Tectonic Sights of the Pivka Basin

Stanka Šebela

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v34i3.254

Abstract

 

Čez Pivško kotlino poteka pomemben regionalni nariv, nariv Snežnika, ki loci Snežniško narivno grudo od paravtohtona Komenske narivne grude. Tektonsko okno pri Knežaku je dokaz starejših narivnih deformacij. Pokrajina je prerezana s številnimi mlajšimi prelomi, od katerih so najpomembnejši Raški, Predjamski in Selški prelom. Pokrajina Zgornje Pivke je tektonsko precej aktivna, kar kažejo potresi v zadnjih letih. Kot najbolj potencialni aktivni prelom se kaže Raški prelom oziroma kakšen od spremljajočih prelomov severno od Raškega preloma, npr. Šembijski prelom in morda tudi Selški prelom. Kraška presihajoča jezera Zgornje Pivke so razvita v zgornjekrednih apnencih in so od nariva Snežnika oddaljena 0,5-4 km proti SV. Večina jezer je oblikovana ob Selškem prelomu.The important regional thrust called Snežnik thrust, that divides the Snežnik thrust sheet from the parautochthon of the Komen thrust sheet, runs through the Pivka basin. A tectonic window near Knežak is proof of older thrusting deformations. The landscape is cut by numerous younger faults among which the most important are Raša, Predjama and Selce faults. The area of Upper Pivka is tectonically quite active, which is shown by earthquakes in recent years. It looks as if the most active is the Raša fault or one of its northern parallel faults, for example Šembije fault or maybe Selce fault. Karst intermittent lakes of Upper Pivka are developed in Upper Cretaceous limestones. The lakes are situated 0.5-4.0 km NE from the Snežnik thrust. Most of the lakes are situated along the Selce fault.

 

 

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v34i3.254

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Acta Carsologica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.