Asociacija Hacquetio-Fagetum Košir 1962 (Aremonio-Fagion) na Hrvaškem

Ivo Trinajstić, Zinka Pavletić

Povzetek

Na več lokalitetah v severozahodni Hrvaški (Velika Kapela, Samoborsko gorje, Cesargradska gora, Brezovica, Strahinjščica, Ivanščica) smo analizirali floristično sestavo asociacije Hacquetio-Fagetum. Na tem območju je zabeležena največja pogostost reliktnih, ilirikoidnih rastlinskih vrst. Ob tej priliki je prikazana tabela, narejena na osnovi 9 lastnih popisov (tabela 1). Z analizo floristične sestave smo ugotovili, da se v sestojih asociacije Hacquetio-Fagetum pojavlja 116 vrst. V posameznih popisih se pojavlja od 42 do 73 vrst oziroma 60 (59,8) povprečno. V vseh popisih se pojavljajo 4 vrste, v več kot polovici 37 vrst oziroma 25,3 % celotne floristične sestave. V samo enem popisu je 53 vrst ali 36,3 % celotne floristične sestave. V tabeli 2 je primerjalno prikazanih 63 popisov. Na osnovi teh podatkov obsega floristični sestav asociacije Hacquetio-Fagetum 202 vrsti.

Ključne besede

Hacquetio-Fagetum, vegetacija, Hrvaška

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Borhidi, A. (1963): Die Zönologie des Verbandes Fagion illyricum. I. Allgemeiner Teil. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 9: 259–297.

Borhidi, A. (1965): Die Zönologie des Verbandes Fagion illyricum. II. Systematischer Teil. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 11: 53–102.

Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage, Spriner Verlag, Wien, 865 pp.

Ehrendorfer, F. (1973): Liste der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 318 pp.

Horvat, I. (1938): Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. Glasn. Šum. Pokuse 6: 127–279.

Horvat, I. (1950): Šumske zajednice Jugoslavije. Institut za šumarska istraživanja NR Hrvatske. Zagreb.

Horvat, I. (1962): Vegetacija planina zapadne Hrvatske. Acta Biol. 2, Prir. Istraž. Jugosl. Akad. 30: 1–179.

Horvat, I. (1963): Šumske zajednice Jugoslavije. Šumarska enciklopedija 2: 560–590. Jugoslavenski leksikografski zavod. Zagreb.

Horvat, I., Glavač, V. & Ellenberg, H. (1974): Vegetation Südosteuropas. Gustav Fischer. Stuttgart.

Košir, Ž. (1962): Übersicht der Buchenwälder im Übergangsgebiet zwischen Alpen und Dinariden. Mitt. Ostalp.-din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem. 2: 54–66.

Košir, Ž. (1979): Ekološke, fitocenološke in gozdnogospodarske lastnosti Gorjancev v Sloveniji. Zborn. gozd. lesar. Ljubljana 17: 1–242.

Marinček, L. (1995) : Submontane Buchenwälder Illyriens. Acta Bot. Croat. 54: 131–140.

Marinček, L., Mucina, L., Zupančič, M., Poldini, L., Dakskobler, I. & Accetto, M. (1993): Nomenklatorische Revision der illyrischen Buchenwälder (Verband Aremonio-Fagion). Stud. Geobot. 12 (1992): 121–135.

Marinček, L. & Zupančič, M. (1997): Preddinarski submontanski bukov gozd v ribniško-kočevski dolini. Biol. vestn. 25(2): 95–106.

Pignatti, S. (1968): Die Inflation der höheren pflanzensoziologischen Einheiten: 85–97. In R.

Tüxen (ed.): Pflanzensoziologische Systematik. W. Junk N. V. Den Hag.

Regula-Bevilacqua, Lj. (1978): Biljni pokrov Strahinščice u Hrvatskom Zagorju. Diss. PMF. 261 str. Zagreb.

Török, K., Podani, J. & Borhidi, A. (1989): Numerical revision of the Fagion illyricum alliance. Vegetatio 81: 169–180.

Trinajstić, I. (1970): Prilog poznavanju šumske vegetacije prašumskog rezervata “Ćorkova uvala” u Hrvatskoj. Akad. nauka umj. BiH 15(4): 125–130.

Trinajstić, I. (1992): Contribution to the phytogeographical classification of the Illyrian floral element. Acta Bot. Croat. 51: 135–142.

Trinajstić, I. (1995a): Plantgeographical division of forest vegetation in Croatia. Annal. Forest. 20(2): 37–66. Zagreb.

Trinajstić, I. (1995b): Urwald, Naturwald, Wirtschaftswald ein Vergleich der floristischen Struktur. Sauteria 6: 109–132.

Trinajstić, I., (1997): Phytogeographical analysis of the illyricoid floral element. Acta Biol. Slovenica 41(2–3): 77–85.

Vukelić, J. & Baričević, D. (2002): Novije fitocenološke spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj. Šum. list 126(9–10): 439–457.

Weber, H. E., Moravec, J. & Theurillat, J. P. (2000): International Code of Phytosociological Nomenclature, 3rd. Ed. J. Veg. Sci. 11: 739–768.

Willner, W. (2001): Neue Erkentnisse zur Systematik der Buchenwälder. Linzer Biol. Beitr. 33(1): 527–560.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.