The tall-herb and tall-grass plant communities of the class Mulgedio-Aconitetea in the subalpine belt of the Krivánska Malá Fatra Mts (Slovakia)

Authors

  • Ivana Šibíková Slovak Academy of Sciences, Institute of Botany, Dúbravská cesta 14, SK-845 23 Bratislava, Slovakia
  • Jozef Šibík Slovak Academy of Sciences, Institute of Botany, Dúbravská cesta 14, SK-845 23 Bratislava, Slovakia
  • Ivan Jarolímek Slovak Academy of Sciences, Institute of Botany, Dúbravská cesta 14, SK-845 23 Bratislava, Slovakia

Keywords:

alpine vegetation, classification, ordination, phytosociology, tall-herb plant communities

Abstract

The following paper reports the results of phytosociological research of tall-herb and tall-herb plant communities within the class Mulgedio-Aconitetea in the subalpine belt of the Krivánska Malá Fatra Mts. The data set of 209 relevés was sampled and analysed using numerical classification and ordination. Major ecological gradients were interpreted using Ellenberg’s indicator values and the Shannon-Wiener diversity index. Ten associations within five alliances were distinguished and characterised: Aconitetum firmi, Digitali ambiguae-Calamagrostietum arundinaceae, Helianthemo grandiflorae-Calamagrostietum arundinaceae, Potentillo aurei-Calamagrostietum arundinaceae, Allio victorialis-Calamagrostietum villosae, Festucetum carpaticae, Adenostylo alliariae-Athyrietum alpestris, Aconito firmi-Adenostyletum alliariae, Geranio robertiani-Delphinietum elati and Aconito firmi-Rumicetum alpini. Relationships between the floristic composition of the communities and environmental variables were analysed by canonical correspondence analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barkman, J. J., Doing, H. & Segal, S. 1964: Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse. Acta Botanica Neerlandica 13: 394–419.

Bělohlávková, R. 1980: Rostlinná spoločenstva alpínskeho stupně Kriváňské Malé Fatry. Mscr. Bertová, L. (ed.) 1984: Flóra Slovenska 4/1. Veda, Bratislava, 432 pp.

Braun-Blanquet, J. 1930: Zentralalpen und Tatra, eine pflanzensoziologische Paralelle. Veröffentlichen des Geobotanischen Institutes Rübel 6: 81–123.

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. ed. 3. Springer-Verlag, Wien, New York., 865 pp.

Chytrý, M., Tichý, M., Holt, J. & Botta-Dukát, Z. 2002: Determination of diagnostic species with statistical fidelity measures. Journal of Vegetation Science 13: 79–90.

Chytrý, M. 2007: Vymezení vegetačních jednotek a jejich interpretace. Delimitation and interpretation of vegetation units. In: Chytrý, M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha, pp. 19–34

Dúbravcová, Z. & Hajdúk, J. 1986: Príspevok k výskumu vegetácie subalpínskeho stupňa Sivého vrchu v Západných Tatrách. Zborn. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy, Bratislava, 32: 33–54.

Ellenberg, H., Weber, H. E., Düll, R., Wirth, W., Werner, W. & Paulißen, D. 1992: Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. ed. 2. Scripta Geobotanica 18: 1–258.

Hadač, E., Březina, P., Ježek, V., Kubička, J., Hadačová, V., Vondráček, M. et al. 1969: Die Pflanzengesellschaften des Tales „Dolina Siedmich prameňov“ in der Belauer Tatra. Vegetácia ČSSR, Ser. B, Bratislava, 2: 5–343.

Haško, J. & Polák, M. 1980: Geologická mapa Kysuckých vrchov a Krivánskej Malej Fatry. Regionálne geologické mapy Slovenska. 1: 50 000. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1 map.

Hennekens, S. M. & Schaminée, J. H. J. 2001: TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. Journal of Vegetation Science 12: 589–591.

Herben, T. & Münzbergová, Z. 2003: Zpracování geobotanických dat v příkladech. Část 1. Data o druhovém složení. Praha, 118 pp. [http://botany.natur.cuni.cz/pdf/multivar.pdf]

Hill, M. O. 1973: Diversity and evenness: a unifying notation and its consequences. Ecology 54: 427–432.

Janík, M. 1971: Pastva na holiach krivánskej Malej Fatry a jej negatívny vplyv na krajinu. Životné prostredie 5: 69–75.

Karner, P. & Mucina, L. 1993: Mulgedio-Aconitetea. In: Grabherr, G. & Mucina, L. (eds). Die Pflanzengesellschaften Österreichs II, Gustav Fischer, Jena, p. 469–505.

Kliment, J. 1995: Digitali ambiguae-Calamagrostietum arundinaceae Sill. 1933 – eine Hochgras- oder Schlagflur-Gesellschaft? Preslia 67: 55–70.

Kliment, J. 1998: Porasty asociácie Senecioni fuchsii- Calamagrostietum arundinaceae (Sillinger 1933)

Hadač in Mucina et Maglocký 1985 vo Veľkej Fatre. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 20: 159–165.

Kliment, J. 2004: Spoločenstvá zväzu Calamagrostion arundinaceae v Nízkych Tatrách. Príroda Nízkych Tatier 1: 137–146.

Kliment, J. & Jarolímek, I. 1995: The Rumex alpinus communities in Slovakia. Biologia, (Bratislava) 50: 349–365.

Kliment, J. & Jarolímek, I. 2003: Syntaxonomical revision of the plant communities dominated by Calamagrostis arundinacea ( Calamagrostion arundinaceae) in Slovakia. Thaiszia-Journal of Botany 13: 135–158.

