(Pre)hrana – med tradicijo, (re)teritorializacijo in ustvarjalnostjo: O projektu Alpfoodway, 100 % lokalno in še kaj

Avtorji

  • Špela Ledinek Lozej

Ključne besede:

prehrana, hrana, AlpFoodway, 100 % lokalno, etnologija, antropologija

Povzetek

Avtorica skicira epistemične razsežnosti in historiat antropološkega in etnološkega preučevanja prehrane ter na podlagi empiričnih raziskovalnih izkušenj (tudi v okviru dveh recentnih aplikativnih projektov – AlpFoodway in 100 % lokalno) opozori na težave raziskovalne integritete v sočasju medijske proliferacije gastronomije, mnogovrstnih tveganj s hrano ter projektifikacije raziskav in celotne družbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Špela Ledinek Lozej

Inštitut za slovensko narodopisje

Literatura

Appadurai, A. 1981: Gastro-Politics in Hindu South Asia. American Ethnologist 8/3, 494–511.

Barthes, R. 2008 [1961]: Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption. V: C. Counihan in P. Van Esterik (ur.), Food and Culture: A Reader. New York: Routledge, 28–35.

Bilig, M. 1995: Banal Nationalism. London: Sage. Bogataj, J. 1999: Mleko: Dediščina, hrana, simbol. Ljubljana: Rokus.

Bogataj, J. 2000: Kuhinja Slovenije: Mojstrovine nove kuharske umetnosti. Ljubljana: Rokus. Bogataj, J. 2007: Okusiti Slovenijo. Ljubljana: Rokus.

Bogataj, J. 2011: Mojstrovine s kranjsko klobaso iz Slovenije. Ljubljana: Rokus.

Bogataj, J. 2013: Potice iz Slovenije: 40 receptov za najboljše sladke in slane potice, za vsakdanjike in praznike, za vse letne čase. Ljubljana: Rokus Klett.

Bogataj, J. 2014: Od nekdaj jedi so ljubljanske slovele: Z Ljubljančani za vsakdanjo in praznično mizo. Ljubljana: Turizem.

Bogataj, J. 2017: Koline. Ljubljana: Založba Rokus Klett.

Bourdieu, P. 1979: La Distinction: Critique sociale du jugement. Paris: Les Éditions de Minuit.

Counihan, C. in P. Van Esterik (ur.) 2008: Food and Culture: A Reader. New York: Routledge.

Debevec, L. in B. Tivadar 2006: Making Connections through Foodways: Contemporary Issues in Anthropological and Sociological Studies of Food. Anthropological Notebooks 12, 5–16.

DeSoucey, M. 2010: Gastronationalism: Food Traditions and Authenticity Politics in the European Union. American Sociological Review 75/3, 432–455.

Douglas, M. 1971: Deciphering a meal. V: C. Geertz (ur.), Myth, Symbol, and Culture. New York: W. W. norton, 61–81.

Godina-Golija, M. 1996a: Teoretična izhodišča etnološkega preučevanja prehrane. Traditiones 25, 211–221.

Godina Golija, M. 1996b: Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Za- ložba Obzorja.

Godina Golija, M. 1998a. Oven-Cooking Stove- Microwave: Changes in the Kitchen Appliances in Slovenia. V: M. R. Schärer in A. Fenton (ur.), Food and Material Culture. East Lothian: Tuckwell Press, 88–94.

Godina Golija, M. 1998b. Pomen uvajanja krompirja za spreminjanje prehrane na Slovenskem. Tra- ditiones 27, 25–38.

Godina Golija, M. 2000: Sodobna prizadevanja v etnološkem raziskovanju prehrane. Traditiones 29/1, 227– 233.

Godina Golija, M. 2001: Pomen kuharskih knjig za etnološko raziskovanje prehrane. Traditiones 30/1, 293–302.

