ZADNJE DESETLETJE OD ŠESTIH. INŠTITUT ZA SLOVENSKO NARODOPISJE ZRC SAZU (1951/2001–2011)
THE INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY ZRC SAZU (1951/2001–2011)

Ingrid Slavec Gradišnik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400102

Abstract

Na podlagi poročil o delu Inštituta za slovensko narodopisje v prvih petih desetletjih je povzeta njegova institucionalna zgodovina, ki bistveno zaznamuje tudi delo v zadnjem desetletju. Pregled premikov v tem času gre brati kot nadaljevanje znanstvene produkcije, ki je v svoji naravi kumulatina, se torej opira na disiplinarno in institucionalno izročilo ter hkrati – glede na personalne in finančne možnosti ter individualne habituse raziskovalcev – sprejema izzive paradigmatskih sprememb v disciplini in trenutnih politik znanosti.

***

This article presents a summary of the research achievements of the Institute of Slovenian Ethnology as they are documented in the institute's yearly reports -- achievements that also strongly influenced the course of research in the institute during the last decade. A survey of the developments in research interests of the institute can be interpreted as a continuation of scientific production that is cumulative by nature.

Research developments over time are thus understood as being based on disciplinary and institutional tradition while at the same time -- given existing personal and financial possibilities and the individual habitus of each researcher -- meeting the challenges of paradigm shifts in the discipline as well as in the politics of science.

Keywords

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU; zgodovina etnologije // ZRC SAZU Institute of Slovenian Ethnology; history of ethnology

Full Text:

PDF

References

Baš, Angelos. 2001. Leksikon etnologije Slovencev. Traditiones 30 (1): 119–127.

Baš, Angelos. 2004. Predgovor. V: Baš (ur.). 2004, v–ix.

Baš, Angelos (ur.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana.

Bogataj, Janez in Mitja Guštin (ur.). 1978. Etnologija in sodobna slovenska družba. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo; Brežice: Posavski muzej.

Fikfak, Jurij. 2008. Med delom in celoto. Nekatera vprašanja etnološkega raziskovanja in interpretacije (Between Part and Whole: Issues in Ethnological Research and Representation). Traditiones 37 (2): 27–44. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370202

Fikfak, Jurij. 2011. Niches and Interplay: “Non-Marxist” Folklore studies under Communism [Predstavitev na Workshop: “The Rise of Anthropology ‘on the Margins of Europe’', 1945-1991”. Halle, March 2011. Osnutek, nav. z avtorjevim dovoljenjem].

Fikfak, Jurij, Jože Prinčič in Jeffrey D. Turk (ur.). 2008. Biti direktor v času socializma. Med idejami in praksami (Company Directors under Socialism: Between Ideas and Practice). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Opera ethnologica slovenica).

Handler, Richard. 2006. Anthropology on the Periphery of the Center. V: Handler, Richard (ur.), Central Sites, Peripheral Visions: Cultural and Institutional Crossings in the History of Anthropology. Madison: The University of Wisconsin Press, 3–7.

Kremenšek, Slavko. 1973. Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov. Traditiones 2: 258–261.

Kremenšek, Slavko. 1978. Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. V: Kremenšek, Slavko in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga in Filozofska fakulteta, 9–65.

Križnar, Naško. 2001. Avdiovizualni laboratorij in etnologija (Audiovisual Laboratory and Ethnology). Traditiones 30 (1): 85–118.

Kropej, Monika. 2001. Šestnajst let v Sekciji za ljudsko slovstvo (Sixteen Years in the Section for Folk Literature). Traditiones 30 (1): 71–73.

Kuret, Niko. 1947. Slovenski narodopisni arhiv. Tipkopis, 1. maj 1947 (Arhiv ISN ZRC SAZU).

Kuret, Niko. 1972. Naša 25-letnica. Komisija (1947–1951) in Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU (od 1951). Nastanek, razvoj, delo. Traditiones 1: 9–18.

Kuret, Niko. 1973. Naša 25-letnica. Komisija (1947–1951) in Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU (od 1951). Nastanek, razvoj, delo (Nadaljevanje). Traditiones 2: 5–33.

Kuret, Niko. 1974. Naša 25-letnica. Komisija (1947–1951) in Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU (od 1951). Nastanek, razvoj, delo (Nadaljevanje in konec). Traditiones 3: 198–222.

Ložar - Podlogar, Helena. 2001. Pet desetletij Sekcije za ljudske šege in igre (Five Decades of the Section for Folk Customs and Plays). Traditiones 30 (1): 57–64.

Matičetov, Milko. 2001. Polstoletni razgled skoz okno Inštituta za slovensko narodopisje (A Half-Century View through the Window of the Institute of Slovenian Ethnology). Traditiones 30 (1): 7–10.

Mihevc, Andrej (ur.). 2005. Kras. Voda in življenje v kamniti pokrajini / Water and Life in a Rocky Landscape. Ljubljana: Založba ZRC.

Mihevc, Andrej. 2005. Uvod/Introduction. V: Mihevc (ur.) 2005, 11–13.

Ogrin, Matija in Matevž Kos (ur.). 2003. Literarno vrednotenje na Slovenskem. Od 1918 do 1945. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura (Zbirka Novi pristopi).

Orel, Boris. 1948. V novo razdobje. Slovenski etnograf 1: 5–8.

Ramovš, Mirko. 2001. Sekcija za glasbeno narodopisje (1972–1994) (Section for Ethnomusicology (1972–1994)). Traditiones 30 (1): 49–64.

Ravnik, Mojca. 2001. Iz kronike Inštituta za slovensko narodopisje od 1973 do 2001 (Chronology: Institute of Slovenian Ethnology between 1973 and 2001). Traditiones 30 (1): 11–48.

Santova, Mila in Jurij Fikfak (eds.). 2011. Bulgaria – Slovenia. Research. – B'lgarski folklor 37, Special edition.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije (Ethnology in Slovenia: Between the Reefs of »Narodopisje« and Anthropology). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2008a. Scraps of the History of Ethnology in Slovenia. Český lid 97 (1): 37–62.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2008b. Institucije in produkcija etnološkega znanja (Institutions and the Production of Knowledge in Ethnology). V: Divac, Zorica (ur.). Slike kulture nekad i sad. Beograd: Etnografski institut SANU (Zbornik EI SANU; 24), 65–79.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2008c. Pogledi in podobe. K vprašanjem o produkciji znanja I. (Perspectives and Images: Fragments on Knowledge Production in Ethnology I). Traditiones 37 (2): 217–250. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370208

Slavec Gradišnik, Ingrid and Dragana Radojičić (ur.). 2010. Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji (Serbs in Slovenia, Slovenians in Serbia). Ljubljana.

Stanonik, Marija. 2001. Slovstvena folkloristika (Literary Folklore). Traditiones 30 (1): 65–70.

Stanonik, Marija (ur.). 2005. Voda in kultura / Water and Culture. V: Mihevc (ur.) 2005, 271–460.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400102

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave