Heideggerjevski izvori estetike vsakdanjosti

Cristian Hainic

Povzetek

Izhajajoč iz hermenevtične fenomenologije Martina Heideggerja, ki pretresa ontološki status umetniških del in se osredotoča na njihov značaj »stvari«, da bi destruirala tradicionalni pomen umetnosti, trdim, da za estetiko vsakdanjosti lahko rečemo, da pripada postheidegerjevski nalogi ponovnega premisleka umetnosti in temeljev estetike. Privzemanje hermenevtičnega pristopa k umetnosti ima za estetiko dvojno posledico: (i) na eni strani širi njen doseg, s tem ko jo razširi onstran območja lepe/visoke umetnosti k vsakdanjim predmetom in izkustvom, in (ii), na drugi strani, meče novo luč na pomen umetniških pojavov za življenje. Menim, da se (i) in (ii) navezujeta na dejstvo, da je sama hermenevtika, razumljena kot proces interpretacije, temelj vseh človeških dejavnosti, kar pomeni, da človeška bitja eksistirajo toliko, kolikor pomen svojih življenj izvajajo iz predmetov in izkustev, s katerimi se srečujejo.

Ključne besede

estetika vsakdanjosti; hermenevtika; fakticiteta; besedilnost; hermenevtična estetika

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Adorno, Theodor, (2002), Aesthetic Theory. London & New York: Continuum.

Belting, Hans, (2007), L'histoire de l'art, est-elle finie? Histoire et archéologie d'un genre. Pariz: Gallimard.

Berleant, Arnold (1991), Art and Engagement. Philadelphia: Temple University Press.

Danto, Arthur C, (1964), »The Artworld«. The Journal of Philosophy 61, št. 19: 571–584.

—, (1993), L'Assujettissement philosophique de l'art. Pariz: Seuil.

—, (2006), Filozofsko razvrednotenje umetnosti. Prev. Vid Sagadin in Irma Plajnšek Sagadin. Ljubljana: Študentska založba.

Dewey, John, (1980), Art as Experience. New York: G. P. Putnam's Sons.

Dickie, George, (2001), Art and Value. Malden MA & Oxford: Blackwell Publishers.

Dowling, Christopher, (2010), »The Aesthetics of Daily Life«. British Journal of Aesthetics 50, št. 3 (julij): 225–42.

Dufrenne, Mikel, (1973), The Phenomenology of Aesthetic Experience. Evanston: Northwestern University Press.

Gadamer, Hans-Georg, (2001), Resnica in metoda. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: Literarnoumetniško društvo Literatura.

Haapala, Arto, (2005), »On the Aesthetics of the Everyday: Familiarity, Strangeness, and the Meaning of Place«. V: Light, Andrew in Jonathan M. Smith, ur. The Aesthetics of Everyday Life, 39–55. New York: Columbia University Press, 2005.

Hainic, Cristian, (2011), »A Few Uses of Phenomenology within Art History«. Journal for Communication and Culture 1, št. 1 (pomlad): 70–8.

Heidegger, Martin, (1967), Izbrane razprave. Prev. Ivan Urbančič. Ljubljana: Cankarjeva založba.

—, (1995), Na poti do govorice. Prev. Dean Komel et al. Ljubljana: Slovenska matica.

—, (1997), Bit in čas. Prev. Tine Hribar et al. Ljubljana: Slovenska matica.

—, (1999), Ontology – The Hermeneutics of Facticity. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.

—, (2003) »Vprašanje po tehniki«. V: Martin Heidegger, Predavanja in sestavki, prev. Tine Hribar et al., Ljubljana: Slovenska matica.

Irvin, Sherri, (2008), »The Pervasiveness of the Aesthetic in Ordinary Experience«. British Journal of Aesthetics 48, št. 1 (januar): 29–44.

Kockelmans, Joseph J., (1983), Heidegger on Art and Art Works. Dordrecht, Boston in Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers.

Light, Andrew in Jonathan M. Smith, ur. (2005), The Aesthetics of Everyday Life. New York: Columbia University Press.

Mattick, Paul (2013), Umetnost in njen čas: teorije in prakse moderne estetike. Prev. Seta Knop. Ljubljana: Sophia.

Melchionne, Kevin, (2013), »The Definition of Everyday Aesthetics«. Contemporary Aesthetics 11 (7. januar), http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/ article.php?articleID=663, dostopno 10. 1. 2013.

Palmer, Richard E., (1969), Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer. Evanston: Northwestern University Press.

Raţiu, Dan Eugen, (2013), »Remapping the Realm of Aesthetics: On Recent Controversies about the Aesthetic and Aesthetic Experience in Everyday Life«. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 6, št. 1: 3–26.

Ricoeur, Paul, (1991), From Text to Action: Essays in Hermeneutics II. Evanston: Northwestern University Press.

—, (2000), »Fenomenologija in hermenevtika«. Prev. Jan Bednarik. Phainomena 9, št. 33–34 (november): 201–228.

Rorty, Richard, (1978), »Overcoming the Tradition: Heidegger and Dewey«. V: Murray, Michael, ur., Heidegger and Modern Philosophy. New Haven & London: Yale University Press.

—, (2005) »Wittgenstein, Heidegger in postvarjenje jezika«. Prev. Tomaž Grušovnik. Phainomena 14, št. 51/52 (julij): 211–229.

—, (2006), Essays on Heidegger and Others: Philosophical Papers, 2. zvezek. New York: Cambridge University Press.

Rosenberg, Harold, (1983), The De-Definition of Art. Chicago: University of Chicago Press.

Saito, Yuriko, (2007), Everyday Aesthetics. New York: Oxford University Press.

Sartwell, Crispin, (2005), »Aesthetics of the Everyday«. V: Levinson, Jerrold, ur., The Oxford Handbook of Aesthetics, 761–770. New York: Oxford University Press.

Shusterman, Richard, (2000), Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinking Art. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. (2. izdaja).

Sinclair, Mark, (2006), Heidegger, Aristotle and the Work of Art: Poiesis in Being. Houndmills, UK: Palgrave Macmillan.

Spiegelberg, Herbert, (1965), The Phenomenological Movement: A Historical Introduction 1. The Hague: Nijhoff.

Weitz, Morris, (1956), »The Role of Theory in Aesthetics«. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 15, št. 1 (september): 27–35.
Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##