Prezrti zgodovinski kontekst izročila o kralju Matjažu

Authors

DOI:

https://doi.org/10.3986/SMS20232604

Keywords:

King Matthias, folk tradition, Charlemagne, battles against the Avars, Aachen, pilgrimages

Abstract

The diversity of depictions of King Matthias (Sln. kralj Matjaž) in Slovenian folk tradition, the contexts they are associated with, and the parallels with the traditions of other countries have posed a great challenge to folklore studies: due to disagreement among historical facts, the hypothesis that King Matthias was actually based on an older historical figure has become widely established. Based on the most important introductory line of Slovenian folksongs about King Matthias and, first and foremost, an analysis of different meanings of the term ‘Hungarians’ (Sln. Ogri, Germ. Ungarn), this article looks for this historical figure in the period predating Matthias Corvinus that represented the greatest watershed for Slovenians—that is, the period of Charlemagne, or the period when the Slovenians still maintained their economic and social power and its symbols—while also drawing attention to the critical period that followed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barbarič, Štefan, 1988: Avgust Pavel in slovensko ljudsko izročilo. ČZN 50, 24/1, 3–12.

Braunfels, Wolfgang, 1972: Karl der Große. Reinbek bei Hamburg: Rawohlt Taschenbuch Verlag.

[Baša, Ivan], 1992: Psalmi vaškega župnika (ured. Jožef Smej). Celje: Mohorjeva družba.

Bošković-Stulli, Maja, 1973: Odnos kmeta i feudalca u hrvatskim usmenim predajama. Narodna umjetnost 10, 71–88.

Cankar, Ivan (1916), Podobe iz sanj. VIII. Kralj Matjaž. Dom in svet 29/11–12, 288–289.

Dapit, Roberto, 2017: Rezijanska Linčica Turkinčica kot splošno slovenski motiv drugosti. Studia mythologica Slavica 20, 179–203.

Chamberlin, Eric Russel, 2020 [1986]: The Emperor Charlemagne. Leeds: Sapere Books.

Feystrizer, Joannes Georg, 1993: Alt-Wenden- oder Ungarn-Ordnungsbüchlein (ured. Hans-Günther Schmalenberg). Aachen (Veröffentlichungen des Bischöflichen Diözesanarchivs Aachen 45): Einhard.

Golež Kaučič, Marjetka, 2003: Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Golež Kaučič, Marjetka, 2019: Lepa Vida in Kralj Matjaž: Prek arhetipizacije v kanonizacijo. V: Jezernik, Božidar; Slavec Gradišnik, Ingrid (ured.). Močni, modri in dobri : junaki v slovenski folklori. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zupaničeva knjižnica 48), 98–108.

Grafenauer, Ivan, 1950–1951: Slovenske ljudske pesmi o Kralju Matjažu. Slovenski etnograf 3/4, 189–240.

Grafenauer, Ivan, 1951: Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Dela 4).

Grdina, Igor, 1999: Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor: Založba Obzorja.

Grün, Anastasius, 1850: Volkslieder aus Krain. Leipzig: Weidmann'sche Buchhandlung.

Ilešič, Fran, 1907: Ogrski kralj Matija Korvin v slovanski ustni književnosti; Razbor motivov, zvezanih z njegovim imenom. Spisal Zenon Kuzelja. V Levovu 1906. Ljubljanski zvon 27/4, 255–256.

Heer, Friedrich, 1977: Karl der Grosse und seine Welt. Wien, München, Zürich: Verlag Fritz Molden.

Hirschi, Caspar, 2012: The Origins Of Nationalism. An Alternative History From Ancient Rome To Early Modern Germany. Cambridge: Cambridge University Press.

Jerič, Ivan, 2001: Zgodovina madžarizacije v Prekmurju. Murska Sobota: Stopinje.

Jezernik, Božidar, 2019: Kralj Matjaž in transformativna moč domišljije. V: Jezernik, Božidar; Slavec Gradišnik, Ingrid (ured.), Močni, modri in dobri: junaki v slovenski folklori. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zupaničeva knjižnica 48), 61–88.

Kaemmel, Otto, 2017 [1877]: Anfänge deutschen Lebens in Niederösterreich während des 9. Jahrhunderts. Hergestellt in Europa, US, Kanada, Australien, Japan: Hanse.

Klobčar, Marija, 2020: Poslušajte štimo mojo. Potujoči pevci na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Folkloristika 9).

Klobčar, Marija, 2022: Anton Žakelj med doslednostjo zapisovanja folklornih pesmi in narodnoobrambno odgovornostjo. V: Stanonik Marija (ured.), Anton Žakelj-Rodoljub Ledinski in njegov čas. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Razprave 27), 142–168.

Kočevar, Ferdo, 1868: 'Naše narodne pesmi.' Slovenski gospodar, 26. 11., 193–194.

Kočevar, Vanja, 2022: Romanje slovenske »nacije« v Porenje kot znamenje etnične kolektivne identitete. V: Kočevar, Vanja (ured.), Kolektivne identitete skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja: Slovenski pogledi. Ljubljana: Založba ZRC, 299–355.

Kos, Franc, 1882: Slovenci za Karola Velikega. Ljubljanski zvon, 2/7: 395–402; 2/8: 460–464; 2/9: 528–534; 2/10: 598–602; 2/11: 554–557.

Kos, Milko, 1936: Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Ljubljana: Znanstveno društvo.

Kotnik, France, 1923/1924: Drabosnjakove »Bukelce od Matjaža«. Čas XVIII/IV–V, 217–232.

Kropej, Monika, 2014: Narrative Tradition about King Matthias in the Process of Transformation. Slovensky narodopis / Slovak Ethnology 62 (2), 244–258.

Kropej Telban, Monika, 2018: Kralj Matjaž v slovenskem izročilu in kulturni dediščini Črne na Koroškem. V: Simetinger, Tomaž (ured.), Črna na Koroškem / Schwarzenbach. Črna na Koroškem: Občina, 46–64.

Kropej Telban, Monika, 2019: Razvojna pot in percepcija izročil o Kralju Matjažu in Petru Klepcu. V: Jezernik, Božidar; Slavec Gradišnik, Ingrid (ured.), Močni, modri in dobri: junaki v slovenski folklori. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zupaničeva knjižnica 48), 35–59.

Kuzelja, Zenon, 1906: Ugors’kij korol' Matvij Korvin v slavjans’kij ustnij slovesnosti. L’vov: Naukovo Tovaristvo im. Ševčenka.

[Majar, Matija], 1843: Volks-Sagen und Volks-Lieder der kärntn. Slovenen, von den Türken-Kriegen und dem Könige Mathias Korvin. Handbuch der Geschichte des Herzogthumes Kärnten, II. Abteilung, II. Heft.. I. Leon'schcn Buchhandlung, 254–279.

Kanitz, Felix Philipp, 1868: Serbien. Historisch-ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1859–1868. Leipzig: Verlagsbuchhandlung von Hermann Fries.

Malmenvall, Simon, 2016: Kulturna politika Karla Velikega in srednjeveška latinska književnost. Primerjalna književnost 39/3, 59–76.

Matičetov, Milko, 1958a: Nicolettijevo sporočilo o Tolmincih in Kralju Matjažu. Slovenski etnograf 11: 186.

Matičetov, Milko, 1958b: Kralj Matjaž v luči novega slovenskega gradiva in novih raziskavanj. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Razprave IV), 101–155.

Matičetov, Milko, 1970a: Kralj Matjaž rešen iz ječe. Zmaga Kumer idr. (ured.), Slovenske ljudske pesmi I., 28–51.

Matičetov, Milko, 1970b: Godec pred peklom. Zmaga Kumer idr. (ured.), Slovenske ljudske pesmi I., 257–283.

Matičetov Milko, 1991a: Čudna ugibanja, kdo bi bil Kralj Matjaž. Sodobnost 39/2, 210–220.

Matičetov, Milko, 1991b: Zakaj ruvati Matijo Korvina iz našega ustnega izročila (Premišljevanje ob slovaški matjaževski antologiji 1972). Traditiones 20, 199–207.

Mlakar, Anja, 2919: Skrivnostni tujec in demonski sovražnik. Drugi in drugost v slovenski slovstveni folklori. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Möderndorfer, Vinko. 1946: Koroške narodne pripovedke. Celje: Tiskarna družbe sv. Mohorja v Celju.

Pavičić, Mladen, 2003: Lukács István: A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban: A világ archetipikus vízíója. Slavistična revija 51/4, 497–498.

Podgorc, Valentin, 1901: Gospa sveta (Zgodovinsko-krajepisna črtica). Dom in svet 14/1, 29–35, 99–105.

Pohl, Heinz‑Dieter, 2007: Slowenische Namen und Wörter aus Kals in Osttirol. Jezikoslovni zapiski 13/1–2, 303–320.

Ramovš, Mirko, 1975: Romarski vrtec. Traditiones 4, 47–78.

Rutar, Simon, 1879: Kralj Matijaž v slovenskih narodnih pesmih in pripovedkah. Zvon 9 (138–139); 10 (148–151); 12 (184–187); 13 (200–202); 14 (214–219).

Rutar, Simon, 1882: Jedinstvo slovenskih dežel od VII. do XIII. stoletja. Ljubljanski zvon 2/1, 26–33.

Scheinigg, Janez, 1885: O narodnih pesnih koroških Slovencev. Kres V, 2, 93–99.

Scheinigg, Johann, 2018: Miti, povedke in ljudske pesmi Slovencev. V: Monika Kropej Telban; Ingrid Slavec Gradišnik (ured.), Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi: Slovenci 2. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 59–77 (Izvirnik: Die österreichich-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bd. 8, Erstes Heft. Wien 1891).

Simetinger, Tomaž, 2021: Zvezdne poti in plesne sledi. Od Platona do romarskega vrtca. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika slovenskega etnološkega društva 55).

Snoj, Marko. 1997. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga.

SNP I, 1895–1898: Slovenske narodne pesmi: Zvezek I. Karel Štrekelj (ured.). Ljubljana: Slovenska matica.

Stabej, Jože, 1965: Staro božjepotništvo Slovencev v Porenje. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede (Razprave / Dissertationes 6).

Strmole, Blaž (prev.), 2013: Einhard, Življenje Karla Velikega. Studia Latina et Graeca, XV/1, Ljubljana: Keria, 151–196.

Stržinar, Ahacij, 1729: Catholish Kershanskiga Vuka Peissme. Gradec: bey denen Widmanstätterischen Erben.

Šavli, Jožko, 1982: Kralj Matjaž in lipa. Glas Korotana 8: 40–6.

Šavli, Jožko, 1987: Naš »ogrski« kralj Matjaž. Novi list 38 (1656): 3–8.

Šavli, Jožko, 1991: Ideologija nad Kraljem Matjažem. Sodobnost 39 (5): 548–51.

Šekli, Matej, 2022: Slovenski knjižni jezik in Slavia Romana, V: Rezoničnik, Lidija; Matej Šekli (ured.), Slovenski jezik in književnost med kulturami. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 11–23.

Šmitek, Zmago, 2009: Kralj Matjaž. Acta Histriae 17/1–2, 127–140.

Štih, Peter; Simoniti, Vasko; Vodopivec, Peter, 2008: Slovenska zgodovina: družba - politika - kultura. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Thenen, Heinrich, 2000 [1658]: Das Leben des Heiligen Caroli Magni (ured. Dieter Breuer). Aachen: Shaker (Erzähltexte des Barock).

Thoemmes, Elisabeth, 1937: Die Wallfahrten der Ungarn an den Rhein. Aachen: Johannes Volk (Veröffentlichungen des Bischöflichen Diözesanarchivs Aachen, Band 4).

Voigt, Vilmos, 2010: King Matthias in Hungarian and European folklore. Hungarian Studies 24/2, 273–291.

Vraz, Stanko, 1839: Narodne pesni ilirske. Samozaložba.

Vuga, Saša, 1973a: Kralj Matjaž, ampak s Kokovega. Srečanja 8/41–42, 28–29.

Vuga, Saša, 1973b: Kokovo. Sodobnost 21/8–9, 724–739.

Vuga, Saša, 1991: Anakolut in ethnographicis (ali spet kralj Matjaž). Sodobnost 39/12: 1195–1197.

Wolfram, Herwig. 1995: Salzburg, Bayern, Österreich. Die Conversio Bagoariorum et Carantanorum und die Quellen ihrer Zeit. Wien, München: R. Oldenbourg Verlag.

Published

2023-07-13

How to Cite

Klobčar, M. (2023). Prezrti zgodovinski kontekst izročila o kralju Matjažu. Studia Mythologica Slavica, 26. https://doi.org/10.3986/SMS20232604

Issue

Section

RAZPRAVE / ARTICLES