Solkan, korenika Nove Gorice, ali »Pojdimo v Solkan po pamet« (Novice, 31. 1. 1872)

Avtorji

  • Branko Marušič

Ključne besede:

Solkan, Siliganum, antika, naselitvena kontinuiteta, dediščina, Nova Gorica

Povzetek

Nova Gorica ni mesto, ki bi zraslo na »zeleni trati«. Arheološke izkopanine na nekdanjih solkanskih poljih in utrdba Castellum Siliganum (prvič omenjena in zapisana leta 1001), zgrajena na zaenkrat še povsem določljivi lokaciji, pokažejo, da imata kraj Solkan in iz njegove dediščine nastala Nova Gorica naselitvene ter življenjske korenike, ki segajo ne le v pozno antiko in srednji vek, marveč daleč v pradavnino. Kakor je bila za nastanek Ljubljane odločilna antična Emona ali za Ajdovščino rimska Castra, je za Solkan in mnogo kasneje nastalo Novo Gorico obrambni kastel Siliganum strateški pendant v verigi, ki je segala od ostankov langobardskega limesa do vrtovinske Ortaone in se od tod morda vila še naprej.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Branko Marušič

znanstveni svetnik v pokoju

Literatura

Ciglenečki, S. 2021: Poznoantična semiurbana utrjena naselbina Sv. Pavel nad Vrtovinom. V: Goriški letnik, 45, 193–213.

Edinost, 18. 3. 1882, št. 11.

Erjavec, F. Iz popotne torbe. V: Letopis matice slovenske 1875, 1879, 1880, 1882, 1883. 9 Kafol, F. J. 1863: Cerkvica, sv. Mohora na Tolminskih Pečinah. V: Slovenske večernice 1863, 16.

Kociančič, Š. 1854: Zgodovinske drobtinice po Goriškem nabrane v letu 1853. V: Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, 3/1854, 173–222, pass.

Kratka zgodovina božje poti na Sveti Gori nad Solkanom blizu Gorice v starem zapisu iz leta 1843, Sveta Gora 1993.

Križnar, M. 2014: Ostanki zob piknodontnih rib (Actinopterygii, Pycnodontidae) iz krednih plasti Mrzleka pri Solkanu ... V: RMZ-Materials and geoen- vironment, 61, št. 2–3, 5, 183–189.

Marušič, B. (ur.) 2001: Jako stara vas na Goriškem je Solkan. Zbornik ob tisočletnici prve omembe kra- ja. Solkan: Krajevna skupnost.

Novice, 30. 12. 1863, štev. 52, str. 411.

Novice, 31. 1. 1872, štev. 5, str. 37.

Pasconi, G. 1993: Kratka zgodovina božje poti na Sveti Gori nad Solkanom blizu Gorice v starem zapisu iz leta 1843. Sveta gora: Frančiškanski samostan, 1993.

Ravničan Štefan Širok (1849–1890) Publicist in profesor klasičnih jezikov v carski Rusiji. Lokve: TKŠ Društvo Lo-Ko, 2022.

Seidl, F. 1913: Geološki izprehodi po Goriškem. Gorica, 1913, 20.

Snoj, M. 2009: Etimološki slovar slovenskih ze- mljepisnih imen. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Modrijan založba d. o. o., Založba ZRC, 388–389.

Trdina, J. 1866: Zgodovina slovenskega naroda. V Ljubljani: Matica Slovenska, 119.

Vuga, T. 2018: Projekt: Nova Gorica. Ljubljana: ZRC SAZU.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Marušič, B. (2023). Solkan, korenika Nove Gorice, ali »Pojdimo v Solkan po pamet« (Novice, 31. 1. 1872). Izvestje, 20, 3–9. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/13551

Številka

Rubrike

Članki