Podrobnosti avtorja

Avsenik Nabergoj, Irena, ZRC SAZU, Slovenija