IVAN GRAFENAUER. NJEGOVE KULTURNOHISTORIČNE IN ETNOLOŠKOPRIMERJALNE RAZISKAVE (SLOVENSKE) SLOVSTVENE FOLKLORE
IVAN GRAFENAUER. FIRST CHAIR OF THE SAZU INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY AND RESEARCHER OF LITERARY FOLKLORE

Marija Stanonik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400101

Abstract

Razprava o Ivanu Grafenauerju na kratko predstavi njegovo življenjsko pot. Izkazal se je že kot študent slovanske in germanske filologije, vendar kljub odlični strokovni pripravljenosti ni postal visokošolski učitelj. Zanj osebno je nadomestilo za to izgubljeno možnost pomenila priložnost, da je postal prvi predstojnik novoustanovljenega Inštituta za slovensko narodopisje pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Sledijo poglavja s povzetki in komentarji o njegovem delu, predvsem glede na slovstveno folkloristiko. Zanjo je zaslužen predvsem s sintetičnimi članki (npr. v Narodopisje Slovencev II) in nekaterimi temeljitimi razpravami o »narodni pesmi«, medtem ko »kulturno-historična metoda«, ki jo je s takim zanosom prakticiral, že zdavnaj nima več prave veljave.

***

This discussion briefly recounts the life of Ivan Grafenauer. He stood out as a university student of Slavic and German philology; however, despite his excellent training he did not pursue a career in this field. Grafenauer instead substituted this lost professional option with the opportunity to become the first head of the newly established Institute for Slovenian Ethnology at the Slovenian Academy of Sciences and Arts. The following chapters are commentaries of his life work, focused primarily on literary folklore. The themes set apart for discussion include this synthetic works (for example The Ethnography of Slovenians II) and certain fine-grained analyses of folk songs. However, the cultural-historical method, which he implemented with such enthusiasm, is no longer held to be professionally valid.

Keywords

Ivan Grafenauer; Inštitut za slovensko narodopisje; slovstvena folkloristika; literarna zgodovina; narodna pesem; kulturno-historična metoda // Institute of Slovenian Ethnology; literary folkloristics; history; folk song; cultural-historical method

Full Text:

PDF

References

I. GRAFENAUER, IVAN

Grafenauer, Ivan. 1905. Zum Akzente im Gailthalerdialekte. Archiv für slavische Philologie (Berlin) 27 (1): 195–228.

Grafenauer, Ivan. 1907. O »Duhovni brambi« in nje postanku. Donesek k zgodovini praznoverja med Slovenci. Časopis za zgodovino in narodopisje 4: 1–70.

Grafenauer, Ivan. 1908. Legenda o Salomonu v slovenski narodni pesmi. V: Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. Berlin: Weidmann, 65–70.

Grafenauer, Ivan. 1916. Iz zgodovine slovenske metrike. Čas 10: 299–319.

Grafenauer, Ivan. 1917. Kratka zgodovina slovenskega slovstva. 1. Od začetka do marčne revolucije. Ljubljana: Katoliška bukvarna.

Grafenauer, Ivan. 1924. Pripombe k slovenskemu Stapletonu. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino 4 (1–4): 106–116.

Grafenauer, Ivan. 1924a. Marija v naših narodnih pesmih. Slovenec 205: 7–8.

Grafenauer, Ivan. 1934. O pokristjanjenju Slovencev in početkih slovenskega pismenstva. Dom in svet 47: 349–503.

Grafenauer, Ivan. 1935a. Gutsmannov besednjak in njegova zbirka pregovorov, rekov in prilik. Časopis za zgodovino in narodopisje 30: 1–29.

Grafenauer, Ivan. 1935b. Rešnje telo in narodna pesem. Mladika (Prevalje) 6: 227–230.

Grafenauer, Ivan. 1937. Najstarejši slovenski zagovori. Časopis za zgodovino in narodopisje 32: 275–293.

Grafenauer, Ivan. 1937–38a. Slovenska narodna balada o Lepi Vidi. Dom in svet 50 (5): 230–237.

Grafenauer, Ivan. 1937–38b. S lovenska narodna romanca o romarju svetega Jakoba Kompostelskega. Dom in svet 50 (7): 338.

Grafenauer, Ivan. 1939a. Mavri v narodni pesmi. Dom in svet 51 (5): 24.

Grafenauer, Ivan. 1939b. Še Mavri v narodni pesmi. Dom in svet 51 (5): 281–285.

Grafenauer, Ivan. 1939c. Valjavčeva »Miš deklica« v indijski legendi. Slovenski jezik 2: 230.

Grafenauer, Ivan. 1939č. Prigoda iz srednjevisokonemškega Razgovora med Salomonom in Markolfom pri Jurčiču. Slovenski jezik 2: 230–231.

Grafenauer, Ivan. 1939d. Štiftarji in štiftarska narodna pesem. Slovenski jezik 2: 15–38.

Grafenauer, Ivan. 1939e. O Zariki in Sončici in še kaj o »španskih« junakih. Dom in svet 51 (1–2): 77–89.

Grafenauer, Ivan. 1939f. Poljska kraljica. Dom in svet 51 (4): 224–228.

Grafenauer, Ivan. 1939g. Zamorci in zamorske deklice v narodnih legendah. Dom in svet 51 (6): 409–418, 409.

Grafenauer, Ivan. 1939–40. K razvoju naziranj o razmerju med umetnostjo in nravnostjo. Čas 30: 265–276.

Grafenauer, Ivan. 1940. Slovenska pripovedka o »hudi muci« in njena inačica v srvnem. [= starovisokonemškem] slovstvu. Slovenski jezik 3: 52–55.

Grafenauer, Ivan. 1941a. »Vondrákove in Grafenauerjeve zmote o zgradbi Klimentovega govora v spomin apostola in mučenca«. Čas 35: 350–364.

Grafenauer, Ivan. 1941b. Srednjeveška katekizemska uganka v Finžgarjevem Divjem lovcu. Dom in svet 53: 41–46.

Grafenauer, Ivan. 1942a. »Ta stara velikanočna pejsen« in še kaj. Čas 36: 89–138.

Grafenauer, Ivan. 1942b. Najstarejši slovenski »kirielejsoni«. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo letnik: 63–73.

Grafenauer, Ivan. 1942c. Prakulturne bajke pri Slovencih. Etnolog 14: 2–45.

Grafenauer, Ivan. 1942č. Novi doneski k zgodovini narodne balade o »Lepi Vidi«. Dom in svet 54: 130–137.

Grafenauer, Ivan. 1943a. »Duhovna bramba« in »Kolomonov žegen«. Nove najdbe in izsledki. V: Razprave. Knj. I, št. 4, 203–399.

Grafenauer, Ivan. 1943b. Lepa Vida. Študija o izvoru, razvoju in razkroju narodne balade o Lepi Vidi. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti. (Filozofsko-filološko-historični razred. Dela 4).

Grafenauer, Ivan. 1944a. Irsko-anglosaška misijonska metoda in slovensko pismensko in ustno slovstvo. V: Zbornik zimske pomoči. Ljubljana, 361–376.

Grafenauer, Ivan. 1944b. O srednjeveški slovenski Marijini litanijski pesmi. Začasno poročilo. V: Razprave 2. Ljubljana: AZU (Filozof.hist. razred), 213–236.

Grafenauer, Ivan. 1944c. Najvažnejše ritmične oblike v zgodovini slovenske narodne pesmi. Etnolog 16: 43–60.

Grafenauer, Ivan. 1944č. Bog daritelj, praslovansko najvišje bitje, v slovenskih kosmoloških bajkah. Bogoslovni vestnik 24: 57–97.

Grafenauer, Ivan. 1945a. F. S. Finžgar, Makalonca. Etnolog 17: 137–138.

