Search


 
Issue Title
 
Vol 44, No 1 (2015): TRIGLAVSKI NARODNI PARK – STRATEGIJE / TRIGLAV NATIONAL PARK – STRATEGIES TRIGLAVSKI NARODNI PARK. AKTERJI, STRATEGIJE, PROBLEMI, REŠITVE
TRIGLAV NATIONAL PARK. ACTORS, STRATEGIES, PROBLEMS, SOLUTIONS
Abstract  PDF
Jurij Fikfak, Tatiana Bajuk Senčar
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA CONTEMPORARY APPROPRIATIONS OF CULINARY TRADITION IN SLOVENIA
SODOBNE RABE KULINARIČNEGA IZROČILA V SLOVENIJI
Abstract  PDF
Maja Godina Golija
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK NAČRT UPRAVLJANJA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA IN KULTURA DEDIŠČINSKIH PRAKS
THE TRIGLAV NATIONAL PARK MANAGEMENT PLAN AND THE CULTURE OF HERITAGE PRACTICE
Abstract  PDF
Tatiana Bajuk Senčar
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA HERITAGE – CONTEMPORARY USES OF CULTURE BEYOND THE EVERYDAY? CHALLENGING ETHNOGRAPHY AND CULTURAL ANALYSIS
DEDIŠČINA – SODOBNE RABE KULTURE ČEZ MEJE VSAKDANJIKA. IZZIV ZA ETNOGRAFIJO IN KULTURNO ANALIZO
Abstract  PDF
Bernhard Tschofen
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK VAROVANJE DEDIŠČINE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU V RAZCEPU MED STROKOVNIMI NAČELI, ZAKONODAJO IN VSAKDANJO REALNOSTJO
HERITAGE PROTECTION IN TRIGLAV NATIONAL PARK: CAUGHT BETWEEN PROFESSIONAL PRINCIPLES, LEGISLATION, AND EVERYDAY REALITIES
Abstract  PDF
Vito Hazler
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA NATURAL AND CULTURAL HERITAGE PRACTICES IN TRIGLAV NATIONAL PARK
PRAKSE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
Abstract  PDF
Tatiana Bajuk Senčar
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA CREATORS, RESEARCHERS AND USERS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE LIGHT OF THE NATIONAL LIST OF LIVING CULTURAL HERITAGE
USTVARJALCI, RAZISKOVALCI IN UPORABNIKI NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE V LUČI DRŽAVNEGA SEZNAMA ŽIVE KULTURNE DEDIŠČINE
Abstract  PDF
Naško Križnar
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK PAŠA IN PREDELAVA MLEKA V PLANINAH TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA: KULTURNA DEDIŠČINA IN AKTUALNA VPRAŠANJA
GRAZING AND DAIRYING IN THE MOUNTAIN PASTURES OF TRIGLAV NATIONAL PARK: CULTURAL HERITAGE AND CURRENT QUESTIONS
Abstract  PDF
Špela Ledinek Lozej
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA SLOVENSKA LEDINSKA IN HIŠNA IMENA V UNESCOVEM SEZNAMU NESNOVNE DEDIŠČINE V AVSTRIJI
SLOVENIAN FIELD AND HOUSE NAMES IN THE AUSTRIAN INVENTORY OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
Abstract  PDF
Martina Piko-Rustia
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA MANAGEMENT AND PRODUCTION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE. EXAMPLES IN SERBIA
UPRAVLJANJE IN USTVARJANJE NESNOVNE KULTURE DEDIŠČINE. ZGLEDI IZ SRBIJE
Abstract  PDF
Miroslava Lukić-Krstanović
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA EUROPE'S (UN)COMMON HERITAGE(S)
(NE)SKUPNA/E DEDIŠČINA/E EVROPE
Abstract  PDF
Máiréad Nic Craith
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA THE IMPACTS OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE UNESCO POLICIES IN FRANCE
VPLIVI UNESCOVE POLITIKE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE V FRANCIJI
Abstract  PDF
Laurent Sébastien Fournier
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA THE GANGA PARADOX
PARADOKS GANGA
Abstract  PDF
Ines Prica
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA THE FINNS PARTY AND THE KILLING OF A 12TH CENTURY BISHOP. THE HERITAGE OF A POLITICAL MYTH
STRANKA FINCEV IN UMOR ŠKOFA IZ 12. STOLETJA. DEDIŠČINA POLITIČNEGA MITA
Abstract  PDF
Pertti J. Anttonen
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA DRAWING UP AN INVENTORY OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE. THE AUSTRIAN APPROACH
PRIPRAVA POPISA NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE. AVSTRIJSKI PRISTOP
Abstract  PDF
Eva Stiermayr
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA PERCEPTION OF CULTURAL HERITAGE AND MONUMENT PROTECTION
PERCEPCIJA KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO SPOMENIKOV
Abstract  PDF
Vito Hazler
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA SKOZI PERSPEKTIVE OTROK
CHILDREN’S PERSPECTIVES ON NATURAL AND CULTURAL HERITAGE
Abstract  PDF
Barbara Turk Niskač
 
Vol 42, No 1 (2013) O RAZMERJU MED NESNOVNO KULTURNO DEDIŠČINO IN ZBIRKO VRAŽEVERJA V SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AND THE COLLECTION OF SUPERSTITIONS AT THE SLOVENE ETHNOGRAPHIC MUSEUM
Abstract  PDF
Adela Pukl
 
Vol 42, No 1 (2013) ETNOLOG IN CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
ETHNOLOGIST AND THE INTEGRAL APPROACH TO CULTURAL HERITAGE PROTECTION
Abstract  PDF
Zvezda Koželj
 
Vol 42, No 1 (2013) ISTRIAN FOLK NARRATIVE TRADITION FROM THE PERSPECTIVE OF CHANGING BORDERS
ISTRSKA PRIPOVEDNA TRADICIJA SKOZI PERSPEKTIVO SPREMINJAJOČIH SE MEJ
Abstract  PDF
Monika Kropej
 
Vol 42, No 1 (2013) INTERPRETIRANJE PLESNEGA IZROČILA: LOKALNO, NACIONALNO IN NADNACIONALNO
INTERPRETING FOLK DANCE HERITAGE: LOCAL, NATIONAL AND TRANSNATIONAL LEVEL
Abstract  PDF
Bojan Knific
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK ARHIPELAŠKE IDENTITETE, NARAVA IN POMEN ZAVAROVANIH NARAVNIH OBMOČIJ
ARCHIPELAGO IDENTITIES, NATURE, AND THE USE OF PROTECTED NATURE
Abstract  PDF
Katriina Siivonen
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK NACIONALNI PARK MLJET. IZAZOV KONFLIKTNIH INTERPRETACIJA
MLJET NATIONAL PARK: THE CHALLENGE OF CONFLICTING INTERPRETATIONS
Abstract  PDF
Goran Pavel Šantek, Tibor Komar
 
Vol 39, No 2 (2010) ETHNOLOGICAL IDEAS AND APPROACHES IN BULGARIAN FOLKLORE STUDIES
ETNOLOŠKE IDEJE IN PRISTOPI V SODOBNI BOLGARSKI FOLKLORISTIKI
Abstract  PDF
Valentina Ganeva-Raycheva
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE DRACULA TOURISM, FOLKLORE AND CULTURAL HERITAGE
DRAKULSKI TURIZEM, FOLKLORA IN KULTURNA DEDIŠČINA
Abstract  PDF
Tuomas Hovi
 
Vol 33, No 1 (2004) KOMUNICIRANJE NEOPREDMETENIH TRADICIJ V MUZEJIH. KRITIKA MUZEJEV IN MUZEJSKIH RAZSTAV (MASK)
THE COMMUNICATION OF INTANGIBLE TRADITIONS TO MUSEUM PUBLIC. CRITICAL REMARKS OF MUSEUMS AND MUSEUM EXHIBITIONS ON MASKS
Abstract  PDF
Aleš Gačnik
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER CHRISTMAS SONGS AND CONSTRUCTING IDENTITIES
BOŽIČNE PESMI IN OBLIKOVANJE ISTOVETNOSTI
Abstract  PDF
Marija Klobčar
 
Vol 34, No 2 (2005) FRANC KRAMAR IN NJEGOVA ZBIRKA »IŽANSKEGA IN DRUGEGA NARODNEGA BLAGA«
FRANC KRAMAR AND HIS COLLECTION OF »ORAL TRADITION FROM IG AND OTHER REGIONS«
Abstract  PDF
Monika Kropej
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE INHERITANCES. POSSESSION, OWNERSHIP AND RESPONSIBILITY
DEDIŠČINE. POSEDOVANJE, LASTNIŠTVO IN ODGOVORNOST
Abstract  PDF
Regina Bendix
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE COMING HOME TO EUROPE. TRAVELS AND TRAVAILS IN A LOST CONTINENT
PRITI DOMOV V EVROPO. POTOVANJA IN POPOTOVANJA PO ZGUBLJENI CELINI
Abstract  PDF
Ullrich Kockel
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE “DISPERSED WORLD, DISPERSED LEGACY.” PHOTOGRAPHIC NARRATIVES OF THE FIRST WORLD WAR ON THE BASIS OF POLISH “ARCHIVES”
RAZPRŠENI SVET, RAZPRŠENA DEDIŠČINA. FOTOGRAFSKE PRIPOVEDI O PRVI SVETOVNI VOJNI NA PODLEGI POLJSKIH “ARHIVOV”
Abstract  PDF
Dagnosław Demski
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE OHRANJANJE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE Z LOKALNIMI PRIPOVEDMI V PROSTORU
PRESERVATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE THROUGH LOCAL LEGENDS OF PLACE
Abstract  PDF
Barbara Ivančič Kutin, Monika Kropej Telban
 
Vol 42, No 1 (2013) ČUVARJI SPOMINA IN PONUDNIKI ZNANJA: KULTURNA DEDIŠČINA V SODOBNEM ETNOLOŠKEM MUZEJU
THE KEEPERS OF MEMORY AND THE PROVIDERS OF KNOWLEDGE: CULTURAL HERITAGE IN THE CONTEMPORARY ETHNOLOGICAL MUSEUM
Abstract  PDF
Bojana Rogelj Škafar
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ MIRKO RAMOVŠ – ZNANSTVENIK MED LJUBITELJI
MIRKO RAMOVŠ – A SCIENTIST AMONG ENTHUSIASTS
Abstract  PDF
Bojan Knific
 
Vol 44, No 1 (2015): TRIGLAVSKI NARODNI PARK – STRATEGIJE / TRIGLAV NATIONAL PARK – STRATEGIES THE INTERNATIONAL WILDFLOWER FESTIVAL AND THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE MOBILITY AS TOURISTIC PRACTICE
MEDNARODNI FESTIVAL ALPSKEGA CVETJA IN UVEDBA VZDRŽNE MOBILNOSTI KOT TURISTIČNE PRAKSE
Abstract  PDF
Tatiana Bajuk Senčar
 
Vol 44, No 1 (2015): TRIGLAVSKI NARODNI PARK – STRATEGIJE / TRIGLAV NATIONAL PARK – STRATEGIES DEDIŠČINE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA V MUZEJIH IN MUZEJSKIH ZBIRKAH
HERITAGES IN MUSEUMS AND MUSEUM COLLECTIONS OF NATIONAL AND REGIONAL PARKS AND PROTECTED AREAS IN SLOVENIA
Abstract  PDF
Jože Hudales
 
1 - 36 of 36 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"