Kliment, J., Jarolímek, I., Šibík, J. & Valachovič, M. 2004: Syntaxonomy and nomenclature of the communities of the orders Calamagrostietalia villosae and Adenostyletalia in Slovakia. Thaiszia- Journal of Botany 14 (2): 93-157.

Kliment, J., Jarolímek, I. & Šibík, J. 2007a: Mulgedio- Aconitetea Hadač et Klika in Klika 1948. In Kliment, J. & Valachovič, M. (eds). Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. Veda, Bratislava. pp. 21–129.

Kliment, J., Valachovič, M. (eds), Bernátová, D., Dúbravcová, Z., Jarolímek, I., Petrík, A., Šibík, J., Uhlířová, J. 2007b: Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. Veda, Bratislava, 388 pp.

Krajčiová-Šibíková, I., Šibík, J., Jarolímek, I. & Mišíková, K. (2005): The association Adenostylo alliariae- Athyrietum alpestris (Zlatník 1928) Jeník 1961 in the Krivánska Fatra Mts. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 27: 199–206

Lepš, J. & Šmilauer, P. 2000: Mnohorozměrná analýza ekologických dat. Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, 102 pp. [http://regent.bf.jcu.cz/skripta.pdf]

Ložek, V., 1972: Z historie přírody Malé Fatry. Ochrana Přírody 9: 206–209.

Marhold, K. & Hindák, F. (eds) 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 687 pp.

McCune, B. & Mefford, M. J. 1999: PC-ORD. Multivariate analysis of ecological data, version 4.0. MjM Software Design, Gleneden Beach, Oregon. 237 pp.

Pagáč, J. et al. 1983: Malá Fatra – Chránená krajinná oblasť. Príroda, Bratislava, 356 pp.

Plesník, P. 1955: Vplyv pasenia na lesy Krivánskej Malej Fatry. Les 2 (1– 2): 29–37.

Pott, R. 1995: Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. Eugen Ulmer, Stuttgart, 427 pp.

Šibík, J., Valachovič, M. & Kliment, J. 2005: Plant communities with Pinus mugo (alliance Pinion mugo) in the subalpine belt of the Western Carpathians – a numerical approach. Acta Soc. Bot. Pol., Wrocław, (74) 4: 329–343.

Šibíková, I. 2006: Vysokobylinné spoločenstvá (trieda Mulgedio-Aconitetea) v subalpínskom stupni Krivánskej Malej Fatry. M.Sc. Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava.

Šibíková, I., Šibík, J. & Jarolímek, I. 2007: Zriedkavé rastlinné spoločenstvá triedy Mulgedio-Aconitetea v Krivánskej Malej Fatre. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 29: 158–168.

Šibíková, I., Šibík, J. & Jarolímek, I. 2008a: Plant communities of the alliance Calamagrostion arundinacea in the Krivánska Malá Fatra Mts. Thaiszia-Journal of Botany, submitted.

Šibíková, I., Šibík, J. & Jarolímek, I. 2008b: Asociácia Festucetum carpaticae Domin 1925 v Krivánskej Malej Fatre. Zborn. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy, Bratislava, in press.

Šibíková, I., Šibík, J. & Jarolímek, I. 2008c: Asociácia Aconito firmi-Adenostyletum alliariae Domin 1930 v Krivánskej Fatre. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30 (1): 69–88.

Šibíková, I., Šibík, J., Jarolímek, I. & Kliment, J. 2009: Current knowledge and phytosociological data on the high-altitude vegetation in the Western Carpathians – a review. Biologia 64: in press.

ter Braak, C. J. F. & Šmilauer, P. 2002: CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user’s guide. Software for canonical community ordination (version 4.5). Biometris, Wageningen & České Budějovice, 500 pp.

Theurillat, J.-P., Aeschimann, D., Kupfer, Ph. & Spichiger, R. 1995: The higher vegetation units of the Alps. Colloques Phytosociologiques 23(1994): 189–239.

Tichý, L. 2002: JUICE, software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science 13: 451–453.

Tichý, L. & Chytrý, M. 2006: Statistical determination of diagnostic species for site group of unequal size. Journal of Vegetation Science 17: 809–818.

Tichý, L. & Holt, J. 2006: JUICE, program for management, analysis and classification of ecological data. First part of the program manual. Vegetation Science Group, Masaryk University Brno, 68 pp. [http://www.sci.muni.cz/botany/juice/jc05_man.htm]

Valachovič, M. (ed.), Oťahelová, H., Stanová, V. & Maglocký, Š. 1995: Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 1. Pionierska vegetácia. Veda, Bratislava, 185 pp.

Valachovič, M. (ed.), Háberová, I., Hájek, M., Hrivnák, R., Jarolímek, I., Oťahelová, H, Šoltés, R. & Záliberová, M. 2001: Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 3. Vegetácia mokradí. Veda, Bratislava, 435 pp.

Westhoff, V. & van den Maarel, E. 1978: The Braun-Blanquet approach. In: Whittaker, R. H. (ed.). Classification of plant communities. W. Junk, The Hague, pp. 289–399.

Published

2015-09-01

How to Cite

Šibíková, I., Šibík, J., & Jarolímek, I. (2015). The tall-herb and tall-grass plant communities of the class Mulgedio-Aconitetea in the subalpine belt of the Krivánska Malá Fatra Mts (Slovakia). Hacquetia, 7(2). Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/hacquetia/article/view/2924

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)