Grafenauer, Ivan. 1945b. Narodno pesništvo. (Separatni odtis, Narodopisje Slovencev). Ljubljana: Klas, 12–85.

Grafenauer, Ivan. 1945c. Lojze Zupanc, Velikan Nenasit. Etnolog, 17: 140–141.

Grafenauer, Ivan. 1945č. Slovensko-kajkavske bajke o Rojenicah-Sojenicah. Etnolog 17: 34–51.

Grafenauer, Ivan. 1946. Slovensko slovstvo na Koroškem, živ člen vseslovenskega slovstva. V: Grafenauer, Bogo, Lojze Ude in Maks Veselko (ur.), Koroški zbornik. Ljubljana: DZS, 284–344.

Grafenauer, Ivan. 1950. Legendarna pesem »Spokorjeni grešnik« in staroalpska krvno-duhovna sestavina slovenskega naroda. V: Razprave I/1. Ljubljana: SAZU, Razred za zgodovino in društvene vede, 3–52.

Grafenauer, Ivan. 1950–51a. Slovenske ljudske pesmi o Kralju Matjažu. Slovenski etnograf 3–4: 189–240.

Grafenauer, Ivan. 1950–51b. [Odgovor na oceno M. Matičetovega]. Slovenski etnograf 3–4: 430–431.

Grafenauer, Ivan. 1951a. Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu. Ljubljana: SAZU (Razred za filološke in literarne vede, Dela 4).

Grafenauer, Ivan. 1951b. Turki pred Dunajem. Slovenske narodne pesmi iz leta 1529 in 1683. Slavistična revija 4: 34–59.

Grafenauer, Ivan. 1952a. Ali je praslovanska beseda Bog‘ iranska izposojenka. Slovenski etnograf 5: 237–250.

Grafenauer, Ivan. 1952b. Matiji Murku (1861–1952) v spomin. Slovenski etnograf 5: 197–207.

Grafenauer, Ivan. 1952c. Narodno pesništvo. V: Grafenauer, I. in B. Orel (ur.), Narodopisje Slovencev II. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 12–85.

Grafenauer, Ivan. 1952–53. Slovenska pripovedka o ujetem divjem možu. Zgodovinski časopis 6–7: 122–153.

Grafenauer, Ivan. 1953. Origine, sviluppo e dissoluzione della ballata popolare slovena »Lepa Vida« (La bella Vida). Lares (Roma) 19: 8–11.

Grafenauer, Ivan. 1954a. Matija Murko. V: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Peta knjiga. Ljubljana: SAZU, 168–177.

Grafenauer, Ivan. 1954b. Hrvatske inačice praobrazcu balade »Kralj Matjaž v turški ječi«. Slovenski etnograf 6–7: 241–271.

Grafenauer, Ivan. 1954c. Dostavek k »slovenskim pripovedkam o ujetem divjem možu«. Zgodovinski časopis 8: 130–133.

Grafenauer, Ivan. 1955a. Srednjeveška pripovedka o Salomonu in Markolfu in prekmurska pravljica o Mačas-krali ino dekli. Slovenski etnograf 8: 129–144.

Grafenauer, Ivan. 1955b. »Blagor ubogim« v slovenski narodni pesmi. V: Koledar Slovenske Koroške. Celovec, 103–113.

Grafenauer, Ivan. 1956a. Slomškov rokopis narodne pesmi »Juri s pušo«. Slovenski etnograf 9: 197–202.

Grafenauer, Ivan. 1956b. Matije Murka znanstvena pot. V: Razprave II. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 8–30.

Grafenauer, Ivan. 1956c. Zmaj iz petelinjega jajca. V: Razprave II. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 315–333.

Grafenauer, Ivan. 1956č. Arhivni doneski k podobi Slomška pedagoga. V: Razprave II. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 150–231.

Grafenauer, Ivan. 1956d. Posvetovanje vzhodno- in osrednjealpskih narodopiscev v Ljubljani. Glasnik Inštituta za slovensko narodopisje 1 (1): 3.

