Full Text:

PDF

References

Antonijević, Dragoslav. 1983. Folkloristika u Srbiji od 1945. do danas. V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983, 123–137.

Barth, Fredrik (idr.). 2005. One Discipline, Four Ways: British, German, French, and American Anthropology. Chicago in London: University of Chicago Press.

Belaj, Vitomir. 1979. Kultni vrtići u Jugoslaviji i njihov etnološki okvir. [Doktorska disertacija.] Zagreb.

Beljkašić-Hadžidedić, Ljiljana. 1983. Razvojne tendencije u etnologiji u SR BiH u periodu izgradnje socijalstičkog društvenog uredjenja u Jugoslaviji. V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983, 31–43.

Bogataj, Janez in Marko Terseglav (ur.). 1983. Zbornik 1. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov 1, 2. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 10/1; 10/2).

Bošković, Aleksandar. 2010. Anthropology in Unlikely Places: Yugoslav Ethnology Between the Past and the Future. V: Bošković, Aleksandar (ur.), Other People's Anthropolologies: Ethnographic Practice on the Margins. New York in London: Berghahn Books, 156–168.

Bratanić, Branimir. 1957. Regionalna ili nacionalna i opća etnologija. Slovenski etnograf 10: 7–18.

Burawoy, Michael in Katherine Verdery (ur.). 1999. Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World. Lanham: Rowman & Littlefield.

Chiva, Isac in Utz Jeggle (ur.). 1987. Deutsche Volkskunde - Französische Ethnologie. Zwei Standortbestimmungen. Frankfurt in New York: Campus Verlag; Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l´Homme [= Ethnologies en miroir. La France et les pays de langue allemande. Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l´Homme].

Damjanović-Kadić, Gordana (idr.). 1983. Razvoj etnologije i folkloristike u Vojvodini. V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983, 138–147.

Dracklé, Dorle in Iain R. Edgar (ur.). 2004. Current Policies and Practices in European Social Anthropology. New York in Oxford: Berghahn (EASA series; 2).

Dracklé, Dorle, Iain R. Edgar in Thomas K. Schippers (ur.). 2003. Educational Histories of European Social Anthropology. New York in Oxford: Berghahn.

Drobnjaković, Borivoje. 1960. Etnologija naroda Jugoslavije. Beograd: Naučna knjiga.

Dušković, Vesna. 2009. »Beograjska leta« Nika Zupaniča. V: Muršič in Hudelja (ur.) 2009, 135–141.

Etnološko proučavanje. 1974. Etnološko proučavanje savremenih promena u narodnoj kulturi. Simpozijum = Étude ethnologiques des changements contemporains dans la culture populaire. Symposium. Beograd: Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti (Posebna izdanja EI SANU; 15).

Fikfak, Jurij. 1999. »Ljudstvo mora spoznati sebe.« Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU in Forma7.

Fikfak, Jurij. 2008a. Med delom in celoto. Nekatera vprašanja etnološkega raziskovanja in reprezentacije. Traditiones 37 (2): 27–44. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370202

Fikfak, Jurij. 2008b. Pogledi na ritualnost in ritualne prakse na Slovenskem. Traditiones 37 (2): 45–59. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370203

Glasnik SED. 1982. Društvena obvestila. Prvi skupni kongres jugoslovanskih etnologov in folkloristov (spetember 1983). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 22 (2): 52–53.

Glasnik SED. 1984. Kongresna diskusija. 2. plenarna tema: Težnje v povojni jugoslovanski etnologiji in folkloristiki. Glasnik SED 24 (1): 6–9.

Gornunović, Gordana. 2007. Srpska etnologija i marksizam. Naučno delo Špire Kulišića. Beograd: Srpski genealoški centar (Etnološka biblioteka).

Grafenauer, Ivan in Boris Orel (ur.). 1952. Narodopisje Slovencev. II. del. Ljubljana: DZS.

