Velika ledena jama v Paradani med ledarstvom, speleologijo in turizmom

Avtorji

  • Petra Kolenc

Ključne besede:

Trnovski gozd, ledarstvo, Velika ledena jama, Paradana, pridobivanje ledu

Povzetek

Prispevek predstavlja Veliko ledeno jamo v Paradani (Ledenico) v Trnovskem gozdu, v kateri so od sredine 19. stoletja do konca prve svetovne vojne intenzivno sekali led in ga vozili v bližnja Gorico in Trst za potrebe hlajenja živil ter ladijskih prevozov sadja v Egipt in Indijo. Led so vozili tudi na Dunaj in v Budimpešto. Prispevek se osredotoča na začetke ledarstva, na raziskave o Veliki ledeni jami v času prve svetovne vojne ter povojnega pridobivanja ledu do današnjih dni, ko se led zaradi klimatskih sprememb oz. spremenjenih pada- vinskih režimov topi. Dejavnost ledarstva v Trnovskem gozdu so zadnjič obudili med letoma 1951 in 1952, ko so led sekali za potrebe hlajenja sadja, namenjenega izvozu, od devetdesetih let 20. stoletja, ko so jamo od- prli tudi za turistične oglede, pa je ta dejavnost doživela tudi nekaj »uprizoritev« etnološko-turističnega zna- čaja, nazadnje leta 2013.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aichholzer, J. 1878: Eis als forstliche Nebennut- zung. Centralblatt für das gesammte Forstwesen, letn IV., 23–25.

Beyer, M. 1891: Das Wegnetz im Ternvanwalde.

Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 333.

Cegnar, T. 2020: Podnebne razmere v januarju 2020. Naše okolje: mesečni bilten Agencija za oko- lje RS, št. 1, 3.

Czörnig, K. von 1969: Gorizia, la Nizza austriaca: il territorio di Gorizia e Gradisca. Gorizia: Casa di risparmio.

Fugger, E., 1891/1893: Eishöhlen und Windröh- ren (I bis III). Jahresbericht der k.k. Ober-Realschu- le in Salzburg, 1891: 1–70 (I), 1892: 71–134 (II), 1893: 135–223 (III).

Godina Golja, M. 1996: Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor.

Guida pratica della città di Gorizia 1922. Trst: Edizioni Precisa.

Hrobat Vorloget, K. 2014: Ledenice. Kras in Brki- ni za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana, Nova Go- rica: Založba ZRC, 209–211.

Klavora, V. 2011: Škabrijel. Soška fronta 1917. Celovec: Mohorjeva.

Kunaver, P. 1921: Jame na Trnovskem gozdu in na planoti Lokovec. Planinski vestnik, 128–141.

Kolenc, P. 2009: Led, ledarstvo in prevoz ledu iz Velike ledene jame v Paradani. Ljudem: ljudska dediščina za muzeje na Banjški in Trnovski plano- ti, 252–263.

Kranjc, A. 2004: Alpine and Ice caves in Slove- nia in older literature (17th to 19th Century). Acta carsologica, 33/1, 61–71.

Kozorog, E. 1998: Skozi Trnovski gozd. Nova Go- rica: Branko.

La Selva di Tarnova«. Boschi senza confini: escursioni nelle foreste di Friuli. Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, 110–120.

Ledarstvo v Dolenjem Logatcu. 2004. Logatec: Osnovna šola 8.talcev.

Ledinek Lozej, Š. 2015: Od hiše do niše: razvoj kuhinje v Vipavski dolini. Ljubljana: Založba ZRC.

Likar, M. 2007: Z ledom do zaslužka: led in gor- jani. Gora, št. 33, 17.

Mažgon, S. 2008: Led je potoval vse do Egipta. Jana, št. 33, 36–37.

Michler, I. 1950: Velika in Mala ledena jama v Trnovskem gozdu. Proteus, XII, 7, 209–214.

Mihevc, A. 1998: Ledenice. Slovenija. Pokrajine in ljudje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 332–333.

Mlinšek, Dušan. 1980: Gozdni rezervati v Slove- niji. Ljubljana: Inštitut za gozdno in lesno gospo- darstvo pri Biotehniški fakulteti.

Moser, L. K. 1889: Die Eishöhlen des Tarnowa- ner und Birnbaumer Waldgebirges. Ztsch DÖAV, 351–368.

Nagode, M. 2007a: Led – naravno bogastvo Tr- novskega gozda. Gora, št. 33, 11–16.

Nagode, M. 2007b: Nekaj značilnosti Trnovske- ga gozda: raziskave v Paradani. Gora, št. 33, 3–10.

Nagode, M. 2002: Najnovejše raziskave Velike ledenice v Paradani in jam ob njej. Naše jame, št. 44, 98–113.

Petek, T. 2014: Inovacije v gospodinjstvu. Mari- bor: Pokrajinski muzej.

Pretnar, E. 1952: [jamski zapisnik].

Rijavec, A. M. 2016: Trnovska čitanka. Lokve: Tr- novo pri Gorici: Planota.

Reich 1834: Beobachtungen über die Tempera- tur des Gesteines. Freiberg: [s. n.], 175–205.

Rojšek, D. 1990: Naravni rezervat Paradana. [prospekt] Lokve, Nova Gorica: TD, OTZ, 6.

Rojšek, D. 1994: Naravni rezervat Paradana. Oko, št. 18, 3.

Rojšek, D. 2014: Jamski led v Paradani. Proteus, št. 8, 343–349, 380.

SEL. 2004: Ledarstvo. Slovenski etnografski le- ksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 279.

Tarman, K. 1992: Osnove ekologije in ekologija živali. Ljubljana: DZS.

Željan, K. 2015: Funt ledu iz jame je bil nekoč vreden kot cela krava. Delo, 1. 12.

Spletni vir 1: RTV SLO, Milan Trobič, 18. 12. 2006: Sledi časa: Ledarstvo. https://radioprvi.rtvslo.si/ 2016/12/sledi-casa-44/ (dostop: 22. 9. 2020).

Prenosi

Objavljeno

2020-12-21

Številka

Rubrike

Članki