Godina Golija, M. 2012: »Pa smo stali v procesijah pred pekarnami...«: O lakoti in pomanjkanju v Mariboru med prvo svetovno vojno. V: M. Godina Golija (ur.), Vojne na Slovenskem: Pričevanja, spomini, podobe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 47–61.

Godina Golija, M. in Š. Ledinek Lozej 2018: Po- men in cilji projektov ohranjanja dediščine prehrane: Register nesnovne kulturne dediščine, Etnofolk in AlpFoodway. Etnolog 28: 85–103.

Grasseni, C. 2017: The Heritage Arena: Reinventing Cheese in the Italian Alps. New York in Oxford: Berghahn.

Harris, M. 1985: Good to Eat: Riddles of Food and Culture. New York: Simon and Schuster.

Herzfeld, M. 2004: The Body Impolitic: Artisans and Artifice in the Global Hierarchy of Value. Chicago: University of Chicago Press.

Herzfeld, M. 2005: Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State. New York: Routledge.

Herzfeld, M. 2016: Culinary Stereotypes: The Gustatory Politics of Gastro-Essentialism. V: J. A. Klein in J. L. Watson (ur.), The Handbook of Food and Anthropology. London, New York, Oxford, New Delhi, Sydney: Bloomsbury, 31–47.

Klein, J. A. in J. L. Watson (ur.) 2016: The Handbook of Food and Anthropology. London, New York, Oxford, New Delhi, Sydney: Bloomsbury.

Kuhar, B. 1988: Kuhinja v baroku: (17. in 18. stoletje). Ptuj: Pokrajinski muzej.

Kuhar, B. in L. Plesničar-Gec 1996: Emona in rimska kuhinja. Ljubljana: Mestni muzej in Kmečki glas.

Kuhar, B. in J. Mlinarič 2002: Samostanska kuhinja. Ljubljana: Kmečki glas.

Ledinek Lozej, Š. 1999: Planina Krstenica [Di- plomska naloga]. Univerza v Ljubljani.

Ledinek Lozej, Š. 2002: Pričevanja o nekdanji ureditvi in življenju v planini Krstenica. Traditiones 31/1, 69–90.

Ledinek Lozej, Š. 2020: Znamčenje tolminskega sira. Traditiones 49/3: 53–80.

Ledinek Lozej, Š. 2021: Labelling, Certification and Branding of Cheeses in the Southeastern Alps (Italy, Slovenia): Montasio, Bovec, Tolminc and Mohant cheese. Acta geographica Slovenica 61/1, 153–168.

Lévi-Strauss, C. 1994 [1962]: Totemizem danes. Ljubljana: Studia humanitatis.

Lévi-Strauss, C. 2008 [1966]. Culinary triangle. V: C. Counihan in P. Van Esterik (ur): Food and Culture: A reader. New York: Routledge, 36–43.

Ličen D. 2015: THe Fine and the Tasteless: Istrian Culinary Experts and Taste. Traditiones 44/3: 113-30.

Ličen, D. 2017: The »Authentic« Blend: Experts Weigh in on Istrian Food. Digest 5/2. http://digest.champlain.edu/vol5_issue2/PDFs/licen.pdf(dostop: 5. 11. 2021).

Ličen, D. 2018: Reinventing Habsburg Cuisine in Twenty-First Century Trieste. Folklore 71, 37–54.

Ložar, R. 1944: Ljudska hrana. V: R. Ložar (ur.), Narodopisje Slovencev 1. Ljubljana: Klas, 192–210.

Makarovič, G. 1986: Kuhinjska oprema, kuhinje, kuharice in prehrana v XVII. stoletju na Slovenskem. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu 50, 43–72.

Makarovič, G. 1991: Prehrana v 19. stoletju na Slovenskem. Slovenski etnograf 33–34: 127–205.

Makuc, N. 2021: Goriška kulinarična dediščina v knjižnih izdajah. Izvestje 18, 3–9.

Mlakar Adamič, J. 2004: Teknilo nam je! Trbovlje: Zasavski muzej.

Mlakar Adamič, J. 2005: Vsakdanja prehrana zasavskih rudarjev v luči nabavnih knjižic in drugih virov oskrbe. Traditiones 34/2, 135–153.

Mlakar Adamič, J. 2013: Okusno iz zasavske kuhinje. Zagorje: Regionalni center za razvoj.

Mlekuž, J. (ur.) 2015: Venček domačih: Predmeti, Slovencem sveti. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Mlekuž, J. 2017: Kranjsko klobasanje: Slovenska zgodovina, kot jo pišejo packe kranjske klobase na časopisnem papirju. Ljubljana: Beletrina.

Mlekuž, J. 2020a: The Renaissance of Sausage: The Role of Kranjska Sausage in the Contemporary Process of Reconstructing the Slovenian Nation. Na-ions and nationalism 26/2, 407–423.

Mlekuž, J. 2020b: The Sausage that Awakened a Nation: The Carniolan Sausage in the Slovenian National Imagination. Rethinking History 24/3-4, 503–522.

Mlekuž, J. 2020c: Pijača z zaslugami za narod: Slivovka in banalni nacionalizem v izbranem časopisju socialistične Jugoslavije. Traditiones 49/3, 115–134.

Novak, V. 1947: Ljudska prehrana v Prekmurju: Etnografska študija. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod.

Plahuta, S. in V. Ličer (ur.) 2002: Prehrana na Goriškem. Nova Gorica: Goriški muzej.

Rajšter, B. 2003: Knapovška košta: Prehrana in prehrambena kultura rudarjev mežiškega rudnika v 20. stoletju. Mežica: Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju.

Rajšter, B. 2004: Libeliška kuharica: Da ne boš vočn od mize šov: Prehrambena kultura prebivalcev Libelič in okolice. Libeliče: Kulturno prosvetno društvo.

Winter, M. 2003: Embeddedness, the New Food Economy and Defensive Localism. Journal of Rural Studies 19/1, 23–32.

Spletni vir 1: Kmetijstvo in zeleni dogovor. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/agriculture-and-green-deal_sl (dostop: 30. 10. 2021).

Spletni vir 2: Farm to Fork Strategy. https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-stra- tegy_en (dostop: 30. 10. 2021).

Spletni vir 3: AlpFoodway. https://www.alpine-space.org/projects/alpfoodway/en/home (dostop: 31. 10. 2021).

Spletni vir 4: Listina alpske prehranske dedišči- ne. https://www.alpfoodway.eu/paper/slovenian (dostop: 2. 11. 2021).

Spletni vir 5: 100 % Local. https://www.alpine-region.eu/projects/100-local (dostop: 2. 11. 2021).

Spletni vir 6: Naša super hrana. https://www.nasasuperhrana.si/ (dostop: 3. 11. 2021).

Spletni vir 7: Lokalna hrana s kratkimi dobavnimi verigami – izziv in priložnost za slovenski turizem. https://www.kranj.si/files/dogodki/vabilo-br- do-27-08-13-08-fv.pdf (dostop: 3. 11. 2021).

Spletni vir 8: Izvorno slovensko. http://provital.si/izvorno_slovensko.html (dostop: 3. 11. 2021).

Spletni vir 9: Hrana za boljši jutri. http://www.foodsummit.eu/si/ (dostop: 3. 11. 2021).

Spletni vir 10: Our Common Future. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ 5987our-common-future.pdf (dostop: 23. 11. 2021).

Prenosi

Objavljeno

2021-12-31

Kako citirati

Ledinek Lozej, Špela. (2021). (Pre)hrana – med tradicijo, (re)teritorializacijo in ustvarjalnostjo: O projektu Alpfoodway, 100 % lokalno in še kaj. Izvestje, 18. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/10530

Številka

Rubrike

Članki