Hann, Chris, Mihály Sárkány in Peter Skalník (ur.). 2005. Studying Peoples in the People's Democracies I: Socialist Era Anthropology in South-East-Europe. Münster: Lit.

Herzfeld, Michael. 1986. Ours Once More: Folklore, Ideology, and Making of Modern Greece. New York: Pella Publ.

Hofer, Tamás. 1968. Anthropologists and Native Ethnographers in Central European Villages: Comparative Notes on the Professional Personality of Two Disciplines. Current Anthropology 9 (4): 311–315. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/200902

Hudelja, Mihaela. 2009. Bibliografski opus Nika Zupaniča. V: Muršič in Hudelja (ur.) 2009: 193–214.

Jezernik, Božidar. 2009. Antropolog, ki je ljudem meril glave. V: Muršič in Hudelja (ur.) 2009: 23–73.

Kovačević, Ivan. 2001. Istorija srpske etnologije. (2 zv.). Beograd: Srpski genealoški centar (Etnološka biblioteka; 1, 2).

Kremenšek, Slavko. 1978. Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga in ZIFF, 9–65.

Kremenšek, Slavko. 1982. Etnologija in narodno vprašanje (Teze za razpravo). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 21 (2): 38–39.

Krnel - Umek, Duša. 1981. Etnologija narodov in narodnosti Jugoslavije. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 21 (1): 12–13.

Kürti, Laszlo in Peter Skalník (ur.). 2009. Postsocialist Europe: Anthropological Perspectives from Home. New York in Oxford: Berghahn Books.

Ložar, Rajko (ur.). 1944. Narodopisje Slovencev. I. del. Ljubljana: Klas.

Matičetov, Milko. 1966. Folklora v Jugoslaviji in kratek pripis. Refleksije. Sodobnost 14 (6): 627–634.

Michăilescu, Vintilă, Ilia Iliev in S. Naumović (ur.). 2008. Studying Peoples in the People's Democracies II: Socialist Era Anthropology in East-Central Europe. Münster: Lit.

Mrvaljević, Zorica. 1983. Tendencije i pravci razvoja etnološkog rada u Crnoj Gori od 1945. do 1983. godine. V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983, 44–50.

Muršič, Rajko in Mihaela Hudelja (ur.). 2009. Niko Zupanič, njegovo delo, čas in prostor. Spominski zbornik ob 130. obletnici rojstva dr. Nika Zupaniča. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zupaničeva knjižnica; 32).

Naumović, Slobodan. 1998. Romanticists or Double Insiders?: An Essay on the Origins of Ideologised Discourses in Balkan Ethnology. Ethnologia Balkanica 2: 101–120.

Niedermüller, Peter. 2002. Europäische Ethnologie. Deutungen, Optionen, Alternativen. V: Köstlin, K., P. Niedermüller in H. Nikitsch (ur.), Die Wende als Wende. Orientierungen Europäischen Ethnologien nach 1989. Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie, 27–62.

Novak, Vilko. 1956. O bistvu etnografije in njeni metodi. Slovenski etnograf 9: 7–16.

Novak, Vilko. 1986. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Novak, Vilko. 2002. Nova razprava o Niku Županiču iz tujine. Traditiones 31 (1): 227–230.

Pantelić, Nikola in Miograd Đorđević. 1984. Narodna umetnost Jugoslavije. Beograd: Jugoslovenska revija.

Pavković, Nikola F. 1998. L'idéologie du Yougoslavisme dans l'ethnologie serbe de la première moitié du XXe siècle. Ethnologia Balkanica 2: 81–87.

Pavković, Nikola F., Dušan Bandić in Ivan Kovačević. 1983. Težnje i pravci razvoja etnologije u SR Srbiji (1945–1983). V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983: 107–122.

Petrović, Đurđica in Mirjana Prošić-Dvornič. 1983. Narodna umetnost. Beograd: »Jugoslavija«; Zagreb: Spektar; Mostar: Prva književna komuna.

