O predlogih za urejanje zdravstvenih in zdravniških razmer v porajajoči se »novi Gorici«

Avtorji

  • Branko Marušič

Ključne besede:

Goriška, zdravstvo, povojna ureditev, nova Gorica, anketna vprašanja

Povzetek

Zapis obravnava predloge zdravnika dr. Franca Marušiča o organizaciji zdravstvene službe v nastajajoči Novi Gorici. Novo mesto naj postane center zdravstva za tiste predele Goriške, ki naj bi po novi državni meji pripadali Jugoslaviji/ Sloveniji. Predlogi se še danes uresničujejo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Branko Marušič

znanstveni svetnik v pokoju

Literatura

PANG - Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zbirka ar- hivskega in dokumentarnega gradiva, fond 61.

PANG 1012, Zbirka arhivskega in dokumentarne- ga gradiva, t. e. 1.

Marušič, B. 2020: O Novi Gorici in okoliščinah njenega nastajanja. V: Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 17/2020, str. 3–14.

Tavčar, L. 2022: Dr. Franc Marušič (1901–1965), partizanski zdravnik in družbenopolitični delavec. Nova Gorica: DVISP, str. 46–66.

Vuga, T. 2018: Projekt: Nova Gorica. Ljubljana: ZRC SAZU, str. 50–51.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Marušič, B. (2023). O predlogih za urejanje zdravstvenih in zdravniških razmer v porajajoči se »novi Gorici«. Izvestje, 20, 16–19. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13553

Številka

Rubrike

Članki