Od planine do Planike in onkraj

Oris zgodovine sirarstva v Posočju

  • Špela Ledinek Lozej
Ključne besede: sirarstvo, dediščina, Posočje, Kobarid, Tolmin, Planika

Povzetek

Prispevek oriše zgodovino sirarstva v Posočju: od arheoloških pričevanj o rimskodobnem sirarstvu, srednjeveških pisnih virov in pospeševanja zadružnega sirarstva v drugi polovici 19. stoletja do sodobne tržne proizvodnje. Sirarstvo se je – ob dokumentiranih alternativnih vizijah – od druge polovice 20. stoletja osredinjalo v kobariški mlekarni, ki je bila sprva v lasti Splošnega trgovskega podjetja Planika, kasneje pridružena zagrebškemu podjetju Josip Kraš, od leta 1995 pa je tam poslovala Mlekarna Planika, hčerinska družba Kme- tijske zadruge Tolmin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Blazetič, N. 2020: Za zaprtimi vrati nadaljujejo z delom. Primorske novice. 8. 4. 2020, 9.
B. n. a. 1868: Razpis daril za pospeh mlekarstva. Novice 28/23, 183–184.
B. n. a. 1874: Kmetijske in trgovske vesti. Soča 7/47, 19. 11. 1874, 4.
Povše, F. 1870: O mlekarstvu in sirarstvu s posebnim ozirom na razne razmere. Novice 28/1: 2; 28/2: 7; 28/3: 17–18; 28/4: 26; 28/5: 36–37.
Borec, A. in J. Prišenk 2015: From Niche to Volume with Integrity and Trust: Full Case-study Report: Planika – Slovenia. V: Healthy Growth. https:/ /orgprints.org/29240/13/29240.pdf (dostop: 29. 10. 2020).
Carrer, F. idr. 2016: Chemical Analysis of Pottery Demonstrates Prehistoric Origin for High-Altitude Alpine Dairying. V: PLoS ONE 11/4. April 21. DOI: ht- tps://doi.org/10.1371/journal.pone.0151442 (dostop: 29. 10. 2020)
Cevc, T. (ur.) 2006: Človek v Alpah; Desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slo- venskih Alpah. Ljubljana: Založba ZRC.
Fischione, A. 1998: Sirarstvo na Tolminskem, Kobariškem in Bovškem. Ljubljana: Kmečki glas.
Grego, M. 2019: Etnološki pregled pašništva v Posočju. V: Grego, M. in M. Mlinar 2019: Od planine do Planike: Vodnik po razstavi v Mlekarni Planika. Tolmin: Tolminski muzej, 22–61.
Grego, M. in M. Mlinar (ur.) 2019: Od planine do Planike: Vodnik po razstavi v Mlekarni Planika. Tolmin: Tolminski muzej.
Ivančič Kutin, B. 2016: Bivališča »krivopet«: Lokacije in mikrotoponimi. Studya Mythologica Slavica 19, 169–185.
Kos, M. 1948: Srednjeveški urbarji za Slovenijo: Urbarji Slovenskega Primorja 2. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti.
Koren, D. 2006: Mlečne planine v Zgornjem Po- sočju: O življenju in gospodarjenju na planinah s predelavo mleka. Bled: Javni zavod Triglavski narodni park.
Krajnik, I. 2006: Mlekarsko zadružništvo na Tol- minskem: Razvoj v obdobju od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne in fenomen dvojnih mlekarskih zadrug na Tolminskem. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani.
Ledinek Lozej, Š. 2012: Dairying in the Alpine Pastures in Slovenia. V: Z. Uherek in J. Otčenášek (ur.), Traditional food in the Central Europe: History and changes. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 65–80.
Ledinek Lozej, Š. 2017: »Od Slemena do Krna je več planin, katere razne imena imajo, in v kterih se dober sir in skuta, po raznosti bolj ali manj tolste paše, in obilnosti kozjega in ovčjega mleka narejata«: Tolminske planine sredi 19. stoletja v zapisu Tomaža Rutarja. V: Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici 14: 28–32.
Ledinek Lozej, Š. 2020: Znamčenje tolminskega sira. V: Traditiones 49/3: (v tisku).
Marsano, M. 1932: I pascoli alpini dell'alto e Medio Isonzo. Gorizia: Cattedra Ambulante d'Agricoltura per la Provicia di Gorizia.
McClure, S. B. 2018: Fatty Acid Specific δ13C Values Reveal Earliest Mediterranean Cheese Pro- duction 7.200 Years Ago. PLoS ONE 13/9: 5. september. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.po- ne.0202807 (dostop: 30. 10. 2020).
Mlinar, M. 2019: Arheološki pregled pašništva v Posočju. V: Grego, M. in M. Mlinar 2019: Od planine do Planike: Vodnik po razstavi v Mlekarni Planika. Tolmin: Tolminski muzej, 12–21.
Novak, V. 1961: Die Stellung des Alpwesens in Slowenien zwischen dem germanischen und romanischen Raume. V: Volkskunde im Ostalpen-ra-um. Graz, 123–134.
Prišenk, J. idr. 2016. The Economic Viability of Value-based Food Chain for Dairy Farms in Moun- tain Regions: An Econometric Analysis Approach. Mljekarstvo 66/3: 231–38. DOI: https://doi.org/ 10.15567/mljekarstvo.2016.0308
Rutar, T. 1854: Razor. V: Kukuljević Sakcinski I. (ur.), Arkiv za povjestnicu jugoslavensku 3, 223–226.
Rutar, S. 1882: Zgodovina Tolminskega, to je: Zgodovinski dogodki sodnijskih okrajev Tolmin, Bolec in Cerkno ž njih prirodoznanskim in statističnim opisom. Gorica: Hilarijanska tiskarna.
Schemmer, M., A. Matscher in A. Borec 2010: The Perception of Quality Aspects for Mountain Products in Long Supply Chains – Cases from Slovenia and Austria. V: Darnhofer, I. (ur.), Building Sustainable Rural Futures: The Added Value of Systems Approaches in Times of Change and Uncertainty. Vienna: BOKU, 1588–1598. http:// ifsa.boku.ac.at/cms/fi leadmin/ Proceeding2010/2010_WS4.1_Schermer.pdf. (dostop: 30. 10. 2020).
Tuma, H. 1924: Naše planine. V: Jadranski almanah 1924, 76–94.
Valenčič, V. 1990: Začetki organizacije našega mlekarstva. V: Kronika 38/1-2, 30–43.
Vidmar, J. 2016: Nadzor in represija v prvem desetletju jugoslovanske oblasti na severnem Primorskem (1945–1955): Primer okrajev Gorica in Tolmin. Doktorska disertacija. Univerza na Primor- skem, Fakulteta za humanistične študije.
Wilhelm, G. 1873: Planšarstvo. Gorica: C. kr. kmetijska družba Goriška.
Žagar, V. 2018: Tolminsko sirarstvo: Tisočletna kultura. Tolmin: Samozaložba.
Spletni vir 1: Mlekarna Planika. Sirarski muzej Kobarid. https://www.mlekarna-planika.si/muzej- sirarstva-kobarid/ (dostop: 5. 5. 2020).
Spletni vir 2: Mlekarna Planika. Naša zgodba. https://www.mlekarna-planika.si/nasa-zgodba/ (dostop: 29. 10. 2020).
Spletni vir 3: Kraš. https://www.kras.hr/si/o- nas/o-nas/zgodovina-krasa/1990 (dostop: 29. 10. 2020).
Spletni vir 4: Upravno sodišče Republike Slovenije. http://sodisce.si/usrs/odlocitve/ 2010040815247929/ (dostop: 5. 5. 2020).
Spletni vir 5: Kmetijska zadruga Tolmin. http:// www.kz-tolmin.si/predstavitev/ (dostop: 19. 3. 2020).
Spletni vir 6: Mlekarna Planika. Novice. https:// www.mlekarna-planika.si/uncategorized-sl/ testna-novica-1/ (dostop: 29. 10. 2020).
Objavljeno
2020-12-21
Rubrike
Članki