Plestenjak-Jemec, Barbara. 1970. Bibliografija prispevkov, objavljenih v Etnologu – 17 letnikov 1926–1944. Slovenski etnograf 21–22 (1968–69): 169–179.

Prelić, Mladena. 2008. Prvih šezdeset godina Etnografskog instituta SANU (1947–2007). Osvrt na pređeni put. V: Divac, Zorica (ur.), Slike kulture nekad i sad. Beograd: Etnografski institut SANU (Zbornik EI SANU; 24), 9–25.

Prica, Ines. 2004. Nasleđe jugoslavenskih etnologija i suvremeno istaživanje postsocializma. Traditiones 33(1): 19–34. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2004330102

Promitzer, Christian. 2001. Niko Županič in vprašanje jugoslovanstva. Med politiko in antropologijo (1901–1941). Prispevki za novejšo zgodovino 41 (1): 7–30.

Promitzer, Christian. 2003. Niko Županič kot slovenski etnolog. Njegovo ravnateljevanje v Etnografskem muzeju v Ljubljani (1923–1940). Etnolog 13 (64): 287–347.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 2001. Etnologija i etnomit. Zagreb: ABS95.

Skalník, Peter (ur.). 2000. Sociocultural Anthropology at the Turn of the Century. Prague: Set Out.

Skalník, Peter (ur.). 2002. A Post-Communist Millenium: The Struggles for Sociocultural Anthropology in Central and Eastern Europe. Prague: Set Out.

Slavec, Ingrid. 1983. Težnje v povojni slovenski etnologiji. V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983, 148–175.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Zaožba ZRC.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2008a. Institucije in produkcija etnološkega znanja. V: Divac, Zorica (ur.), Slike kulture nekad i sad. Beograd: Etnografski institut SANU (Zbornik EI SANU; 24), 65–79.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2008b. Na poti k etnološkim pogledom in podobam. Traditiones 37 (2): 9–26. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370201

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2008c. Pogledi in podobe. K vprašanjem o produkciji znanja v etnologiji I. Traditiones 37 (2): 217–250. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370208

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2010. The Marxist agenda in Slovenian ethnology/Marksistični program v slovenski etnologiji. V: Kiliánová, Gabriela (ur.). Programme and abstracts. Bratislava: Ústav etnológie SAV / Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences, 29 [razprava v tisku].

Supek, Olga. 1976. Od teorije do prakse in nazad. Mogućnost marksističkog shvatanja u etnologiji. Narodna umjetnost 13: 57–75.

Terseglav, Marko. 1983. Težnje v povojni slovenski folkloristiki. V: Bogataj in Terseglav (ur.) 1983, 176–203.

Tishkov, Valery. 1992. The Crisis in Soviet Anthropology. Current Anthropology 33 (4): 371–382.

Vermeulen, Han F. in A. A. Roldán (ur.). 1995. Fieldwork and Footnotes: Studies in the History of European Anthropology. London in New York: Routledge.

Verdery, Katherine. 1996. What was Socialism anf what comes next? Princenton: Princenton Universtity Press.

Vlahovič, Petar. 1961. Etnologija naroda Jugoslavije. Etnološki pregled Slovenije. Beograd: Savez studenata Prirodno-matematičkog fakulteta.

Vlahovič, Petar. 1971. Etnologija naroda Jugoslavije. Etnološki pregled Slovenije. Beograd: Naučna knjiga (Univerzitetski udžbenici).

Vlahovič, Petar. 1972. Običaji, verovanja i praznoverice naroda Jugoslavije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.

Vlahovič, Petar (ur.). 1981. Quelques problemès ethnologiques de l'étude des peuples et des nationalitiés. Beograd: Institut Ethnologiques de l'Académie Serbe des Sciences et des Arts (Éditions speciales / Institut Ethnographique de l'Académie Serbe des Sciences et des Arts; 2).

Zupanič, Niko. 1907. Jovan Cvijić. Biografska študija. Dom in svet 20 (6): 264–271.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2010390103

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave