Dobri teolog Galileo Galilei

Matjaž Vesel

Povzetek

Članek se osredotoča na Galileijevo razumevanje razmerja med razodeto in naravoslovno resnico. Galilei je v Pismu Castelliju zagovarjal ločevanje med teologijo in naravoslovnim raziskovanjem, vendar pa je v tem istem pismu in Pismu Diniju Biblijo bral kot kopernikansko besedilo in tako – vsaj na prvi pogled – nasprotoval svojim lastnim načelom in hermeneutičnim postulatom. Avtor zagovarja tezo, da je treba Galileijevo kopernikansko interpretacijo Psalma 18 v Pismu Diniju razumeti na podlagi argumentacije, ki jo je razvil v Pismu Castelliju, v katerem je tudi interpretiral pasus iz Jozuetove knjige, obe pismi pa je nemogoče razumeti brez poznavanja in razumevanja konteksta, v katerem sta nastali. Ta pa ni samo teološki, temveč predvsem naravosloven. Po avtorjevem mnenju Galileijevo stališče in argumentacija nikakor nista protislovna, temveč konsistentna. Drugi cilj članka je opozoriti na dejstvo, da Galilei v teh dveh pismih razvije zametek specifične filozofijo narave, s katero skuša svoja teleskopska odkritja pojasniti na bolj temeljni filozofski ravni.

Ključne besede

Galilei; naravoslovje; teologija; Pismo Castelliju; Pismo Diniju

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Appelbaum, Wilbur, in Renzo Baldasso, »Galileo and Kepler on the Sun as Planetary Mover«, v: José Montesinos in Carlos Solís Santos (ur.), Largo campo di filosofare. Eurosymposium Galileo 2001, Fundación Canaria de Historia de la Ciencia, La Orotava 2001, str. 381–390.

Bellarmino, Roberto, »Pismo Paolu Antoniu Foscariniju. Rim, 12. aprila 1615«, prev. Mojca Mihelič, Filozofski vestnik 29 (1/2008), str. 219–220.

Bianchi, Luca, »Urbain VIII, Galilée et la toute-puissance divine«, v: Francesco Beretta (ur.), Galilée en procés, Galilée réhabilité? Saint-Augustin, Saint-Maurice 2005, str. 67–90.

Bucciantini, Massimo, Galileo e Keplero. Filosofia, cosmologia e teologia nell'età della Controriforma, Einaudi, Torino 2000.

Bucciantini, Massimo, in Michele Camerota, Galileo Galilei: Scienza e religione. Scritti copernicani, Donzelli, Rim 2009.

Camerota, Michele, Galileo Galilei e la cultura scientifica nell’età della Controriforma, Salerno, Rim 2004.

Clavelin, Maurice, »Galilée et le refus de l'équivalence des hypothèses«, v: Galilée. Aspects de sa vie et de son oeuvre, PUF, Pariz 1968, str. 127–152.

Dionizij Areopagit, O božjih imenih, prev. Gorazd Kocijančič, v: Dionizij Areopagit, Zbrani spisi, Slovenska matica, Ljubljana 2008, str. 177–322.

Galilei, Galileo, Opere di Galileo Galilei, ur. Antonio Favaro [= OGG], Giunti-Barbera, Firence 1890–1909 (ponatis 1964–1968).

------, »Pismo Kristini Lorenski, nadvojvodinji toskanski (1615)«, prev. Jan Bednarik, Phainomena 7, št. 23–24 (1998), str. 225–249.

------, Sidereus nuncius/Zvezdni glasnik, prev. Matej Hriberšek, v: Matjaž Vesel, Nebeške novice Galilea Galileija, Založba ZRC, Ljubljana 2007, str. 82–175.

------, »Razmišljanja o kopernikanskem mnenju«, prev. Mojca Mihelič, Filozofski vestnik 29 (1/2008), str. 225–239.

------, Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem, prev. Mojca Mihelič, Založba ZRC, Ljubljana 2009.

Garin, Eugenio, »Il termine spiritus in alcune discussioni fra Quattrocento e Cinquecento«, v: Eugenio Garin, Umanisti, artisti, scienziati, Editori Riuniti, Rim 1989, str. 295–303.

Gómez López, Susana, »Galileo y la naturaleza de la luz«, v: José Montesinos in Carlos Solís Santos (ur.), Largo campo di filosofare. Eurosymposium Galileo 2001, Fundación Canaria de Historia de la Ciencia, La Orotava 2001, str. 403–419.