Grafenauer, Ivan. 1956–57. Aškerčev »mejnik« in ljudsko izročilo. Jezik in slovstvo 2 (6): 241–247.

Grafenauer, Ivan. 1957a. Die Volkserzählung vom falschen Sarg. Fabula 1, 32–46, Fabula 2, 265–289.

Grafenauer, Ivan. 1957b. Človeška stavbna daritev v slovenski narodni pripovedki in pesmi. Slavistična revija 9: 41–60.

Grafenauer, Ivan. 1957c. Jakob Kelemina. Slovenski etnograf 10: 199–200.

Grafenauer, Ivan. 1957č. Zveza slovenskih ljudskih pripovedk z retijskimi – A. Slovenski etnograf 10: 97–112.

Grafenauer, Ivan. 1957d. Die Reichweite der Urpfarre Maria Gail im Süden. Carinthia I (147): 261–274.

Grafenauer, Ivan. 1958a. Z veza slovenskih ljudskih pripovedk z retijskimi – B. Slovenski etnograf 11: 49–68.

Grafenauer, Ivan. 1958b. Nekaj o koroških narečjih. V: Koledar slovenske Koroške [separat, strani niso oštevilčene.].

Grafenauer, Ivan. 1958c. Celovški rokopis iz Rateč / podružnice beljaške prafare pri Mariji na Zilji. V: Razprave III/1. Ljubljana: SAZU; II. Razred za filološke in literarne vede, 8–61.

Grafenauer, Ivan. 1958č. Bogastvo in uboštvo v slovenski narodni pesmi in irski legendi. V: Razprave IV. Ljubljana: SAZU, II. razred za filološke in literarne vede, 39–100.

Grafenauer, Ivan. 1958d. Neték in »Ponočna potnica« v ljudski pripovedki. V: Razprave IV/4. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 160–200.

Grafenauer, Ivan. 1958–59a. Stolica za slovenski jezik na ljubljanskem liceju in Slomškovi tečaji v celovškem semenišču. Zgodovinski časopis 12–13: 272–284.

Grafenauer, Ivan. 1958–59b. Kulturne povezave na velike razdalje. V: Razprave SAZU IV/4. zv. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 122–126.

Grafenauer, Ivan. 1959a. Zveza slovenskih ljudskih pripovedk z retijskimi – C. Slovenski etnograf 12: 135–162.

Grafenauer, Ivan. 1959b. Ljudska povestica o napačni krsti. V: Alpes Orientales I. Ljubljana, 13–32.

Grafenauer, Ivan. 1959c. Pogled na gorenjsko ljudsko pesništvo. Rad kongresa folklorista Jugoslavije 6. Bled, 45–48.

Grafenauer, Ivan. 1960a. »Mišicina basen« od Zilje in njen pomen. Slovenski etnograf 13: 13–30.

Grafenauer, Ivan. 1960b. Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. [Poročilo]. Zeitschrift für Volkskunde 56: 128–130.

Grafenauer, Ivan. 1960c. Mednarodni kongres raziskovalcev ljudskega pripovedništva v Kielu in Kopenhagnu od 19. do 29. avgusta 1959. Slovenski etnograf 13: 234–236.

Grafenauer, Ivan. 1960č. Das slowenische Kettenmärchen vom Mäuslein, das durch einen Zaun Kroch, aus dem Gailtal in Kärnten. V: Humaniora: Essays in Literature, Folklore, Bibliography. New York: J. J. Augustin, Locust Valley, 239–250.

Grafenauer, Ivan. 1961a. Abgerissene Zusammenhänge slowenischer erzählender Lieder mit dem europäischen Norden. V: Internationaler Kongress der Volkserzählungforscher in Kiel und Kopenhagen (Vorträge und Referate). Berlin: Walter der Gruyter & Co., 98–104.

Grafenauer, Ivan. 1961b. Der slovenisch-kroatisch-ladinische Anteil an der Grenzlaufsage und dessen Bedeutung (I). V: Volkskunde im Ostalpenraum. Graz, 41–48.

Grafenauer, Ivan. 1961c. Ein altpflanzerisch-chtonischer Wurmsegen in der Schweiz und in Slovenien. V: Alpes Orientales III. Acta tertii conventus de Ethnographia alpium orientalium tractantis. Basileae, 148–152.

Grafenauer, Ivan. 1961č. Nekaj o spreminjanju besedila v slovenskih pripovednih pesmih. Slovenski etnograf 14, 185–187.

Grafenauer, Ivan. 1961d. Albert B(ates) Lord, The Singer of Tales. Slovenski etnograf 14: 222–226.

Grafenauer, Ivan. 1962. Brezen in Brezova voda. Slovenski etnograf 15: 101–105.

Grafenauer, Ivan. 1965a. Spokorjeni grešnik. Študija o izvoru, razvoju in razkroju slovensko-hrvaško-vzhodnoalpske ljudske pesmi. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, Dela 19, Ljubljana, 7–168.

Grafenauer, Ivan. 1965b. Duh narodnega pesništva (Iz rokopisne zapuščine Ivana Grafenauerja). Naši razgledi 14. (6): 130.

Grafenauer, Ivan. 1966a. Problematika pripovedke-balade z motivom stave na ženino čistost. Narodna umjetnost (Zagreb) 4: 3–14.

Grafenauer, Ivan. 1966b. Slovensko-hrvaška ljudska pesem Marija in brodnik. Ljubljana: SAZU (Razr. II; Dela 21).

Grafenauer, Ivan. 1973. Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Mohorjeva družba, Celje.

Grafenauer, Ivan. 1974. Nekaj o značaju našega narodnega pesništva. Traditiones 3: 5–16.

 

II.

Apih, Josip. 1886. Židovstvo. Letopis Matice Slovenske, 11.

Aškerc, Anton. 1896. Velikorussija narodnyja pjesni. Izdal A. I. Sobolevski, I, tom [ocena]. Ljubljanski zvon 16: 178–183.

Bezlaj, Francè. 1950–51. Nekaj besedi o slovenski mitologiji v zadnjih desetih letih. Slovenski etnograf 3–4: 342–353.

Dolinar, Darko. 1995. Ljudsko slovstvo v slovenskem literarnem zgodovinopisju. V: Muršič, Rajko in Mojca Ramšak (ur.), Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 77–84.

Ehrlich, Lambert. 1929. Razvoj etnologije in njene metode v zadnjih desetletjih. Etnolog 3: 14–52.

Grafenauer, Bogo. 1973. Življenje in delo. V: Ivan Grafenauer, Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje: Mohorjeva družba, 225–291, 292–309.

Grafenauer, Bogo. 1980. Življenjepis. Bibliografija. V: Ivan Grafenauer, Literarnozgodovinski spisi. Ljubljana: Slovenska matica, 47–92, 93–111.

Grafenauer, Radogost. 1988. Ivan Grafenauer o virih slovenske duhovnosti. Kristjanova obzorja 3 (2): 189–191.

Gruden, Josip. 1910–16. Zgodovina slovenskega naroda. 6 zv. Celovec: Družba sv. Mohorja.

Jelinčič Boeta, Klemen. 2009. Judje na Slovenskem v srednjem veku. Ljubljana: Slovenska matica.

Jezernik, Božidar. 1979. Družbene osnove tradicije o bogobornem Kralju Matjažu. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 19 (2): 32–35.

Kelemina, Jakob. 1930. Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Celje.

Kocbek, Fran in Ivan Šašelj. 1934. Slovenski pregovori, reki in prilike. Celje: Mohorjeva družba.

Koruza, Jože. 1976. Prežihov Voranc in ljudska tradicija. Slavistična revija 24: 85–86.

Kotnik, Franc. 1939. Kdaj je bil natisnjen Kolomonov žegen? Časopis za zgodovino in narodopisje 34 (1–2): 106.

