https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/issue/feed Izvestje 2023-01-26T15:44:56+01:00 Petra Kolenc petra.kolenc@zrc-sazu.si Open Journal Systems <p>Sodelavci Raziskovalne postaje v Novi Gorici v <em>Izvestju</em> od leta 2004 letno predstavljajo izsledke iz svojega znanstvenoraziskovalnega dela na področju zgodovine, jezikoslovja, umetnostne zgodovine, bibliotekarstva in etnologije zahodnega slovenskega narodnostnega prostora.</p> <p>Print ISSN: 2630-4287<br />Online ISSN: 2630-4295</p> https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11632 Oporoka Magdalene Godnič iz Štanjela in družina Kobenzl 2023-01-26T11:08:56+01:00 Vojko Pavlin vojko.pavlin@zrc-sazu.si <p><span class="fontstyle0">V prispevku je predstavljena oporoka Magdalene Godnič iz Štanjela iz leta 1572. Magdalena<br>(Malenka) je bila sestra Ivana Kobenzla, znamenitega državnika, diplomata in viteza nemškega reda<br>ter utemeljitelja te plemiške rodbine.</span> </p> 2023-01-26T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11633 »Mati revežev«: drobci iz javnega delovanja Angioline Ritter von Záhony 2023-01-26T11:20:33+01:00 Robert Devetak robert.devetak@inv.si <p><span class="fontstyle0">Prispevek na kratko predstavlja eno od osrednjih protagonistk goriške dobrodelnosti v obdobju pred prvo svetovno vojno – Angiolino Ritter von Záhony. Tržačanka, ki se je v Gorico preselila po<br>poroki s članom pomembne nemške goriške družine Ritter von Záhony, v sredini 19. stoletja, se je hitro<br>vključila v lokalno javno življenje, poseben vtis pa je pustila na polju karitativnosti – tako v okviru dobrodelnih društev, kot tudi s samostojnim angažiranjem.</span> </p> 2023-01-26T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11634 Dijak Štefan Lapajne o oblačilnih navadah idrijskih deklet in idrijskem govoru (1873) 2023-01-26T11:33:37+01:00 Branko Marušič branko.marusic@guest.arnes.si <p><span class="fontstyle0">Časopisni članek (</span><span class="fontstyle2">Soča, </span><span class="fontstyle0">6. 11. 1873) Štefana Lapajneta poroča o čipki kot viru za ustvarjanje<br>blagostanja idrijskih deklet. Obenem pa članek opozarja na objavo besedil v idrijskem govoru, ki bi ga<br>bilo treba strokovno raziskati. Slednjega pisec ni storil, kar kaže tudi njegova objava zgolj nekaterih<br>primerov govora.</span> </p> 2023-01-26T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11635 Ivana, torka in štrija v terskem bajeslovnem izročilu 2023-01-26T11:40:10+01:00 Danila Zuljan Kumar danila.zuljan@zrc-sazu.si <p><span class="fontstyle0">Prispevek predstavlja pripovedi o treh ženskih bajeslovnih bitjih, tj. Ivani, torki in štriji, ki so poznana v zahodni Beneški Sloveniji v Italiji, kjer se govori tersko narečje slovenščine. Pripovedi je zbrala Bruna Balloch in jih objavila v dveh knjigah, </span><span class="fontstyle2">Mladi lipi </span><span class="fontstyle0">(2010) in </span><span class="fontstyle2">Lučicah na oknah </span><span class="fontstyle0">(2018). V slovenski&nbsp; fonetični transkripciji sem jih zapisala avtorica članka, jim dodala prevod v slovenski knjižni jezik ter<br>komentarje o leksemih in strukturah, ki so v osrednjem slovenskem prostoru manj znani ali nepoznani.</span> </p> 2023-01-26T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11637 Goriške perice pred prvo svetovno vojno 2023-01-26T13:36:16+01:00 Petra Testen Koren petra.testen@zrc-sazu.si <p>Članek se ukvarja z opravili peric na Goriškem. Naporno delo so najpogosteje opravljale okoliške ženske, a tudi mestne služkinje. Delo je bilo razporejeno po dnevih celotnega tedna. V obdobju pred prvo svetovno vojno v Gorici ni obratovala nobena pralnica, vendar so glede tega vprašanja vseskozi potekale debate med občino in družino industrialcev Ritter, ki je postala lastnica bregov ob Soči. Medtem so perice nadaljevale s svojim delom tako na bolj nevarnih bregovih Soče kot v okoliških vodotokih Kornu in Vrtojbici ter pri številnih vodnjakih po mestu. Perice so pomembno prispevale k proračunu domačih družin, obenem pa skrbele za vez med podeželjem in mestom.</p> 2023-01-26T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11638 Fragmenti o uršulinkah na Goriškem: med izobraževanjem deklet in posedovanjem kolonske zemlje na Blančah 2023-01-26T14:01:43+01:00 Petra Kolenc petra.kolenc@zrc-sazu.si <p><span style="color: #242021;"><span style="font-family: Candara, serif;"><span style="font-size: small;">Leta 2017, potem ko so pustile izrazit pečat v duhovnem, kulturnem in vsakdanjem življenju mesta, so uršulinke po skoraj 350 letih zapustile Gorico. Njihova zapuščina, ki je preživela dve svetovni vojni, je po zaslugi regionalnega organa, ki skrbi za dediščino v Furlaniji - Julijski krajini (ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale), našla zavetje v različnih goriških ustanovah (knjižnicah, arhivih, muzejih), ki so prevzele skrb nad gradivom. Prispevek predstavi pomen uršulink v Gorici z ozirom na obdelovalno površino območja Blanč, ki so jo uršulinke oddajale kolonskim kmetom in kjer je kasneje nastala Nova Gorica, in oriše pečat, ki so ga pustile pri izobraževanju deklet na Goriškem.</span></span></span></p> 2023-01-26T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11639 Drobci iz novogoriške predzgodbe: goriško pokopališče na Grčni med ustno tradicijo in korespondenco dr. Henrika Tume 2023-01-26T14:21:51+01:00 Neva Makuc neva.makuc@zrc-sazu.si <p><span style="color: #242021;"><span style="font-family: Candara, serif;"><span style="font-size: small;">Prispevek osvetljuje del novogoriške predzgodbe. Rdeča nit prispevka je namreč nekdanje goriško pokopališče na Grčni, ki je bilo opuščeno v obdobju prve svetovne vojne in na področju katerega je začela po drugi svetovni vojni nastajati Nova Gorica. Tematika je na kratko predstavljena preko nekaj drobcev iz okoliške ustne tradicije in arhivske zapuščine dr. Henrika Tume.</span></span></span></p> 2023-01-26T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11641 Kratke biografije izbranih goriških Slovenk iz naše polpretekle zgodovine 2023-01-26T14:33:57+01:00 Barbara Šatej barbara.satej@ff.uni-lj.si <p><span style="color: #242021;"><span style="font-family: Candara, serif;"><span style="font-size: small;">Ko sem bila pred časom povabljena k sodelovanju pri pisanju krajših gesel za biografski leksikon Dizionario delle donne, v katerem bi dobile prostor tudi goriške Slovenke, sem se odločila, da bom iz kroga goriških ustvarjalk, ki so pustile svoj pečat v goriškem prostoru, predstavila sedem posameznic, ki so vsaka po svoje opozorile nase. Nanje sem naletela pri raziskovanju zgodovine goriških Slovenk v obdobju od 1850 do 1941. O nekaterih se je že veliko pisalo, o drugih malo manj. Vse so živele v Gorici in so s svojim delovanjem na umetniškem ali literarnem področju opozorile nase, vse so bile narodnozavedne Slovenke, ki so pustile sled v goriški preteklosti.</span></span></span></p> 2023-01-26T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11642 Pisma Primork v elektronski zbirki PISMA 2023-01-26T14:46:50+01:00 Katja Mihurko Poniž katja.mihurko.poniz@ung.si <p><span style="color: #242021;"><span style="font-family: Candara, serif;"><span style="font-size: small;">V prispevku je predstavljena zasnova, zgodovina razvoja, obseg in pomen elektronske zbirke PISMA. Razloženo je, zakaj so pisma pomembna v humanističnem raziskovanju. Posebna pozornost je usmerjena v pisma žensk, ki so živele na področju Primorske.</span></span></span></p> 2023-01-26T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11643 Ženska kot objekt mode – oblačilna kultura Brik iz zapiskov Orlove terenske ekipe 2023-01-26T14:53:33+01:00 Katarina Šrimpf Vendramin katarina.srimpf@zrc-sazu.si <p>Leta 1953 se je v Goriških Brdih več kot en mesec mudilo 15 raziskovalcev in ostalih sodelavcev Slovenskega etnografskega muzeja, ki so raziskovali vse aspekte tamkajšnjega življenja. Oblačilni kulturi se je posvečala etnologinja Marta Ložar, ki je v Brdih raziskovala pretekle in sočasne oblačilne prakse, priprave tekstilnih vlaken, kot sta volna in svila, tkanja blaga, izdelovanja čevljev ter pranja oblačil, a v njenih terenskih zapiskih prevladuje popis ženskih oblačilnih praks, ki odstirajo pogled v oblačenje briških žensk in deklet vse od sredine 19. do sredine 20. stoletja.</p> 2023-01-26T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11644 Kuhinja – ženski prostor? Predstave o kuhinji in kuhinjske prakse v 20. stoletju v Vipavski dolini 2023-01-26T15:12:40+01:00 Špela Ledinek Lozej spela.ledinek@zrc-sazu.si <p><span style="color: #242021;"><span style="font-family: Candara, serif;"><span style="font-size: small;">Avtorica se na podlagi raziskave o spremembah kuhinjskega prostora v Vipavski dolini v 20. stoletju preizprašuje, v kolikšni meri je (bila) kuhinja feminizirana v reprezentacijah in v kolikšni meri v gospodinjskih praksah ter kako so bile (ideal(izira)ne) predstave o kuhinji, ki so jih uvajali arhitekturni in gospodinjski priročniki ter so se mestoma realizirale v graditeljski in stanovanjski praksi, odtujene tako od utečenega podeželskega proletariziranega načina življenja kot tudi od ideološkega projekta izgradnje nove socialistične družbe.</span></span></span></p> 2023-01-26T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11645 Pogled starejših Novogoričank na nesnovno kulturno dediščino Nove Gorice 2023-01-26T15:20:34+01:00 Jasna Fakin Bajec jasna.fakin@zrc-sazu.si <p>Članek predstavlja prvi del rezultatov etnografske raziskave o načinu življenja v Novi Gorici in razmišljanja starejših prebivalk, kaj je nesnovna dediščina novega mesta. Hkrati se avtorica sprašuje, ali je mesto res brez duše, kot se večkrat izpostavlja v javnem diskurzu, in kako v urbani razvoj mesta vključiti izkušnje, znanja, potrebe in mnenja ljudi. Analiza intervjujev je pokazala, da je starejšim krajanom težko razmišljati o »živi« dediščini mesta, hkrati pa kot dediščino ne vrednotijo modernistične arhitekture, kot to izpostavlja strokovna in politična javnost. Večjo vrednost namenjajo delavski kulturi, vrednotam, povezanim z delom, ter pristnim in razumevajočim medsosedskim in medkulturnim odnosom.</p> 2023-01-26T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2023 https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11646 Poročilo o delu sodelavk in sodelavcev ZRC SAZU, Raziskovalne postaje v Novi Gorici od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 2023-01-26T15:32:33+01:00 Petra Kolenc petra.kolenc@zrc-sazu.si 2023-01-26T00:00:00+01:00 Avtorske pravice (c) 2023