Fauna of the Land Habitats of the Pivka Lakes

  • Slavko Polak Notranjski muzej Postojna, Ljubljanska 10, SI-6230 Postojna

Abstract

V prispevku je podan pregled trenutnega poznavanja favne kopenskih habitatov Pivških jezer. Doslej je bilo na območju ugotovljenih 20 vrst sesalcev in 127 vrst ptic. Od ptic jih 75 vrst tu tudi gnezdi. Izpostavljene so vrst evropske ohranitvene pozornosti kot so kosec, hribski škrjanec, podhujka in pisana penica. Pisana penica, poljski škrjanec, rjavi srakoper in velik strnad imajo na Pivških jezerih ene največjih gnezditvenih gostot v državi. Na območju Pivških jezer je bilo doslej ugotovljenih 8 vrst plazilcev in 9 vrst dvoživk. Večina vrst je uvrščena na rdeči seznam ogroženih živali. Metulji dnevniki so relativno dobro raziskani. Za območje je znanih 106 vrst kar znaša 57% vseh v Sloveniji živečih vrst metuljev. Tudi med metulji je veliko ogroženih in ranljivih vrst. Doslej je znanih prek 210 vrst hroščev. Ocenjeno je, da tu živi med 4000 do 6000 vrst hroščev. Veliko ogroženih vrst je vezanih na močvirne travnike jezer, suha kraška travišča ter kamnite griže. Za gozdove in grmišča je značilnih manj ogroženih vrst živali. Naravovarstveno so pomembni ostanki starih hrastovih gozdov. Na območju Pivških jezer je zaradi opuščanja človekove rabe opaziti hitro zaraščanje travišč, kar vodi v zmanjševanje biotske pestrosti. Poleg pravnega zavarovanja Pivških jezer je zato predlagano aktivno upravljanje, ohranjanje in usmerjanje ter spodbujanje dosedanje ekstenzivne kmetijske rabe.

 

 

The paper gives an overview of the current knowledge of the fauna of the land habitats around the Pivka lakes. So far 20 mammal species and 127 bird species have been identified. Of the bird species, 75 also nest here. Special attention is paid to European conservation species such as the corn crake, woodlark, nightjar and barred warbler. The nesting density of the barred warbler, skylark, red-backed shrike and corn bunting at the Pivka lakes is among the highest in the country. In the area of the Pivka lakes 8 reptile species and 9 amphibian species have been identified. The majority of these species are on the Red List of Threatened Animals. The butterflies have been relatively well researched. 106 species have been identified in the area, which amounts to 57% of all species of butterflies living in Slovenia. Many of them are threatened and vulnerable species. To the present, 210 species of beetles have been identified, live here. Many of the threatened species are connected with the marshy grasslands of the lakes, dry karst grasslands and barren rocky outcrops. There are fewer threatened animal species in the forests and brush. The remains of old oak forests are scientifically important. Due to the abandonment of land use by humans in the area of the Pivka lakes we can observe the rapid overgrowth of pasturelands, which leads to decreased biodiversity. In addition to legal protection of the Pivka lakes it is therefore also recommend active management and conservation as well as preserving and encouragement of the formerly extensive farming practices.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-03-11
Section
Original papers