O reviji

Namen in cilji

Revija Dve domovini • Two Homelands je osrednja slovenska znanstvena revija, namenjena objavi izvirnih znanstvenih člankov, ki obravnavajo različne vidike migracij, izseljevanja in priseljevanja, multikulturalizma ter integracijskih praks in politik v regionalnem in globalnem kontekstu. Je interdisciplinarna revija, ki objavlja članke, diskusijske prispevke, tematske sklope in knjižne ocene v slovenskem ali angleškem jeziku.

Pogostost revije

Februar in julij

Povzetki in indeksiranje
SCOPUS, FRANCIS (Sociology/Ethnology/Linguistics of Francis), IBZ – International Bibliography of Periodical Literature, IBR – International Bibliography of Book Reviews, Sociological Abstracts, IBSS - International Bibliography of the Social Sciences, MSH-Maisons des Sciences de l’Homme, Social SciSearch, Journal Citation Reports / Social Science Edition.

Zgodovina revije

Revijo Dve domovini . Two Homelands je ustanovil Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU leta 1990 in je še danes edina znanstvena revija v Sloveniji, posvečena migracijskim temam. Prva številka je obsegala 415 strani in je prvič predstavila korpus raziskav na temo slovenskega izseljenstva na enem mestu. Prvih deset let je izhajala samo ena številka letno, potem pa dve. Revija se je razširila tudi tematsko in je danes posvečena tako lokalnim in regionalnim kot tudi globalnim vidikom migracij v preteklosti in danes.