Granada, Miguel A., »Aristotle, Copernicus, Bruno: Centrality, the Principle of Movement and the Extension of the Universe«, Studies in History and Philosophy of Science 35 (2004), str. 91–114.

Guerrini, Luigi, Galileo e la polemica anticopernicana a Firenze, Polistampa, Firence 2009.

Hamou, Philippe, La mutation du visible. Essai sur la portée épistémologique des instruments d'optique au XVIIe siècle. Vol I: Du Sidereus nuncius de Galilée à la Dioptrique cartésienne, Presses universitaires du Septentrion, Villaneuve d'Ascq (Nord) 1999.

Howell, Kenneth J., God’s Two Books: Copernican Cosmology and Biblical Interpretation in Early Modern Science, Notre Dame, University of Notre Dame Press 2002.

Kepler, Johannes, Astronomia nova, v: Johannes Kepler, Gesammelte Werke, vol. III, ur. Max Caspar, C. H. Beck, München 1990.

Lerner, Michel–Pierre, »Sicut nodus in tabula: de la rotation propre du Soleil au seizième siècle«, Journal for the History of Astronomy 9 (1980), str. 114–129.

Delle Colombe, Lodovico, Trattato contro moto della Terra, v: OGG, vol. III, str. 253–290.

McMullin, Ernan, »Galileo on Science and Scripture«, v: Peter Machamer (ur.), The Cambridge Companion to Galileo, Cambridge University Press, Cambridge 1998, str. 271–347.

------, »Galileo's Theological Venture«, v: Ernan McMulin (ur.), The Church and Galileo, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 2005, str. 88–116.

Ponzio, Paolo, Copernicanesimo e Teologia: Scrittura e Natura in Campanella, Galilei e Foscarini, Levante, Bari 1998.

Poppi, Antonino, »La lettera del cardinale Carlo Conti a Galileo su cosmologia aristotelica e Bibbia (7 Iuglio 1612): l'approdo galileiano alla nuova ermeneutica biblica«, v: Antonino Poppi, Richerce sulla teologia e la scienza nella Scuola padovana del Cinque e Seicento, Rubbettino, Soveria Mannelli 2001, str. 189–217.

Rossi, Paolo, »Galileo Galilei e il Libro dei Salmi«, v: Paolo Rossi, La scienza e la filosofia dei moderni. Aspetti della rivoluzione scientifica, Bollati Boringheri, Torino 1989, str. 67–89.

Solís Santos, Carlos, »La cosmología occulta de Galileo«, v: José Montesinos in Carlos Solís Santos (ur.), Largo campo di filosofare. Eurosymposium Galileo 2001, Fundación Canaria de Historia de la Ciencia, La Orotava 2001, str, 357–379.

Stabile, Giorgio, »Linguaggio della natura e linguaggio della scrittura in Galilei: Dalla Istoria delle macchie solari alle Lettere copernicane«, Nuncius 9 (1994), str. 37–64.

Sveto pismo stare in nove zaveze [= SP]. Slovenski standardni prevod. Svetopisemska družba Slovenije, Ljubljana 1997.

Swerdlow, Noel M., »Galileo’s Discoveries with the Telescope and Their Evidence for the Copernican Theory«, v: Peter Machamer (ur.), The Cambridge Companion to Galileo, Cambridge University Press, Cambridge 1998, str. 244–270.

Vesel, Matjaž, Nebeške novice Galilea Galileija [= NNGG], Založba ZRC, Ljubljana 2007.

------, »Galilei proti kardinalu Bellarminu: zagovor astronomsko-filozofskega programa«, Filozofski vestnik 30 (1/2009), str. 21–45.

------, Kopernikanski manifest Galilea Galileija. Geneza Dialoga o dveh glavnih sistemih sveta, Založba ZRC, Ljubljana 2009.

------, »Dionizij Areopagit v znanstveni revoluciji: Galileo, Dionizij, kopernikanska interpretacija Biblije in 'ena glavnih vrat, skozi katera vstopamo v motrenje narave'«, v: Gorazd Kocijančič in Vid Snoj (ur.), Dionizij Areopagit in evropsko izročilo, Slovenska matica, Ljubljana 2010, str. 119–239.

------, »(Copernican) experiences and the (Copernican) Bible in Galileo’s Letter to Castelli«, Theory of Science (2015, v pripravi za tisk).
Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##