Prehranjevalne zapovedi, tabuji in priporočila, vezani na čas nosečnosti, poroda in zgodnjega otroštva na severnem Primorskem

Avtorji

  • Katarina Srimpf

Ključne besede:

hrana, priporočila, tabuji, nosečnost, otroštvo, Goriška

Povzetek

Prispevek se posveča vprašanju prehranjevalnih priporočil, zapovedi, prepovedi in tabujev, ki so bili v preteklosti vezani na čas nosečnosti, poroda in prvih mesecev otrokovega življenja na severnem Primorskem. Osvetljuje povezavo hrane in verovanj ter ljudske medicine v kontekstu skrbi za mater in otroka v predporodnem in poporodnem obdobju s pomočjo analize različnih pisnih virov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Katarina Srimpf

ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Literatura

Balkovec Debevec, M. 1994: Občina Metlika: Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Baskar, B. 2004: Prehranjevalne prepovedi in tabuji: fragmenti iz antropologije prehranjevanja. Emzin: Revija za kulturo 14/ 3–4, 57–60.

Bohinc, P. 1985: Slovenske zdravilne rastline: Vodnik za nabiranje in pripravo zdravilnih zelišč. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Cazeneuve, J. 1986: Sociologija obreda. Ljubljana: Založba ŠKUC in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Den Hartog, A. P. 2003: Taboos. V: Solomon, H. K. (ur.), Encyclopedia of Food & Culture. New York: Scribner, 384–386.

Forestell, C. A. in Julie A. M. 2008: Food, Folklore and Flavor Preference Development. V: Carol, J. L.- K., Sarah, C. C., Elliot, H. P. (ur.), Handbook of Nutrition and Pregnancy. Totowa: Humana Press, 55–64.

Gennep, A. van 1960: The Rites of Passage. Chicago: University Press.

Godina Golija, M. 1996: Teoretična izhodišča etnološkega preučevanja prehrane. Traditiones 25, 211–221.

Kitzinger, S. 1994: Me, matere. Ljubljana: Ganeš.

Keber, K. 2016: Hrana, ki zdravi: varovalna in zdravilna vloga hrane v času epidemij kolere. Glasnik slovenskega etnološkega društva 56/1–2, 5–13.

Knight, C. 2010: Taboo. V: Spencer, A. B. J. (ur.),

The Routledge encyclopedia of social and cultural anthropology. London, New York: Routledge, 382–384.

Kofol, K. 2003: Zasebno življenje družin v preteklosti. V: Trebuški zbornik: Alpski mladinski raziskovalni tabor, Dolenja Trebuša, 1996–1998. Tolmin: Tolminski muzej, 195–232.

Kovačič, K. 1997: Porodna babica Šantla Ana iz okolice Trsta in njena zapuščina. Etnolog 7/ 1, 71–85.

Kropej, M. 2008: Od Ajda do zlatoroga – slovenska bajeslovna bitja. Celovec, Dunaj, Ljubljana: Mohorjeva.

Kuhar, B. 1972: Odmirajoči stari svet vasi: Poljudno znanstvena razprava. Ljubljana: Prešernova družba.

Lysaght, P. (ur.) 2002: Food and celebration: from fasting to feasting: proceedings of the 13th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana, Preddvor, and Piran, Slovenia, June 5-11, 2000. Ljubljana, Dublin: Založba ZRC, ZRC SAZU, Department of Irish Folklore, Uni- versity College.

Makarovič, M. 1988–1990: Zdravstvena kultura agrarnega prebivalstva v 19. stoletju. Slovenski etnograf, letn. 33/34, str. 481–528.

Makuc, N. 2011: Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Matičetov, M. 2019: Bedenice: Kraški šopek Milka Matičetovega iz Koprive. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Meyer-Rochow, V. B. 2009: Food Taboos: Their Origins and Purposes. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 5/ 18, 1–10.

Miklavčič-Brezigar, I. 1996: Občina Tolmin: Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Möderndorfer, V. 1964: Ljudska medicina pri Slovencih. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Oder, K. 1992: Občina Ravne na Koroškem: Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Orel, B. 1944: Slovenski ljudski običaji. V: Rajko, L. (ur.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Klas, 263– 349.

Orloff, N. C. in Julia M. H., 2014: Pickles and Ice Cream! Food Cravings in Pregnancy: Hypotheses, Preliminary Evidence, and Directions for Future Research. Frontiers in Psychology 5, 1–15.

Phillips, W. 2005: Cravings, Marks, and Open Po- res: Acculturation and Preservation of Pregnancy- Related Beliefs and Practices among Mothers of African Descent in the United States. Ethos: Journal of the Society Psychological Anthropology 33/ 2, 231–255.

Puhar, A. 1998: Porod na slami, rojstvo v temo: Iz zgodovine rojevanja na Slovenskem. Delta: Revija za ženske študije in feministično teorijo 4/ 3–4, 95–108.

Ramšak, M. 2001: Zgodbe z obrobja: Vloga koroških podeželskih žensk v prvi polovici 20. stoletja. Etnolog 1, 91–126.

Rijavec, A. M. 2016: Trnovska čitanka – izbor zapisov o življenju in delu ljudi s Trnovega, okoliških vasi in zaselkov. Lokve: Društvo ljubiteljev narave Planota.

Rožman, I. 1997: Zgodovinski oris babištva na Slovenskem in porodna pomoč v fari Velike Brusnice na Dolenjskem od 1840 do 1945. Etnolog 7, 241–288.

Rožman, I. 1999: Odnos do smrti z zgledom homeopatskega tabuja med nosečnostjo. Etnolog 9, 285–294.

Rožman, I. 2004: Peč se je podrla! Kultura rojstva na slovenskem podeželju v 20. stoletju. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.

Rožman, I. 2008: Šege ob krstu v kontekstu družbenih sprememb ali: »O šegi in njeni spremenlji- vosti«. V: Gradišnik, I. S. (ur.), Čar izročila: Zapuščina Nika Kureta (1906-1995). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 387–406.

Rutar, M. 2000: Tolminska je pesem: Zbrana objavljena in neobjavljena dela učiteljice, muzealke in etnologinje Marije Rutar. Tolmin: Tolminski muzej.

Sapač, B. 2016: Porod nekoč in danes. Diplomska naloga. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Sirk, D. 2009: Ivánov venec: Briške šege in navade. Dobrovo: samozal. D. Sirk.

Sosič, B. 2000: Gradivo o ljudski medicini v zapisih terenskih ekip Slovenskega etnografskega muzeja. Etnolog 10, 213–254.

Šarf, F. 1979: Porod in nega dojenčka v luči socialno higienskih razmer. Traditiones 5–6, 345–352.

Šrimpf Vendramin, K. 2011: Prehranjevalne zapovedi, prepovedi in tabuji: Nosečnost, rojstvo, otroštvo. Seminarska naloga. Ljubljana: Univerza Nova Gorica, Podiplomska šola ZRC SAZU.

Šrimpf Vendramin, K. 2021: Pomen hrane v kulturi rojstva 19. in prve polovice 20. stoletja. Glasnik SED 1 (61), 75–85.

Tolksdorf, U. 1975: Schwangerschaftsgelüste (Picae gravidarum). Kieler Blätter zur Volkskunde 7, 81–106.

Turner, V. 1989: Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites de Passage. V: Mahdi, L. C., Fo- ster, S., Little, M., (ur.), Betwixt & Between: Patterns of Masculine and Feminine Initiation. La Salle: Open Court Publishing, 3–19.

Uther, H.-J. 2004: The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography, based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson, Part I. FFC 284. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia = Academia Scientiarum Fennica.

Žagar, J. 1997: Vrata kroga: O rojstvu in zgodnjem otroštvu na Slovenskem. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Prenosi

Objavljeno

2021-12-31

Kako citirati

Srimpf, K. (2021). Prehranjevalne zapovedi, tabuji in priporočila, vezani na čas nosečnosti, poroda in zgodnjega otroštva na severnem Primorskem. Izvestje, 18. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/10525

Številka

Rubrike

Članki