Prispevek k nadaljnjemu osvetljevanju korespondence dr. Henrika Tume: pisma Josipu Dolganu

  • Neva Makuc
Ključne besede: Henrik Tuma, Josip Dolgan, korespondenca, Primorska, primorski učitelji

Povzetek

Namen pričujočega prispevka je pripomoči k nadaljnjemu osvetljevanju korespondence dr. Henrika Tume. Obravnava namreč dopisovanje Henrika Tume z učiteljem Josipom Dolganom (1886‒1965).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Tuma, H. 1924: V slovo! V: Goriška straža let. 7, št. 66, 25. 8. 1924, 3‒4, https://www.dlib.si/stream/ URN:NBN:SI:DOC-8BCPGBXB/c08e07d6-8fef-4108- 9702-5cdd5184952d/PDF.
Tuma, H. 1994: Pisma. Osebnosti in dogodki (1893‒1935). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Trst: Založba Devin.
Tuma, H. 1997: Iz mojega življenja: spomini, mi- sli in izpoved. Marušič, Branko (zb. in ur.). Ljublja- na: Tuma.
Čopič, V. (ur.) 1973: Sto let ljubljanskega učite- ljišča. Zbornik. Ljubljana: Gimnazija pedagoške smeri v Ljubljani.
Kermavner, D. 1982: Tuma, Henrik (1858–1935). Slovenska biografija. Slovenska akademija znano- sti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, http://www.slovenska-biografija.si/ oseba/sbi732812/#slovenski-biografski-leksikon (6. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski bio- grafski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè. Ljubljana: Slo- venska akademija znanosti in umetnosti.
Kolenc, P. 2008: Katalog knjižnice dr. Henrika Tume. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, https:// zimk.zrc-sazu.si/eknjiga/Tuma-katalog.pdf.
Kolenc, P. 2015: Knjižnica dr. Henrika Tume (1858-1935), ena najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic na Goriškem = The library of dr. Henrik Tuma (1858-1935) as one of the best preserved private libraries in the Goriška region. V: Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti = Library: journal for library and informa- tion science, let. 59, št. 3, 63‒89, http://www.dlib.si /details/URN:NBN:SI:doc-KGJUPVKF.
Lavrenčič Pahor, M. 1994: Primorski učitelji 1914‒1941. Prispevek k preučevanju zgodovine slo- venskega šolstva na Primorskem. Trst: Narodna in študijska knjižnica, Odsek za zgodovino.
Marušič, B. 1997: Urednikove dopolnitve dr. Branka Marušiča. V: Tuma, H. Iz mojega življenja: spomini, misli in izpoved. Marušič, Branko (zb. in ur.). Ljubljana: Tuma, 473‒486.
Marušič, B. 2002: Primorsko izseljevanje. V: Pri- morska srečanja št. 253‒254, 5‒10.
Marušič, B. 2009: Pesnik Biagio Marin iz Grade- ža in Slovenci. V: Kronika let. 54, izredna št., 543‒ 554.
Marušič, B. 2012: Sosed o sosedu. Prispevki k zgodovini slovensko-italijanskega sožitja. Trst: ZT- T=EST.
Okoliš, S. 2009: Zgodovina šolstva na Sloven- skem. Ljubljana: Slovenski šolski muzej.
[Poročilo] 2001: Slovensko-italijanski odnosi 1880-1956: poročilo slovensko-italijanske komisije = I rapporti italo-sloveni 1880-1956: relazione della commissione storico-culturale italo-slovena =
Slovene-Italian Relations 1880-1956: report of the Slovene-Italian historical and cultural commis- sion. Kacin Wohinc, Milka; Troha, Nevenka. Negro Marinič, Breda (prev. v angl.). Ljubljana: Nova revi- ja.
Savnik, R. 1977: Dolgan, Josip (1886–1965). Slo- venska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/ sbi1007540/#primorski-slovenski-biografski-leksi- kon (20. september 2020). Izvirna objava v: Primor- ski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor. Gorica: Goriška Mohorjeva družba.
S[imonič], I. 1936: Dr. Henrik Tuma. V: Etnolog: glasilo Etnografskega muzeja v Ljubljani, knj. 8/9, 125‒127.
Stres, G. 1973: Ob 250-letnici rojstva Štefana Küzmiča (1723‒1779). Goriško in istrsko begunsko šolstvo v prvi svetovni vojni. 50-letnica Gentilejeve šolske reforme. Ljubljana: Slovenski šolski muzej.
Strojin, T. 1976: Dr. Henrik Tuma. Veliki sloven- ski alpinist, publicist in politik. Ljubljana: Planin- ska zveza Slovenije.
V. 1965: Josipu Dolganu v spomin. V: Sodobna pedagogika let. 16, št. 3‒4, 139‒140, http:// www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-PU- E1Z4I0/0b012e18-3dfb-48f6-8cab-353eaccfd0d0/ PDF.
Objavljeno
2020-12-21
Rubrike
Članki