Podrobnosti avtorja

DanIëls, Fred J. A., Institute of Biology and Biotechnology of Plants, Schlossplatz 8, D-48143 Münster, Germany.