Kuhinja – ženski prostor? Predstave o kuhinji in kuhinjske prakse v 20. stoletju v Vipavski dolini

Avtorji

  • Špela Ledinek Lozej

Ključne besede:

kuhinja, stanovanjska kultura, arhitektura, Vipavska dolina

Povzetek

Avtorica se na podlagi raziskave o spremembah kuhinjskega prostora v Vipavski dolini v 20. stoletju preizprašuje, v kolikšni meri je (bila) kuhinja feminizirana v reprezentacijah in v kolikšni meri v gospodinjskih praksah ter kako so bile (ideal(izira)ne) predstave o kuhinji, ki so jih uvajali arhitekturni in gospodinjski priročniki ter so se mestoma realizirale v graditeljski in stanovanjski praksi, odtujene tako od utečenega podeželskega proletariziranega načina življenja kot tudi od ideološkega projekta izgradnje nove socialistične družbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Špela Ledinek Lozej

ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Literatura

Aries, P. 1991: Otrok in družinsko življenje v starem režimu. Ljubljana: Škuc, Filozofska fakulteta.

Belinger-Ferjančič, G. 1922: Naše ognjišče. Slovenka 1/1, 1.

Birdwell-Pheasant, D. in D. Lawrence-Zuniga (ur.) 1999: House Life: Space, Place and Family in Europe. Oxford in New York: Berg.

Booth, S. S. 1999: Reconstructing Sexual Geography: Gender and Space in Changing Sicilian Settlements. V: D. Birdwell-Pheasant in D. LawrenceZuniga (ur.), House Life: Space, Place and Family in Europe. Oxford in New York: Berg, 105–132.

Bourdieu, P. 2002: Praktični čut I. Ljubljana: Studia humanitatis.

Ferlež, J. 2001: Mariborska dvorišča: Etnološki oris. Maribor: Mladinski kulturni center.

Gullestad, M. 1984: Kitchen-Table Society: A Case Study of the Family Life and Friendships of Young Working-Class Mothers in Urban Norway. Oslo: Universitetsforlaget.

Hirschon, R. 1997: Essential Objects and the Sacred: Interior and Exterior Space in an Urban Greek Locality. V: S. Ardener (ur.), Women and Space: Ground Rules and Social Maps. Oxford in New York: Berg, 70–86.

Ledinek Lozej, Š. 2015: Od hiše do niše: Razvoj kuhinje v Vipavski dolini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Ledinek Lozej, Š. 2016: Frankfurtska ali švedska kuhinja?: Prispevek k zgodovini migracij in prilaščanj oblik(ovanja). Etnolog 26, 127–146.

Ledinek Lozej, Š. 2017: Secondary Kitchens in the Vipava Valley. V: O. Habjanič, K. Šrimpf Vendramin in V. Bevc Varl (ur.), Kitchen debate: The Collected Volume of the Symposium 19.-21. 10. 2017. Maribor: Pokrajinski muzej, 81–89.

Lefebvre, H. 2013: Produkcije prostora. Ljubljana: Studia Humanitatis. Lofgren, O. 1984: The Sweetness of Home: Class, Culture and Family Life in Sweden. Ethnologia Europaea 14: 44–64.

Moore, H. L. 1993: The Difference within and the Difference between. V: Teresa del Valle (ur.), Gendered Anthropology. London in New York: Routledge, 193–204.

Oakley, A. 2000: Gospodinja. Ljubljana: Založba /*cf.

Sciama, L. 1997: The Problem of Privacy in Mediterranean Anthropology. V: S. Ardener (ur.), Women and Space: Ground Rules and Social Maps. Oxford in New York: Berg, 87–111.

Stolcke, V. 1993: Is Sex to Gender as Race to Ethnicity? V: T. del Valle (ur.), Gendered Anthropology. London in New York: Routledge, 17–37.

Tancig, B. 1953: Sodobna kuhinja. Arhitekt 9: 14–19.

Tancig, B. 1954: Majhna stanovanja – toda udobna. Ljubljana: Društvo arhitektov Slovenije.

Tancig, B. 1958: Kuhinja: Načrtovanje in oprema. Ljubljana: Centralni zavod za napredek gospodinjstva.

Tkalčič, A. 2006: Hiša kot socialni prostor. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 46/3–4: 85–90.

Del Valle, T. (ur.) 1993: Gendered Anthropology. London in New York: Routledge.

Ženski svet 1935: Naše stanovanje. Ženski svet 13/11: 82–84.

Prenosi

Objavljeno

2023-01-26

Kako citirati

Ledinek Lozej, Špela. (2023). Kuhinja – ženski prostor? Predstave o kuhinji in kuhinjske prakse v 20. stoletju v Vipavski dolini. Izvestje, 19, 60–63. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/11644

Številka

Rubrike

Članki