Karst spring microbial diversity differs across an oxygen-sulphide ecocline and reveals potential for novel taxa discovery

  • Janez Mulec Karst Research Institute ZRC SAZU Titov trg 2 6230 Postojna
  • Annette Summers Engel Department of Earth and Planetary Sciences, University of Tennessee
Keywords: karst, spring, sulphide, geochemical gradient, diversity, microeukaryotes

Abstract

Strong geochemical gradients of dissolved oxygen and sulphide establish habitats where specialized bacterial and archaeal taxonomic groups occupy specific redox-sensitive niches, primarily based on metabolic and ecological requirements. In contrast, knowledge of microeukaryote diversity and their ecology in redox-stratified habitats is poor, as species-specific occupation of such geochemical gradients has not been well established. Here we assessed total microbial diversity from rRNA genes retrieved from two morphologically distinct microbial mats formed along an oxygen-sulphide gradient in the outflow channel from the Žveplenica sulphidic karst spring, Slovenia. Microbial mats contained diverse bacteria and archaea associated with chemolithoautotrophic and primary productivity, and overall microeukaryotic diversity was higher under oxygenated conditions. The oxygenated mats were comprised of undescribed and undifferentiated fungi, Annelida, Nematoda, Apicomplexa, and Gastrotricha, some being represented by novel lineages. Under anoxic conditions, diversity was dominated by Ciliophora, Nematoda, and Fungi-Ascomycota, also affiliated with novel lineages. Colonization of the distinct mat types related to ecological tolerance of specific geochemical conditions, and the associations between bacterial and archaeal diversity with distinct microeukaryotes may be related to grazing options and food web structure within the karst system.


Key words: karst, spring, sulphide, geochemical gradient, diversity, microeukaryotes.

Pestra mikrobna diverziteta vzdolž ekokline kisik-sulfid kraškega izvira odkriva potencial za okritje novih taksonov


Izraziti geokemijski gradienti raztopljenega kisika in sulfida so osnova za habitate, kjer v odvisnosti od redoks potenciala, predvsem pa glede na metabolne in ekološke zahteve, specializirane bakterijske in arhejske taksonomske skupine zasedajo občutljive ekološke niše. Nasprotno pa je poznavanje diverzitete mikroevkariontov in njihove ekologije v habitatih, stratificiranih glede na redoks potencial, pomanjkljivo, saj vrstno specifične kolonizacije takšnih gradientnih okolij še nismo dobro proučili. Celotno mikrobno diverziteto smo ovrednotili na podlagi zaporedij rRNA genov, ki so bila pridobljena iz dveh morfološko različnih mikrobnih biofilmov, ki nastajata vzdolž gradienta kisik-sulfid v žveplenem kraškem izviru Žveplenica, Slovenija. Mikrobni biofilmi so vsebovali pestro združbo bakterij in arhej, ki jim pripisujemo kemolitoavtotrofen metabolizem s primarno produkcijo, celotna mikroevkariontska diverziteta pa je bila v oksigeniranih okoljskih razmerah višja. Oksigeniran biofilm so večinoma sestavljale še neopisane in nepoznane glive ter predstavniki skupin Annelida, Nematoda, Apicomplexa in Gastrotricha; nekatere izmed njih pripadajo celo novim linijam. V anoksičnih razmerah so prevladovali predstavniki skupin Ciliophora, Nematoda in Glive-Ascomycota, ki tudi pripadajo novim genetskim linijam. Kolonizacija različnih tipov biofilmov glede na ekološko toleranco specifičnih geokemijskih razmer ter povezava med bakterijsko in arhejsko diverziteto z značilnimi mikroevkariontskimi predstavniki sta lahko povezana z različnimi možnostmi prehranjevanja in s strukturo prehranjevalne verige v kraškem sistemu.


Ključne besede: kras, izvir, sulfid, geokemijski gradient, diverziteta, mikroevkarionti.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-03-06
How to Cite
1.
Mulec J, Summers EngelA. Karst spring microbial diversity differs across an oxygen-sulphide ecocline and reveals potential for novel taxa discovery. AC [Internet]. 2019Mar.6 [cited 2020Jul.7];48(1). Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4949
Section
Original papers