Govor vasi Lokve na Trnovski planoti

Avtorji

  • Danila Zuljan Kumar

Ključne besede:

Lokve, lokvarski govor, prehodni govor, kratek fonološki opis govora

Povzetek

Govor vasi Lokve, ki je točka 095 v Slovenskem lingvističnem atlasu, je uvrščen v kraško narečje primorske narečne skupine slovenskih narečij, vendar gre za prehodni govor, kar pomeni, da so v njem tako prvine kraškega kot sosednjega rovtarskega narečja. Članek prinaša osnovni fonološki opis govora, iz katerega so razvidne glasoslovne značilnosti obeh narečij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Danila Zuljan Kumar

ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko

Literatura

Logar Tine 1992: Gradivo za SLA T095 Lokve. Hrani ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; Zvezkovna zbirka SLA Dialektološke sekcije.

SURS. https://gis.stat.si. Dostop 12. 10. 2023.

Wikipedia. Lokve. Dostop 12. 10. 2023.

Zuljan Kumar, Danila 2023: Delni zapis Vprašalnice SLA.

Vito Bremec (1951), Nadja Bremec (1953), Lokve Informantoma se lepo zahvaljujem za podatke.

Logar, T. 1996: Govor kraja Podlešče na Banjšicah. V: Logar, T., Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave (ur. Kenda-Jež, Karmen). Ljubljana: ZRC SAZU; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 306–312.

Logar, T. 1996: Refleksi za praslovanske nosnike med srednjo Soško dolino in Čepovansko dolino. V: Logar, T., Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave (ur. Kenda-Jež, Karmen). Ljubljana: ZRC SAZU; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 54–56.

Snoj, M. 2009: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan, Založba ZRC.

Šekli, M. 2018: Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC.

Zuljan Kumar, D. 2018: Govori zahodne Banjške planote. V: Zuljan Kumar, D. (ur.), Perkon Kofol, M. (ur.), Zahodna Banjška planota skozi čas: o geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini, ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote. Koper: Annales, 333–346.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Zuljan Kumar, D. (2023). Govor vasi Lokve na Trnovski planoti. Izvestje, 20, 71–76. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13560

Številka

Rubrike

Članki