Kotnik, Franc. 1943. Slovenske starosvetnosti. Ljubljana: Zadružna tiskarna.

Kumer, Zmaga. 1958. Slovenske prireditve srednjeveške božične pesmi Puer Natus in Betlehem. SAZU. V: Razprave II. razreda III. Ljubljana: SAZU, 65–163.

Kumer, Zmaga. 1960. Predreformacijsko izročilo v slovenskih protestantskih pesmaricah in poznejšem razvoju. Slovenski etnograf 13: 41–64.

Kumer, Zmaga. 1960–61. Na sledi Kralju Matjažu. Nova balada iz Kostela. Glasnik SED 3 (2): 8.

Kumer, Zmaga. 1961a. Predreformacijsko izročilo v slovenskih protestantskih pesmaricah in poznejšem razvoju – B. Slovenski etnograf 14: 115–134.

Kumer, Zmaga. 1961b. Zur Frage der Deutsch-Slowenischen Wechselbeziehungen im Volkslied. Zeitschrift für Volkskunde 2 (1961): 239–243.

Kumer, Zmaga. 1968. Skladnosti in razlike v južnoslovanskih variantah balade o razbojnikovi ženi. Narodno stvaralaštvo - Folklor 7: 52–60.

Kumer, Zmaga. 1972. Der Rhein im slowenischen Volkslied. V: Festschrift für Robert Wildhaber zum 70. Geburtstag. Basel, 323–333.

Kumer, Zmaga. 1973. Der heilige Nikolaus in der slowenischen Volksliedüberlieferung. Dona Ethnologica. Südosteuropäische Arbeiten 71. München, 270–277.

Kumer, Zmaga. 1978. Zur Frage nach der mittelalterlichen Tradition der slowenischen Balladen und ihrer Stellung innerhalb der europäischen Überlieferung. V: The European Medieval Ballad. Odense, 40–50.

Kumer, Zmaga. 1987. Lepá vodá Ljubljančica. Traditiones 16: 247–254.

Kumer, Zmaga, Milko Matičetov in Vodušek, Valens. 1981. Slovenske ljudske pesmi I. Ljubljana: Slovenska matica.

Kuret, Niko. 1972. Komisija (1947–1951) in Inštitut za slovensko narodopisje SAZU od (1951). Nastanek, razvoj, delo. Traditiones 1: 9–16.

Legiša, Lino. 1973. Liber cantionum Carniolicarum (Kalobški rokopis). Ljubljana: SAZU (Dela II. razreda SAZU; 27).

Lihačov, D. S. 1972. Poetika stare ruske književnosti. Beograd: Književna misao.

Mal, Josip. 1938. Schwabenspiegel in koroško ustoličenje. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 19: 109–132.

Matičetov, Milko. 1951. Ivan Grafenauer, Legendarna pesem »Spokorjeni grešnik in staroalpska krvno-duhovna sestavina slovenskega naroda. Slovenski etnograf 3–4: 425–430.

Matičetov, Milko. 1956. Ljudska proza. V: Legiša, Lino, Alfonz Gspan in Anton Slodnjak (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva I. Ljubljana: Slovenska matica, 19–138.

Matičetov, Milko. 1959. Pravljica o bobkovi črni kapi (AT 295) v rokah W. Grimma, Levstika, Finžgarja in Tratarja. Slovenski etnograf 12: 132–134.

Matičetov, Milko. 1960. Ivanu Grafenauerju ob osemdesetletnici. Slovenski etnograf 10: 199–200.

Matičetov, Milko. 1965. Ivan Grafenauer. V: Letopis SAZU za leto 1964, 15. Ljubljana: SAZU, 65–71.

Matičetov, Milko. 1980. Diskusijski prispevki, razgovori ob referatih, pripombe in mnenja. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 20 (2): 112.

Matičetov, Milko. 1988. Grafenauer, Ivan. V: Enzyklopädie des Märchens. Berlin in NewYork: Walter de Gruyter, 80–82.

