Search


 
Issue Title
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES POGLEDI IN PODOBE. K VPRAŠANJEM O PRODUKCIJI ZNANJA I.
PERSPECTIVES AND IMAGES. FRAGMENTS ON KNOWLEDGE PRODUCTION I.
Abstract  PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 FOLLOWING EUROPEAN STORIES. AN ANTHROPOLOGICAL STUDY OF EUROPEAN INTEGRATION
PO SLEDEH EVROPSKIM ZGODBAM. ANTROPOLOŠKA RAZISKAVA ŠTUDIJA EVROPSKE INTEGRACIJE
Abstract  PDF
Tatiana Bajuk Senčar, Jeffrey David Turk
 
Vol 43, No 3 (2014): VOLUNTEERING / PROSTOVOLJENJE LEARNING ACTIVE CITIZENSHIP THROUGH VOLUNTEERING IN COMPULSORY BASIC EDUCATION IN SLOVENIA
UČENJE O AKTIVNEM DRŽAVLJANSTVU S POMOČJO PROSTOVOLJSTVA V SLOVENSKEM OBVEZNEM OSNOVNOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU
Abstract  PDF
Simona Bezjak, Eva Klemenčič
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA CONTEMPORARY APPROPRIATIONS OF CULINARY TRADITION IN SLOVENIA
SODOBNE RABE KULINARIČNEGA IZROČILA V SLOVENIJI
Abstract  PDF
Maja Godina Golija
 
Vol 35, No 1 (2006) RAZISKAVE STAVBARSTVA IN BIVALNE KULTURE VIPAVSKE DOLINE. PREGLED POGLAVITNIH VIROV IN LITERATURE PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO
ARCHITECTURE AND DWELLING CULTURE IN THE VIPAVA VALLEY. OVERVIEW OF SOURCES AND BIBLIOGRAPHY FOR THE PERIOD PRIOR TO THE SECOND WORLD WAR
Abstract  PDF
Špela Ledinek Lozej
 
Vol 35, No 1 (2006) TRANSFORMACIJE LJUDSKEGA PLESA V PREDSTAVITVAH ZA »DRUGE«. PRIMER TREH KOL IZ BELE KRAJINE
TRANSFORMATION OF FOLK DANCES IN PRESENTATIONS FOR “OTHERS”. THREE CIRCLE DANCES FROM BELA KRAJINA
Abstract  PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK CREATIVITY: AN INTRODUCTION TO POPULAR CONCEPTS, TOPICS, AND DISCUSSIONS
USTVARJALNOST. UVOD V RAZŠIRJENE KONCEPTE, TEME IN RAZPRAVE
Abstract  PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 37, No 1 (2008) CONSTITUTION OF AN OBJECT OF STUDY. SLOVENIA BETWEEN GLOBAL AND LOCAL
H KONSTITUCIJI PREDMETA RAZISKAVE. SLOVENIJA MED GLOBALNIM IN LOKALNIM
Abstract  PDF
Thomas C. Wolfe
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA ETNOLOGIJA V SLOVENIJI IN SRBIJI. DVE TRADICIJI »JUGOSLOVANSKE« ETNOLOGIJE?
ETHNOLOGY IN SLOVENIA AND SERBIA: TWO TRADITIONS OF YUGOSLAV ETHNOLOGY?
Abstract  PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES NA POTI K ETNOLOŠKIM POGLEDOM IN PODOBAM
TOWARDS ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES
Abstract  PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA SRBI U SLOVENIJI. MANJINSKE ORGANIZACIJE
SERBS IN SLOVENIA: MINORITY ORGANIZATIONS
Abstract  PDF
Mirjana Pavlović
 
Vol 34, No 2 (2005) KOSTUMIRANJE NARODNO-ZABAVNIH ANSAMBLOV
DESIGNING STAGE COSTUMES FOR POLKA MUSIC ENSEMBLES
Abstract  PDF
Bojan Knific
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA JUČE NA BALKANU, DANAS U VAŠEM STANU. NEKOLIKA ZAPAŽANJA O NEOFOLK MUZICI U SLOVENIJI
MADE IN THE BALKANS, READY TO USE AT HOME: SOME REMARKS ON NEOFOLK MUSIC IN SLOVENIA
Abstract  PDF
Srđan Radović
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA SRBI U BELOJ KRAJINI. UVID U SADAŠNJE STANJE
SERBS IN WHITE CARNIOLA: INSIGHT INTO THE CURRENT SITUATION
Abstract  PDF
Milina Ivanović-Barišić
 
Vol 37, No 1 (2008) RAZISKAVE (POST)SOCIALISTIČNIH KOLEDARSKIH PRAZNIKOV
INVESTIGATING (POST-)SOCIALIST PUBLIC HOLIDAYS
Abstract  PDF
Mateja Habinc
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 FOLKLORIZATION AS DIVERSIFICATION OR MOLDING: COMPARING TWO “TRADITIONAL” HOLIDAYS
FOLKLORIZACIJA KOT RAZNOLIKOST ALI OMEJEVANJE. PRIMERJAVA DVEH “TRADICIONALNIH” PRAZNIKOV
Abstract  PDF
Mateja Habinc
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK CRITICAL RECONSIDERATION OF SOCIAL AND CULTURAL ELEMENTS THAT CONSTITUTE THE CREATIVE ECOSYSTEM OF A CITY: EXAMPLES FROM SLOVENIA AND JAPAN
KRITIČNA REFLEKSIJA DRUŽBENIH IN KULTURNIH ELEMENTOV, KI SESTAVLJAJO USTVARJALNI EKOSISTEM MESTA. PRIMERA IZ SLOVENIJE IN JAPONSKE
Abstract  PDF
Matjaž Uršič
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA „IZ BEOGRADA SAM“. PRILOG PROUČAVANJU ETNIČKOG IDENTITETA SRBA U SLOVENIJI
“I’M FROM BELGRADE”: UNDERSTANDING SERBIAN ETHNIC IDENTITY IN SLOVENIA
Abstract  PDF
Jadranka Đorđević Crnobrnja
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK TRADICIJSKI JUNAK PETER KLEPEC NA STIČIŠČU IZROČIL
FOLK HERO PETER KLEPEC IN THE MELTING POT OF DIFFERENT TRADITIONS
Abstract  PDF
Monika Kropej Telban
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES MATERIALNE SLEDI KULTURE. PRAZNIKI IN PRAZNIČNA MIZA SLOVENCEV V 20. IN 21. STOLETJU
MATERIAL TRACES OF CULTURE. HOLIDAYS AND THE SLOVENIAN FESTIVE TABLE IN THE 20TH AND THE 21ST CENTURIES
Abstract  PDF
Maja Godina Golija
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER ETIKA V EVROPSKIH RAZISKAVAH
ETHICS IN EUROPEAN RESEARCH
Abstract  PDF
Mojca Ramšak
 
Vol 36, No 2 (2007) KJE SO PESMI DOMA? ZNAČILNOSTI PROSTORSKE RAZPOREDITVE ZAPISOV IZBRANIH TIPOV SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI
WHERE DO SONGS COME FROM? CHARACTERISTICS OF SPATIAL DISTRIBUTION OF VERSIONS OF SELECTED TYPES OF SLOVENIAN FOLK SONGS
Abstract  PDF
Franci Petek
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA ETNOGRAFSKI FILM V SLOVENIJI IN V SRBIJI. ORIS REZULTATOV PROJEKTNE NALOGE
ETHNOGRAPHIC FILM IN SLOVENIA AND SERBIA: OUTLINE OF PROJECT RESULTS
Abstract  PDF
Naško Križnar
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA JOŽE PUČNIK. PERSONAL FREEDOM, CULTURE, AND POLITICS
JOŽE PUČNIK: OSEBNA SVOBODA, KULTURA IN POLITIKA
Abstract  PDF
Dean Komel
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA IDENTITETSKE POLITIKE U RITMU „LAKIH NOTA“. RECEPCIJA NEOFOLK MUZIKE U SLOVENIJI
RECEPTION OF NEOFOLK MUSIC IN SLOVENIA: IDENTITY POLITICS IN THE BEAT OF ‘EASY LISTENING TUNES’
Abstract  PDF
Ivan Đorđević
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ ETNOKOREOLOŠKE POTI MIRKA RAMOVŠA
MIRKO RAMOVŠ’S PATH IN ETHNOCHOREOLOGY
Abstract  PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 45, No 3 (2016): ESTONIA ONLINE ČEZMEJNA MOBILNOST PORABSKIH SLOVENCEV
CROSS-BORDER MOBILITY OF THE PORABJE SLOVENIANS
Abstract  PDF
Katalin Munda Hirnök, Mojca Medvešek
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI VLADIMIR RUKAVINA – MASTER OF FESTIVITY. SOCIAL CHANGE AND CULTURAL POLICY FROM ABOVE
VLADIMIR RUKAVINA – MOJSTER PRAZNOVANJA. DRUŽBENE SPREMEMBE IN KULTURNA POLITIKA Z VRHA
Abstract  PDF
Peter Simonič
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR GLASBA IN PLES NARODNIH MANJŠIN V SLOVENIJI: NACIONALNA IDENTITETA, EKSOTIKA, PAST STROKE
MUSIC AND DANCE OF ETHNIC MINORITIES IN SLOVENIA: NATIONAL IDENTITY, EXOTICISM, AND THE PITFALLS OF ETHNOMUSICOLOGY
Abstract  PDF
Alma Bejtullahu
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES METAMORFOZE LJUDSKEGA PRIPOVEDNIŠTVA NA GORENJSKEM
FOLK NARRATIVE METAMORPHOSES IN UPPER CARNIOLA (SLOVENIA)
Abstract  PDF
Monika Kropej
 
1 - 30 of 30 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"