Search


 
Issue Title
 
Vol 40, No 1 (2011): 60 LET INŠTITUTA ZA SLOVENSKO NARODOPISJE ZRC SAZU/THE 60TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY IVAN GRAFENAUER. NJEGOVE KULTURNOHISTORIČNE IN ETNOLOŠKOPRIMERJALNE RAZISKAVE (SLOVENSKE) SLOVSTVENE FOLKLORE
IVAN GRAFENAUER. FIRST CHAIR OF THE SAZU INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY AND RESEARCHER OF LITERARY FOLKLORE
Abstract  PDF
Marija Stanonik
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) KREKOVE PRESOJE LJUDSKEGA PESNIŠTVA
KREK’S VIEWS ON FOLK POETRY
Abstract  PDF
Marija Klobčar
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) POSNETKI VOKALNIH ZASEDB GLASBENE MATICE IN PODOBA LJUDSKE PESMI V ČASU PRVIH GRAMOFONSKIH SNEMANJ NA SLOVENSKEM
RECORDINGS OF MUSIC SOCIETY GLASBENA MATICA VOCAL ENSEMBLES AND THE REPRESENTATION OF FOLK MUSIC AT THE TIME OF THE EARLIEST GRAMOPHONE RECORDINGS
Abstract  PDF
Mojca Kovačič
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER A COMMON EUROPEAN SONG HERITAGE IN THE NINETEENTH CENTURY SONGS OF IRELAND AND GERMANY
SKUPNA EVROPSKA PESEMSKA DEDIŠČINA V IRSKIH IN NEMŠKIH PESMIH 19. STOLETJA
Abstract  PDF
David Robb
 
Vol 34, No 2 (2005) FRANC KRAMAR IN NJEGOVA ZBIRKA »IŽANSKEGA IN DRUGEGA NARODNEGA BLAGA«
FRANC KRAMAR AND HIS COLLECTION OF »ORAL TRADITION FROM IG AND OTHER REGIONS«
Abstract  PDF
Monika Kropej
 
Vol 36, No 2 (2007) LJUDSKO PESEMSKO IZROČILO KOT KULTURNI SPOMIN JANČARJEVEGA ROMANA IN DRAME KATARINA, PAV IN JEZUIT
FOLK SONG TRADITION AS CULTURAL MEMORY. DRAGO JANČAR’S NOVEL AND STAGE PLAY KATHARINA, THE PEACOCK, AND THE JESUIT
Abstract  PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 42, No 1 (2013) ODSEVI MATERIALNE KULTURE V ŠALJIVIH IN ZABAVLJIVIH LJUDSKIH PESMIH ŠTREKLJEVE ZBIRKE
REFLECTIONS OF THE MATERIAL CULTURE IN THE HUMOROUS AND MOCKING SONGS FROM KAREL ŠTREKELJ’S COLLECTION
Abstract  PDF
Jerneja Vrabič
 
Vol 35, No 1 (2006) MOTIV RIBE FARONIKE V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI IN LIKOVNI UMETNOSTI 20. STOLETJA
A MOTIF OF A FISH CALLED FARONIKA IN SLOVENIAN LITERATURE AND FINE ARTS OF THE 20TH CENTURY
Abstract  PDF
Vladka Tucovič
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG ZAPUŠČINA ZAPISOVALCA LJUDSKIH PESMI GABRIELA MAJCNA: O ETNOGRAFIJI V SLOVENSKIH GORICAH NA ZAČETKU 20. STOLETJA IN STOLETJE KASNEJE
THE LEGACY OF THE FOLK SONG COLLECTOR GABRIEL MAJCEN: ON ETHNOGRAPHY IN SLOVENSKE GORICE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY AND A CENTURY LATER
Abstract  PDF
Rajko Muršič
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY CRAFTING AUTHENTICITY. FRANCE MAROLT, FOLK SONG, AND THE CONCERT STAGE
USTVARJANJE AVTENTIČNOSTI. FRANCE MAROLT, LJUDSKA PESEM IN KONCERTNI ODER
Abstract  PDF
Mari Kristina Arko Klemenc
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG THE RECEPTION OF FOLK SONGS BY CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SLOVENIA
LJUDSKA PESEM V OČEH OTROK IN MLADOSTNIKOV
Abstract  PDF
Tjaša Jakop
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG THE REGISTRATION OF SONGS IN THE INFOLK DATABASE: A VIRTUAL NETWORK OF FOLK SONG ARCHIVES IN AUSTRIA
VPIS LJUDSKIH PESMI V PODATKOVNO BAZO INFOLK: VIRTUALNO OMREŽJE ARHIVOV LJUDSKIH PESMI V AVSTRIJI
Abstract  PDF
Nicola Benz, Michaela Brodl
 
Vol 35, No 1 (2006) NAČINI OBLIKOVANJA POPULARNOGLASBENIH PRIREDB LJUDSKIH PESMI
POPULAR ARRANGEMENTS OF FOLK SONGS
Abstract  PDF
Urša Šivic
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY ROŠLIN IN VERJANKO. TRANSFORMACIJA LJUDSKE BALADE V SODOBNA PROZNA BESEDILA
ROŠLIN IN VERJANKO (ROŠLIN AND VERJANKO). TRANSFORMATION OF A FOLK BALLAD INTO MODERN PROSE
Abstract  PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 36, No 2 (2007) LISICA. NJENA VLOGA IN SPOROČILNOST V SLOVENSKEM IN SREDNJEEVROPSKEM IZROČILU
THE FOX. HIS ROLE AND SIGNIFICANCE IN SLOVENIAN AND CENTRAL EUROPEAN TRADITION
Abstract  PDF
Monika Kropej
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) AVGUSTA DANILOVA, INTERPRETKA LJUDSKIH IN UMETNIH PESMI NA GRAMOFONSKIH PLOŠČAH. MED IDENTIFIKACIJO, HIBRIDIZACIJO IN POPULARIZACIJO IZROČILA
AUGUSTA DANILOVA, THE INTERPRETER OF FOLK AND LITERARY SONGS ON GRAMOPHONE RECORDS. BETWEEN THE IDENTIFICATION, HYBRIDIZATION AND POPULARIZATION OF THE TRADITION
Abstract  PDF
Marjetka Golež Kaučič
 
Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV VLOGA EMILA KORYTKA PRI SPOZNAVANJU SLOVENSKIH PESEMSKIH PRAKS
THE ROLE OF EMIL KORYTKO IN IDENTIFYING SLOVENIAN SONG PRACTICES
Abstract  PDF
Marija Klobčar
 
Vol 44, No 3 (2015) SONGS ABOUT THE LISBON EARTHQUAKE, OR THE SLOVENIAN RESPONSE TO STORIES ABOUT SOMEONE ELSE’S MISFORTUNE
PESMI O LIZBONSKEM POTRESU ALI SLOVENSKI ODZIV NA ZGODBO O NESREČI DRUGEGA
Abstract  PDF
Marija Klobčar
 
Vol 48, No 2 (2019): OBREDNE PESMI MED LITURGIJO IN LJUDSKIM IZROČILOM / RITUAL SONGS BETWEEN LITURGY AND FOLK TRADITION SMRT, VNEBOVZETJE IN VLOGA BOŽJE MATERE MARIJE V VERSKI TRADICIJI TER SLOVENSKIH LEGENDARNIH IN NABOŽNIH LJUDSKIH PESMIH
DEATH, ASSUMPTION AND THE ROLE OF MARY, GOD’S MOTHER IN RELIGIOUS TRADITION AND IN SLOVENIAN LEGENDARY AND RELIGIOUS FOLK SONGS
Abstract  PDF
Maruša Brozovič
 
1 - 19 of 19 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"