Matl, Josef. 1965. Ivan Grafenauer (1880–1964). Südost-Forschungen 24: 259–262.

Merhar, Boris. 1956. Ljudska pesem. V: Legiša, Lino, Alfonz Gspan in Anton Slodnjak (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva I. Ljubljana: Slovenska matica, 31–114.

Merhar, Boris. 1960. Prevara z raki v protestantski literaturi in v ljudski pravljici o spretnem tatu. Slovenski etnograf 13: 31–40.

Murko, Matija. 1929. Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami. Etnolog 3: 5–54.

Murko, Matija. 1937. Zgodovinski podatki o slovenskih narodnih pesmih. Časopis za zgodovino in narodopisje 32 (1–4): 300–307.

Murko, Matija. 1940. Indija slovenskih narodnih pesmi. Slovenski jezik 3 (1–2): 20–27.

Novak, Vilmos. 1944. Grafenauer Ivan: Lepa Vida. Ethnographia (Budapest) 55: 47–48.

Pleteršnik, Maks. 1894. Slovensko-nemški slovar I–II. Ljubljana: Knezoškofijstvo.

Podlogar, Leopold. 1923. Roparji na slovenski zemlji. Mladika (Prevalje) 4.

Pogačnik, Jože. 1968. Zgodovina slovenskega slovstva I. Maribor: Založba Obzorja.

Pogačnik, Jože. 1980. Ivan Grafenauer in literarna zgodovina. V: Ivan Grafenauer, Literarnozgodovinski spisi. Ljubljana: Slovenska matica, 5–45.

Pogorelec, Breda [idr.]. 2000. Oddelek za slovanske jezike in književnosti. V: Šumi, Jadranka (ur.), Zbornik Filozofske fakultete 1919–1999. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 225–244.

Polívka, Jiři. 1931–32. Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Z mitološkim uvodom. Uredil Jakob Kelemenina. Germanoslavica. Vierteljahrsschrift für die Erforschung der germanisch-slavischen Kulturbeziehungen (Praha): 619–628.

Poljanšek, Janez. 2002. Grafenauer, Radogost. Slovenski jezuiti 36 (6, 211): 181.

Pregelj, Ivan. 1936. Osnovne črte iz književne teorije. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna.

Senica, Josip. 1938. Trije botri. V: Senica, Josip, Oglarjev sin in druge pripovedke. Kamnik: Konzorcij Našega drevesa, 17.

Stanonik, Marija. 2001. Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija. 2004. Slovstvena folkloristika med jezikoslovjem in literarno vedo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 98–115.

Stanonik, Marija. 2010. Zgodovina slovenske slovstvene folklore. Ljubljana: Slovenska matica.

Šifrer, Tone. 1936. Ljudska povest. Ljubljanski zvon 56: 189–192.

Štrekelj, Karel (ur.). 1895–1923. Slovenske narodne pesmi I–IV. Ljubljana: Slovenska matica.

td.[= Tine Debeljak]. 1943. ‘Peli so jih mati moja… (rubrika: Kulturni obzornik). Slovenec, sreda, 6. oktobra 1943, št. 226 2.

Toporišič, Jože. 1973–74. K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. Jezik in slovstvo 19: 273–279.

Ukmar, Milko. 1940. Nove smeri v raziskovanju slovenskih ljudskih izročil in Lepa Vida. Dom in svet 52: 405–412.

Vilfan, Sergij. 1944. Pravni motivi v slovenskih narodnih pripovedkah in pripovednih pesmih. Etnolog 16: 3–29.

Vodušek, Valens. 2003. Etnomuzikološki članki in razprave. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Zupanc, Lojze. 1944. Velikan Nenasit / Belokrajinske pripovedke. Ljubljana: Založba Murenček, Knjigarna Jože Žužek.

Zwitter, Fran. 1929. Starejša kranjska mesta in meščanstvo. (Inavguralna disertacija.) Ljubljana: Leonova družba.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400101

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave